РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2023 - 2027г./

Решение на Общински съвет № 63 по Протокол № 9 от 16.04.2024 година /Публикувани на 17.04.2024г. 15:50/


pdfРешение № 63, взето с протокол № 9 от 16.04.2024 г. на Общински съвет при община Кричим ОТНОСНО: Предложение от Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим, относно писмо с изх. № АК-01-65#2/05.04.2024 г. на Областния управител на област Пловдив, относно връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 59, взето с протокол № 8 от 26.03.2024 г. на Общински съвет при община Кричим, в частта му по раздел III.

pdfПриложение към Решение 63 от 16.04.2024 г.

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.