A+ A A-

О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на консултации за съставяне на ОИК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент

на Република България и за общински съветници и кметове на общини и кметства  на 23.10. 2011 година.

На основание § 5, т. 3 от Допълнителните разпоредби, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Изборния кодекс на 27. 07. 2011г., от 13, 00 ч. в зала № 21 на Общинска администрация - гр. Кричим ще сепроведат консултации за съставите на Общинска избирателна комисия с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:


ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

                             - Политическа партия "ГЕРБ";
                             - "Коалиция за България";
                             - Политическа партия "ДПС";
                             - Политическа партия "Атака";
                             - "Синята коалиция";

ПАРТИЯ, КОЯТО ИМА  ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО НЕ Е ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНА

Политическа партия "НДСВ".


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ
 

Съгласно чл.62а , ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ,бр.67/1999г., посл. изм.ДВ, бр.65/2006г.) Ви съобщаваме , че е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води от 1 брой тръбен кладенец, намиращ се на територията на 
парцел І – автобаза – Хидрострой, от кв. 141 по регулационния план на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив.

      Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс.
 

ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кричим, област Пловдив, в съответствие с изискванията на чл. 93, ал. 4, т.5 от Закона за опазване на околната среда уведомява всички граждани за инвестиционно намерение:„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на В и К мрежа 
и изграждане на ПСОВ – гр. Кричим”.
 В обхвата на инвестиционния проект са предвидени дейности свързани с доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Кричим по трасетата на предвидената за доизграждане канализационна мрежа в рамките на града. Проектирането и изграждането на канализационна мрежа в регулацията на гр. Кричим е предвидено изцяло за територията разположена на десния бряг и частично за тази на левия бряг по поречието на р. Въча – за улиците, по които все още са без изградена канализационна мрежа.  Новопроектираната второстепенна канализационна мрежа е 19 615 м, а на главните колектори 3 378 м. Пречиствателната станция за битови отпадъчни води е с капацитет за 10 598 еквивалент жители след изпълнението на проекта и 10 040 е.ж. в края на референтния период. Площта на имота, върху който ще бъде изградена станцията е разположен в землището на община Кричим, м.„Куницата” - извън урбанизираната територия.

 В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаване на настоящето заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в Общински център за услуги и информация, гр.Кричим, пл.”Обединение” № 3.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ
 

В съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Община Кричим ви уведомява за Провеждане на обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на мрамор в находище Куртово Конаре /231.884дка/, разположено в землището на село Куртово Конаре, община Стамболийски и на град Кричим, община Кричим, което ще се проведе на 16.06.2011 г. от 14 часа в сградата на читалището на с. Куртово Конаре, с цел обсъждане на изготвения доклад за ОВОС.

Предоставеният  доклад за ОВОС, заедно с всички приложения към него, до момента на провеждане на срещата, е на разположение на всички лица всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, в стая № 28 в сградата на Община Кричим, където може да бъде разгледан, както и  да се представят и писмени становища по него.

                  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  КРИЧИМ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Всички заедно да пеем, играем, рецитираме, спортуваме и учим, за да сполучим!
 


 

„Да създадем атрактивна и привлекателна образователна среда, където всички заедно да пеем, играем, рецитираме
, спортуваме и учим, за да сполучим” 
е новият проект, спечелен от Община Кричим.

По този повод се подписа Договор № БС/РОФ 33.7-037/10.12.2010г. между Община Кричим и ЦОИДУЕМ. Сумата по проекта възлиза на  17 405,00 лв. Проектът ще се осъществи с финансовата подкрепа на ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН  ФОНД. Периодът на изпълнение на дейностите е 01.01.2011г.-31.12.2011г.

Основната цел на проекта е свързана с подготовката за училище и развитие на потенциалните възможности на онези деца, чиито майчин език не е български, съхраняването на ценността на предучилищното детство и успешния преход към училищното обучение. Чрез реализиране на заложените в проекта дейности ще се подпомогне процеса на придобиване на навици и първоначални знания, необходими за предстоящото им социализиране и най-важното - научаване на български език още от най-ранна възраст в естествена среда, различна от домашната. Амбициите на Община Кричим да бъде пилотна община в провеждането на задължителното обучение за 5-годишните ще допринесат за интеграцията на ромските деца, представляващи половината от целевата група.

Проектът обединява в едно усилията на различни институции и организации, отговорни за образованието на децата в нашия 
град – община, НПО, детска градина, в това число и родителите, включително и тези от ромски произход, върху които дейностите ще имат интеграционно въздействие.

Основните задачи са насочени към:

- Овладяване на книжовните норми на българския език за успешно участие на децата в речевото общуване, реализирано в различни комуникативни форми.

- Организиране на занимания за овладяване на български език, театрално изкуство, опознаване на традициите в съществуващите подготвителни групи към детските градини.

- Провеждане на ефективно обучение на целевата група – половината от ромски произход,  за осъществяване на градивна предучилищна подготовка на високо ниво, съобразно Националните и Европейски програми и концепции за ранно участие в процеса на обучение.

- Предоставяне на  възможност на Ромската неправителствена организация за осъществявяне на специфичните си задачи и функции 
в реална обстановка като организация, свързана с ромските проблеми.

- Стимулиране на познавателната активност и самочувствието на децата за равнопоставеност, формиране на положителна нагласа към образованието и детската градина като институция.

- Гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги.

- Осигуряване на непрекъснат учебно-възпитателен процес чрез организиране на занимания, съответстващи с възрастовите 
им особености и интереси в следобедните режимни моменти.

- Грижа за безопасността на децата, свързана с осигуряване на целодневен образователен процес.

- Повишаване авторитета на детската градина и превръщането и в желана територия за децата и родителите.

- Участие на родителите като партньори в процеса на обучение, възпитание и отглеждане на подрастващите.
На 05.02.2011г. в сградата на Общински Младежки дом  се реализира дейност 6 от проектното предложение, а именно провеждане на обучение с преподавателите за работа в мултикултурна образователна среда. Основният акцент се насочи към  организацията на педагогическите взаимодействия в детската градина и възможностите за социализиране и образование на децата в предучилищна възраст. Специално внимание се отдели на проблемите, свързани със социализацията и интеграцията на деца- билингви, както 
и формирането и изграждането на детската личност и игровата и учебна дейност с техните специфични особености. Разгледа се 
в детайли  и Таксономията на Блум като основа на създаването на стандартите, заложени в учебните програми.

Център за образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства

  гр. София 1797 бул „Г.М.Димитров” 52 А ,ет.1, http://coiduem.mon.bge-mail:coiduem@mon.bg

 


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Отчет на подадени Заявления по ЗДОИ за периода 01.01.2010г. – 31.12.2010г.

През отчетния период подадените Заявления по ЗДОИ  са общо 6 на брой, 3 /три/ от които в писмена форма и 3 /три/ в електронен вид. От общия брой подадени Заявления, 3/три/ са от НПО и 3/три/ от фирми. Липсват подадени Заявления от чужди граждани и журналисти. Спазен е и законноустановения срок за отговор, като на 2/две/ от Заявленията е отговорено веднага на посочената електронна поща, на 3/три/ от тях в 14 /четиринадесет/ дневен срок, а на 1/едно/ от подадените Заявления в законоустановения срок след удължаването на отговора, поради това, че исканата информация се отнася до трето лице и се изисква писменото му съгласие за предоставянето на информация.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

НА 09.03.2011 Г. ОТ 17.00 Ч. В ЗАЛА 21 НА ОБЩИНА КРИЧИМ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2010 г.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   

НА 17.02.2011 г. ОТ 17.30 ч. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ – ЗАЛА №21 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА, КОЙТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ 
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1./ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 г.

2./ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 г.

3./ ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО ПРЕЗ 2011 г.

/ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция „Бюро по труда Родопи” – гр.Пловдив

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки 
за заетост и обучение поЗакона за насърчавне на заетостта /ЗНЗ/  през   2011г.,  както следва:
 

Стимулиране на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 5 460 лв. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ) 1576 лв. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) 2 700 лв. Стимулиране на работодатели-микропредприятия да разкриват работни   места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл.50 от ЗНЗ) 288 лв. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл.51 от ЗНЗ) 1 260 лв. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайно намалена работоспособност (чл. 52 ал.1 от ЗНЗ от ЗНЗ) 7 200 лв. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от ЗНЗ) 2 368 лв. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) 2 238 лв. Насърчаване на работодателите да наемат безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 7 164 лв. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 512 лв. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 1 986 лв. Насърчаване на работодателите да разкриват "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) 24 694 лв.

Работодателите, могат да подават заявки за свободните работни места и   необходимите документи в 7 - дневен срок от публикуване на обявата.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “БТ Родопи”-гр.Пловдив, бул.“Руски” №15, стая № 81, тел. 032/64-38-59.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЩИНА КРИЧИМ - МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО >> Изтегли - Отвори


ОБЩИНА КРИЧИМ - МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТ И ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ 
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ >> Изтегли - Отвори


ОБЩИНА КРИЧИМ - МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА КРИЧИМ >> Изтегли - Отвори


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

СЪОБЩЕНИЕ
Решението на община Пловдив към таксата за депониране да се включи и допълнителен компонент за рекултивация на депото

в Цалапица, предизвиква бурни реакции на кметовете на някои общини, сред които и община Кричим.
 

11.jpg 1 (1)1.jpg 1 (2)1.jpg 1 (3)1.jpg

 Общините Кричим, Съединение, Раковски и Перущица смятат, че Пловдив им налага приемането на увеличената ставка, без да им даде конкретни аргументи за това.

            Община Кричим като член на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Цалапица не приема некоректното отношение на община Пловдив, която индиректо се опитва да определя  местните политики.

            Ръководтсвото на община Кричим открито заяви, че ще отстоява интересите на кричимци дори и това да доведе до решаване на казуса в съда.

!!!Документни материали - Изтегли_Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

Агенция за социално подпомагане

Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”

Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Във връзка със стартирането на ІІ-ри етап на проект „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”, социална услуга „Личен асистент”, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”, ви уведомяваме следното:

 

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

Ø      лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

Ø      лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и

Ø      лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

Ø      деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

Във втория етап право за подаване на документи за включване в програмата се дава и на лица, ползващи услугата „Личен асистент” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – фаза Втора, към момента на подаване на документи по настоящия проект.

 

Необходими документи:

·   заявление по образец

·   документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)

·   документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)

·   експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)

·   документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)

·   декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването -  лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)

·   пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - когато не се подава лично

 

Срок за подаване на документи: от 10.01.2011 г. до 24.01.2011 г. /от понеделник до петък/, от 12.00 до 13.00 ч., стая № 6 в сградата на Общинска администрация на община Кричим, гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3

 

За повече информация: инж. Светлана Рангелова, Администратор по проекта, тел. 03145/20-63;

                                            Димитринка Тодорова, Сътрудник по проекта, тел. 03145/20-59

                                            Гергана Бабачева – Счетоводител по проекта, тел. 03145/20-82

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Във връзка със стартирането на ІІ-ри етап на проект „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”, социална услуга „Личен асистент”, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”, ви уведомяваме следното:

 

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възрастотговарящи на едно от следните изисквания:

Ø      безработни лица;

Ø      трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

Ø      неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст – до 60 години за жените и до 63 години за мъжете), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

Необходими документи:

·         Заявление по образец

·         документ за самоличност (копие)

·         автобиография

·         свидетелство за съдимост

·         служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е безработен)

·         служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)

·         служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)

·                    пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

·         копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)

·         пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - ако не се подава лично

Срок за подаване на документи: от 10.01.2011 г. до 24.01.2011 г. /от понеделник до петък/, от 12.00 до 13.00 ч., стая № 6 в сградата на Общинска администрация на община Кричим, гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3

 

За повече информация: инж. Светлана Рангелова, Администратор по проекта, тел. 03145/20-63;

                                            Димитринка Тодорова, Сътрудник по проекта, тел. 03145/20-59

                                            Гергана Бабачева – Счетоводител по проекта, тел. 03145/20-82

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Агенция за социално подпомагане

Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”

Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

В ОБЩИНА КРИЧИМ стартира проект „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

 

На 03.11.2010 г. беше подписано Междуинституционално рамково споразумение между Агенция социално подпомагане чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” и община Кричим, за изпълнение на проект 
„ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”, социална услуга „Личен асистент”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, като:

1. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

Ø      лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

Ø      лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и

Ø      лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

Ø      деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

2. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възрастотговарящи на едно от следните изисквания:

Ø      безработни лица;

Ø      трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

Ø      неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

Включването на лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват сами, в настоящия проект, както и включването на лични асистенти се реализира на три етапа:

І-ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г.

Предоставяне на социалната услуга – 14 месеца, от 10.01.2011 г.

ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.

Предоставяне на социалната услуга – 12 месеца, от 10.03.2011 г.

ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.

Предоставяне на услугата – 2 месеца, от 08.01.2012 година.

 

Одобрената квота за община Кричим за съответните етапи е, както следва:

-          за първи етап – 480 часа месечно, или 4 места по 120 часа;

-          за втори етап – 960 часа месечно, или 8 места по 120 часа.

Във връзка с реализирането на първия етап от проекта, в периода от 08 до 22 ноември 2010 г.:

1. Бяха подадени  39 /тридесет и девет/ Заявления от кандидати за ползватели на услугата „Личен асистент”. В момента тече процедура по оценка, определяне на месечен бюджет за всеки оценен кандидат и класиране. Процедурата ще приключи на 15.12.2010 г. с изготвяне на Списък на оценените кандидат-потребители. В периода от 16 до 22 декември на оценените кандидат-потребители ще бъдат връчени уведомителни писма с информация за определения им бюджет, класиране и последващите процедури. Уведомителни писма ще бъдат изпратени и на оценените кандидат-потребители, които няма да бъдат включени в социалната услуга на съответния етап.

Кандидат-потребителите, които не са класирани в първия етап от проекта запазват правото си за класиране по втория етап и не следва да кандидатстват отново по настоящия проект.

2. Бяха подадени и35 /тридесет и пет/ Заявления от кандидати за лични асистенти. На двама от тях не беше направена оценка, тъй като не отговаряха на нито едно от посочените в проекта изисквания. В периода от 14.12.2010 г. до 22.12.2010 г. ще бъде проведено еднодневно обучение на кандидатите за лични асистенти. В обучението ще бъдат включени лица, които не са преминали обучение по други проекти и програми за извършване на определената по настоящия проект дейност. Програмата за обучението се утвърждава от Ръководителя на проекта на национално ниво. На всеки обучен личен асистент ще бъде издадено удостоверение. Успешно преминалите курса на обучение, както и тези преминали предишни курсове, се включват в Банка „Лични асистенти”.

