A+ A A-

О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

ЧЕ НА 30.12.2013 год. /понеделник/ РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРИЧИМ Е ДО 15:00 часа

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

ЧЕ НА 27.12.2013 год. /петък/ РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРИЧИМ Е ДО 15:30 часа

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

ЧЕ НА 21.12.2013 год. /събота/ РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРИЧИМ Е ДО 15:00 часа

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТА НА ПЕШЕХОДНИЯ МОСТ В КРИЧИМ
 

Въз основа на окончателния доклад и заключението на строителния надзор за обект „Рехабилитация на пътната част на пешеходен мост над р. Въча, гр. Кричим”, че ремонта е извършен в съответствие с одобрения инвестиционен проект, разрешението за строеж и при спазване изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите му нормативни актове, с което са осигурени условията за безопасност при по-нататъшната експлоатация на строежа, на 13.12.2013 г. с тържествен водосвет, мостът беше пуснат в експлоатация.

DSC054441.jpg DSC054551.jpg

Гаранционните срокове за извършените от изпълнителя „ДИМИТЪР ЯНКОВ -  КЕНЕДИ МЕТАЛ” ЕТ дейности по ремонта на моста са в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Окончателната стойност на изпълнените СМР възлиза на 98 848, 92 лв. без ДДС. Съгласно условията на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., сумата е разплатена и предстои внасяне на искане за верифицирането й към бюджета на община Кричим от ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция. С изпълнението на инвестиционния проект за ремонт на една от забележителностите на гр. Кричим – пешеходният мост, се възстанови автентичния вид на пътната му част и се постави атрактивно нощно осветление, изпълнено с  четири вида енергоспестяващи лампи.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПРОТОКОЛ
От заседание на Общото събрание на Регионално сдружение - Цалапица

(РС - Цалапица)

Днес, 05.12.2013 г., във връзка с покана с Изх. № 13 ОБ 564 от 28.11.2013 г., изпратена до кметовете на общини членове на сдружението и Областния управител на Област Пловдив, с копие до Министъра на околната среда и водите, в гр. Пловдив, Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов" №1, ет. 2, Заседателна зала се проведе заседание на 
 Общото събрание на РС - Цалапица. / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

На 03.12.2013 г. /вторник/ от 17.00 часа в зала № 21 на Община Кричим ще се проведе публично обсъждане 
на Проект на бюджета за 2014 година.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Общинска администрация


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014

РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ     /     ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ     /     РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА 
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

З А П О В Е Д
№РД 15-00-372 Кричим, 22.11.2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане е общинско имущество, Решение № 178, прието с Протокол № 18 от 19.09.2013 г. на Общински съвет - Кричим, във връзка с моя Заповед № РД 15-00-330/14.10.2013 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост и 
Протокол от 19.11.2013 г. на Комисия, назначена със Заповед РД 15-00-365/15.11.2013 г./ Отвори>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

О Б Я В Я В А

Публичен конкурс за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост – лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Поликлиника – гр.Кричим”, бул. „Тракия” № 25, (поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър) / Отвори_Разгледай>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ  
И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ / 11.11.2013 / Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Кмета на община Кричим – Атанас Калчев, за пореден път в края на работния ден на 08.11.2013 г. алармира държавните институции в лицето 
на Министерството на околната среда и водите, Областната  управа в Пловдив и Управителя на ВиК ЕООД, и поиска тяхната спешна помощ и подкрепа 
за осигуряването на минимално допустимия отток в коритото на р. Въча, в участъка под язовир „Кричим”. / Отвори>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ 
ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА; ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ / ОТВОРИ >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ 
ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225a, АЛ. 3 от ЗУТ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ.
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Кричим в регламентирания 14-дневен срок, считано от 04.11.2013 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по  проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а от ЗУТ на територията на община Кричим.

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към проекта на Наредба прилагаме съответните мотиви, както следва:

            І. Причини, които налагат приемането на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а от ЗУТ на територията на община Кричим:

1. Необходимостта от разработването и приемането на наредбата е в съответствие с измененията на Закона за устройство на територията и новосъздаденият  чл. 225а, публ. в ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.

