A+ A A-

ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023-2027 година;

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023-2027 година;

pdfЧастична предварителна оценка на въздействието на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023-2027 година /Публикувано на 16.04.2024 г. 15:45 ч./


pdfПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим

pdfЧастична Предварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим /Публикувано на 12.01.2024 г. 10:45 ч./


pdfПроект на Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни – гр. Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни – гр. Кричим / Публикувано на 06.12.2023 г. 11:15 ч. /


pdfПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на градското обзавеждане на територията на Община Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на градското обзавеждане на територията на Община Кричим

pdfПредварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на градското обзавеждане на територията на Община Кричим /Публикувано на 05.12.2023 г. 9:50 ч./


pdfМОТИВИ и ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023-2027 година. /Публикуван на 01.12.2023 г. 10:40 ч./


pdfДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА одобряване на разходите за 2023 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2024 година /Публикуван на 09.11.2023 г. 10:00 ч./

pdfПриложение № 1 – приходи от такса битови отпадъци за 2024 г.

pdfПриложение № 2 – план-сметка на разходите за дейност 623 „Чистота” за 2024 г.


pdfПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим

pdfПредварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим /Публикувано на 05.05.2023 г. 9:30 ч./


pdfПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

pdfПредварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност /Публикувано на 04.05.2023 г. 9:10 ч./


pdfДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА одобряване на разходите за 2022 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2023 година /Публикувано на 08.11.2022 г. 11:35 ч./

pdfПриложение № 1 – приходи от такса битови отпадъци за 2023 г.

pdfПриложение № 2 – план-сметка на разходите за дейност 623 „Чистота” за 2023 г.


pdfДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА одобряване на разходите за 2021 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2022 година /Публикувано на 22.11.2021 г. 15:35 ч./

pdfПриложение № 1 – приходи от такса битови отпадъци за 2022 г.

pdfПриложение № 2 – план-сметка на разходите за дейност 623 „Чистота” за 2022 г.


pdfПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим

pdfЧастична Предварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим /Публикувано на 22.11.2021г. 11:10 ч./


pdfПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

pdfЧастична Предварителна оценка на въздействието на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност /Публикувано на 04.08.2021 г. 9:05 ч./


pdfПРОЕКТ на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кричим

pdfЧастична Предварителна оценка на въздействието на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кричим /Публикувано на 30.07.2021 г. 10:05 ч./


pdfПРОЕКТ на Наредба за реда и начина за разходване на  публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост на община Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за реда и начина за разходване на  публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост на община Кричим

pdfЧастична Предварителна оценка на въздействието на Наредбата за реда и начина за разходване на  публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост на община Кричим /Публикувано на 13.07.2021г. 13:35 ч./


pdfПроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на заседание на Общински съвет – Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на Общински съвет при община Кричим

pdfЧастична Предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на Общински съвет при община Кричим /Публикувано на 11.01.2021г.15:35/


pdfДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА одобряване на разходите за 2020 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2021 година /Публикувано на 13.11.2020г.17:35/


pdfПРОЕКТ НАНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

pdfМОТИВИ и ПРОЕКТНА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

pdfЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТОна Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим /Публикувано на 27.10.2020г.09:35/


pdfПроект! Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим

pdfПредварителна оценка на въздействието на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим

pdfМотиви към Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим /Публикувано на 02.10.2020г.16:35/


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ /Публикувано на 23.12.2019г.15:30/


pdfМОТИВИ и ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г./ Публикувано на 19.12.2019г.16:20 /


pdfДоклад и проект на решение за одобряване на разходите за 2019 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2020 година / Публикувано на 13.11.2019г.14:10 /


pdfМотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение № 149, взето с протокол № 15 от 13.06.2013 г. на Общински съвет при община Кричим / Публикувано на 12.07.2019г.15:25 /


pdfМотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Кричим / Публикувано на 22.02.2019г.09:50 /


pdfМотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кричим / Публикувано на 15.02.2019г.16:40 /

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.