A+ A A-

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с общинска администрация

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет при Община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Чл. 2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл. 3. /1/ Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.
/2/ Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност гражданско участие, самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения за гарантиране и закрила интересите на гражданите на община Кричим.
Чл. 4. /1/. Заседанията на Общинския съвет са публични.
Съветът може да реши някои от заседанията да се провеждат при закрити врати.
/2/. Общинския съвет заседава в град Кричим, в сградата на Общината, зали № 21 и 22.
/3/. Когато обстоятелствата налагат, Общинския съвет може да реши да заседава на друго място.
Чл. 5. Територията на ОБЩИНА КРИЧИМ с административен център гр. Кричим включва населеното място КРИЧИМ и вилна зона „Черешово”.
Чл. 6. Правата и задълженията на представителите в Общинския съвет на политически сили, сформираните групи съветници и на общинската администрация са изградени на принципа на разграничаване на функциите, взаимното уважение на мненията по обсъжданите проблеми и гарантиране изпълнението на поетите задължения към гражданите от Община Кричим в съответствие с положената в Общинския съвет клетва.
Чл. 7. Печат на Общинския съвет: кръгъл с надпис в периферията „Общински съвет КРИЧИМ – ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ” и в средата „ПРЕДСЕДАТЕЛ”.

 

ГЛАВА  ВТОРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 8. (1) Общинския съвет е орган на местното самоуправление и се състои от 13 общински съветници, избрани по ред и условия, определен със Закона за местните избори (ЗМИ).
(2) Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.
Чл. 9. (1) Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
4. определя размера на трудовото възнаграждение на кмета в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, което се отразява в протокола от заседанието;
6. Определя с наредби :

а. Размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени в ЗМДТ с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, което се отразява в протокола от заседанието;
б. Размера на местните такси и цени на услуги по ред определен в ЗМДТ с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, което се отразява в протокола от заседанието.
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, което се отразява в протокола от заседанието ;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в тях с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, което се отразява в протокола от заседанието с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон, с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, което се отразява в протокола от заседанието;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
11. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности, с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници, което се отразява в протокола от заседанието;
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници, което се отразява в протокола от заседанието; 15. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
16. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
17. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
18. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
19. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
20. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове с мнозинство повече от половината от общия брой на общински съветници.
21. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство повече от половината от общия брой на общински съветници.
/2/. Общинският съвет може да избира и освобождава обществен посредник с мнозинство повече от 2/3 от общия брой общински съветници;
/3/. В случаите по ал.2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
/4/. Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи с мнозинство повече от половината от общия брой на общински съветници.
/5/. В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, решения, инструкции, декларация и обръщения по въпроси от местно значение.
/6/. По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

 

Раздел ПЪРВИ

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 10. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.
Чл. 11. /1/. Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет.
/2/. Общинските съветници, кметът на общината, полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация.
/3/. Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община се съхранява в архива на общинския съвет.
Чл. 12. Под председателството на най-възрастния общински съветник, могат да се проведат разисквания по кандидатурите за Председател на общинския съвет на комисия за провеждане на избора.
Чл. 13. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.
Чл.14. /1/. За произвеждането на тайно гласуване по чл.13 се избира комисия от 3 общински съветници.
/2/. Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик, подпечатани с печата на общината.
Чл. 15. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.
Чл. 16. /1/. Изборът на председател се извършва с бюлетини по утвърдения образец с имената на издигнатите кандидати.
/2/. Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.
/3/. Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.
/4/. Недействителни са бюлетините, когато:
1. са намерени в избирателната кутия без плик;
2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;
3. върху тях са дописани думи и знаци;
4. не са по установения образец.
/5/. Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.
/6/. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.
Чл. 17. /1/. Общинският съвет избира заместник-преседател/и по предложение на общинските съветници;
/2/. Заместник-председателят/ите на Общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
/3/. В случаите на повече от един заместник-председател гласуването се извършва за всеки един поотделно.
Чл. 18. /1/. Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца по предложение на 1/3 общински съветници.
/2/. В случаите по ал. 1, т. 1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.
/3/. В случаите по ал. 1, т. 2, решението на общинския съвет се взема по реда на чл. 16.
/4/. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда в 14-дневен срок след обявяване на оставката или приемане на решението.
Чл. 19. /1/. Пълномощията на заместник-председател на общинския съвет се прекратяват предсрочно:
1. при подаване на оставка;
2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като заместник-председател за повече от три месеца по искане на Председателя на ОбС или една трета от общинските съветници.
/2/. В случаите по ал.1, т.2 решението на общинския съвет се взема по реда на чл.17, ал.2.
Чл. 20. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се свиква и се председателства от заместник-председател, избран от общинския съвет.