2. Необходимост от ясно регламентиране на реда и начина, правата и задълженията на общинска администрация при изпълнението на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Кричим по смисъла на чл. 225а от ЗУТ.

ІІ. Цели, които се поставят:

1. Проектът има за цел да приведе в изпълнение на ниво община последните изменения на законодателството в областта на незаконното строителство.

2.Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по отношение изпълнението на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Кричим.

ІІІ. Очаквани резултати:

1. Чрез прилагането на Наредбата ще се установят ясни, общодостъпни  правила и норми по отношение прилагането на разпоредбите на ЗУТ в областта на незаконното сроителство.

2. Наличието на местна наредба регламентираща реда и начина за принудително премахване на незаконни строежи или части от тях, ще бъде предпоставка за недопускане на незаконни строежи или части от тях от страна на физически и/или юридически лица на територията на община Кричим и стриктно спазване на българското законодателство в областта на строителството.

ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а от ЗУТ на територията на община Кричим:

Във връзка с изпълнението на Наредбата е допустимо при неизпълнение на заповедта за доброволно премахване на незаконния строеж или части от него, община Кричим да извърши дейностите по принудителното премахване за сметка на общинския бюджет, като направените разходи в последствие ще бъдат възстановени от нарушителя на основание издаден изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс. Когато извършителят на незаконния строеж е неизвестен или не може да бъде установен, разходите по премахването ще бъдат за сметка на общинския бюджет и ще се покриват със средствата от общинския бюджет, събрани като приходи от глоби и имуществени санкции по смисъла на ЗУТ, които ще се разходват само за финансово обезпечаване на контролните функции на общинска администрация по ЗУТ и за премахване на незаконно строителство.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.

            Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Наредба е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

.

Приложение: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ 
ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХПО ЧЛ.225a, АЛ. 3 от ЗУТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ. / Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО

ISO 9001:2008

ПЛАН ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО 2013/2014г. / Отвори>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

СЪОБЩЕНИЕ
 

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“

в партньорство с ОБЩИНА КРИЧИМ
 

Във връзка с проект  „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма за партньорство в общността 
на Глаксо Смит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа” / Отвори>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал.З от АПК и § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед № РД 15-00-325/09.10.2013 г. 
на Кмета на Община Кричим, е разпоредено:Да бъде премахнато: / Отвори>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими 
имоти - частна общинска собственост, а именно: / Отвори>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 15-00-327 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2013 Г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за специалното ползване на пътищата, чл.15, ал.1 от Наредбата за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Кричим, във връзка 
с издадено Разрешение за Специално ползване на общинските пътища на територията на община Кричим / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 15-00-325 ОТ 09 ОКТОМВРИ 2013 Г.

С констативен акт № 1/02.09.2013 г. съставен от служители на общинска администрация Кричим е установено, че в имот 
с кадастрален идентификатор 39921.502.541 - частна общинска собственост на Община Кричим, съгласно 
АОС № 554/09.09.2010 г., от ЕТ „МЕДИАНА-ГИЗДА ЛАЗАРОВА", ЕИК 040326801, със седалище и адрес 
на управление: гр. Кричим, ул.„Антонивановци" № 36, представляван от Гизда Илиева Лазарова, е поставено 
ВПС „Кафе-аператив, фризьоро-козметичен салон и соларно студио" на площ 101.67 м.кв., за което с влязла в сила 
Заповед № РД15-00-259/08. 08.201 3 г. на Кмета на Община Кричим / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

РЕШЕНИЕ

№ 09-ДО-1057-00 от 23.09.2013г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка 
със заявление № УО-1078 от 27.06.2013 г. / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Като собственик на ВПС, поставено в общински поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.541, съгласно влязлата в сила 
кадастрална карта на град Кричим одобрена със Заповед № РД 18-13/19.02.2009 г. на 
Изпълнителния Директор на АГКК -София, на основание Установени нарушения Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ИЗРАВНИТЕЛ „КРИЧИМ”

ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 30.09.2013 /ПОНЕДЕЛНИК/ ДО 30.10.2013 ПРЕРАБОТЕНИТЕ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ ВЕЦ „КРИЧИМ” 
ЩЕ БЪДАТ ИЗПУСКАНИ В КОРИТОТО НА РЕКА „ВЪЧА”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 15-00-311 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за специалното ползване на пътищата, чл.15, ал.1 
от Наредбата за qподдържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на Община Кричим / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ № 5 /12.09.2013 г. - ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ / Отвори >>
 

СЪОБЩЕНИЕ № 6 /12.09.2013 г. - ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Списък на длъжници за Данък върху недвижимите имоти, Данък върху превозните средства, Пътен данък и Такса за битови отпадъци 
към община Кричим, във връзка с чл.32, ал.4 от ДОПК.

1. Щерю Атанасов Христев АУЗД № 2/20.08.2013г. 2. Интертранс-Сузана Имамова-Селвет Курдоглу ЕТ АУЗД №10/22.08.2013г. 3. Георги Димитров Павлов АУЗД №19/23.08.2013г. 4. Георги Александров Цанков АУЗД №26/26.08.2013г. 5. Иван Василев Соколов АУЗД №36/27.08.2013г.

ЗАБЕЛЕЖКА: ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 11.09.2013Г. ДО 25.09.2013Г.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 за инвестиционно намерение


Уважаеми г-н/г-жо Директор,

Уведомяваме Ви, че Община Кричим  има следното инвестиционно предложение: / Отвори>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД 
№ РД 15-00-292 / 30.08.2013г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за специалното ползване на пътищата, чл.15, ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Кричим, във връзка с издадено Разрешение за Специално ползване на общинските пътища на територията на Община Кричим за превоз на тежки и извънгабаритни товари със строителна и транспортна техника за осъществяване на дейности в обхвата на пътя и обслужващите зони, на ОБЕДИНЕНИЕ „КРИЧИМ - 99" / Отвори>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

СЪОБЩЕНИЕ
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ОБЩИНА КРИЧИМ ОТПРАВЯ ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ФИРМИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ВЗЕМАТ АКТИВНО УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАНСОВОТО ПОДСИГУРЯВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 27.08.2013 г. ДО 31.08.2013 г. /включително/ ДА НАПРАВЯТ СВОИТЕ ДАРЕНИЯ НА КАСАТА ИЛИ ПО ДАРИТЕЛСКАТА СМЕТКА НА ОБЩИНА КРИЧИМ:

IBAN: BG41 CECB 9790 8466 9757 00

BIG:    CECB BGSF

ЦКБ АД кл. Пловдив – България

Офис Кричим

Код вид плащане : 445100  

НЕКА ЗАЕДНО ПРЕВЪРНЕМ ПРАЗНИКА НА ОБЩИНАТА В ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ПРЕЖИВЯВАНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ!!!

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2013 ГОДИНАОтвори_Разгледай >>


За повече информация:  Дерия Мейманова – експерт “Информационно аналитични политики”,тел: 03145/ 20-83


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО 
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка 
с чл. 77 от АПК, общинска администрация - Кричим, предоставя на вниманието на жителите на община Кричим взаконоустановения 14-дневен срок, считано 
от 19.08.2013година за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и/или възражения, проект на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Кричим е приета с Решение № 311, взето с протокол № 40 от 29.01.2007 г. на Общински съвет - Кричим. / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД 
№ РД 15-00-273 / 19.08.2013г.
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за специалното ползване на пътищата, чл.15, ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Кричим, във връзка с издадено Разрешение за Специално ползване на общинските пътища на територията на община Кричим за превоз на тежки и извънгабаритни товари със строителна и транспортна техника за осъществяване на дейности в обхвата на пътя и обслужващите зони, на ОБЕДИНЕНИЕ „КРИЧИМ - 99" - изпълнител по Договор № РД 16-08-23 от 10.06.2013 г., сключен с Община Кричим с предмет: Извършване на СМР за обект: „Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа гр. Кричим" в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ В1К-5101Ш6-С010 ОТ 03.04.2012 г. подписан между МОСВ и община Кричим за проект № В1К-51011116-9-43 
„Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр.Кричим" одобрен за финансиране по процедура референтен №'ВО161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." по приоритетна ос 1 „Подобряване 
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.", и с цел 
опазване на обществения ред, живота, здравето и имуществото на гражданите./ Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


СЪОБЩЕНИЕ:№ 3/16.08.2013 г.

