РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2023 - 2027г./

Решения на Общински съвет от № 71 до № 80 по Протокол № 11 от 03.07.2024 година /Публикувани на 05.07.2024г. 17:30/


pdfРешение № 80, взето с протокол № 11 от 03.07.2024 год. на Общински съвет при община Кричим ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на  жител на град Кричим.


pdfРешение № 79, взето с протокол № 11 от 03.07.2024 год. на Общински съвет при община Кричим ОТНОСНО: Приемане за сведение Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Кричим за 2024 година, приет с Решение № 51, взето с протокол № 6 от 13.02.2024 год. на Общински съвет при община Кричим, актуализиран към 18.06.2024 год.


pdfРешение № 78, взето с протокол № 11 от 03.07.2024 год. на Общински съвет при община Кричим ОТНОСНО: Определяне размера на възнаграждението на Кмета на Община Кричим и размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет при община Кричим.


pdfРешение № 77, взето с протокол № 11 от 03.07.2024 год. на Общински съвет при община Кричим ОТНО СНО: Продажба на 223/507 идеални части от поземлен имот № 39921.502.423 по кадастралната карта на град Кричим, с отстъпено право на строеж на основание Разпореждане № 1707 на Министерски съвет от 30.10.1953 г., без търг или конкурс, на собствениците на законно изградената върху земя - частна общинска собственост сграда.


pdfРешение № 76, взето с протокол № 11 от 03.07.2024 год. на Общински съвет при община Кричим ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим за разделяне на имот общинска собственост, представляващ ПИ с кадастрален идентификатор 39921.131.966 и обединяване на ПИ с идентификатор 39921.131.969 и ПИ с проектен идентификатор 39921.131.976.

pdfПриложения към Решение 76 от 03.07.2024 г.

pdfСкица 1

pdfСкица 2


pdfРешение № 75, взето с протокол № 11 от 03.07.2024 год. на Общински съвет при община Кричим ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижими имоти общинска собственост с кадастрални идентификатори: 39921.95.223; 39921.95.29, находящи се в землището на гр. Кричим.

pdfПриложение към Решение № 75 от 03.07.2024 г.


pdfРешение № 74, взето с протокол № 11 от 03.07.2024 год. на Общински съвет при община Кричим ОТНОСНО: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2024 година.


pdfРешение № 73, взето с протокол № 11 от 03.07.2024 год. на Общински съвет при община Кричим ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Кричим 2021 – 2027 г. през 2023 г.

pdfПриложение към Решение № 73 от 03.07.2024 г. - Годишен доклад ПИРО за 2023 г.


pdfРешение № 72, взето с протокол № 11 от 03.07.2024 год. на Общински съвет при община Кричим ОТНОСНО: Актуализиране числеността и състава на Доброволно формирование „Кричим“


pdfРешение № 71, взето с протокол № 11 от 03.07.2024 год. на Общински съвет при община Кричим ОТНОСНО: Определяне на състав на одитния комитет в Община Кричим.


Община Кричим ©2024 Всички права запазени.