 

Раздел ВТОРИ

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

І. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 21. /1/. Председателя на Общинския съвет в изпълнение на разпоредбите по чл. 25 от ЗМСМА:
1. Подпомаган от заместник-председателя/ите организира изготвянето на проектодневния ред и подготовка на заседанието на Общинския съвет;
2. Свиква, открива, ръководи и закрива заседанията на Общинския съвет;
3. Определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;
4. Осигурява реда по време на заседанията и предприема спрямо нарушителите дисциплинарни мерки, предвидени в този Правилник;
5. Удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет и съдържанието на приетите от Общинския съвет актове;
6. Нарежда и следи всички актове, приети от Общинския съвет да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в официалната интернет – страница на общината и поставени в информационни табла;
7. Разпределя постъпилите в Общинския съвет материали /наредби, проектоправилници, инструкции и др. / между комисиите съгласно техните компетенции и уведомява Общинския съвет за тях;
8. Координира работата на ПК и осигурява условия за тяхната работа;
9. Председателя на Общинския съвет свиква периодично председателите на постоянните комисии за обсъждане изпълнението на приетите решения и на работата по постъпилите проекти за решения и други документи, дадени им за обсъждане и становище;
10. Подпомага съветниците в тяхната дейност;
11. Обобщава в края на всеки месец участието на всеки общински съветник в заседанията на постояннити и/или временни комисии и заседания на Общинския съвет;
12. Упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджетната издръжка на Общинския съвет;
13. Следи за спазването на този Правилник.
14. Предлага назначаването на служителите в звеното по чл. 29а от ЗМСМА за подпомагане дейността на Общинския съвет и ръководи и контролира тяхната работа;
15. Изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общинския съвет и този Правилник;
16. Командирова кмета на общината в страната и чужбина и разрешава ползване на отпуски от кмета на общината, съгласно Кодекса на труда;
17. Представлява Общинския съвет пред външни лица и организации;
18. Изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника по чл.21,ал.3 от ЗМСМА.
/2/. Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, определя заместник-председател, който да го замества.
/3/. Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател или избран общински съветник.
Чл. 22. /1/. Председателя на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
/2/. (изменена с Решение № 90, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год. на ОбС) Възнаграждението на председателя на съвета се определя от Общинския съвет в зависимост от определената продължителност на работното време. При намалено работно време размерът се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от Общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на съвета 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.
/3/ Председателят на общинския съвет има право на:
1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и реда на Закона за здравно осигуряване;
2. отпуски и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на на Кодекса на труда.”

 

ІІ. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Чл. 23. Заместник-председателят(ите) на общинския съвет:
1. участва(т) в изготвянето на проектодневния ред;
2. подпомага/т/ председателя на ОбС при упражняването на неговите функции и правомощия;
3. изпълнява/т/ отделни функции и правомощия на председателя, когато той му /им/ възложи това;
4. следи/ят/ за спазването на реда по време на заседание и на определения от председателя ред за заемане на местата в залата;
5. контролира/т/ преброяванията при гласуването и проверката на кворума на общинките съветници;
6. участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, общински организации и граждани съвместно с председателя на общинския съвет;
7. изпълнява/т/ други функции, възложени му /им/ от председателя.

 