ДО: МИТКО АТАНАСОВ ШЕКЕРДЖИЕВ

УЛ. „ЕЛИЦА" № 2,ВХ.В, ЕТ.1, АП.31 ГРАД СМОЛЯН
 

На основание чл. 61, ал.З от АПК и § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед № РД 15-00-224/17.07.2013 г. на Кмета на Община Кричим, е разпоредено

на г-н Невзат Мехмедов Шерифов да премахне незаконно изграждаща се сграда в ПИ 39921.504.713, с административен адрес: град Кричим, ул. „Крали Марко" 
№ 42,представляваща допълващо застрояване към основната жилищна сграда с размери 2.50м/7.00 м. с площ около 17.50 м.кв. Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ: 1/08.08.2013 г.

ДО: НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

Уведомяваме Ви, че за строеж: „Въздушна електронна съобщителна мрежа и устройства свързани с функционирането й", намиращ се 
по съществуващи стълбове за улично осветление по улици: „Спартак"; бул. „Тракия";" Девети май"; „Витоша" Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ: 2/08.08.2013 г.

ДО: НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

Уведомяваме Ви, че за строеж: „Въздушна електронна съобщителна мрежа и устройства свързани с функционирането й", намиращ се 
по съществуващи стълбове заулично осветление по улици: „Братя Крушарови"; „Въча"; „Свобода"; бул. „Родопи";„Генерал Скобелев"; „Търговска"; 
„Антонивановци"; „Черно море"; „Бузлуджа"; „Ал.Димитров"; „Христо Ботев"; „Бургас" / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни вдди чрез нови водовземни съоръжения

(съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите) Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Кричим, област Пловдив, в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда уведомява всички граждани за инвестиционно намерение: 
Екопътека „Калето-Асениев камък-Манастир Св. Врач” –  община Кричим
 / Отвори>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Кричим, област Пловдив, в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда уведомява всички граждани за инвестиционно намерение: 
Туристически информационен център (посетителски център) в ПИ 39921.503.55 по Кадастралната карта на гр. Кричим / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД 
№ РД 15-00-222 / 17.07.2013г.

На основание чл. 135, ал.З от ЗУТ, постъпило Заявление № 13-00-1000/09.07.2013 г. от Сабри Салихов Чолаков - Управител на „СТОС БГ" ЕООД с адрес: гр.Пловдив, ул."Ген. Данаил Николаев" №83, ет.З, ап.17, Становище вх.№13-00-1000/10.07.2013г. на Главен архитект 
на община Кричим. / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД 
№ РД 15-00-199 / 05.07.2013г.

На основание чл.195, ал.5, чл.196, ал.З от ЗУТ, във връзка с Констативен протокол от 04.07.2013 г. на комисия, назначена 
със Заповед № РД 15-00-198/04.07.2013 г. на Кмета на община Кричим /Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ / 02.07.2013г. /

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

ДОЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,НЕПОСРЕДСТВЕНО ЗАСЕГНАТИОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПРОЕКТАЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ ЗА„ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКАЦЪРКВА" – КРИЧИМГР. КРИЧИМ / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД 
№ РД 15-00-184 / 01.07.2013г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. З във връзка с ал. 6 от ЗОС, чл.45 
от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 153, взето с 
Протокол № 15 от 13.06.2013 г. на Общински съвет - Кричим. / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД 
№ РД 15-00-182 / 01.07.2013г.