С одобрените от Комисията за оценка и подбор ползватели на социалната услуга ще бъде сключен Договор за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”, а с избраните лични асистенти ще бъдат сключени трудови договори, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

Договорите и с ползвателите, и с личните асистенти, за І-ви етап от проекта, ще бъдат сключени не по-рано от 10.01.2011 г.

 

За повече информация: инж. Светлана Рангелова, Администратор по проекта, тел. 03145/20-63;

                                            Димитринка Тодорова, Сътрудник по проекта, тел. 03145/20-59

                                            Гергана Бабачева, Счетоводител по проекта, тел. 03145/20-82

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА СРЕЩА С КРИЧИМСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА № 21 В СГРАДАТА 
НА ОБЩИНАТА НА 09.12.2010 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 18.00 Ч. ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: “ДОИЗГРАЖДАНЕ , РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ГР. КРИЧИМ”

2.   ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2010 Г.

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

На основание & 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, уведомяваме заинтересованите лица, че в Държавен вестник брой 93/26.11.2010г. са публикувани Заповед № ЗД -00-201/2.11.2010г.- за одобряване на плана на новообразуваните имоти, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по & 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местностите: Гергевец, Чучура, Узун алан, Янък таш, Баталите, Маджарица, Орта бала, Череп алча, Турски гробища, Бем бала и Заповед № ЗД -00-202/2.11.2010г. - за одобряване на плана на новообразуваните имоти, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по & 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местностите: Тепелика, Гарваница, Сух дол, Братвич, Текен тепе, Драгодан, Горката и Гегова ада в землището на град Кричим, община Кричим, обл.Пловдив.
 

Уведомяваме гражданите, че плановете са на разположение на заинтересованите лица в стая 28,ет.3 на Община Кричим, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от  13.00 до 17.00 часа.
 

Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти, могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител на област Пловдив до Административния съд – Пловдив, в 14 – дневен срок от обнародването в Държавен вестник,т.е. 
от 26.11.2010г. до 10.12.2010г. вкл.

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  КРИЧИМ


4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 


4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект - частна общинска собственост № 39921.503.50.6.2 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в сградата на община Кричим, гр. Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: пл. „Обединение” № 3, ет. -1, с площ 226 кв.м. и прилежащи части: тоалетна с площ 22 кв.м., с предназначение: за търговска дейност, актуван с акт за общинска собственост № 429/28.05.2010 г.:

1.  Начална наемна цена за един месец в размер на 220,00 лв. /двеста и двадесет лева/ без ДДС;

2.  Депозит за участие – 22,00 лева /двадесет и два лева/

            3. Срок на договора за отдаване под наем е 5 /пет/ години с възможност за удължаване до 10 /десет/ години;

            4.  При сключване на договора с определения възоснова на резултатите от търга наемател, същият внася по сметката на община Кричим парична гаранция за изпълнение на договора за наем в размер на пет наемни вноски.

5. Цена на тръжната документация – 50 лв. /петдесет лева/, внесени в касата на общината или по 
сметка: BG28CECB97903366975700; CECBBGSF ЦКБ АД – клон „Пловдив – България”. 
Документацията се получава в Общински център за информация и услуги след представяне на съответния платежен документ

Публичният търг ще се проведе на 09.12.2010г. от 10 ч., в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3

Краен срок за представяне на заявления за участие – 17 часа на 08.12.2010г., в Общински център за информация и услуги;

Оглед на имота може да се прави от всяко лице, закупило тръжна документация всеки работен ден 
от 10:00 до 12:00 часа до 08.12.2010г.

За справки стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47.


4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


ЗАПОВЕД №15-00-296

 


4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

            Във връзка  с големия обществен интерес към рубриката „ Вие питате, Кметът отговаря” от общинския информационен бюлетин, Ви информираме, че стартира електронната версия „ Часът на Кмета” във  форума на интернет-страницата на общинска администрация

на адрес:http: //www.krichim.bg.

         Вашите въпроси по общественозначими проблеми и теми,ще получават отговори веднъж седмично на интернет – страницата на форума. Въпросите с  по-голям обществен интерес и техните отговори ще се публикуват и в ежемесечния информационен бюлетин.

        ВАЖНО: въпроси съдържащи лични нападки, обиди или нецензурни изрази ще бъдат премахвани от страницата на форума!


4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

О Б Я В Я В А

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, а именно:

№  по ред поземлен имот по кадастрална карта / площ адрес: начин на трайно ползване начална тръжна цена без ДДС депозит за участие в лева 1. ПИ № 39921.503.479, с площ 219 кв.м, АОС № 431/01.06.2010г. ул. „Търговска” за търговски обект, комплекс 3 285 329 2. ПИ № 39921.503.463, с площ 223 кв.м, АОС № 432/01.06.2010г. ул. „Търговска” за търговски обект, комплекс 3 345 335 3. ПИ № 39921.503.465, с площ 209 кв.м, АОС № 433/01.06.2010г. ул. „Търговска” за търговски обект, комплекс 3 135 314 4. ПИ № 39921.503.469, с площ 290 кв.м, АОС № 436/01.06.2010г. ул. „Търговска” за търговски обект, комплекс 4 350 435 5. ПИ № 39921.502.532, с площ 317 кв.м, АОС № 438/03.06.2010г. бул. „Тракия” за друг вид обществен обект, комплекс 4 755 476

В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, за един и същи имот, публичния търг с тайно наддаване завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена, при стъпка за наддаване 5%

2. Цена на тръжната документация – 60 лв. /шестдесет лева/, внесени в касата на общината. Документацията се получава в Общински център за информация и услуги след представяне на съответния платежен документ.

3. Специфични тръжни условия: в срок от две години след сключване на договори за продажба в описаните имоти да се изградят търговски обекти с унифициран дизайн, съгласувани и одобрени от главният архитект на община Кричим.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 10.09.2010г. от 10 ч., в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3

Краен срок за представяне на документацията за участие – 17 часа на 09.09.2010г., в 
Общински център за информация и услуги;

Оглед на имотите може да се прави от всяко лице, закупило тръжна документация от 10:00 до 12:00 часа – за справки 
стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47.4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №15-00-242/13.07.2010 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ, АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

НА ГРАЖДАНИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ВКЛЮЧИТЕЛНО В ЧАСОВЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА

СЧИТАНО ОТ 15. 07. 2010 г:

ОТ  08.00 ДО 12.00 ЧАСА

ОТ  13.00 ДО  17.00 ЧАСА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

      На основание чл.8, ал.3 от Наредбата за условията и реда на извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии Ви съобщаваме, че е издадено РЕШЕНИЕ № ПВ-45-ПР/2010 год. за преценяване на неоходимостта от извършване на оценка за въздействието на околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на мрамори в находище с. Куртово Конаре на площ 231 884”.

С текста на Решението може да се запознаете в общинска администрация, стая №28.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс.

Съобщението е залепено на 09.07.2010г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА / 12.07.2010 Г. ДО 15.09.2010 г./  С ОГЛЕД СЛУЖЕБНАТА АНГАЖИРАНОСТ И НАТОВАРЕНОСТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ , ПРИЕМЪТ

НА ГРАЖДАНИ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО УТВЪРДЕНИЯ ГРАФИК ОТ

ЗАМ.КМЕТА - НУРЖАН РИСТЕМОВА И ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР- ВЕЛИЧКА БЕЛИЧЕВА-БУЧОВА.
 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗА ОТГОВОР ПО ЛИЧНИ ВЪПРОСИ ОТ ОСОБЕННА ВАЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ ПЕРСОНАЛНО ОТ КМЕТА Г-Н АТАНАС КАЛЧЕВ, СЪЩИТЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ В ПИСМЕННА ФОРМА ,КАТО ЩЕ ИМ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО ПО СЪЩИЯ РЕД В ЗАКОННО УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ.

ВЪПРОСИ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ТЕМИ ДА СЕ ОТПРАВЯТ ПИСМЕННО ЧРЕЗ ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩ.СЪВЕТ НА ОБЩ. КРИЧИМ ДО СЪОТВЕТНОТО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, КОЕТО ЩЕ ОТГОВАРЯ ПО СЪЩИЯ РЕД СЛЕД ТЯХНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № 15-00-233/30.06.2010г., ВЪВ ВРЪЗКА С НАЛОЖЕНИТЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ  И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И НАМАЛЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ ЗА ОБЩИНИТЕ,  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕМИНАВА НА СЪКРАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ.

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 
ВКЛЮЧИТЕЛНО В ЧАСОВЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА:

ОТ  08.00 ДО 12.00 ЧАСА

ОТ  13.00 ДО  16.00 ЧАСА

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КРИЧИМ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


Списък на допуснатите кандидати 

О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

О Б Я В А

 ОБЩИНА КРИЧИМ, в качеството на възложител, на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки отправя настоящата покана до всички заинтересовани лица за набиране на оферти за възлагане на услуга: „Проектиране на подпорна стена на републикански път ІІІ – 866 Девин -  Кричим – Стамболийски  в участък между жилищни сгради с административни номера № 62 и № 64 в регулацията на гр.Кричим”

При проявен интерес, моля оферта да съдържа ценово предложение и срок за изпълнение  съобразени с изискванията, посочени подробно в одобреното техническо задание. Офертите се събират под формата на писмени предложения и се подават в сградата на Общинска администрация, 4220, гр. Кричим, област Пловдив, пл. „Обединение” № 3 от 12.04.2010г. до 17:00 часа на 16.04.2010 год., в запечатан, непрозрачен плик.

Заинтересованите лица могат да получат подробно техническо задание от община Кричим, стая 28.

За допълнителна информация относно настоящата обява може да се обръщате към Борис Вълчанов – гл. специалист С, СН и ИД, тел. 03145/23-81

            Приложение: техническо задание

Дата: 09.04.2010г.                                                    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ПРОЕКТИРАНЕНА УКРЕПВАНЕ НА СКАЛЕН ОТКОС

ОБЕКТ: „Проектиране на подпорна стена на републикански път ІІІ – 866 Девин -  Кричим – Стамболийски  в участък между жилищни сгради с административни номера № 62 и № 64 в регулацията на гр.Кричим„      

 ФАЗА:   Технически проект

Местоположение: Област Пловдивска, Община Кричим, гр. Кричим

 І. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА

Целта на настоящото задание е да се изготви проект за изграждане на  подпорна стена на републикански път ІІІ – 866 Девин -  Кричим – Стамболийски  в участък между жилищни сгради с административни номера № 62 и № 64 в регулацията на гр.Кричим. В посочения участък са констатирани свличания и обрушвания на земни и скални маси от ската над пътя по левия бряг на р. Въча. От извършения оглед се констатира обща нестабилност на ската на една дължина от 80 м, както и опасност от предстоящо срутване на значителни скални и земни маси, което носи риск за сигурността на преминаващите превозни средства и пешеходци и с което ще се прекъсне най-пряката и единствена пътна връзка между Пловдивски и Смолянски региони в посока гр. Девин.

С настоящето техническо задание се възлага извършване на подробни инженерногеоложки проучвания, проучване, проектиране и изграждане на подпорна стена.

Основни причини за деформиране на ската са:

- динамичното натоварване от интензивния пътен трафик.

- липса на система за отвеждане на повърхностните води от ската.

- възможни течове от съществуващи водопроводи.

 

ІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКАТА

 

Необходимо да се извърши следното:

1. Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване за изготвяне на технически проект във връзка със строителство на стоманобетонова подпорна стена.

2. Технически проект за изграждане на подпорна стена.

 

Всички проучвателни, лабораторни и проектни работи да бъдат съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба за съответният вид работи.

Всички необходими съгласувания със заинтересованите ведомства да бъдат извършени от проектанта.

            В проекта да бъде отразена технологията и последователността за извършване на отделни видове укрепителни работи.

ІІІ. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ
 

СЪДЪРЖАНИЕ И ОБЕМ НА ПРОЕКТА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩАТА:

Цялата разработка да е представена в следните томове:

 1. Част Геодезия

 2. Част Инжнерно-геоложки проучвания и вариантни решения за укрепване

 3. Част Проектно решение за укрепване на база проведените проучвания, включващо обяснителна записка, статически изчисления, графични приложения, обобщена количествено – стойностна сметка и други.

 4.  Част План за безопасност и здраве

 5.  Част Проект за временна организация на движението, съгласуван с КАТ.

Проектните материали да се представят в 5 комплекта в оригинал на български език, съдържащ цялостното проучване;

Цялостната разработка да се запише и представи на магнитен носител (CD) - 2 бр.

Проучвателните работи да се извършат от лицензирана фирма и организация, а лабораторните от лицензирана лаборатория.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

СЪОБЩЕНИЕ
 

относно:връчване на заповед № 15-00-50 от 29.01.2010 година на кмета на община Кричим за отчуждаване на част от имот – частна собственост за изграждане на обект „Хидрофор” в новообразуван УПИ ХІХ-1826, кв. 4 по регулационния план на град Кричим

Със заповед № 15-00-50 от 29.01.2010 година на кмета на община Кричим е отчуждена част от имот – частна общинска собственост за изграждане на обект „Хидрофор” в новообразуван УПИ ХІХ-1826, кв. 4 по регулационния план на град Кричим.

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост тази заповед бе връчена на съсобствениците на посочения имот по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Писмото с обратната разписка, с което бе изпратена заповед № 15-00-50 от 29.01.2010 година на кмета на община Кричим на единия съсобственик, а именно: Осман Салиев Ковачев, се върна в Общинска администрация – гр. Кричим на 22.02.2010 година като „Пратката не е потърсена от получателя.”

На 23 февруари 2010 година лице, работещо в Общинска администрация – гр. Кричим, направи повторен опит да бъде връчена посочената заповед, но на постоянния си адрес не бе открит Осман Салиев Ковачев, като по данни на съседи същият се намирал в чужбина и никой не обитава жилището.

Видно от гореизложеното е, че са налице обстоятелствата да бъде приложен чл. 61, ал. 3от Административнопроцесуалния кодекс, поради което настоящото съобщение за издаването на заповед № 15-00-50 от 29.01.2010 година на кмета на община Кричим, с която е отчуждена част от имот – частна общинска собственост за изграждане на обект „Хидрофор” в новообразуван УПИ ХІХ-1826, кв. 4 по регулационния план на град Кричим, следва да се постави на таблото за обявления в Общинска администрация – гр. Кричим, на Интернет страницата на община Кричим, както и да се постави трайно на видно място в имот с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Крали Марко” № 29, с което се счита, че същата заповед е оповестена на Осман Салиев Ковачев.

Оригиналът от заповед № 15-00-50 от 29.01.2010 година на кмета на община Кричим, с която е отчуждена част от имот – частна общинска собственост за изграждане на обект „Хидрофор” в новообразуван УПИ ХІХ-1826, кв. 4 по регулационния план на град Кричим, който бе изпращан на Осман Салиев Ковачев, се съхранява в Общинска администрация – гр. Кричим по преписката за отчуждаване.