Раздел ТРЕТИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.
ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл. 24. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.
Чл. 25. /1/. Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава и ръководството на постоянни и временни комисии на ОбС;
2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на ОбС и да внася проекти за решения;
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на ОбС;
4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено или устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият ОбС не реши друго;
/2/. Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.
/3/. Общинския съветник има право да ползва МТБ и услугите на общинската администрация.
Чл. 26. Общинските съветници могат да отсъстват от заседанията на съвета и постоянните комисии само по уважителни причини, за което са длъжни да уведомят писменно Председателя на съвета или на съответната комисия.
Чл. 27. Всеки общински съветник получава служебна карта, с която се легитимира при осъществяване на дейността си.
Чл. 28. /1/. За времето, през което изпълнява задълженията си по ЗМСМА, общинският съветник ползва отпуск от основната си месторабота. За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение по ред и в размери определени в този правилник, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.
/2/. (изменена с Решение № 90, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год. на ОбС; изменена с Решение № 205, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 год.) Общинските съветници, с изключение на случаите по ал. 3 и ал. 4, получават базово месечно възнаграждение в размер на 50 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за съответния месец.
/3/. (изменена с Решение № 90, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год. на ОбС; изменена с Решение № 205, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 год.) Председателите на постоянни и временни комисии към ОбС, и членовете на постоянна комисия по местно самоуправление, обществен ред и законност получават базово месечно възнаграждение в размер на 60 % от средната брутна заплата в общинска администрация за съответния месец.
/4/ (изменена с Решение № 90, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год.; изменена с Решение № 205, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 год.) Заместник – председателите на ОбС и председателя на постоянната комисия по местно самоуправление, обществен ред и законност получават базово месечно възнаграждение в размер на 70 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за съответния месец.
Чл. 29./1/. (Решение № 205, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 год.) При отсъствие от заседание на постоянна или временна комисия, общинският съветник получава възнаграждение намалено с 10 % от определеното в чл. 28, ал. 2, 3 и 4.
/2/(нова – Решение № 205, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 год.) При отсъствие от заседание на Общински съвет, общинския съветник получава възнаграждение намалено с 10 % от определеното в чл. 28, ал. 2, 3 и 4.
/3/. (Решение № 205, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 год.) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.
/4/ (нова - Решение № 205, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 год.) За закъснение повече от 10 мин за заседание на постоянна комисия и за заседание на Общински съвет, санкция в размер на 5 % от определеното в чл. 28, ал. 2, 3 и 4.
Чл. 30. Общинският съветник е длъжен:
1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на ОбС;
3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
4. да се подписва в присъствен лист на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;
5. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
6. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.
7. писмено да уведомява Председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседание на съвета по уважителни причини не по-късно от 24 часа преди заседанието.
Чл. 31. /1/. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинска избирателна комисия;
4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител,заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. При избирането или назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговси пълномощник, синдикат или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по ЗОС, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на ЕС;
6. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
7. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт;
8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на местожителството;
9. При извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
/2/. При неизпълнение на разпоредбите на чл. 31, ал. 1, т. 6 по предложение на председателя Общинският съвет приема решение за прекратяване пълномощията на съветника, с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците.
/3/. Решението по ал. 1 и ал. 2 може да се обжалва пред административния съд.
Чл. 32. Общинският съветник по време на заседание няма право:
1. да прекъсва изказващия се;
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.
Чл. 33. /1/. Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения, като фактическо съжителство, бизнес отношения, съсобственост, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.
/2/. Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.
/3/. Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.
/4/. При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.
Чл. 34. /1/. Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.
/2/. Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.
Чл. 35. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.
Чл. 36. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.
Чл. 37. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.
Чл. 38. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.
Чл. 39. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание.
Чл. 40. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.
Чл. 41. /1/. Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
/2/. Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.
Чл. 42. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 35-39 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.
Чл. 43. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:
1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 40, т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;
2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.
Чл. 44. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:
1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание
Чл. 45. /1/. Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.45 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.
/2/. Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

 

І. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 46. /1/. Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.
/2/. Всяка група се състои от най-малко 2 /двама/ общински съветника.
/3/. Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
Чл. 47. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.
Чл. 48. /1/. Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
/2/. Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.
/3/. Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на ОбС. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.
/4/. Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет.
Чл. 49. /1/. Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.
/2/. Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

 

Раздел ЧЕТВЪРТИ

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 50. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател, секретар и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

Чл. 51. /1/ Постоянните комисии на общинския съвет са:
1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа и финансово-бюджетна дейност.
2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности - здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм;
3. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност – европейски програми и проекти, местно развитие, разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет.
4. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост.
/2/ Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.
Чл. 52. /1/. Постоянните комисии имат за задача :
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.
/2/. Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
/3/. В края на всяка година, но не по-късно от 30-ти декември, всяка ПК представя пред Общински съвет програма за дейността си през следващата година.

Чл. 53. Постоянните комисии могат:
1. По решение на съвета да бъдат упълномощени с осъществяването и на други функции, за изпълнението, на които се отчитат пред съвета;
2. Да образуват свои подкомисии или работни групи с участието на експерти и консултанти;
3. По разглежданите въпроси постоянните комисии приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересовани лица в срок от 30 дни от сезирането.
Чл. 54. Длъжностните лица в общината са задължени да предоставят на комисиите на общинския съвет необходимата информация по всеки разглеждан проблем. За целта кметът на общината издава заповед в срок от 15 дни от приемането на този Правилник.
Чл. 55. /1/. Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три.
/2/. Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.
/3/. При формиране на постоянните комисии се осигурява по възможност пропорционално представителство на групите на общинските съветници.
Чл. 56. Съставът на всяка постоянна комисия е от 5 /пет/ общински съветници.
Чл. 57. /1/. Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.
/2/. Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
Чл. 58. /1/ Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.
/2/. (изменена с Решение № 214, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014 год. на ОбС) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание не по-късно от 3 /три/ дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА. Уведомяването и получаването на материали става по телефон и чрез електронна поща/флаш памет с писмо съдържащо покана за заседание и проект на дневен ред ведно с приложените към него материали. В изключителни случаи уведомяването може да стане и само по телефон или факс.;
/3/. (изменена с Решение № 214, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014 год. на ОбС) „Два дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на специалното табло на Общинския съвет в информационния център на общината и ги публикува на интернет-старницата на общината: www.krichim.bg”;