Във връзка с Решение № 2385/19.02.2013 г., постановено по ахд. №15355/2012 г.на ВАС, с което е отменена 
Заповед № Р Д-15-00-102/19.03.2012 г. на Кмета на община Кричим за отказ за одобряването на Проект за изменение 
на ПУП - ПРЗ за УПИ 1-1306,кв.91, ПИ с кадастрален идентификатор 39921.501.592 по КК на гр. Кричим, писмено
искане с вх. № РД-34-00-90/06.06.2013 г. от „Интернационална християнска църква" и
Протокол № 5/26.06.2013 година на ОЕСУТ при община Кричим и на основание чл.129,
ал.2 от ЗУТ и чл.59, ал. 1 от АПК / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Като съсобственици на поземлен имот с кадастрален идентификатор

39921.504.713, съгласно влязлата в сила кадастрална карта на град Кричим одобрена със Заповед № РД 18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК -София, на основание започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.225, ал.2 и ал.З от ЗУТ, Ви съобщаваме, че на 27.05.2013 г. е съставен констативен акт № 2/27.05*2013 г. от служители на общинска администрация Кричим. / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени 
и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи 
на техническата инфраструктура на територията на община Кричим / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА БЛАГОУСТРОЕНИ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ/ Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД 
№ РД 15-00-161 / 14.06.2013г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.75 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 145, прието с Протокол № 14/05.04.2013 г. на Общински съвет Кричим, във връзка с моя Заповед № 15-00-128/08.05.2013 г и Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 15-00-155/11.06.2013 г. на Кмета на община Кричим за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост. Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 94/2012 г., изм. и доп.)

ЦЪРКВА „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН"

гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив -  Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПРОТОКОЛ

От заседание на Общото събрание на Регионално сдружение -

Цалапица 
(РС - Цалапица)

Днес, 11.06.2013 г., във връзка с покана с Изх. № 13 ОБ 238 от 03.06.2013 г., изпратена до кметовете на общини членове на сдружението и Областния управител на Област Пловдив, с копие до Министъра на околната среда и водите, в гр. Пловдив, 
Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов" №1, ет. 2, 
Заседателна зала се проведе заседание на Общото събрание на РС — Цалапица -  Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ
 

На 14.06.2013 година се проведе Официална Церемония „Първа копка” за стартиране на СМР по проект: DIR -51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим” 
на обща стойност 33 123 540,62 лв., финансиран от Кохезионния фонд на ЕС, Държавния бюджет на РБългария, чрез 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и от бюджета на Община Кричим. Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

У В Е Д О М Л Е Н И Е
 

За инвестиционно намерение

От Никола Димитров Гунчев ЕГН: .........., като едноличен търговец на ЕТ„Плеяди-Никола Гунчев" 
ЕИК: 020362131, седалище и адрес на управление с. Йоаким Груево, област Пловдив, община Стамболийски Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД 
№ РД 15-00-152 / 10.06.2013г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.ЗЗ, ал.1 от Закона за администрацията, в изпълнение на Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи,приета с Постановление № 182 на Министерски съвет от 24.07.1996 година, за осигуряване безопасността на хората и предотвратяване на удавянията и Заповед № ОМП-02-5 / 29.05.2013 г. на Областния управител на област Пловдив. Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА КРИЧИМ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, че във връзка с реализирането на проект № DIR-51011116-9-43
 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК  мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим” 
Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Списък от 10.06.2013 г.на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността: 
Директор дирекция „Образование, социални и хуманитарни дейности" Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, Община Кричим кани всички желаещи да присъстват на Официална Церемония за стартиране на СМР „Първа копка” по проект: DIR -51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим”, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС, Държавния бюджет на Р.България и от бюджета на Община Кричим, която ще се проведе на 14.06.2013 г. /петък/ от 14.00 часа на кръстовището на ул. „Варна”, ул. „Лиляна Димитрова”, ул. „Васил Левски” и бул. „Ал. Стамболийски” – гр. Кричим .Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кричим, област Пловдив, в съответствие с изискванията на чл. 93, ал. 4, т.5 от Закона за опазване на околната среда уведомява всички граждани за инвестиционно намерение:„Изграждане на пет броя водоизточници за оросяване на зелени площи за подобряване на естествената среда в регулацията на гр. Кричим”. Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА КРИЧИМ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, че във връзка с реализацията на проект№ DIR-51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Върховния административен съд на Република България със свое решение № 7190 от 28.05.2013 г.  потвърди решението на Кмета на община Кричим № РД- 15-00-424/15.12.2012 г. Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД № РД 15-00-140

