A+ A A-

ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfПроект на Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни – гр. Кричим / Публикуванона 06.12.2023 г. 11:15 ч. /


pdfПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на градското обзавеждане на територията на Община Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на градското обзавеждане на територията на Община Кричим

pdfПредварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на градското обзавеждане на територията на Община Кричим /Публикувано на 05.12.2023 г. 9:50 ч./


pdfМОТИВИ и ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023-2027 година. /Публикуван на 01.12.2023 г. 10:40 ч./


pdfДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА одобряване на разходите за 2023 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2024 година /Публикуван на 09.11.2023 г. 10:00 ч./

pdfПриложение № 1 – приходи от такса битови отпадъци за 2024 г.

pdfПриложение № 2 – план-сметка на разходите за дейност 623 „Чистота” за 2024 г.


pdfПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим

pdfПредварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим /Публикувано на 05.05.2023 г. 9:30 ч./


pdfПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

pdfПредварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност /Публикувано на 04.05.2023 г. 9:10 ч./


pdfДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА одобряване на разходите за 2022 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2023 година /Публикувано на 08.11.2022 г. 11:35 ч./

pdfПриложение № 1 – приходи от такса битови отпадъци за 2023 г.

pdfПриложение № 2 – план-сметка на разходите за дейност 623 „Чистота” за 2023 г.


pdfДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА одобряване на разходите за 2021 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2022 година /Публикувано на 22.11.2021 г. 15:35 ч./

pdfПриложение № 1 – приходи от такса битови отпадъци за 2022 г.

pdfПриложение № 2 – план-сметка на разходите за дейност 623 „Чистота” за 2022 г.


pdfПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим

pdfЧастична Предварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим /Публикувано на 22.11.2021г. 11:10 ч./


pdfПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

pdfЧастична Предварителна оценка на въздействието на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност /Публикувано на 04.08.2021 г. 9:05 ч./


pdfПРОЕКТ на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кричим

pdfЧастична Предварителна оценка на въздействието на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кричим /Публикувано на 30.07.2021 г. 10:05 ч./


pdfПРОЕКТ на Наредба за реда и начина за разходване на  публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост на община Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за реда и начина за разходване на  публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост на община Кричим

pdfЧастична Предварителна оценка на въздействието на Наредбата за реда и начина за разходване на  публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост на община Кричим /Публикувано на 13.07.2021г. 13:35 ч./


pdfПроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на заседание на Общински съвет – Кричим

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на Общински съвет при община Кричим

pdfЧастична Предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на Общински съвет при община Кричим /Публикувано на 11.01.2021г.15:35/


pdfДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА одобряване на разходите за 2020 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2021 година /Публикувано на 13.11.2020г.17:35/


pdfПРОЕКТ НАНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

pdfМОТИВИ и ПРОЕКТНА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

pdfЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТОна Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим /Публикувано на 27.10.2020г.09:35/


pdfПроект! Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим

pdfПредварителна оценка на въздействието на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим

pdfМотиви към Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим /Публикувано на 02.10.2020г.16:35/


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ /Публикувано на 23.12.2019г.15:30/


pdfМОТИВИ и ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г./ Публикувано на 19.12.2019г.16:20 /


pdfДоклад и проект на решение за одобряване на разходите за 2019 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2020 година / Публикувано на 13.11.2019г.14:10 /


pdfМотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение № 149, взето с протокол № 15 от 13.06.2013 г. на Общински съвет при община Кричим / Публикувано на 12.07.2019г.15:25 /


pdfМотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Кричим / Публикувано на 22.02.2019г.09:50 /


pdfМотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кричим / Публикувано на 15.02.2019г.16:40 /


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ. / Публикувано на 14.12.2018г.13:10 /


pdfДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА одобряване на разходите за 2018 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2019 година / Публикувано на 12.11.2018г.15:40 /


pdfМОТИВИ и ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ. / Публикувано на 09.11.2018г.14:50 /


pdfМОТИВИ и ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ. / Публикувано на 09.11.2018г.14:40 /

pdfМотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кричим / Публикувано на 22.06.2018г.15:40 /


pdfМотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ на територията на община Кричим / Публикувано на 04.06.2018г.17:40 /


pdfМотиви и Проект на Наредба за отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им в община Кричим, приета с Решение № 279, взето с протокол № 35 от 06.10.2006 г. на Общински съвет при община Кричим / Публикувано на 04.06.2018г.17:35 /


pdfМотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, за здравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Кричим / Публикувано на 04.06.2018г.17:30 /


pdfМотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим, приета с Решение № 105, взето с протокол № 12 от 27.12.2012 г. на Общински съвет при община Кричим / Публикувано на 02.05.2018г.16:10 /


pdfМотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение № 149, взето с протокол № 15 от 13.06.2013 г. на Общински съвет при община Кричим / Публикувано на 02.05.2018г.15:30 /


pdfПроект на Правилник за устройството и дейността на Общински Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Кричим / Публикувано на 12.04.2018г.14:15 /


pdfМотиви и Проект на Наредба за отмяна на Наредба за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско имущество, приета с Решение № 42, взето с протокол № 8 от 21.04.2008 г. на Общински съвет при община Кричим. / Публикувано на 12.03.2018г. /


pdfМОТИВИ и ПРОЕКТ - Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Кричим и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици в община Кричим за 2018 г.


pdfМОТИВИ и ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение на Правилника заорганизацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. / 29.01.2018г.14:25


pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / 07.12.2017г.15:22 /


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / 07.12.2017г.16:52 /


pdfДоклад и проект за решение за одобряване на разходите за 2017 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на  община Кричим за 2018 г./ 15.11.2017г.09:52 /


pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на заседание на Общински съвет – Кричим / 17.10.2017г.16:30 /


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА КРИЧИМ / 04.04.2017г.09:43 / 


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ПОЛЗВАНЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕМОНТА, ПОДДЪРЖАНЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / 04.04.2017г.08:21 /


pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на заседание на Общински съвет – Кричим / 15.03.2017г.12:40 /


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / 15.03.2017г.11:40 /


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / 06.02.2017г.16:20 /


pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ  / 06.01.2017 г.15:40 /


pdfМОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НАТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ              / 05.01.2017г.15:10 /


pdfМОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ ИПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НАТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / 09.12.2016г.12:50 /


pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на заседание на Общински съвет – Кричим / 03.11.2016г.12:30 /


pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / 31.08.2016г.16:50 /


pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / 12.07.2016г.11:47 /


pdfП Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Кричим / 03.05.2016г.14:20 /

pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА БЛАГОУСТРОЕНИ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / 03.05.2016г.14:20 /


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕНА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ15/02/2016, 12:20

pdfМОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НАПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”  ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ16/02/2016, 12:20


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА 1 - 28/12/2015, 16:22

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 1 -28/12/2015, 16:22


pdfМотиви за приемане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 година.

pdf Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим , НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И взаимодействието му с общинска администрациямандат 2015 - 2019 година.


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕНА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfМОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА” ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ АНКА САМУИЛОВА ХАДЖИЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225a, АЛ. 3 от ЗУТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА БЛАГОУСТРОЕНИ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2012 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ

Община Кричим ©2023 Всички права запазени.