Чл. 59. /1/. Комисиите заседават при необходимост.
/2/. Комисиите могат да заседават в случай на необходимост и по време на заседание на общинския съвет с негово решение.
/3/. Комисията може да откаже да разгледа даден материал, ако на нейното заседание не присъства вносителя или няма проект за решение съобразно изискванията на чл. 104, ал. 1.
Чл. 60. /1/. Заседанията на комисиите се провеждат, ако на тях присъстват повече от половината от членовете им общински съветници.
/2/. При липса на кворум за провеждане на заседание се съставя протокол, в който се отразява присъствието и се подписва от присъстващите общински съветници.
/3/. По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.
/4/. Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.
/5/. Решенията в постоянните комисии се вземат с обикновено мнозинство.
Чл. 61. /1/. Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета или заместник-кметовете на общината.
/2/. При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.
Чл. 62. /1/ Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
/2/. Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.
/3/. Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.
Чл. 63. /1/. Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.
/2/. Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.
/3/. Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
/4/. Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.
Чл. 64. За заседанията на комисиите се води протокол, в който се отразяват в съкратен вид постъпилите предложения по време на разглеждането на материала.
Чл. 65. /1/. Постоянните комисии предоставят приетите с решение от тях предложения, препоръки, становища, проекто-решения и др. на председателя на съвета в срок от 10 дни преди заседанието на ОбС.
/2/. При представянето на тези предложения и препоръки задължително се отразява и становището /ако има такова/ на онези членове на постоянната комисия, които не са били съгласни с тях.
Чл. 66. /1/. Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.
/2/. При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет
/3/. По отделни въпроси могат да се извършват проучвания и проверки и се приемат общи положения, препоръки и проекти за решения от няколко постоянни комисии на съвместни заседания. В тези случаи общите предложения на комисиите се предават на председателя на съвета, подписани от председателите на тези постоянни комисии в срок от 10 дни преди заседанието на ОбС.
Чл. 67. Становище на постоянна комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.
Чл. 68. Временни комисии се образуват по конкретен повод, по предложение на председателя на Общинския съвет, по предложение на постоянна комисия или с писмено предложение най-малко на 1/5 от общинските съветници.
Чл. 69. Задачите, числеността, съставът и срокът на дейност на временните комисии се определят от Общинския съвет, като правилата за работа на постоянните комисии са приложими и при тях.
Чл. 70. /1/. При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет критерии и условия.
/2/. Експертите и консултантите по ал.1 работят на обществени начала.
/3/. В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по ал.1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от председателя на общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

Планиране, подготовка и провеждане на заседания на ОбС

Чл. 71. /1/ Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с групите общински съветници, приема стратегия и програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.
/2/ Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети.
/3/ Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място в общината.
Чл. 72. /1/ Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината.
/2/ Времето на едно заседание е до 5 /пет/ часа.
/3/ Общинският съвет с решение може да удължи времето на заседанието до 2 /два/ часа.
Чл. 73./1/. Заседанията на общинския съвет се свикват от неговия председател:
1. По негова инициатива;
2. По искане на 1/3 от общинските съветници;
3. По искане на 1/5 от избирателите от общината;
4. По искане на областния управител;
5. По приет от общинския съвет график.
/2/. В случая на т.2, т.3 и т.4 председателят е длъжен да насрочи и проведе заседание в 7-дневен срок от внасяне на искането, което задължително се придружава от писмена мотивировка на проблема, проект за дневен ред и проект за решения. След изтичането на този срок заседанието се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.
/3/. (изменена с Решение № 214, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014 год. на ОбС) Уведомяването на общинските съветници за заседание се извършва по телефон и чрез електронна поща с писмо съдържащо покана и проект за дневен ред ведно с приложените към него материали не по-малко от 7 /седем/ дни преди заседанието, а при неотложни случаи в по-кратък срок, но не по-малко от 2 /два/ дни. Писмените материали за заседанието се съхраняват в деловодството на Общински съвет и се предоставят на общинските съветници при необходимост и/или за справка от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.
/4/. (изменена с Решение № 214, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014 год. на ОбС) Всеки общински съветник е длъжен да депозира в деловодството на Общински съвет заявление, с което да посочи e-mail – адрес за кореспонденция и получаване на материали за заседания по електронен път.
Чл. 74. Най-малко 2 /два/ дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни медии и/или на официалната Интернет страница на общината.
Чл. 75. /1/. Председателят на общинския съвет, подпомаган от заместник-председателите, подготвя проект за дневен ред най-малко 10 /десет/ дни преди датата на заседанието.