Атанас Калчев – кмет на община Кричим


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

СЪОБЩЕНИЕ
 


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ

относно:предстоящо изплащане на обезщетение за отчуждаване на част от имот – частна собственост за изграждане на 
обект „Хидрофор” в новообразуван УПИ ХІХ-1826, кв. 4 по регулационния план на град Кричим

На основание чл. 25, ал. 4, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост и Заповед № 15-00-50/29.01.2010г. относно отчуждаване на  част от УПИ Х-1826, кв. 4, с площ от 588 кв. м (имот с идентификатор 504.594 по кадастралната карта на град Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър), представляваща новообразувано УПИ ХІХ-1826 – хидрофор с площ от 66,50 кв. м за изграждане на обект – общинска собственост, който съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „а” от Закона за водите има характера на публична общинска собственост, уведомяваме собствениците на посочения имот, а именно   Алдомир Димитров Трендафилов и Осман Салиев Ковачев с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Крали Марко” №№ 27 – 29, че обезщетението за отчуждаващата се част от имота им се внася в „Централна кооперативна банка” АД – клон Пловдив, офис Кричим и изплащането му ще започне след 25 февруари 2010 година.

кмет на община Кричим–Атанас Калчев


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

О Б Я В Я В А

Със Заповед № 15-00-35/22.01.2010г. на Кмета на община Кричим срокът за подаване на предложения за участие в публично оповестен конкурс за учредяване на безсрочно право на строеж върху 73,50 кв.м. в недвижим имот частна общинска собственост, а именно: поземлен имот № 39921.504.147 по кадастралната карта на град Кричим, находящ се в гр. Кричим, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Гоце Делчев” № 1, целият с площ от 693 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, който имот е идентичен с УПИ I – 1977 комплексно застрояване, кв. 131 по регулационния план на гр. Кричим, актуван с акт за общинска собственост № 326/27.10.2009г. се удължава с 14 /четиринадесет/  дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление.

  ДАТА: 25.01.2010г. / ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

СЪОБЩЕНИЕ

      На основание чл.8, ал.3 от Наредбата за условията и реда на извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии Ви съобщаваме, че е издаденоРЕШЕНИЕ № ПВ-7-ПР/2010 год. за преценяване на неоходимостта от извършване на оценка за въздействието на околната среда за инвестиционно предложение: „Почистване на коритото на река Въча с изземване и преработка на инертен материал от излишни маси с общо количество 14 390 куб. м. в участъка от горния край на Застроително-регулационния план /ЗРП/ на гр. Кричим по пътен мост с дължина 650 м в регулационните граници на гр. Кричим”.

    Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщението е залепено на 22.01.2010г.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПОКАНА
 

ЗА УЧАСТИЕ

В

О Б Щ Е С Т В Е Н   Д Е Б А Т

за обсъждане на СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

за територията на общините Брацигово и Кричим

 

 

Драги съграждани, жители на общините Брацигово и Кричим

Екипа на ПРОЕКТ „Придобиване на  умения и постигане на обществена активност за потенциална местна  инициативна група на територията на общините Брацигово и Кричим ”,

 

има удоволствието да ви покани на предвидения в проекта обществен дебат за обсъждане на Стратегията за местно развитие за територията на общините Брацигово и Кричим.

Дебатът ще се проведе, съответно на:

            - 27.01.2010г. в гр.Брацигово, Читалище "Васил Петешков" от 10.00ч.

            - 02.02.2010г. в гр.Кричим, Читалище "Пробуда" от 10.00ч.

От вашето активно участие ще зависи правилното формулиране на приоритетите в стратегията за развитие на региона, а това от своя страна ще има пряко отражение върху всички живущи и работещи в съответната територията.

Поканени са всички, които имат отношение по темата.

  

С уважение,

екип на проекта.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


ПРОЕКТ

НАРЕДБА

за регистрация и отчет на пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, на територията на община Кричим

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази Наредба определя условията и реда за първоначална регистрация, промените в регистрацията и отчета на пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, на територията на община Кричим.

Чл. 2. Пътните превозни средства, теглени от животинска тяга и предназначени за движение по пътищата задължително се  регистрират в Общинска администрация – гр. Кричим.

Чл. 3. /1/ Пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, се регистрират по реда, предвиден в наредбата в едномесечен срок от влизането й в сила.

/2/ Придобиването и/или промяна в собствеността на пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, се регистрира  в 14-дневен срок.

Чл. 4. Собственикът е длъжен да представи лично превозното средство в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията.

Чл. 5. /1/ На всяко регистрирано превозно средство, теглено от животинска тяга, се издава свидетелство за регистрация по реда и при условията на Наредбата след заплащане на такса, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни данъци  и цени на услугите на територията на община Кричим.

/2/ Изгубено или повредено свидетелство за регистрация се подменя с дубликат след подаване на писмено заявление, декларация за обстоятелствата, налагащи подмяната от собственика и заплащане на такса в размер съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни данъци и цени на услугите на територията на община Кричим.

Чл. 6. /1/ На всяко регистрирано превозно средство се предоставя табела с регистрационен номер.

/2/ Табела с регистрационен номер се предоставя на собствениците срещу заплащане на такса съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни данъци  и цени на услугите на територията на община Кричим.

/3/ Табелата с регистрационен номер се закрепва на видно място по начин, непозволяващ неправомерното й демонтиране, съобразно указанията на длъжностното лице по регистрацията.

/4/ Не се допуска табела с регистрационен номер, издадена за едно ППС да се поставя на друго ППС или да се сваля преди прекратяване на регистрацията.

ГЛАВА ВТОРА

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

РАЗДЕЛ І

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 7. За първоначална регистрация на пътно превозно средство собственикът представя:

-         заявление за регистрация по образец;

-         копие от документ за самоличност на собственика;

-         квитанция за платени такси за регистрация и табели с регистрационен №.

Чл. 8./1/ Пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, се регистрират след извършване на проверка за техническата им изправност и съответствие с изискванията на чл. 19 от наредбата. Проверката се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на община Кричим.

/2/ Лицата по ал.1 издават контролен лист по образец за извършената проверка и отговарят за правилното и точното им попълване, както и за достоверността на направените констатации.

/3/ Въз основа на заключението от контролния лист ППС, теглено с животинска тяга се вписва в регистъра и на собственика се издава свидетелство за регистрация и регистрационен №.

Чл. 9. Превозното средство, което не отговаря на изискванията на ЗДП и/или тази Наредба, и/или е технически неизправно не се регистрира.

РАЗДЕЛ ІІ

ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 10. /1/ Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното средство и/или на собственика, посочени в свидетелството за регистрация, както и при промяна в собствеността.

/2/ При искане за промяна в регистрацията превозното средство се представя задължително за идентификация, освен в случаите на:

-          промяна данните на собственика в документа за самоличност;

-          подмяна на свидетелството за регистрация, поради загубване, унищожаване или повреждане;

-          издаване на дубликат на свидетелството за регистрация.

Чл. 11. При промяна в регистрацията собственика на превозното средство представя следните документи:

-          писмено заявление за регистрация;

-          документи за самоличност на собственика;

-          свидетелство за регистрация.

Чл. 12. При промяна на собствеността се подменя свидетелството за регистрация, без да се сменя регистрационния номер.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРЕКРАТЯВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 13. /1/ Регистрация на превозното средство се прекратява с писмено заявление подадено от собственика.

/2/ При прекратяване на регистрация по ал. 1 собственика посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването на регистрацията и представя доказателства.

Чл. 14. При прекратяване на регистрацията се представят табелата с регистрационен номер и свидетелството за регистрация. Платената такса за издаване на свидетелство и регистрационен номер не се възстановяват.

РАЗДЕЛ ІV

РЕГИСТЪР И ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 15. За регистрираните ППС, теглени от животинска тяга, се води регистър по образец, в който са включени всички данни за собственика, вида и № на превозното средство.

Чл. 16. /1/ Информация по отчета на пътните превозни средства се съхранява на носители, гарантиращи пълно и точно запазване на данните за срок от 2 години след прекратяване на регистрацията.

             /2/ носителят на информация е:

-          магнитен;

-          хартиен за съхранение на информация в специален дневник.

РАЗДЕЛ V

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 17. Проверката на техническото състояние на пътните превозни средства се извършва при:

-          първоначална регистрация;

-          промяна на собствеността.

Чл. 18. Пътните превозни средства теглени от животинска тяга трябва да отговарят на следните технически изисквания:

-          Да има два жълти светлоотразителя отпред;

-          Два червени отразителя отзад, а за движение през нощта – отзад в ляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта светлина.

-          Пътните превозни средства, теглени с животинска тяга, да бъдат оборудвани с подопашници;

-          Пътните превозни средства теглени с животинска тяга да бъдат боядисани в жълто.

РАЗДЕЛ VІ

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 19. /1/ Свидетелството за регистрация е по образец утвърден от Кмета на Общината.

/2/ Свидетелството за регистрация съдържа данните на собственика на превозното средство /трите имена, ЕГН и постоянен адрес/, вид на ППС, теглено с животинска тяга, регистрационния номер.

/3/ Свидетелството за регистрация се издава в седемдневен срок.

Чл. 20. /1/ Размерите, формата и вида на регистрационните табели се утвърждават от кмета на община Кричим.

/2/ Изработването на регистрационните табели се възлага от кмета наобщината по реда и при условията на Закона за обществените поръчки и НВМОП.

РАЗДЕЛ VІІ

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. /1/ Наказва се с глоба от 10.00 лв. водачът, който не носи със себе си свидетелството за регистрация на превозното средство, теглено с животинска тяга.

/2/ При повторно нарушение на чл. 21, ал. 1 глобата е до 50.00 лв.

Чл. 22. /1/ Наказва се с глоба от 30.00 лв. водачът на пътното превозно средство, теглено с животинска тяга, което не отговаря на техническите изисквания съгласно ЗДП и чл.18 от тази Наредба.

/2/ При повторно нарушаване на чл. 22, ал.1 глобата е до 100.00 лв.

Чл. 23. /1/ Наказва се с глоба от 50.00 лв. водач на пътно превозно средство, теглено с животинска тяга, което не е регистрирано.

/2/ При повторно нарушение на чл. 23, ал. 1 глобата е до 100.00 лв.

Чл. 24. /1/ Наказва се с глоба от 50.00 лв. водач на пътно превозно средство теглено с животинска тяга, който управлява превозно средство по забранените улици за движение на животните сигнализирани с необходимите пътни знаци.

/2/ При повторно нарушение на чл. 24, ал. 1 глобата е до 100.00 лв.

Чл. 25. Наказва се с глоба до 150.00 лв. водач, който използва регистрационен номер, издаден на друго ППС.

Чл. 26. Наказва се с глоба до 150.00 лв. водач, който използва ППС, теглено с животинска тяга, нерегистрирано по реда на настоящата наредба.

Чл. 27. Наказва се с глоба до 150.00 лв. водач, който използва ППС, теглено с животинска тяга, без регистрационна табела.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Първоначална регистрация е регистрирането на превозното средство теглено с животинска тяга, което до сега не е било регистрирано и не се е водело на отчет.

§ 2. Свидетелството за регистрация е документ издаден от Кмета на Община Кричим, което удостоверява регистрацията на превозното средство.

§ 3. В четиринадесет дневен срок от влизане в сила на наредбата, кметът на общината определя длъжностно лице/лица и утвърждава образците на документите и регистрационните табели за ППС.

§ 4. При издаването на  актовете, с които се установяват нарушения, съставянето на актовете, издаването и обжалването на НП и изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

§ 5. Актовете с които се установяват нарушения по тази Наредба, се съставят от лицата по чл.8 ал.1 и служителите от  службите за контрол на МВР

§ 6. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона за движение по пътищата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

          § 6. В Глава ІІІ от Наредбата за определяне и администриране на местни данъци  и цени на услугите на територията на община Кричим се правят следните  допълнения:

Чл. 48 т. 64 /нова/  Регистрация на   превозно средство теглено с животинска тяга  – такса, в размер на 12.00 лв.

т. 65 /нова/  За  издаване на дубликат на изгубено или повредено свидетелство за регистрация – такса в размер на 20.00 лв.   

т. 66 /нова/ При предоставяне на табела с регистрационен номер се заплаща стойността на табелата, изчислена на база  извършени действителни разходи по нейното изготвяне.

Наредбата е приета с Решение № ....., от Протокол № ......./........2010 год. на Об.С Кричим.          

МОТИВИ

към проект на НАРЕДБА за регистрация и отчет на пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, на територията на община Кричим

 

І. ПРИЧИНИ, налагащи приемането на наредбата:

По предварителни данни и проучване на територията на община Кричим се използват между 70 и 100 пътни превозни средства с животинска тяга. Тези превозни средства се движат както по полските пътища в землището на община Кричим така и по отворените за обществено ползване пътища на територията на община Кричим и по пътищата от републиканската пътна мрежа. Като участник в движението по пътищата те требва да отговарят на изискванията на ЗДП и ППЗДП. Законът за движение по пътищата вменява в задължение на общините в Р България регистрирането на ППС с животинска тяга.

Освен законовото задължение, причините за приемане на наредбата са продиктувани и от обществената необходимост да бъдат уредени съобразно специфичните условия в общината кръгът от обществени отношения свързани регистрирането и отчета на ППС с животинска тяга. В наредбата се предвиждат реда и условията за регистрация на ППС с животинска тяга. Въвеждането на общ регистър за собствениците на този вид ППС ще спомогне и органите на МВР при установяването на нарушения, вкл. и кражби на земеделска продукция, които се извършват предимно с ППС с животинска тяга.

ІІ. ЦЕЛИ:

1.                     Основната цел на наредбата е чрез регистрацията на ППС с животинска тяга е да се въведе отчетност на тези ППС и на техните собственици.

2.                     Чрез извършваната проверка за съответствие с техническите изисквания на ППС с животинска тяга да се вземат превантивни мерки и предотвратят евентуални ПТП, причинени от тяхната неизправност.

3.                     Чрез индивидуализация на ППС с уникален регистрационен № да се улеснят органите на реда при установяване на нарушения и кражби.

ІІІ. ФИНАНСОВИ и други средства за прилагане на наредбата.

На този етап финансовите и други средства, необходими за прилагане на наредбата не могат да бъдат категорично фиксирани.

От гледна точка на разходна част в бюджета на общината: Наредбата не предвижда създаването на специални органи за приложението й, а предвидените в нея мероприятия ще се осъществяват от служители на общината. Общината ще следва да заплати изработването на около 70 регистрационни табели с прогнозна стойност около 30 лв за 1 брой.

От гледна точка на приходната част на бюджета: Средствата за издаване на свидетелства за регистрация и регистрационни табели ще бъдат възстановени чрез заплащане на съответните такси от собственици на ППС с животинска тяга.

ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Отчетност и контрол при използване на ППС с животинска тяга.

2. Опазване на околната среда и чистотата на община Кричим.

3. Подобряване на превантивния контрол и мерки, свързани с намаляване на броя ПТП, причинени от неизправни ППС с животинска тяга.

4. Намаляване на броя на кражбите на земеделска продукция.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

-         Наредбата е подготвена и съответства на изискванията на Закона за движение по пътищата и ППЗДП.

-         На ниво право на Европейския съюз няма конкретни директиви или други актове, издадени от органи на ЕС в тази сфера.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


О Б Я В Я В А

Публично оповестен конкурс за учредяване на безсрочно право на строеж върху 422 кв.м. в недвижим имот частна общинска собственост, а именно: поземлен имот № 39921.502.388 по кадастралната карта на град Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, който имот е идентичен с парцел ІІI, кв. 118а по регулационния план на гр. Кричим, актуван с акт за общинска собственост № 87/04.10.2001г, находящ се в гр.Кричим, общ.Кричим, адрес: ул. „Райко Даскалов” № 1б, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10м) за изграждане на жилищна сграда.

1.        Начална конкурсна цена – 1 266,00 лева  без  ДДС.

2.        Депозит за участие - 126,00 лева

3.        Цена на конкурсната документация – 60 лева, внесени в касата на община Кричим;

Документацията се получава в Общински център за информация и услуги след представяне на съответния платежен документ

                4. Задължителни условия за участие: купувачът се задължава да не продава имота за срок от 5 /пет/ години; купувачът се задължава да не сменя предназначението на имота за срок от 5 /пет/ години

5. Специфични условия на конкурса: изграждане на жилищна сграда в срок не по-дълъг от 60 /шестдесет/ месеца след подписване на договора

Публично оповестения конкурс ще се проведе на 15.02.2010г. от 10 часа в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3

Краен срок за представяне на документацията до 17 часа на 12.02.2010г. в Общински център за информация и услуги.

Оглед на имота може да се прави от всяко лице, закупило конкурсна документация от 10:00 до 12:00 часа – за справки стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

О Б Я В Я В А

Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим  имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот № 39921.502.397 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в гр. Кричим, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Райко Дакалов” № 1а, с площ от 1495 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, който имот е идентичен с УПИ V – 478 стопански дейности, кв. 116 по регулационния план на гр. Кричим, актуван с АОС № 231/31.01.2003 г

1.      Начална продажна цена – 13 455,00 лв. без ДДС

2.      Депозит за участие – 1 345,00 лв.

3.      Цена на конкурсната документация – 60 лева, внесени в касата на община Кричим; Документацията се получава в Общински център за информация и услуги след представяне на съответния платежен документ

4.      Задължителни условия за участие в конкурса:

 • Купувачът е длъжен да представи бизнес-план за инвестиционни намерения;
  • История на фирмата;
  • Актуално финансово състояние на купувача;

5.      Специфични условия за конкурса:

 • Изготвяне и представяне на технически проект за изграждане на склад за строителни материали в срок не по-дълъг от 15 месеца след сключване на договора
 • Изграждане на склад за строителни материали в срок не по-дълъг от 36 месеца след получаване на Разрешение за строеж;
 • При неизпълнение на посочените условия в Договора за продажба от страна на Купувача, Продавача си запазва правото да го развали по съдебен ред.

Публичният конкурс ще се проведе на  15.02.2010 г. от 14 часа в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3

Краен срок за представяне на документацията  до 17 часа на 12.02.2010 г. в Общински център за информация и услуги.

Оглед на имотите може да прави всяко лице, закупило конкурсна документация, от 10.00 до 12.00 часа всеки работен ден до 12.02.2010 г.

За справки стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

ИНФОРМАЦИЯ

За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж

 

Съгласно изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006г. технически паспорти на строежите задължително се съставят както за нови, така и за съществуващи строежи.

За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеже необходимо да се извърши обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, ал.2 и ал.3 ЗУТ строежите да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания, за безопасност при пожар, за хигиена, опазване на здравето и живота на хората, за безопасна експлоатация, за защита от шум и опазване на околната среда, за енергийна ефективност. В техническия паспорт на съществуващия строеж задължително се отразяват резултатите от обследването за съответствие с изискванията за достъпна среда включително за хората с увреждания, съответствие с изискванията за опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите паметници на културата, както и съответствие с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии и с изискванията за физическа защита на строежите.

Като резултат от анализа за съответствие на действителните с нормативните характеристики се разработват мерки за привеждане на строежа в съответствие със съществените изисквания към строежите. Част от Техническия паспорт на строежите е Енергийния паспорт, който съдържа информация за интегрираната енергийна характеристика на сградата и нормативната й стойност, класификацията на сградата и принадлежността й към съответния клас от скалата на енергопотребление, отопляемата площ, енергийните източници, стойностите за годишен разход на енергия.

За резултатите от обследването се съставя доклад. Той включва и техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа.

Обследването на строежите се извършва от лица притежаващи необходимия лиценз или необходимата проектантска правоспособност. Това може да бъде консултант, получил лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройството или проектанти от различни специалности с  пълна проектантска правоспособност.Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията в Закона за енергийната ефективност.

            Оригиналните екземпляри на техническия паспорт се представят в общинска администрация по местонахождение на строежа, където се вписват в регистър на издадените технически паспорти. Вписаният паспорт на строежа се съхранява към архива на строителните книжа, издадени за същия строеж.

            Собственикът на строежа предоставя копие от техническия паспорт, заверено от лицата, които са го съставили, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

/ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ/


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Кричим, на основание § 2, ал. 7 от предходните и заключителни разпоредби на Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите /обн. в ДВ бр. 7 от 23.01.2007г., изм. ДВ бр. 38 от 11.04.2008г./ съобщава на всички собственици на строежи, че следва да изработят и представят технически паспорти на строежите за регистрация пред органа издал разрешението за строеж, както следва:

І. Техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31 декември 2011г.

ІІ. Техническите паспорти на съществуващи строежи, с изключение на строежите по т.І, се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им:

1. от първа категория - до 31 декември 2008 г.;

2. от втора категория - до 31 декември 2010 г.;

3. от трета категория - до 31 декември 2012 г.;

4. от четвърта категория - до 31 декември 2014 г.;

5. от пета категория - до 31 декември 2016 г.

ІІІ. За съществуващите строежи по т. І и т.ІІ, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999 г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на строежа по глава трета, ако:

1. лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация);

2. техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на наредбата.

                Оригиналните екземпляри на техническия паспорт се представят в общинска администрация по местонахождение на строежа, където се вписват в регистър на издадените технически паспорти.

Съгласно § 2,ал. 6 от ПЗР на Наредба № 5 след изтичане на сроковете по т. ІІ, Кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането.

Подробна информация за съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж ще получите на интернет страницата на община Кричим на адрес: www.krichim.bg

/КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ/


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ СЕ КРАЖБИ И ИЗСИЧАНИЯ НА ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА КАНИ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА НА СРЕЩА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

НА 11 ЯНУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ 2010 Г., ОТ 18.00 ЧАСА В ЗАЛА 21 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

НА СРЕЩАТА СА ПОКАНЕНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА РУ НА МВР – ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ОХРАНИТЕЛНИ ФИРМИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ МНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И АКТИВНОТО ВИ ПРИСЪСТВИЕ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

                                                                                                    /ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ/


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

НА 15 ЯНУАРИ 2010 ГОДИНА ОТ 17.30 ЧАСА

В ЗАЛА 21 НА ОБЩИНА КРИЧИМ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОДИНА.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
                                                                                                 /ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ/


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

О Б Я В Я В А

 

Публично оповестен конкурс за учредяване на безсрочно право на строеж върху 73,50 кв.м. в недвижим имот частна общинска собственост, а именно: поземлен имот № 39921.504.147 по кадастралната карта на град Кричим, находящ се в гр. Кричим, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Гоце Делчев” № 1, целият с площ от 693 кв.м., който имот е идентичен с УПИ I – 1977 комплексно застрояване, кв. 131 по регулационния план на гр. Кричим, актуван с акт за общинска собственост № 326/27.10.2009г

1.      Начална конкурсна цена – 882,00 лева (осемстотин осемдесет и два лева)  без  ДДС.

2.      Депозит за участие 88,00 лева /осемдесет и осем лева/

3.      Цена на конкурсната документация – 50 лева, внесени в касата на община Кричим; Документацията се получава в Общински център за информация и услуги след представяне на съответния платежен документ

           4. Задължителни условия за участие: да се представи бизнес - план за инвестиционни намерения; история на фирмата и актуално финансово състояние на купувача към момента на кандидатстване

5. Специфични условия на конкурса: изготвяне и представяне на технически проект за изграждане на търговски обект за продажба на хранителни стоки в срок не по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца след сключване на договора; изграждане на търговски обект за продажба на хранителни стоки в срок не по дълъг от 24 /двадесет и четири/ месеца след получаване на Разрешение за строеж.

Публично оповестения конкурс ще се проведе на 21.01.2010г. от 10 часа в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3

Краен срок за представяне на документацията до 17 часа на 20.01.2010г. в Общински център за информация и услуги.

Оглед на имота може да се прави от всяко лице, закупило конкурсна документация от 10:00 до 12:00 часа – за справки стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим  имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот № 39921.91.603 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в м. „Адалъка”, извън урбанизирана територия, представляващ: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с площ от 291 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, при граници на имота: 39921.91.56; 39921.91.2; 39921.91.63; 39921.84.109; 39921.91.1; 39921.91.600, актуван с акт за общинска собственост № 328/03.11.2009 г.

1. Цена и депозит за участие:

• начална тръжна цена в размер на 1 083,00 лв. /хиляда осемдесет и три лева/ без ДДС.

• депозит за участие – 108,00 лева /сто и осем лева/

2. Цена на тръжната документация – 50 лв. /петдесет лева/, внесени в касата на общината. Документацията се получава в Общински център за информация и услуги след представяне на съответния платежен документ

Публичният търг ще се проведе на 22.01.2010г. от 10 ч., в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3

Краен срок за представяне на документацията – 17 часа на 21.01.2010г., в Общински център за информация и услуги;

Оглед на имота може да се прави от всяко лице, закупило конкурсна документация от 10:00 до 12:00 часа – за справки стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

О Б Я В Я В А

 

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от обект публична общинска собственост, (лекарски кабинети) намиращи се в сградата на Градска поликлиника – гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25, ПИ 39921.502.406 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

1. Условия за провеждане на конкурса:

-         Началната конкурсна цена за всяко помещение се определя съгласно Тарифата на община Кричим, приета с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 г. на ОбС – гр. Кричим.

-         Срок на договора за отдаване под наем – 5 години;

2.  Други условия:

-         В конкурса имат право да участват само търговци, с регистрирана индивидуална или групова практика за първична или специализирана медицинска помощ, регистрирани по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения;

-         Участниците да нямат финансови задължения към община Кричим;

3. Цена на конкурсната документация – 50 лева, внесени в касата на община Кричим;

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на  22.01.2010 г. от 14 часа в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3.

Краен срок за представяне на документацията 17 часа на 21.01.2010 г. в Общински център за информация и услуги.

Оглед на имота може да се прави от всяко лице, закупило конкурсна документация от Общински център за информация и услуги.

За справки и информация  тел. 03145 /20-63 и 03145 /20-98.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

относно:предстоящо отчуждаване на част от имот – частна собственост за изграждане на обект „Хидрофор” в новообразуван 
УПИ ХІХ-1826, кв. 4 по регулационния план на град Кричим

На основание чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Решение № 146 на Общински съвет – гр. Кричим, взето с протокол № 22 от 05.08.2009 година и по повод влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № 89 от 11.03.2009 година на Кмета на община Кричим, и Решение № 146 от 5 август 2009 година на Общинки съвет – гр. Кричим, обн. ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 година, с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, община Кричим открива процедура по отчуждаване на част от УПИ Х-1826, кв. 4, с площ от 588 кв.м, представляваща новообразувано УПИ ХІХ-1826 – хидрофор с площ от 66,50 кв.м за изграждане на обект – общинска собственост, който съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „а” от Закона за водите има характера на публична общинска собственост.

УПИ Х-1826, кв. 4 е с площ от 588 кв. м по регулационния план на гр. Кричим от 1982 година (имот с № 39921.504.594 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, ниско застрояване – до 10 метра), с административен адрес: област Пловдив, община Кричим, гр. Кричим, ул. „Крали Марко” №№ 27 – 29 и със собственици Осман Салиев Ковачев и Алдомир Димитров Трендафилов видно от договор за делба № 162 от 11.05.2007 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, том: 7, регистър 12256.

Размерът на дължимото обезщетение на отчуждаващата се част от посочения имот, а именно: УПИ ХІХ-1826 – хидрофор с площ от 66,50 кв. м, е 997,00 (деветстотин деветдесет и седем) лева, съгласно експертна оценка, издадена от инж. Хр. Коцева („ХИТ консулт” ООД – гр. Пазаржик), на 16.11.2009 година. Данъчната оценка е в размер на 254,50 лева (двеста петдесет и четири лева и петдесет стотинки).

Настоящото обявление се публикува в два централни и в един местен ежедневник и на Интернет страницата на Община Кричим, като по този начин се уведомяват собствениците на имота за предстоящото отчуждаване. Копие от обявлението се поставя на определеното за това място в сградата на Общинска администрация – гр. Кричим.

На основание чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост заповедта на кмета за отчуждаване ще бъде издадена не по-рано от един месец от публикуване на настоящато обявление.

Атанас Калчев –

кмет на община Кричим


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
ПРОЕКТ
 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ


 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

В ДВ, бр.95 от 01 Декември 2009г. е публикуван ЗИД на Закона за местните данъци и такси. В съответствие с промените в ЗМДТ е необходимо да се актуализира Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение №31 на Общински съвет-Кричим, взето с Протокол №6 от 29.02.2008г. Освен промяната в законодателството, друга причина за приемане на наредбата е и необходимостта от по-добро планиране на разходите на общината за извършваните административни услуги през 2009 г., по-точното изготвяне на план-сметката за такса битови отпадъци и по-прецизното облагане на имотите с тази такса.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В ДВ, бр.95 от 01 Декември 2009г. е публикуван ЗИД на Закона за местните данъци и такси. В съответствие с промените в ЗМДТ е необходимо да се актуализира Наредбата за определяна на местните данъци, приета с Решение №30 на Общински съвет-Кричим, взето с Протокол №6 от 29.02.2008г.