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.91, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, Решение № 132 на Общински съвет - Кричим, взето с 
Протокол № 13 от 26.02.2013 г., във връзка с моя Заповед № РД 15-00-88/29.03.2013 г 
и Протокол на Комисия, назначена със Заповед № РД 15-00-122/29.04.2013 г. Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД № РД 15-00-132

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.75 от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, Решение №133, прието с Протокол № 13/26.02.2013 г. 
на Общински съвет Кричим . във връзка с моя Заповед № 15-00-85/27.03.2013 г 
и Протокол на Комисия, назначена със Заповед №15-00-121/29.04.2013 г. на Кмета на община Кричим 
за провеждане на публичен търг стайно наддаване 
за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост. Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД № РД 15-00-129

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на Заповед № РД-20-

38/29.04.2013 г.на Областен управител на област Пловдив, чл. 11 от Наредбата 1з-1053/19.04.2011 г. за опазване на 
земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари, чл. 136 и чл.142 от Закона за горите, Закона за регистрация 
и контрол на земеделската и горска техника и чл.ЗЗ от Закона за администрацията. Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Сигнали за нарушения в деня на парламентарните избори на 12.05.2013г., и в съботния ден за размисъл на 11.05.2013 г., 
можете да подавате в сградата на Районна прокуратура – гр. Пловдив, находяща се на площад „Съединение”, ет.6 .

Отворен за сигнали е и телефон 032/600-476, както и  електронен адрес: rprok@plv.prb.bg

Общинска Администрация


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ /  Отвори_разгледай >>

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2013 год. /  Отвори_разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кричим на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ (предишен текст) във връзка с § 124 ПЗР към ЗИДЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен окончателен проект на ПУП – парцеларен план за обект „ВЛ 110 kV ВЕЦ Въча І – ВЕЦ „Цанков камък”, определен с решение № 771 от 21.10.2011 г. на МС за „Национален обект”, възложител: „НЕК” ЕАД - П „ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ”, при засегнати от сервитута на ВЛ имоти  в землището на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив ПИ 39921.4.609, НТП „друг вид дървопроизводителна гора”, МЗГ - ДЛ, площ заета от сервитута на ВЛ – 18,740 дка и ПИ 39921.4.960, НТП „друг вид дървопроизводителна гора”, МЗГ - ДЛ, площ заета от сервитута на ВЛ – 2,177 дка. Изготвеният окончателен проект на ПУП – парцеларен план за обект „ВЛ 110 kV ВЕЦ Въча І – ВЕЦ „Цанков камък” се намира в Дирекция „УТОСИДГР” при Община Кричим и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ (предишен текст) във връзка с § 124 ПЗР към ЗИДЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската администрация. Обявлението е публикувано в ДВ, бр. 37/19.04.2013 г.  и на интернет страницата на общината.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на длъжността: 
младши експерт „Защита на потребителя, търговска и туристическа дейност” 
Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С цел осигуряване на безпрепятствено отвеждане на високи води и за гарантиране на сигурността на изградените инженерни съоръжения Ви уведомяваме, чеОбластна Администрация – Пловдив има внесено инвестиционно предложение за извършване на планово почистване на дървесната и храстовидна растителност попадаща в коритото на р. Въча и надвисналите над реката дървета, в землището на гр. Кричим.