/2/. В дневния ред могат да бъдат включени само въпроси, по които има решения на комисиите към общинския съвет.
/3/. При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание.
/4/. Председателят и заместник-председателите на общинския съвет разглеждат по реда на постъпването в ОбС на исканията по предходната алинея и включват в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.
/5/. Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в 30 /тридесет/ дневен срок.
Чл. 76. /1/. Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 76, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 24.00 часа от началото на заседанието.

/2/. Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:
1. настъпването на непридвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;
2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.
/3/. Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.
Чл. 77. /1/. Председателят открива и ръководи заседанието на общинския съвет, ако на него присъстват повече от половината от общия брой съветници. При липса на кворум за провеждането на заседание се съставя протокол, в който се отразява присъствието. Председателят насрочва дата, час и място за следващо заседание
/2/. При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председател или избран от Общинския съвет общински съветник.
/3/. При повече от един заместник-председател председателят определя заместващия го заместник-председател.
/4/. Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.
/5/. По преценка на председателя или по искане на общински съветник проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.
/6/. Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.
/7/. При липса на необходим кворум от общински съветници констатирана по време на текущо заседание председателят прекратява заседанието и насрочва дата, час и място за следващо заседание.
Чл. 78. /1/. Заседанията на общинския съвет са открити. В залата се осигуряват места за представители на средствата за масово осведомяване, политически сили, държавни органи и граждани.
/2/. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
/3/. Предложение за закрито заседание може да направи председателя на общинския съвет или всеки общински съветник.
/4/. При постъпило предложение по предходната алинея, председателя отстранява гражданите от залата. След като изслуша подробно мотивите на вносителя на предложението, председателят го поставя на обсъждане и гласуване. Съобразно резултатите заседанието продължава като открито или закрито.
/5/. Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.
Чл. 79. /1/. Гражданите, представителите на държавни и неправителствени организации, на политически сили и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.
/2/. Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.
Чл. 80. /1/. Председателят може да прекъсне заседанието за определено време в случай на шум, безредие или друга ненормална за работа обстановка, както и когато важни причини извън заседанието налагат това.
/2/. Председателя прекъсва заседанието по искане на общински съветник за не-повече от 20 мин., но не повече от три пъти в едно заседание.
Чл. 81. /1/. След откриване на заседанието от председателя се пристъпва към обсъждане и гласуване на предложения проект за дневен ред.
/2/. Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.
/3/. Преди приемане на целия дневен ред се гласуват първо направените предложения за изменението му по реда на постъпването им.
/4/. По време и след гласуване предложенията за промяна на дневния ред не се приемат нови предложения за промени в дневния ред.
/5/. След гласуване на всички предложения за промяна в проекта за дневен ред председателят обявява поредността на новоприетите и останали точки в проекта и ги подлага на гласуване в цялост.
/6/. По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.
Чл. 82. /1/. Председателят дава думата на вносителя на предложението, на представителите на комисиите към ОбС за становища и на общинските съветници за въпроси и изказвания.
/2/. Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
/3/. Председателят определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.
/4/. Председателят дава думата на предсeдателите на групите общински съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група.
/5/. Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите общински съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. Изказванията са до 5 /пет/ минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.
Чл. 83. /1/. Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 5 /пет/ минути.
/2/. Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
/3/. Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по ал. 1 време за изказване, след като го предупреди за това.
Чл. 84. /1/. Общинският съветник има право на реплика.
/2/. Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 /две/ минути.
/3/. По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 /три/ реплики.
/4/. Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 /две/ минути след приключване на репликите.
Чл. 85. /1/. Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 /две/ минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.
/2/. Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 /две/ минути след гласуването.
/3/. Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.
/4/. За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 3 /три/ общински съветници.
/5/. Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.
Чл. 86. /1/. Кметът на общината и заместник-кметовете имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.
/2/. Кметът на общината, заместниците му могат да вземат думата всеки път, когато я поискат, но всеки един от тях само веднъж по разглеждания въпрос.
Чл. 87. /1/. Гражданите могат да се изказват и да отправят питания от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на определеното по чл. 76, ал. 3 от този правилник време.
/2/. Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 2 /две/ минути.
Чл. 88. /1/. На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.
/2/. По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.
/3/. Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.
Чл. 89. /1/. По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
/2/. Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването.
/3/. Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.
Чл. 90. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
Чл. 91. Когато заявките за изказвания са изчерпани, председателят обявява разискванията за прекратени. Същото той прави и в случай, че Общинския съвет е гласувал и приел процедурно предложение за прекратяване на разискванията.
Чл. 92. Председателят обявява процедура на гласуване. Докато трае гласуването думата не се дава на никого.
Чл. 93. /1/. Гласуването се извършва по следния ред:
1.предложения за отхвърляне;
2.предложения за отлагане за следващо заседание;
3.предложения за заместване;
4.предложения за поправки и допълвания;
5.обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
6. основно предложение
/2/. Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.
/3/. Предложенията за поправки и допълнения се правят в писмен вид, като Председателят задължително изчита преди гласуването целият текст на проекто решението с направените поправки и допълнения.
Чл. 94. /1/. Упражняването на правото на глас от общинските съветници става чрез гласуване “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” с вдигане на ръка. Неучастието в гласуването, когато се отнася до лични интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена до IV степен включително, се обявява предварително и се протоколира. Когато сумата от броя на гласовете, подадени “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” е по-малка от 13, задължително се проверява кворума и се вписва в протокола непосредствено след резултата от гласуването. Общински съветник, неупражнил правото си на глас с вдигане на ръка се брои за “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
/2/. По решение на общинския съвет гласуването може да става и поименно. В този случай председателят на съвета извиква поименно съветниците по азбучен ред, които саморъчно и срещу подпис отразяват вота си в списък. Този списък представлява неразделна част от протокола на заседанието.
/3/. Тайното гласуване се осъществява от избрана с явно гласуване комисия от общинския съвет. Тайното гласуване се извършва по правилата за тайно гласуване за избор на председател на общински съвет, като вместо имена в бюлетините се вписва съответно “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
Чл. 95. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.
Чл. 96. /1/. Резултатът от гласуването се обявява от председателя на съвета при явно гласуване, а при тайно – от председателя на комисията по гласуването.
/2/. Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното явно гласуване е окончателен.
Чл. 97. /1/. За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол и звукозапис. Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от него и председателя на общинския съвет най-късно 7 /седем/ дневен срок от заседанието.
/2/ Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.
Чл. 98. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от изготвянето му. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.
Чл. 99. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОбС

Чл. 100. Всички доклади, материали и проекти за решения се изпращат до председателя на Общинския съвет и се регистрират.
Чл. 101. /1/. Въпроси, за разглеждане в Общинския съвет, могат да внасят:
Председателя на Общинския съвет;
Председателите на Постоянните комисии;
Съветниците;
Кметът на Общината;
Заместник-кметовете и секретарят на Общината;
/2/. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.
/3/. Кмета на Общината внася своите проекти на цифров и хартиен носител.
Чл. 102. /1/. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.
/2/. Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.
/3/. Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.
Чл. 103. /1/. Материалите, внасяни за разглеждане в Общински съвет следва да съдържат:
1. основания за внасянето;
2. кратко изложение на въпроса, направеното до този момент и действителното състояние на нещата;
3. аргументиране на необходимостта от неговото решаване;
4. обосновка на предложените проекто-решения;
5. финансово обезпечаване;
6. срок за изпълнение;
7. изпълнител.
/2/. ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС изразява мнение доколко са законосъобразни внасяните за разглеждане пред Постоянните комисии материали и дава указания за отстраняване на нередностите преди разглеждането им в Общинския съвет.
Чл. 104. Постоянните комисии обсъждат изпратените материали не по-рано от 3 /три / дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия и представят при председателя своите мотивирани становища по необходимостта, целесъобразността, и финансовото осигуряване на проектите за решения. Ако комисията бездейства, вносителят има право да поиска разглеждане на материала или проекта направо в заседание на Общинския съвет.
Чл. 105. /1/. Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските съветници по реда на чл.74, ал.3 от този правилник. А в случаите на чл.77, ал.1 и чл.74, ал.4 от този правилник - не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.
/2/ Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.
Чл. 106. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.
Чл. 107. /1/. Проектите за наредби, стратегии, програми и правилници се приемат на две гласувания, които се правят в различни заседания.
/2/. Общински съвет по изключение може да реши двете гласувания да се проведат в едно заседание, ако по време на обсъждането не са направени съществени предложения за изменение и допълнение на проекта.
/3/. На първо гласуване проекта се разглежда след изслушване доклада на водещата комисия, становището на вносителя и доклади на други комисии, на които е бил разпределен. Проекта се обсъжда в цялост, а общинските съветници се произнасят по основните положения в проекта.
Чл. 108. Проект по чл. 108, ал. 1, който е отхвърлен на първо гласуване, може да бъде внесен повторно само след съществени промени в основните му положения, което се отразява в мотивите и не по-рано от 2 месеца от отхвърлянето му.
Чл. 109. /1/. Общински съветници могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване материал по чл. 108, ал. 1 в 7-дневен срок от приемането му.
/2/. В 14-дневен срок от изтичане на срока по ал. 1 водещата комисия внася при председателя на Общинския съвет мотивиран доклад, който съдържа:
Направените в срока по ал. 1 писмени предложения от общински съветници и становището на комисията по тях.
Предложение на комисията по обсъжданият материал по чл. 108, ал. 1, когато тя приеме такива по повод предложението на някои от нейните членове, направено по време на заседанието.
Чл. 110. /1/. Общинския съвет обсъжда и приема материалите по чл. 108, ал. 1 на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел, или текст по текст.
/2/. При второ гласуване се обсъждат само предложенията на общинските съветници, постъпили по реда на чл. 110, ал. 1, както и предложенията на водещата комисия, включени в доклада й. Допустими са и редакционни поправки. Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо четене материал не се обсъждат и гласуват.
/3/. Общински съветник може да обосновава направени предложения в рамките на 2 минути за всяко предложение.
/4/. Гласуването се извършва по реда на чл. 94.
Чл. 111. Вносителят на материала по чл. 108, ал. 1 може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това – само с решение на Общинския съвет.
Чл. 112. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и до областния управител в 7-дневен срок от приемането им.
Чл. 113. /1/. При оспорване на решение на Общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА председателя на Общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него на първото заседание следващо заседанието на което е прието.
/2/. Ако са оспорени само отделни текстове от акта на общинския съвет се гласуват само текстовете, които са оспорени.
Чл. 114. Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен/обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси. С решението си, общинският съвет приема и правила за функционирането и участието в консултативен/обществен съвет.
Чл. 115. /1/. Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.
/2/. Общинският съвет с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.
/3/. Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни и електронни медии или Интернет решението по ал. 2 най-малко 30 /трийсет/ дни преди датата на обсъждането.
/4/. За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.
Чл. 116. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.
Чл. 117. /1/. Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.
/2/. Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от общинския съвет. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 14 /четиринадесет/ дни от разпределянето му.
Чл. 118. /1/ Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.
/2/. Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в архива на ОбС.
/3/. Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет.
Чл. 119. Всички актове на общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет.