Във връзка с гореизложеното Ви предоставям проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим, и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.1, ал.2 от ЗМДТ Общински съвет – Кричим, предлагам да бъде взето следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

І. Приема „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци”, както следва:

 1. В чл.5 се създава нова ал.3 „В производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители.
 2. В чл.7 ал.4 числото „2520” се заменя с „1680”.
 3. В чл.17 ал.1 думите „отчетна стойност” се заменят с „по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, съгласно приложение №2” – влиза в сила от 01.01.2011г.
 4. В чл.18 се създава ал.3: „В ал.2, изречение първо не се прилага за нежилищни имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.”
 5. В чл.32 се създава нова ал.3 „Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.”
 6. В чл.32 досегашните ал.3, 4 и 5 стават съответно ал.4, 5 и 6.
 7. В чл.34 накрая се поставя запетая и се добавя „а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване”.
 8. В чл.37 ал.2 се изменя така „ Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл.44 ал.3 от ЗМДТ към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”
 9. В чл.41 ал.6 числото „10” се заменя с „20”.
 10. В чл.51 се създава нова ал.7 „При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение №4.”
 11. В чл.51 досегашната ал.7 става ал.8.
 12. В чл.53 ал.3 се създава изречение второ: „При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.”
 13. В чл.54 се създава нова ал.4 „Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.”
 1. В Преходните и заключителни разпоредби

- §1 се изменя така:

„Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества за 2010г. до 31.01.2010г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2010г. се прилагат размерите на данъците, действащи към 31.12.2009г..”

- §2 се изменя така:

„До определяне на размерите по §.1 данъкът при придобиване на имущества по чл.44 от ЗМДТ се определя въз основа на размерите, действащи към 31.12.2009г..”

- §3 ал.1 се изменя така:

„За 2010г. първата вноска по чл.28 ал.1 от ЗМДТ се внася в срок от 1 март до 30 април. ”

-         Създава се нов §4 „За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване предприятията подават декларации по чл14 в срок до 30.06.2010г.”

-         Досегашният §4 става §5.

-         Досегашният §5 става §6.

С уважение,

АТАНАС КАЛЧЕВ

Кмет на община Кричим

ПРОЕКТ
 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

В ДВ, бр.95 от 01 Декември 2009г. е публикуван ЗИД на Закона за местните данъци и такси. В съответствие с промените в ЗМДТ е необходимо да се актуализира Наредбата за определяне на местните данъци в община Кричим, приета с Решение №30 на Общински съвет-Кричим, взето с Протокол №6 от 29.02.2008г. Тези промени и прилагането на новоделегираните правомощия на служителите от общинска администрация ще доведат до по-голяма събираемост на местните данъци и увеличаване на приходната част на бюджета. От гледна точка на разходната част на бюджета, за тези промени не е необходимо да се предвиждат допълнителни разходи за увеличаване на персонала, а новите задължения на служителите ще се поемат от наличните специалисти в сектор „Местни данъци и такси”.
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В ДВ, бр.95 от 01 Декември 2009г. е публикуван ЗИД на Закона за местните данъци и такси. В съответствие с промените в ЗМДТ е необходимо да се актуализира Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение №31 на Общински съвет-Кричим, взето с Протокол №6 от 29.02.2008г.

Във връзка с гореизложеното Ви предоставям проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим, и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.6, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ Общински съвет – Кричим,   предлагам да бъде взето следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

І. Приема „Наредба за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим”, както следва:

1.      В чл.2 ал.1 т.4 се заличава.

2.      Досегашните т.5,6,7,8 и 9 стават съответно т.4,5,6,7 и 8.

3.      В чл.16 ал.2 накрая се добавя текста „и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване”.

4.      В чл.16а ал.1 се добавя т.4 :”Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот”.

5.      чл.18б ал.1 се изменя така: „Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване:”.

6.      В чл.18б ал.1 т.1 текстът „до края на предходната година” се заменя с „ до 30 ноември на предходната година”.

7.      В чл.19 ал.1 изречение второ се изменя така: „За 2010г. първата вноска се внася в срок от 01 март до 30 април.

8.      §8 на Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:„За 2010г. общинският съвет определя таксата за битови отпадъци до 31.12.2009г. Когато в този срок общинският съвет не е взел решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година”.

9.      В §9 числото „2009” се заменя с „2010”.

С уважение,

АТАНАС КАЛЧЕВ

Кмет на община Кричим


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

П О К А Н А  З А  О Б Щ Е С Т В Е Н О   О Б С Ъ Ж Д А Н Е

Кметът на община Кричим – Атанас Стефанов Калчев, кани гражданите на Община Кричим на Публично обсъждане  за встъпване в общински дълг съгласно условията  на чл.12, ал. 5 от Наредба № 24 / 29.07.2009г. на МЗХ, относно осигуряване на 110% обезпечаване на 20 % авансово плащане, възстановими от ДФ „Земеделие”, на одобрени  проекти по Програма за развитие на селските райони,  както следва :

1.Проект: „Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване  на зелени площи в УПИ –XII – за зеленина кв.129 ; имот на ул. „Венера” за зеленина кв.135; площад„Родопи” – пред църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара „ Въча”.

2.Проект: „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над река Въча, гр.Кричим.” 

3.Проект: „ Рехабилитация на централен площад „ Обединение”, част  от ул. „ Никола Петков”  и прилежащите площи към сградата на община Кричим и читалище„Пробуда”; паркоустрояване  и благоустрояване на УПИ IV –за зеленина кв.57; УПИ III – за зеленина, кв.57 и УПИ II –за зеленина, кв.57 по плана на гр. Кричим.”Публичното обсъждане ще се състои на 15. 12. 2009г. / вторник / от 17. 00 часа в зала №21 в сградата на Общинска администрация – Кричим.Място и време за запознаване с документацията по проектите - Общинска администрация – Кричим, стая № 13 ет.1 /пл. „ Обединение” №3/,  до 15 декември 2009 год.  в рамките на работното време.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до

 ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ПАПАЗОВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК, Ви уведомяваме, че след две посещения през 7 дни на адреса Ви за кореспонденция – гр.Кричим, ул.”Опълченска” №8 не сте открит за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №07/19.10.2009г.

Следователно имате 14 дневен срок да се явите в Община Кричим – стая №11, за да Ви бъде връчен акта.

В случай, че не се явите до изтичането на 14-дневния срок от поставянето на съобщението, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, актът се прилага към преписката и се смята за редовно връчен.

25.11.2009г.


МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

І. ПРИЧИНИ, налагащи приемането на наредбата:

Управлението на отпадъците е сред основните приоритети в дейността, както на институциите и органите на Европейската общност, така и на институциите на национално равнище. За регулиране на обществените отношения в тази сфера и с оглед хармонизиране на законодателството в Р България са приети множество нормативни актове. Основният от тях – Законът за управление на отпадъците в чл. 19 вменява като задължение на общините в Р България да приемат наредби, които определят условията и реда за събирането и изхвърлянето, включително разделното; транспортирането; претоварването; оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на своите територии.

На заседание на 10 януари 2009 г. Министерският съвет прие Национална програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) за периода до 2013 г. Документът предлага мерки за намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, както и подобряване на ефективността на използване на ресурсите и стимулиране на инвестициите в сектора. Базиран е и на рамкова директива 2008/98/ЕО, приета от Европейския парламент и Съвета в края на миналата година. НПУДО е инструмент за местните власти при разработването на политика за управление на дейностите, включително въвеждане и насърчаване на предотвратяване на отпадъци, разделното събиране на боклука от бита, публичните и търговските обекти, управление на специфичните отпадъчни потоци.

Освен законовото задължение, причините за приемане на наредбата са продиктувани и от необходимостта да бъдат уредени съобразно специфичните условия в общината кръгът от обществени отношения свързани с управлението на отпадъците. Нормативните актове по опазване на околната среда, делегират множество правомощия на общинската администрация, което налага те да бъдат конкретизирани, както и да се предвидят ефективни механизми за прилагането и реализирането на тези правомощия. Предвидени са и множество задължения и забрани за физическите лица, временно или трайно пребиваващи на територията на общината, и за юридически лица, осъществяващи дейността си на територията на община Кричим.

ІІ. ЦЕЛИ:

 

1.                     Основната цел на всички разпоредби, свързани с обезвреждане на отпадъците е опазването на човешкото здраве и околната среда от вредно въздействие, причинено от събирането, превозването, третирането, съхранението и депонирането на отпадъци.

2.                     Оползотворяването на отпадъци и употребата на оползотворени материали да се насърчава с оглед опазването на природните ресурси.

3.                     Разходите, които не се покриват чрез постъпленията, получени от третирането на отпадъците, да се възстановяват в съответствие с принципа “замърсителят плаща”,

4.                     Да се осигури ефективна и последователна регламентация на обществените отношения, свързани с управлението на отпадъците и предприемане на превантивни действия по опазване на околната среда.

ІІІ. ФИНАНСОВИ и други средства за прилагане на наредбата.

На този етап финансовите и други средства, необходими за прилагане на наредбата не могат да бъдат категорично фиксирани.

От гледна точка на разходна част в бюджета на общината Наредбата не предвижда създаването на специални органи за приложението й, а предвидените в нея мероприятия ще се осъществяват от служители на общината. За приложението й ще се използват и налични ресурси, с каквито община Кричим разполага.

От гледна точка на приходната част на бюджета: ефективното прилагане на Наредбата ще осигури икономии на финансов ресурс за общината, прехвърляйки неприсъщи за дейността й разходи, в съответствие с принципа „замърсителят плаща”. Допълнителни парични средства, които биха могли да се използват в сферата на опазване на околната среда ще постъпят и от наложени санкции за неспазване на разпоредбите на нормативните актове.

ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Повишаване на ефективността на дейностите по изхвърляне, събиране, включително разделното, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците на територията на община Кричим.

2. Опазване на околната среда от вредно въздействие, причинено от събирането, превозването, третирането, съхранението и депонирането на отпадъци.

3. Подобряване на превантивния контрол и мерки, свързани с опазването на околната среда.

4. Намаляване на разходите по поддържане на чистотата на обществените територии и подобряване състоянието на околната среда като цяло.

V. АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

Наредбата за управление на отпадъците е подготвена и съответства на Закона за управление на отпадъците, който е и основание за нейното приемане. В нея са заложени принципите и тя съответства на Директива 75/442/ ЕИО за отпадъците. При изготвянето на проекта на наредбата са взети предвид и:

-         Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 година относно изгарянето на отпадъците;

-         Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци    

-         Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства ;

-         Директива   75/439/ ЕО на Съвета от 16 юни 1975 година относно обезвреждането на отработени масла;


ПРОЕКТ

НА

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2009 год.

ГЛАВА ПЪРВА:  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/С тази Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с поддържането и опазването на чистотата и управлението на битовите, производствените, строителните и масово разпространените отпадъци.

 /2/ Наредбата определя правата и задълженията на общинската администрация, юридическите и физическите лица във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите територии.

/3/ Управлението на битови, строителни и масово разпространени отпадъци представлява осъществяване на дейностите по тяхното изхвърляне, събиране, включително разделното, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане.

/4/ Наредбата е задължителна както за всички работещи на територията на общината и постоянно живущи, така и за всички временно пребиваващи в нея.

/5/ Всички договори по Наредбата се сключват от кмета на общината след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс.

 

Чл. 2За обезвреждане и/или оползотворяване на строителни отпадъци притежателите им заплащат такса,  определена от ОбС.

ГЛАВА ВТОРА:  ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА

 

Чл. 3.Кметът на Общината сключва договори в съответствие с действащите нормативни актове с лица по чл.12, ал. 2, т. 1 от ЗУО.

 

Чл. 4.  Юридическите лица, с които кметът на Общината е сключил договор за извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване, почистване на местата за обществено ползване изпълняват задълженията си в съответствие с тази наредба .

 

Чл. 5Кметът на Общината утвърждава със заповед схеми, с които се разпределят между физически и юридически лица  местата за почистване на териториите за обществено ползване /прилежащи територии/.

         

          Чл.  6. /1/Всички лица, собственици, ползватели на недвижими имоти  в регулационните граници на населените места или извън тях, наематели на местата за улична търговия, паркинги, сергии, ж.п. гари, стадиони и др. спортни съоражения,са длъжни да почистват и поддържат чистотата в земеделските имоти, сградите, незастроените части от имотите /дворовете/ и определените места по чл. 5, както и да почистват тротоарите от сняг и лед и  ледените висулки от сградите.

/2/В сградите с режим на етажна собственост за изпълнение на задълженията по ал. 1 отговорност носят ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ.

/3/Собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, намиращи се в райони без изградена канализационна система са длъжни да почистват попивните,   изгребните или септичните  си ями.

                 

Чл. 7  /1/  На теирторията на Общината се забранява:

1.      изхвърлянето на  всякакъв вид отпадъци на местата за обществено ползване;

2.      изхвърлянето и натрупването на отпадъци от селскостопанска дейност, оборска тор и трупове на животни и птици в съдовете за битови отпадъци и на местата за обществено ползване;

3.      замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекалии. След дефекация собственикът на животното е длъжен да почисти замърсеното място;

4.      приютяването на бездомни кучета и котки във входовете и прилежащите територии на сградите;

5.      струпването на обработен  сняг с луга, пясъчни смески в непосредствена близост до стволовете на дърветата;

6.      извършването на смяна на отработени моторни масла на места, които не са оборудвани за тази цел;

7.      изхвърлянето на отработени моторни масла, отпадъчни нефтопродукти и на употребявани мазнини с хранителен произход в повърхностните води,  в канализационната система и на места за обществено ползване, както и директно върху почвата;

8.      промяна на дъждовната канализация и включването в нея на битови отпадъчни води;

9.      изхвърлянето на отпадъци и заустването на отпадъчни води в речните корита и дерета;

10.  изхвърлянето на отпадъчни води  от изгребни и септични ями извън определените за това места;

11.  миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми;

12.  изхвърлянето на  отпадъци  и изливането на вода от балкони и прозорци;

13.  заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или стоки,  извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварните работи;

14.  отвеждането на дим и газове през прозорци, витрини, стени, балкони и    стълбища на жилищни и обществени сгради;

15.  горене на гуми, пластмаси и др. в печки на твърдо гориво, парни инсталации и др.;

16.  горене на открито на гуми, пластмаси и битови отпадъци.

ГЛАВА ТРЕТА: УПРАВЛЕНИЕ НА  БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ /БО/

Чл. 8. /1/ Кметът на Общината сключва договори в съответствие с действащите нормативни актове с лица, регистрирани по чл.12, ал. 2, т. 1 от ЗУО или притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО, които извършват услуги по събиране, включително разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъците (БО).

            /2/ Финансирането на дейностите по чистотата, извършвани или възлагани от общината се осъществява чрез събиране на такса смет, суми от санкции и от местните приходи по Общинския бюджет.

/3/ Годишният размер на такса смет се определя от Общинския съвет, съгласно ЗМДТ

/4/ Лицата по ал. 1  осигуряват :

1. необходимия брой съдове за съхраняване на БО – контейнери, кофи и други.