                  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  КРИЧИМ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Стартира мащабно проучване {Анкета}за интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

         Уважаеми съграждани,

Във връзка с предстоящите проблеми при ползването на вода  за напояване в града от канал „Света Марина”

и в района на десния бряг на река „Въча”,

на 15.04.2013 г. /понеделник/ от 19.00 часа в големият салон на

НЧ „Пробуда 1912 г” ще се проведе публично обсъждане.

На общественото обсъждане са поканени и представители на „Напоителни системи” ЕАД, „ВиК” ЕООД и Регионална инспекция по околната среда и водите  - гр. Пловдив.

Ръководството на община Кричим приканва всички заинтересовани граждани да изразят своята гражданска позиция и да вземат активно участие в общественото обсъждане.
 

Общинска администрация


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Актуални снимки от коритото на река Въча - гр. Кричим -18.03.2013г.

18032013 (1).jpg 18032013 (2).jpg 18032013.jpg

О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На 14.03.2013 година силен вятър отнесе близо 500 кв.м. от покривната конструкция на СОУ „Петко Славейков“ в община Кричим. Веднага на място пристигнаха екипи на ПБЗН.Учениците и техните преподавателите бяха незабавно евакуирани, а районът изолиран.Със Заповед на кмета на община Кричим г-н Атанас Калчев от 15.03.2013 г. до 19.03.2013 г. са спрени учебните занятия в  СОУ “Петко Р. Славейков“ Принудителната ваканция на 432-мата ученици от 5 до 12 клас е поради протичане на  аварийния ремонт на покрива на училището.

DSC04315.jpg DSC04308.jpg


 

О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
 

ТАКСА СМЕТ В КРИЧИМ ЦЕЛИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖИТЕЛИТЕ

Не е редно колега от съседна община да коментира размера на данъците в община Кричим. Това заяви кметът Атанас Калчев по повод думите на Иван Атанасов-кмет на община Стамболийски, че цитирам вестник „Марица“- „18 промила за такса смет“. Бързам да уточня, че г-н Атанасов чрез информацията във вестника заблужава не само жителите на Кричим, но и цялата общественост. От кметската администрация на Кричим уточниха, че данък смет се определят на база данъчна оценка на имота. За улеснение е изготвена таблица, в която ясно е записано, че за имот оценен по данъчна оценка в размера до 2500 лева трябва да се плати данък в размер на 20 промила. Ако имотът е оценен между 2500 до 4500 лева налогът е 13 промила. За по-скъпите имоти по данъчна оценка от 4500-7500 лева данък смет е 10 промила, а за имоти над 7500 лева промилите падат на 7.

Председателят на Общински съвет-Кричим Ани Хаджиева заяви, че това предложение е прието още в предишния мандат и цели равнопоставеност между жителите на общината, които получават една и съща услуга за сметосъбиране и сметоизвозване. Като пример за това тя даде, че преди години е имало данъци, които са били в размер на 5-6 лева, тъй като данъчната оценка на имота е била твърде ниска, а в същото време собствениците на такъв имот са позлвали същите услуги, каквито и собствениците на по-скъпите имоти.

Хаджиева поясни още, че от събраните данъци за битови отпадъци се определя и размерът на отчисленията, които общината прави към МОСВ и неговите административни поделения като РИОСВ и ПУДОС. С тези средства компетентните органи публично инвестират в изграждането на сметища, канализации или пречиствателни станции.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ_3

Зам.-министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а , ал.1 във връзка с чл. 46, ал,1,т.1, б. „е" от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз. „Въча". Цел на ползването - Изграждане на плаващо съоръжение
в язовир - несамоходна плаваща база Б-116 "Тихия кът. Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ_2

Зам.-министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а , ал.1 във връзка с чл. 46, ал. 1,1.1, б. „е" от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз. „Въча". Цел на ползването - Изграждане на плаващо съоръжение

в язовир - несамоходна плаваща база Б-119 "Давид". Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ_1

Зам.-министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а , ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1,т.1, б. „е" от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз. „Въча".Цел на ползването - Изграждане на плаващо съоръжение

в язовир - несамоходна плаваща база Б-159 "Бадкомпани". Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД № РД 15-00-67