 

ГЛАВА ТРЕТА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 120. /1/. Общинските съветници имат право да отправят питания в писмена форма до кмета на общината.
/2/. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на ОбС. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.
/3/. Питанията не могат да се отнасят за въпроси, извън компетенциите на общинския съвет и кмета.
Чл. 121. /1/. Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде писмен или устен.
/2/. Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.
Чл. 122. /1/. Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.
/2/. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането в 5 /пет/ дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.
/3/. Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.
Чл. 123. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.
Чл. 124. /1/. Вносителят може да представи питането си в рамките на 2 /две/ минути, а кметът да отговори – в рамките на 5 /пет/ минути.
/2/. В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 /две/минути да изрази своето отношение към отговора.
Чл. 125. /1/. При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.
/2/. Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.
Чл. 126. /1/. Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.
/2/. Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.
Чл. 127. /1/. Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.
/2/. В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.
Чл. 128. /1/. Гражданите отправят питания до председателя на общински съвет след приключване на дневния ред като предават текста на питането в два екземпляра, предварително депозирано в деловодството на общински съвет Кричим, най-късно 10 дни преди датата на предстоящата сесия. Председателят дава думата на гражданина да огласи питането си.
/2/. Председателят на общински съвет връчва втория екземпляр на председателя на съответната постоянна комисия за отговор.
/3/. Гражданинът изрично посочва в питането си дали желае писмен или устен отговор. Питането и отговора по него не се обявяват, когато гражданинът отправил писмено питане не присъства в залата.
/4/. Писмения отговор се дава в срок не по-късно от 20 дни от датата на заседанието на общинския съвет и се депозира в деловодството на ОбС /стая 22/, за което се съобщава на отправилия питането гражданин.
/5/. В случай, че отговора е устен той се дава по възможност до края на определеното време за питания на гражданите или най-късно в края на следващото заседание на общински съвет Кричим.
/6/. Председателят на общински съвет обявява постъпилите писмени отговори на питания след приключване на дневния ред на следващото заседание и в началото на времето за питания, след което дава думата на председателите на съответните постоянни комисии да ги огласят или сам огласява отговора, ако питането е отправено към него.
/7/. По отговорите на питанията не се допускат разисквания освен възможността на питащия гражданин да изрази удовлетворение или неудовлетворение от отговора като обясни мотивите си с времетраене до 2 минути.
/8/. По желание на член от съответната постоянна комисия председателят на общинския съвет му дава думата за допълнение на отговора по питането с времетраене до 2 минути.
Чл. 129. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на Общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 3-дневен срок от издаването или подписването им.
Чл. 130. /1/. Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.
/2/. Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.
/3/. Становищата за отмяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в следващото заседание.
/4/. При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал.3 в 14-дневен срок от получаването му.
Чл. 131. (отменен, нов – Решение № 11, взето с Протокол № 3 от 22.12.2011 год. на ОбС) (1) При наличие на основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината, председателя на общинския съвет или друг компетентен орган, писмено уведомяват органа по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА за произнасяне по същество.
(2) Към уведомлението до органа по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, в зависимост от конкретния случай (чл. 42, ал. 1 от ЗМСМА), задължително се прилага един от следните документи:
1. оставка на кмета на общината, адресирана до общинската избирателна комисия и подадена чрез председателя на общинския съвет;
2. медицински документ, удостоверяващ, че кметът на общината поради заболяване се намира в трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
3. заверено от общинска администрация копие от акт за смърт на кмета на общината;
4. заверен от съда препис от влязла в сила присъда, с която кметът на общината е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
5. удостоверение от компетентен орган, от което се установява осъществяване на дейност или заемане на длъжност по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА от кмета на общината за времето на мандата му или неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА в срок;
6. копие от решение на общински съвет и копие от броя на «Държавен вестник», в който е публикуван указът на президента на РБ за извършени административно-териториални промени, водещи до закриване на общината или до промяна на постоянния адрес в общината.
7. решение (или удостоверение) на ЦИК за обявяване на кмета на общината за народен представител;
8. решение на Народното събрание за избор на кмета на общината за министър;
9. решение на Министерски съвет за назначаване на кмета общината за областен управител;