2. събирането на БО и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и обезвреждането им.

/5/Кметът на Общината или упълномощено от него лице, :

1.      организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и тази наредба.

2.      осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с които е сключен писмен договор.

3.      Отговаря за избора на площадка, изграждането, поддържането, експлоатацията, закриването и мониторинга на депата за БО и/или на други инсталации или съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на БО.

4.      осигурява разделното събиране на БО, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране.

5.      Отговаря за контрола на регистрите на площадките за търговия с черни и цветни метали.

 

Чл. 9.  /1/ Лицата, с които кметът на Общината е сключил договори за дейностите по събиране, транспортиране, предварително третиране и временно съхраняване, са длъжни да :

1. събират и извозват БО от районите, определени в договорите, като границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване се определят ежегодно със заповед на кмета на Общината, съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ.

2. събират и извозват БО от територията на Общината не по-малко от  един път седмично и по маршрути, утвърдени от кмета на Общината.

3. поддържат съдовете за БО в добро техническо състояние и естетичен вид и ги дезинфекцират най-малко два пъти годишно.

4. почистват местата, на които са разположени съдовете за събиране на БО и уличното платно от разпилени при товаренето  отпадъци.

5. след натоварването на БО в специализираните автомобили, връщат съдовете  на определените места.

6. всяка година в срок до 31 март представят на кмета на Общината екземпляр от годишния си отчет за дейността за предходната година, съгласно Наредба № 9 от 28.09.2004г. на МОСВ, МРРБ и МЗ.

 

Чл. 10.  /1/ Лицата, които генерират БО  са длъжни да :

1. ги изхвърлят  само в специализираните съдове, като след използването им капаците следва да се затварят плътно.

2. спазват организираната от Общината схема  за разделно събиране на БО.

3. изхвърлят едрогабаритните отпадъци от бита до специализираните съдове за БО само в дните, определени от Общината за събирането им.

4. изхвърлят отпадъците от търговски обекти, заведения за обществено хранене, обекти за отдих и забавления, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности в собствени съдове за БО.

5. опазват съдовете за БО.

   

Чл. 11 /1/  Забранява се:

1        разтоварването на отпадъци извън определените от Община депа, инсталации и съоръжения за обезвреждане и/или оползотворяване;

2        изхвърлянето и натрупването на отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, земеделски имоти, кариери, речни корита и дерета и всички комуникации, свързващи отделните имоти;

3        изхвърлянето на битовите отпадъци извън специализираните съдове за БО;

4        изхвърлянето на едрогабаритни битови отпадъци в специализираните съдове за БО;

5        изхвърлянето в специализираните съдове за БО на опасни, строителни и горящи отпадъци, които могат да ги повредят и/или замърсят;

6        изхвърлянето на предвидените за разделно събиране отпадъци в съдовете за  БО;

7        разместването и повреждането на съдовете за битови отпадъци, а също и запалването на отпадъците в тях;

8        изхвърлянето на отпадъци от търговски обекти, заведения за обществено хранене, обекти за отдих и забавления, и съпътстващи производството занаятчийски дейности в специализираните съдове за БО на жилищните сгради и  в уличните кошчета;

9        спирането на моторни превозни средства по начин, възпрепятстващ събирането и транспортирането на битовите отпадъци, а така също и лятното и зимното улично почистване;

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО  РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ (МРО)

 

РАЗДЕЛ  ПЪРВИ: УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ОБО)

Чл. 12Кметът на Общината създава организация и/или осигурява условия, при които всеки притежател на опасни битови отпадъци /ОБО/ – негодни за употреба батерии, акумулатори, луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, отработени моторни масла и др., се обслужва от лица, които имат разрешение по чл. 37 от ЗУО за събиране, транспортиране, временно съхранение,предварително третиране,   оползотворяване и обезвреждане на ОБО.

 

 

Чл. 13Кметът на Общината:

/1/.Определя местата за разполагане на съдове за  събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината,  когато производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори разполагат елементите от системата за разделно събиране  върху общински имот.

/2/. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор:

1.      с организация по оползотворяване  на негодни за употреба  батерии и акумулатори или

2.      с производител и/или вносител на батерии и акумулатори, който  изпълнява самостоятелно задълженията си по Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, или

3.      с ПУДООС.

/3Организира  и прилага система за разделно  събиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, съгласно Наредба  на МОСВ за изискванията за пускането на пазара на луминесцентни и други лампи,  съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,  съдържащи живак.

/4/Определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на  общината и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла, когато тези места са разположени върху общински имот.

/5/ Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на отработените моторни масла  и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор:

1.      с организация по оползотворяване на отработени масла или

2.      с производители и вносители на масла, изпълняващи самостоятелно задълженията си по Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти  или

3.      с ПУДООС.

 

Чл. 14Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни да  предвидят достъпни места за  поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид.

 

Чл. 15. Лицата, които притежават негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори ги предават във всички търговски обекти, в които се продават батерии и акумулатори от същия вид.

 

Чл. 16. /1/Лицата, които извършват продажба на луминесцентни и други лампи съдържащи живак на крайните потребители са длъжни безплатно да приемат обратно излезлите от употреба лампи, в количество не по-голямо от количеството на еднократно закупените от клиента лампи и не повече от 50 броя еднократно, като осигуряват и безопасното им съхраняване.

/2/ Лицата, които съхраняват излезли от употреба живачни лампи до предаването им за обезвреждане задължително определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за събиране.

Чл. 17. Лицата, които притежават отработени  моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, генерирани от бита или стопанската им дейност, ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане на определените места за смяна на отработени моторни масла.

 

Чл. 18 /1/ Забранява се:

1.      извършването на смяна на отработени моторни масла на места, които не са оборудвани за тази цел;

2.      изхвърлянето на отработени моторни масла, отпадъчни нефтопродукти и на употребявани мазнини с хранителен произход в повърхностните води,  в канализационната система и на места за обществено ползване, както и директно върху почвата;

3.            изливането на киселина от акумулатори в канализацията,  върху зелените площи и около дърветата;

4.      чупенето на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и изхвърлянето им в съдовете за БО;

5.      поставянето на негодни за употреба батерии в съдовете за БО, както и смесването им с други отпадъци;

6.      изгарянето на гуми, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, селскостопански и други отпадъци ;

7.      разполагането на ИУМПС в имоти, които са общинска и държавна собственост.

8.      изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране в специализираните съдове за БО;

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ: УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/

 

Чл. 19. /1/ Кметът на ОБЩИНАТА :

1.      определя площадки за временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.

2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване;

/2/ Собственик на МПС с прекратена регистрация е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаи, че се установи, че МПС се намира върху имот, държавна или общинска собственост;

/3/ Когато собственик на МПС не изпълнили задълженията си по ал.1 или ал.2, както и в случаите, когато МПС не може да бъде индентифицирано поради липса на регистрационен или индентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедурата по чл.21.

Чл. 20 /1/ Кметът на Общината назначава комисия с представители на общинската администрация и РПУ на МВР за установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер – предписание, съгласно образец - Приложение към наредбата;

/2/ Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 ексземпляра, съгласно образец - Приложение към наредбата. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице;

/3/ С поставянето на стикера-предписание за преместване на ИУМПС започва да тече 14-дневен срок за преместване на МПС;

/4/ В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието,  въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, съгласно ал. 2, кметът на общината издава заповед за преместване на превозно средство, на площадките за временно съхраняване на ИУМПС и центровете за разкомплектоване на ИУМПС;

/5/ Заповедта се изпълнява от лицата извършващи  дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС за сметка на собственика;

/6/ Когато собственикът е  неизвестен, или макар и известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по-други обективни причини, към констативния акт се предлага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и консатации по издирването на собственика. В тези случаи заповедта се поставя на мястото за обявление за срок от 15 дни, считано от датата на съставянето й;

/7/ На собствениците на  ИУМЛС,  които не изпълняват предписанието за преместване по чл.21 ал.3, се съставя акт за административно нарушения по реда на ЗАНН.

 

Чл. 21. /1/  Лицата, сключили договор с кмета на ОБЩИНАТА по чл. 19, ал. 1, т. 2, са длъжни да :

1. приемат ИУМПС на  денонощно охраняеми паркинги за временно съхранение и съставят констативен протокол за състоянието им.

2. водят отчетни книги по Наредба №9 от 28.09.2004 г. На МОСВ, МРРБ и МЗ.

3. водят регистър за приетите автомобили, заверен в КАТ.

4. уведомяват незабавно направление “Пътна полиция” – КАТ – СДВР и съответното РПУ на територията на която се намира паркинга за постъпилите за временно съхранение ИУМПС, като предоставят описанието на автомобила, адреса на последното му паркиране и заповед за принудителното му преместване.

          6.  предават за разкомплектоване ИУМПС не по–рано от 14 дни от датата на приемането му за временно съхранение. Ликвидацията и разкомплектоването на ИУМПС се извършват съгласно чл. 143 ал.6 от ЗДП;

          7.  освободят ИУМПС в срока по т.6, в случаите когато  собственикът е поискал връщането и е заплатил разходи  по  принудителното преместване и временното съхранение.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ /ООп/

 

Чл. 22.Кметът на ОБЩИНАТА е длъжен да организира система за разделно събиране на отпадъци от опаковки /ООп/, като определя местата за разполагане на елементите на системата.

 

Чл. 23. /1/ Кметът на ОБЩИНАТА може да сключва договори с лицензирани организации по оползотворяване на ООп, ПУДООС и/или други лица, притежаващи лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

            /2/ В срок до 3 месеца от подаване на предложение от лицата по ал. 1 за участие в системата за разделно събиране на ООп, кметът на ОБЩИНАТА взема решение за избор на партньори.

           

            Чл. 24. /1/ Лицата, с които ОБЩИНАТА е сключила договор за въвеждане на система за разделно събиране на ООп,  са длъжни да :

1. притежават съответните разрешителни или регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздели първи и втори от ЗУО или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел трети от ЗУО.

2. разработят съвместно с ОБЩИНАТА план-програми.

            3. разполагат съдовете, съгласно разработената план-програма.

            4. не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на НБО.

            5. представят в ОБЩИНАТА копие от информацията по чл. 35 и чл.40, т.1 и т.2 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки.

            6. събират и транспортират разделно събраните ООп  самостоятелно и/или да сключат договор с подизпълнители, притежаващи разрешения по чл.12 и чл. 37 от  ЗУО, като го съгласуват предварително със ОБЩИНАТА..

            7. да предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на местата за обезвреждане, определени от ОБЩИНАТА.

           

            Чл. 25. Лицата са длъжни да предават и/или изхвърлят  ООп на определените за целта места, обозначени с маркировка за разделно събиране.

                 
            Чл. 26. /1/  Забранява се:

1.      смесването на отпадъци, определени за разделно събиране с други отпадъци;

2.      разместването и повреждането на съдовете за разделно събиране на отпадъци, както и тяхното подпалване;

3.      спирането на моторни превозни средства по начин възпрепятстващ събирането и транспортирането на разделно събраните отпадъци;

4.      изхвърлянето на разделно събраните отпадъци, негодни за последващо оползотворяване на места извън тези, определени от кмета на ОБЩИНАТА;

 

ГЛАВА ПЕТА: УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 27. /1/  Кметът на общината отговаря за:

1. избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на строителни отпадъци.

2. определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци до депа и/или до други инсталации или съоръжения за обезвреждането им.

           

            Чл. 28.Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси(ЗМ) и строителните отпадъци(СО) (вкл.строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) извършва от лица, притежаващи съответното разрешение или регистрация по чл. 12 от ЗУО.

           

        Чл. 29. /1/Количествата строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ) се определят, съгласно Приложение № 1 към чл. 29;      

/2/ Възложителят на обекта подава Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 29 с копие от Решението за строеж до кмета на общината;

            /3/ Направлението за транспортиране на строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ) – Приложение № 3 към чл. 29 се издава от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица след представяне на документ за платена такса „депо” (приета с Решение на ОбС - Кричим) в касата на общината и надлежен документ по чл. 12 от ЗУО или подписан договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО;

            /4/ Направлението за транспортиране на строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ) се представя в отдел „Кадастър и регулации” при получаване на завереното Разрешение за строеж;

            /5/ Главният архитект на Общината, при издаване на строителното разрешение в забележка вписва, че собственикът на обекта е запознат и се задължава да спазва разпоредбите на настоящата наредба.

           

            Чл. 30. /1/ Физическо и юредическо лице,  извършващо строителни и ремонтни дейности е длъжно:

            1. да сортира строителни отпадъци, в резултат на строителна дейност  по видове на строителната площадка;

2.  да събира строителни отпадъци  в специализирани контейнери.

            3. Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея / не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/;
            4. Да не допуска по време на строителството замърсяване на свързаните  с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали на СО и ЗМ;
            5. Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околното пространство с прахови частици;
            6. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна;
            7. След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др.терени , които са били включени в строителната площадка на обекта;

            8. Възстановителните работи се приемат с протокол от техническата служба и експерт Екология.

           

            Чл. 31./1/  Забранява се:

1.      транспортирането на строителни материали, земни маси,  селскостопанска продукция, вторични суровини и други в транспортни средства с неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи или чергила;

2.      ползването на уличните и тротоарни площи за складиране на строителни материали и разтвори, освен в специални контейнери след съответно разрешение от кмета на общината;

3.      извършване на строително-монтажни работи на обекти без  предварително монтирана строителна  ограда;

4.      изхвърлянето на строителни отпадъци извън местата, определени за обезвреждането и/или  оползотворяването им;

5.      изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на строителните обекти;

6.      отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните платна.

ГЛАВА ШЕСТА: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 32. Производствени са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.

 

Чл. 33. Третирането на производствени отпадъци обхваща дейностите, свързани със събирането, съхраняването, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, както и всяка друга незабранена дейност, с която се постига намаляване на вредното въздействие на отпадъка върху здравето на населението и върху околната среда.

 

Чл. 34. Третирането на производствени отпадъци се извършва в съответствие с изискванията на чл.21 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци за сметка на причинителите.

 

Чл. 35. Причинителите на производствени отпадъци са длъжни да осигурят за своя сметка съдове за събиране на производствени отпадъци;

 

Чл. 36. Съдовете за производствени отпадъци следва да са обозначени по начин различаващ ги от съдовете за битови отпадъци.

 

Чл. 37. /1/ Забранява се :

1. изхвърлянето на производствени отпадъци в съдовете за битови отпадъци;

2. смесването на опасни отпадъци с неопасни отпадъци.

