РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2019 - 2023г./

Решения на Общински съвет от № 225 до № 226 по Протокол № 32 от 14.06.2022 година /Публикувани на 17.06.2022г. 17:50/


pdfРешение № 226  по  Протокол № 32 от 14.06.2022г.


pdfРешение № 225  по  Протокол № 32 от 14.06.2022г.

pdfОП_Обяснителна записка_прогноза_диагноза_ОУПО Кричим

pdfОП_Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Кричим

pdfОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРИЧИМ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ - Детайл на град Кричим

pdfОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРИЧИМ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ - Синтезен чертеж

pdfДОКЛАД за оценка степента на въздействие на план/програма: „Общ устройствен план на Община Кричим“

pdfСхема на защитените територии

xlsxПарцели_Кричим_ 20191113

pdf01 Опорен план

pdf02 Опорен план  - собственост

pdf03 Опорен план – действащи ПУП

pdf04 ОУПО - синтезен чертеж

pdf05 ОУПО –  Детайл

pdf05.2 ОУПО –  Детайл 5000

pdf06 Инженерно-геоложка карта

pdf07 Схема на недвижими културни ценности и туристическите маршрути

pdf08 Схема на недвижими културни ценности и туристическите маршрути, Детайл

pdf09 Зелена система

pdf10 Комуникации и транспорт

pdf11 Електроснабдяване

pdf12 Газоснабдяване

pdf13 Водоснабдяване

pdf14 Канализация

pdf15 Телекомуникации

pdf16 Схема за превенция на природни бедствия

pdf17 Схема на защитените територии

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.