10. заповед за назначаването на кмета на общината за заместник – министър, заместник – областен управител или назначаването му на друга длъжност по служебно правоотношение, или трудов договор за заемане на друга длъжност по трудово правоотношение;
11. документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи, че кметът на общината неоснователно отсъства от работа за повече от един месец;
12. заверен препис на влязло в сила решение, с което е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
13. документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че кметът на общината не отговаря на условията за избираемост.
(3) Решенията на общинския съвет по чл. 42, ал. 4, 5 и 6 от ЗМСМА се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.”
Чл. 132. Председателят на общинския съвет обявява на заседание на съвета предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на общината когато са налице обстоятелствата по чл.42, ал.1 т.т.1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗМСМА. Прекратяването на пълномощията в този случай не подлежи на гласуване.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 133. /1/. Кметът и заместник-кметовете на Общината присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.
/2/. Кмета и заместник-кметовете на общината подписват и внасят в общинския съвет проекти за решения.
/3/. Проекти за решения, внесени от общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.
Чл. 134. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез общинска администрация и се отчита за това два пъти годишно.
Чл. 135. /1/. Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.
/2/. На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.
Чл. 136. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.
Чл. 137. /1/. Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.
/2/. Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.
Чл. 138. Общинският съвет определя размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на Кмета на Общината.
Чл. 139. Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
Чл. 140. /1/. Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.
/2/. Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.
Чл. 141. По инициатива на председателите на постоянните комисии, началник-отделите в Общинска администрация разработват шестмесечен план за Общински съвет.
Чл. 142. /1/. В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.
/2/. Служителите в звеното по ал.1 са на пряко подчинение на Председателя на Общинския съвет и се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.
Чл. 143. Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:
1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;
2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените листове от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;
4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
5. изпълнява и други функции възложени му от председателя на общинския съвет.
Чл. 144. /1/. Общинския съвет има своя бюджетна сметка за издръжка и организационни разходи, която се приема с бюджета на Общината.
/2/. За сумата, гласувана по нея се прави разпределение на разходите по параграфи под формата на самостоятелен бюджет, който се утвърждава от Общинския съвет.
/3/. Отчет по изпълнението на бюджета на Общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател, който се внася за одобрение от Общинския съвет.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

Чл.145. /1/. Международните връзки на Общински съвет се организират от Председателя на Общинския съвет.
/2/. Предложение за изпращане на делегации на Общински съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават съвместно от Председателя на Общинския съвет и председателите на постоянните комисии.
Чл. 146./1/. Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на Общинския съвет, съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от Председателя на Общинския съвет срок.
/2/. Становище по проекта за договор дава и кмета на общината, когато предложението не е направено от него.
Чл. 147. Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.
Чл. 148. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Община Кричим с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.
Чл. 149. Общински съвет одобрява всички договори на общината, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.
Чл. 150./1/. За защита на Общите интереси и развитие на местното самоуправление общината може да участва в регионални сдружения и в Националното сдружение на Общината, както и в други сдружения.
/2/. Представителят на Община Кричим в сдруженията по ал. 1 се определят с Решение на Общински съвет при Община Кричим.
/3/ Сдруженията с нестопанска цел, в които участва общината, осъществяват дейност в обществена полза. За учредяването им не се прилагат ограниченията за броя на членовете, определени в чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 2. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация подлежи на ежегодна ревизия и актуализация при необходимост.
§ 3. Този Правилник е приет с Решение № 4 взето с Протокол № 2 от 25.11.2011 год. на ОбС и изменен с Решение № 11, взето с Протокол № 3 от 22.12.2011 год. на ОбС; Решение № 90, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год. на ОбС; Решение № 205, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 год. на ОбС; Решение № 214, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014 год. на ОбС)
§ 4. Този Правилник влиза в сила от момента на приемането му.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.