 

Чл. 38. Производствените отпадъци, които нямат опасни свойства, могат да се третират от причинителя - в собствени съоръжения, съгласно одобрен от съответните компетентни органи проект на производствената дейност и при спазване изискванията на чл. 21 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

 

Чл. 39. Транспортирането на производствени отпадъци обхваща всяко тяхно пренасяне с транспортното средство от една площадка на друга и се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци от лица, притежаващи  разрешително по чл. 37 от ЗУО.

Чл. 40. При транспортиране на производствени отпадъци не трябва да се допуска тяхното разпиляване, а при възникване на такова, превозвачът отговаря за незабавното им събиране и възстановяване на околната среда.

 

Чл. 41. Предаването и приемането на производствените отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор.

 

 

ГЛАВА СЕДМА:   КОНТРОЛ И САНКЦИИ

            Чл. 42./1/ Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица контролират  изпълнението на всички изисквания  и задължения, произтичащи от тази наредба, от лицата, извършващи дейности по поддържане и опазване на чистотата и третиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, в т.ч. :

1.               дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;

2.               екологосъобразното обезвреждане на строителни, производствени и опасни отпадъци;

3.               дейностите по закриването, рекултивацията и последващия мониторинг на замърсени с отпадъци терени, депата за битови и строителни отпадъци, намиращи се на територията на общината;

4.               спазване на условията и реда за извършване на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали;

5.               изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, в определените за целта съдове ;

6.               смесването на събраните  отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване;

7.               изпълнението на договорените задължения на лицата, извършващи дейностите по изхвърлянето, събирането в т.ч. разделно, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битовите и строителните отпадъци;       

 

Чл. 43. Осъществяването на контролните дейности по Наредбата се осъществяват от Кмета на Общината или упълномощени от него длъжностни лица.

     

      Чл. 44. /1/   При изпълнение на своите задължения контролните органи по чл. 43  удостоверяват пълномощията си със служебна карта.

        /2/      Контролните органи по чл. 43, ал.1, т.1 и т.2 извършват проверки по документи и/или на място.

      /3/  Проверяват се документите на лицата, генериращи и/или извършващи дейности с отпадъци

     /4/        При извършване на проверките в изпълнение на чл.43, ал.1, т.1 контролните органи:

1.   Съставяне на констативен протокол с писменни предписания.

2.   При не изпълнение на дадените в т.1 предписания,  съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните  нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

     Чл. 45.  Наказателните постановления се издават от кмета на Общината.

 

     Чл. 46.  За образуването на административно наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

 

    Чл. 47./1/ Наказва се с глоба в размер от 50 до 500 лева, физическо лице което::

1.      наруши разпоредбите на чл.7, ал.1

2.      наруши разпоредбите на чл.11, ал.1

3.      наруши разпоредбите на чл.18, ал.1

4.      наруши разпоредбите на чл.26, ал.1

5.      наруши разпоредбите на чл.31, ал.1

6. наруши разпоредбите на чл.37, ал.1

/2/  При повторно нарушение се налага санкция в размер от 100 до 1000лв..

/3/  За явно маловажни случаи на административни нарушения,  относно замърсяване на околната  среда, установени при извършването им, овластените за  това органи налагат на място на виновните лица срещу квитанция глоба от 10 до 50 лв.

           

            Чл. 48. /1/  Наказва се с имуществена санкция в размер от 100 до 1000лв. едноличен търговец или  юридическо лице което:

1.      не изпълнява задълженията си по чл.9, ал 1;

2.      не изпълнява задълженията си по чл.28, ал.2 и ал.3;

3.      не изпълнява задълженията си по чл.29, ал.1;

4.      не изпълнява задълженията си по чл. 30, ал.1, т.1 до т.5.

 

/2/  При повторно нарушение се налага санкция в размер от 200 до 2000лв.

     Чл. 49. Едноличен търговец или  юридическо лице, нарушаващо разпоредбите на настоящата Наредба и Закона за управление на отпадъците се наказва с предвидените в Закона за управление на отпадъците имуществени санкции.

            Чл. 50. Наказва се с глоба съгласно Закона за управление на отпадъците, длъжностно лице, което не извърши контрол по управление на отпадъците.

           

            Чл. 51. За деяния, които представляват нарушения на Закона за управление на отпадъците се налагат санкциите предвидени в него.

 

            ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

2. "Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.

3. "Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

4. "Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.

5. "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци - първичен причинител и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

6. "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

7. "Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци.

8. "Събиране" е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с цел транспортиране

9. "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност

10. "Управление на отпадъците" са операциите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително осъществяваният контрол над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху които са разположени съоръженията за третиране на отпадъци.

11. "Временно съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането им на площадки за срок не по-дълъг от:

а) три години при последващо предаване за оползотворяване;

б) една година при последващо предаване за обезвреждане.

12. "Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" е осъществяване на разпоредителни сделки с отпадъци от черни и цветни метали, както и свързаните с тях дейности (събиране, транспортиране, съхраняване, както и съпътстващи дейности като сортиране, механична обработка и други).

13. "Прилежащи части" са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, автогари, ж.п. гари и ж.п. спирки, за поддържане чистотата на които са отговорни техните обитатели или ползватели.

14. "Обществени места" са уличните платна, части от тротоари, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита и крайбрежни ивици, които не са определени като "прилежащи части" и др.

15. "Повторно" е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушения от същия вид. 

16. "Негодна за употреба батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане.

17. "Излязла от употреба лампа" е луминисцентна или друга лампа, съдържаща живак, която не може да бъде използвана повторно.

18. "Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти" са маслата и нефтопродуктите по смисъла на 1, т.1 и 2 от допълнителните разпоредби на "Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти" /ДВ.бр.59/2000г./.

19. "Излязло от употреба МПС" е моторно превозно средство по смисъла на 1, т.2 от допълнителните разпоредби на "Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства" (ДВ.бр.98./16.11.01г).

            § 2. Настоящата Наредба  се приема на основание чл.22,  ал.1 от ЗМСМА и чл. 19 от ЗУО.

            § 3. Настоящата Наредба  влиза в сила от момента на приемането й от Общински съвет при община Кричим.

            § 4. Наредбата е приета с Решение №.........., Протокол №.......от ........200...   г. на Общински съвет при община Кричим.


Приложение № 1  към чл. 29, ал. 1

ОБЩИНА  КРИЧИМ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО

СРЕДСТВО

№ . . . . . . /. . . . . . година

     Днес . . . . . . . година, на основание на чл. 20, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на община Кричим – Пловдивска област

уведомяваме собственика на:

МПС: . . . . . . . . . . . . . . . .

ВИД: . . . . . . . . . . . . . . . .

МАРКА: . . . . . . . . . . . . . . .

ЦВЯТ НА МПС: . . . . . . . . . . .

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР (ако има такъв): . . . . . . . . . . .

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                            (улица, площадка)

в срок от 14 (четиринадесет) дни  да се освободи заеманото от собственото му МПС място.

     При неспазване на посочения срок МПС ще бъде принудително преместено от

. . . . . . . . . . . . . . . - лицензиран оператор на адрес: гр. . . . . . .

ул. . . . . . . . . . . . . . . № . . . . , и разкомплектовано, ако в 14-дневен срок от преместването не бъде потърсено от собственика. Комисия:

      1. . . . . . . . . . . . . . . . .

          (. . . . . . . . . . . . . . )

      2. . . . . . . . . . . . . . . . .

          (. . . . . . . . . . . . . . )

      3. . . . . . . . . . . . . . . . .

          (. . . . . . . . . . . . . . )

                                      

 Приложение № 2  към чл. 29, ал. 2

ОБЩИНА  КРИЧИМ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

№ . . . . . . /. . . . . . г.

 За техническото състояние на излязло от употреба моторно превозно средство

     Днес . . . . . 200. . година, в гр. Кричим, комисия назначена на основание на чл. 20, ал.1 от от Наредба за управление на отпадъците на община Кричим – Пловдивска област

     1. . . . . . . . . . . . . . , ЕГН: . . . . . . . . , представител на Община Кричим

         (име, презиме, фамилия)

     2. . . . . . . . . . . . . . , ЕГН: . . . . . . . . , инспектор от

         (име, презиме, фамилия)

Районно управление на Полиция.

     3. . . . . . . . . . . . . . , ЕГН: . . . . . . . . , служител от .........................

         (име, презиме, фамилия)

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното:

МПС: . . . . . . . . . . . . . . . .

ВИД: . . . . . . . . . . . . . . . .

МАРКА: . . . . . . . . . . . . . . .

ЦВЯТ НА МПС: . . . . . . . . . . .

РЕГ. НОМЕР (ако има такъв): . . . . . . . . . . .

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                             (улица, площадка)

МЯСТО, НА КОЕТО Е ПОСТАВЕН СТИКЕРА: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:

     I. Външно състояние на превозното средство:

     1. Наличие на двигател:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     2. Наличие на скоростна кутия:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     3. Състояние на купето (кабината, каросерията):

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     4. Наличие на врати:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     5. Наличие на калници:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     6. Наличие на капаци:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     7. Наличие на седалки:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     8. Наличие на арматурно табло:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     9. Наличие на стъкла:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     10. Състояние на каросерията:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     11. Осветителни тела:

         а) Фарове:

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         б) Габарити и мигачи - предни:

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         в) Стоп, габарит, мигачи - задни:

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     12. Наличие и състояние на колелата и гумите:

     ........................................................................

     13. Допълнителни данни по показания на свидетелите:

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІІ. Становище на комисията: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Настоящият констативен протокол се състави в 3 екземпляра. Комисия:

       1. . . . . . . . . . . . . . . . .

           (. . . . . . . . . . . . . . )

       2. . . . . . . . . . . . . . . . .

           (. . . . . . . . . . . . . . )

       3. . . . . . . . . . . . . . . . .

           (. . . . . . . . . . . . . . )
 

                                                                                   Приложение № 3 към чл. 29, ал.3

 

                                                                    

ОБЩИНА КРИЧИМ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е

За транспортиране на излишните земни маси /ЗМ/ и строителните отпадъци /СО/  

№................../.......................200     г.

Настоящото се издава на ........................................................................................

.............................................................................................................................................

Да извози ....................кум. м.  Строителни отпадъци

От обект находящ се ...................................................................................................

.............................................................................................................................................

До местноста  ................, намираща се..............................................................

Платена такса:.......................................лв./куб. м. без включено ДДС. с документ...............................................................

                                                                       КМЕТ:

                                                                                   /                       /


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КРИЧИМ ВИ КАНИ НА ОТЧЕТНО

СЪБРАНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2008 – 2009 г., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.11.2009г., /ПЕТЪК/ ОТ 18.00 ЧАСА В ЛЕКЦИОННАТА ЗАЛА НА НЧ ”ПРОБУДА”.
 

СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2008 – НОЕМВРИ 2009;

2. ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОПРОВОД И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В ГР. КРИЧИМ;

3. ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 3, ал.2 от НВМОП Община Кричим обявява открит конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на Обединени детски заведения и Домашен социален патронаж на територията на Община Кричим”.

І.    Изисквания към кандидатите:

 • да притежават складово помещение с хладилна техника или хладилни помещения поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на хранителните продукти;
 • да имат опит в извършването на подобни доставки;
 • да имат собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти;
 • хранителните продукти да отговарят на изискванията на закона за храните, Наредба № 5 от 25.05.2006г. и Наредба № 108 от 12.09.2006г.
 • да гарантират добър търговски вид на предлаганите артикули;
 • всеки доставен продукт да бъде с остатъчен срок на годност към датата на доставка не по-малко от 80% и придружен от експертен лист или сертификат за качество, сертификат за произход;
 • да се гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение качеството – представя се декларация;
 • да са в състояние да доставят конкретно заявени количества до крайния получател;
 • да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на предмета на процедурата.

            ІІ. Подробна информация и пълния текст на обявлението за обществената поръчка са публикувани в сайта на Агенцията за Обществени поръчки: www.aop.bg.

ІІІ. Срокът за закупуване на тръжната документация е до 16.30 часа на 30.11.2009 г.

ІV. Цената на комплект тръжни документи е в размер на 100.00 лева, които се закупуват от Общински Център за обществени услуги и информация /стая № 13/ в сградата на Община Кричим. /пл. “Обединение” 3, гр. Кричим/

 

V. Срокът за подаване на офертите е до 16.30 часа на 07.12.2009г.

Лице за контакти: Антоанета Кръстева – директор дирекция “УТЕХДГР”, тел. за връзка 03145/ 23-81, 22-50


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

О Б Я В Я В А
 

Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим  имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот 
№ 39921.502.120 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в гр. Кричим, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: бул. „Тракия” № 27, с площ от 2706 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, ведно с построените в него сгради: 39921.502.120.1 с площ 292кв.м; 39921.502.120.2 с площ 93кв.м.; 39921.502.120.3 с площ 76 кв.м. и 39921.502.120.4 с площ 4 кв.м., който имот е идентичен с УПИ VІІ – 72 стопански дейности, кв. 131 по кадастрално-регулационния план на гр. Кричим, актуван с АОС № 234/31.01.2003 г

1.      Начална продажна цена – 81 112лв без ДДС, в т.ч. 48 640 лв. стойност на сградите и 32 472 лв. – стойност на земята.

2.      Депозит за участие 8 111,00 лв.

3.      Цена на конкурсната документация – 50 лева, внесени в касата на община Кричим; Документацията се получава в Общински център за информация и услуги след представяне на съответния платежен документ

4.      Задължителни условия за участие в конкурса:

 • Купувачът е длъжен да представи бизнес-план за инвестиционни намерения;
 • История на фирмата;
 • Актуално финансово състояние на купувача;
 • Брой заети работни места към момента на кандидатстване.

5.      Специфични условия за конкурса:

 • Купувачът се задължава да запази предназначението на имота за срок не по-малък от 5 години
 • Изграждане на Комплекс, включващ магазинна и складова база, място за отдих и хранене с минимум 80 места, детски кът и площадка за игра за срок не по-дълъг от 18 месеца;
 • Разкриване на не по-малко от 15 нови работни места след въвеждане на обекта в експлоатация

Публичният конкурс ще се проведе на  04.12.2009 г. от 10 часа в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3

Краен срок за представяне на документацията  до 17 часа на 03.12.2009 г. в Общински център за информация и услуги.

Оглед на имотите може да прави всяко лице, закупило конкурсна документация, от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 часа 
            всеки работен ден до 03.12.2009 г.

За справки стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

О Б Я В Я В А
 

публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим  имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот 
№ 39921.502.524 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в гр. Кричим, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Владая” № 5, с площ от 1154 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, който имот е идентичен с УПИ IX – 72 стопански дейности, кв. 131 по кадастрално-регулационния план на гр. Кричим, при граници на имота: ул. „Г.Кирков”, бул. „Тракия”, ул. „Владая” и УПИ VII – 72 стопанска дейност, актуван с АОС № 235/31.01.2003 г

1. Цена и депозит за участие:

• начална тръжна цена в размер на 13 850 лв. /тринадесет хиляди осемстотин и петдесет лева/ без ДДС;

• депозит за участие – 1 385 лева /хиляда триста осемдесет и пет лева/

2. Цена на тръжната документация – 50 лв. /петдесет лева/, внесени в касата на общината. Документацията се получава в Общински център за информация и услуги след представяне на съответния платежен документ

3. Специални изисквания към участниците: Да се запази предназначението на имота за срок не по-малък от 5 години.

Публичният търг ще се проведе 08.12.2009г. от 10 ч., в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3

Краен срок за представяне на документацията – 17 часа на 04.12.2009г., в Общински център за информация и услуги;

Оглед на имота може да се прави от всяко лице, закупило конкурсна документация от 10:00 до 12:00 часа.
            За справки стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл. 8 , ал. 3 от Наредбата за условията и реда на извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии   Ви 
съобщаваме , че е издадено РЕШЕНИЕ № ПВ – 163 – ПР / 2009г. за преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на строителни материали – мрамори – Кричим”, землище гр. Кричим, Община Кричим.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс .

ОБЩИНСКА  ДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


През месец януари 2009 г.,  се подписа договора между Министерство на Околната Среда и Водите и Община Кричим за техническа помощ  за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Кричим”. Настоящият проект /техническата помощ/ е свързан с разработване на цялата необходима документация с оглед кандидатстване за финансиране на горепосочения инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Размера на финансирането е 931 200.00 лв.

Дейностите предвидени в проекта са:

Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”;

Разработване на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията;

Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект;

-  Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по   Приоритетна ос 1на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;

Одит на проекта;

Осигуряване на информация и публичност за проект;

Последваща оценка на проекта;

Подкрепа за организацията и управлението на проекта.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44. ал.2 от ЗМСМА, чл. 124, ал.3 от ЗУТ, във връзка със постъпило заявление с вх. № 4129/10.08.2009 г. и становище на главния архитект на Община Кричим, по отношение на заявено инвестиционно намерение от страна на „НЕК” – ЕАД П ”ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ” за проектиране и изграждане на разширение на съществуващо ОРУ 110 kv на „ВЕЦ – Въча І”, със заповед №341/04.09.2009 г. на кмета на община Кричим е допуснато изработването на ПУП – ПРЗ за ПИ  000327, ЕКАТТЕ 39921, собственост на „Национална електрическа компания” ЕАД, находящ се в землището на гр. Кричим, с площ от 7788 кв.м и начин на трайно ползване: производство на ел. енергия.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

От 01 май 2009г. влезе в сила Закон за управление на етажната собственост /ДВ бр. 6 от 23.01.2009г./ и заедно с Наредба N 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост /ДВ бр. 50 от 03.07.2009 г./ регламентират обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях.

Съгласно § 2 от ПЗР на Закона, когато в етажна собственост не е провеждано общо събрание повече от една година, свикването на такова събрание и вписването в книгата за собствениците се извършва в срок 6 месеца от влизането в сила на закона, т.е. до 01.11.2009г.

В тази връзка, Община Кричим призовава собствениците към инициативност и предприемане на действия за свикване и провеждане на общи събрания и избор на форма и органи на управление.

В изпълнение на законовите разпоредби, общинска администрация създава и поддържа публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията й. За регистрацията и достъпа до данни в регистъра не се събират такси.

Вписването в регистъра е задължително. За целта е необходимо да изпълните следното:

І. Свикване на Общо събрание в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона - до 01.11.2009г., на което да бъдат взети решение за:

1. Определяне формата на управление и управителните органи (чл.9  от ЗУЕС);

2. Приемане на Правилник на вътрешния ред, съгласно утвърден образец от МРРБ (чл.11, ал.3 от ЗУЕС);

3. Създаване Книга на собствениците по утвърден със Заповед N РД 02-14-1111/15.06.2009г. на МРРБ образец на МРРБ (чл.7 от ЗУЕС).

ІІ. В случай, че избраната форма на управление е Общо събрание, в Общината се представят за вписване:

1. Заявление за вписване /по образец/, подписано от Председателя на Управителния съвет на етажните собственици;

2.Заверено копие на Протокола от проведеното Общо събрание на собствениците, който да има необходимото съдържание по чл. 16, ал. 5 от ЗУЕС.

3. Данните от Книга на собствениците;

ІІІ. При избрана форма на управление „Сдружение на собствениците” законът въвежда специални правила, регламентирани в Раздел III от ЗУЕС.

ІV. В чл. 2 от ЗУЕС е посочен особен режим на управление на общите части на сгради, построени в жилищен комплекс от затворен тип. Управлението в такива комплекси се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците.

 Във връзка с необходимостта от създаване и поддържане на публичен регистър на основание чл.44 от Закона за управление на етажната собственост са утвърдени типови бланки на заявление и регистрационна карта. Заявлението следва да бъде попълнено от председателя на управителния съвет или от управителя на етажната собственост след провеждане на общо събрание на собствениците и се предоставя в Община Кричим за вписване.

Регистърът се състои от отделни регистрационни карти, които се съставят от определено от Кмета длъжностно лице. В Регистъра на сградите в режим на етажна собственост в Община Кричим се вписват:

- сградата или отделния вход - адрес, идентификатор, година на построяване, конструкция, брой етажи, РЗП, брой самостоятелни обекти в етажната собственост;

- форма на управление – Общо събрание или Сдружение на собствениците;

- управителни органи – вид, състав, мандат, адреси, телефони за връзка;

В случай, че Председателят на Управителния съвет или Управителят на етажната собственост не заяви обстоятелствата, които подлежат на вписване в публичния регистър, Законът за управление на етажната собственост предвижда глоба от 100 лв. до 500 лв.

Заявления за вписване в Регистъра /по образец/ се получават от Общински център за информация и услуги, стая № 13, в сградата на община Кричим.

Подробна информация и съдействие ще получите на тел.: 03145/2381 - инж.Новелия Дринкова – гл.специалист „ТОН и ОС” - ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Заявление - форма за печат>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

О Б Я В Я В А

Публичен конкурс за отдаване под наем на общински имот частна общинска собственост, представляващ „кафе-аперитив” – част от административна сграда на Община Кричим, УПИ І – ГНС, Културен дом и Киносалон, кв.57 по регулационния план на гр.Кричим, пл.”Обединение” № 3, с площ 226 кв.м, разположен в подземието на сградата, с вход от североизток, състоящ се от зала за посетители, кухня, складови и сервизни помещения при следните условия:

1.        Начална конкурсна цена  за един месец – 200 лева;

2.        Депозит за участие – 20 лева;

3.        Цена на конкурсната документация – 50 лева, внесени в касата на Община Кричим;

4. Срок на договора за отдаване под наем 5 години с опция за удължаване на  срока до 10 години

5. Специфични условия  към предмета на сделката:

-   Наемателят поема задължение за осигуряване на обяд за служителите на община Кричим на преференциални цени като точният им размер се предлага от  всеки кандидат

-    Наемателят поема задължение за осигуряване на специални клиентски карти на служителите на Община Кричим за ползване на отстъпка при посещения на обекта извън работно време (размерът на отстъпката се предлага от всеки кандидат);

-  Наемателят поема задължение да оказва съдействие на ръководството на община Кричим при организиране на различни мероприятия;

-   Наемателят се освобождава от заплащане на месечни наемни вноски за срок от 12 месеца, като се  задължава, за своя сметка, да извърши необходимите строително-монтажни работи и да осигури набавянето на необходимото оборудването за функционирането на обекта в съответствие с нормативните изисквания.

  

Публичният конкурс ще се проведе на 01.10.2009 г. от 10 часа, в зала  № 21 на общинска администрация.

Краен срок за представяне на документацията 30.09.2009 г. в Общински център за информация и услуги.


   ОБЯВА

Със заповед №329/27.08.2009 г. на кмета на община Кричим е открита процедура за определяне на наемател на имот публична общинска собственост №502.406.4 по кадастралната карта на гр. Кричим, област Пловдив, представляващ: едноетажна масивна сграда /04/-гараж с площ от 27 кв.м., изградена в общински поземлен имот №502.406 по кадастралната карта на гр. Кричим, с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Тракия” №25, при следните условия:

1. Предназначение на обекта- траурни дейности.          

2. Начална конкурсна цена цена: 37,80 лв. без ДДС на месец.

3. Срок на договора за наем: 5 г.

4. Специфични условия на публично оповестения конкурс:

 Наемателят да извърши за своя сметка и на свой риск промяна на предназначението на обекта, като придобива право да експлоатира обекта след одобряване от ОЕСУТ на община Кричим, внесен от него работен проект с проекто-сметна документация и след получаване на строително разрешение.

5. Оферти се приемат до 17 ч. на 29.09.2009 г. в Общински център за информация и услуги. Депозит за участие: 20 лв. Цена на конкурсната документация: 50 лв. За информация: тел.: 03145/20-63.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Съобщение:

На 04.06.2009 г. /четвъртък/от 17.00 часа в зала 22 на община Кричим се свиква извънредно заседание на ОбС - при Община Кричим.
 


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

З А П О В Е Д №133

 гр.Кричим,10.04.2009 г.

  

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 45, ал. 2 и ал.3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Решение № ЕП-7/04.04.2009 г. на ЦИК

Н А Р Е Ж Д А М :

     І. ОБРАЗУВАМ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за избиране на
 членове на Европейския парламент от Република България на 
07.06.2009 г., съгл. приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ номерата и адресите на избирателните секции в общината.
 

  ІІІ. Настоящата заповед да се обяви на населението на Община Кричим чрез:    
  

- публикуване на интернет страницата на община Кричим.           

- поставяне на информационното табло в сградата на общината.  

Копия от Заповедта да се предоставят на общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции.

Копие от заповедта да се предостави на Районната избирателна комисия във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗИЧЕПРБ.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Областния управител в тридневен срок от обявяването.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Кричим - Величка Беличева-Бучова.

               

Кмет на Община Кричим / АТАНАС КАЛЧЕВ /


ОБЩИНА  КРИЧИМ

пл.”Обединение” № 3, тел.03145/2250


О Б Я В Л Е Н И Е

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КРИЧИМ  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД № РД-18-13 ОТ 19.02.2009Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Е ОДОБРЕНА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА КРИЧИМ, ОБЩИНА КРИЧИМ.ЗАПОВЕДТА ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 30-ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБНАРОДВАНЕТО Й В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК” – ДО 18.04.2009г. ПИСМЕНИТЕ ЖАЛБИ ЩЕ СЕ ПОДАВАТ ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ ЧРЕЗ СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ПЛОВДИВ, УЛ. “БОГОМИЛ” № 31, ЕТ. 3, А.ЖАЛБИТЕ И СПРАВКИ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ГР. КРИЧИМ ПО ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ ИМОТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР В СТАЯ № 6, В СГРАДАТА НА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 31.03.2009г. ДО 18.04.2009г. ОТ 9.00ч. ДО 15.00ч.

                                                                                                                                        ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ОБЩИНА  КРИЧИМ

пл.”Обединение” № 3, тел.03145/2250

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на длъжността  „Старши юрисконсулт”

1.      Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Минимална степен на завършено образование  - магистър;
 • Специалност, по която е придобито образованието –право;
 • Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 години
 • Минимален ранг за заемане на длъжността –V  младши;
 • Владеене на английски език.;
 • Компютърна грамотност;

2Основна цел и задължения:

-          Да оказва правна помощ на работодателя, както и да осъществява процесуалното му представителство пред съдилищата и другите юрисдикции;

-          Да участва при съставянето и задължително да дава мнение по законосъобразността на сключваните договори или заповеди на работодателя;

-          Да участва в разработването на вътрешни нормативни документи и да изразява становище по тяхната законосъобразност;

-          Следи за стриктното прилагане на нашето и приложимото чуждо законодателство;

3. Начинът за провеждане на конкурса е по реда на чл. 24, ал.1, чл.25 и чл.28 от НПКДСл  чрез решаване на тест и интервю.

4. Основна заплата – 450 лева.

5. Брой работни места - 1

6. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

-заявление по образец (Приложение № 2 от НПКДСл);

-декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл;

-копие от документ за самоличност;

      -копия от документи за придобитата образователно-квалификационна   степен          магистър, специалност "ПРАВО";

            -копия на документи за придобит професионален опит

-документ за правоспособност.

7. Документите се представят в 14-дневен срок от датата на обявяване на конкурса, в  “Общински център за услуги и информация” - стая № 13 на община Кричим от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

8. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на община Кричим.


Съобщение на пресцентъра - публикувано в сайта на Министерство на труда и социалната политика на Република България

Министър Емилия Масларова откри в Кричим Център за обществена подкрепа

03 - 11- 2008

Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова и кметът на Кричим Атанас Калчев откриха Център за обществена подкрепа в града. Неправителствените организации са перфектният партньор на Министерството на труда и социалната политика по усвояване на средствата от европейските фондове и вие сте пример за това, заяви при откриването министър Масларова, обръщайки се към присъстващите.

Центърът е създаден по проект “Предоставяне на социални услуги в общините Хисар, Кричим и Съединение за деца и семейства в риск” и се реализира от фондация „Национален алианс за работа с доброволци” с директор Ренета Бенева. Финансирането е от Програма ФАР – “Деинституционализация посредством предоставяне на социални услуги в общността” на обща стойност 125 692 евро. Средствата, използвани за ремонта и обзавеждането на сградата в Кричим, и за обучението на специалисти, са 45 000 евро. Центърът за обществена подкрепа в Кричим се помещава в сградата на читалището. През отделен вход се стига до двете големи зали, предоставени безвъзмездно от общината и ползвани от Центъра. Има обособен кът за семейно и индивидуално консултиране и място за групова работа с деца. Значителна част от ползващите социалната услуга – консултации за деца и семейства и мобилна социална работа, са деца с увреждания и техните семейства.

В Центъра за обществена подкрепа работят двама социални работници, един медиатор и 52-ма доброволци от общността. В мобилния екип за социална работа са включени логопед, психолог, специалист по социално планиране, кинезитерапевт. В момента Центъра работи с 20 семейства и 22 деца в риск.


Заседание на УС и среща на кметовете от РАО “Тракия”

Уведомявам Ви, че на 21 ноември 2008 г., от 11.00 часа, в конферентната зала на община Кричим, ще се проведе разширено заседание на УС и среща на кметовете от РАО “Тракия” при следния ДНЕВЕН РЕД1.Поздрави към гостите от г-н Атанас Калчев, кмет на общината-домакин. Представяне на община Кричим.2.Среща с г-жа Мария Юнакова, дирекция “Развитие на селските райони”, Министерство на земеделието и храните.3.Дискусия на тема “Новите възможности на общините за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Управление на проекти. Възможности за реализиране на съвместни проекти”.4.Други.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.