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 91 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 111, прието с Протокол № 12 от 27.12.2012 г. на Общински съвет Кричим, във връзка със Заповед № РД 15-00-16 / 23.01.2013 г. на Кмета на община Кричим за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем заедно и/или поотделно на части от самостоятелен обект - частна общинска собственост с идентификатор №39921.503.403.1.6 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим,гр. Кричим, ул. „Никола Петков" № 11 с предназначение: за търговска дейност и Протокол от 28.02.2013 г. на Комисия, назначена със Заповед № 15-00-59/26.02.2013 г. / Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРИЕХА БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОДИНА

 

След проведеното на 26 февруари 2013 г. редовно заседание на Общинския съвет, община Кричим вече има приет бюджет за текущата година. Бюджета е съставен при условията на продължаващата икономическа и финансова криза, но осигурява ресурс за изпълнението на основните приоритети и цели на Общинския план за развитие на община Кричим за периода 2007-2013 г., които да гарантират макар и бавното, но устойчиво развитие на града.

По този повод Кметът на община Кричим – г-н Атанас Калчев, коментира:  В изпълнение на разпоредбите на Закона за общинските бюджети, проекта на бюджета е представен за публично обсъждане от кричимската общественост и е внесен в регламентирания от закона срок за разглеждане от постоянните комисии на Общински съвет при община Кричим. Като вносител взех участие в работата на комисиите по време на заседанията, придружени от бурни дебати, некоректни почти лобистки предложения в частен интерес на определени физически лица от страна на общинските съветници – представители на ПП ДПС и ВМРО – НИЕ. Липсата на конструктивно мислене по обществено значими проблеми и на конкретни предложения по жизненоважни и приоритетни за нашата община въпроси, от страна на съветници от тези две партийни листи, ме провокират чрез медиите да отправя запитване до политическите ръководства на ДПС и ВМРО-НИЕ: Каква е ролята и задачата на техните съветници в Общинския съвет на община Кричим – да работят в полза на и за развитието на града или с всички възможни средства и методи, включително с провокации и бойкотиране, да блокират работата на кмета и на общинска администрация. Приемането на бюджета на община Кричим за 2013 г. е от значение не само за кмета на Кричим и неговата администрация, а жизнено важна необходимост за целия град. Неприемането на  бюджета за тази година би означавало блокиране изпълнението на водния проект, на трите проекта за благоустрояване и ремонт на пешеходния мост, невъзможност за обслужване на дълга, който общината пое за да се извърши ремонт на двете начални училища и детската градина. И всичко това на прага на новия програмен период 2014-2020 г., през който достъпа до финансов ресурс за малки общини като Кричим ще бъде почти невъзможен, защото такива ще бъдат условията на новите оперативни програми. Такава задача ли изпълняват съветниците от ДПС и ВМРО-НИЕ – да обрекат своя град на летаргичен сън, на бавно забвение, на постепенна разруха и обезлюдяване, само защото те самите не са на власт, а в опозиция? Ако е такава, то кой им я постави – партийно поръчение или волни изпълнения на местните съветници, и кой ще им потърси сметка за безотговорното поведение, тези които са ги избрали или които са поставили задачата? Всеки уважаващ себе си общественик, управленец или политик уважава мнението на другия, дори когато то е различно или противно. Всичко останало е лицемерие и манипулация на обществото или на тази част от обществото, която ти е гласувала доверие да я представляваш!

Като Кмет изказвам своята благодарност на общинските съветници от „Нашият град”, ГЕРБ и НДСВ, за проявената отговорност и принципна позиция при решаването на едни от най-важните въпроси за община Кричим за 2013 година – приемането на общинския бюджет. С подкрепата си те показаха, че особено в година, белязана от продължаващата тежка финансова и икономическа криза, основен приоритет в работата на общинските съветници са проблемите на гр. Кричим, които трябва да се решават днес и сега, а не утре, когато ще е много трудно, ако не и невъзможно.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
 

Дата на обявлението 22.02.2013 г.

На фона на активните социални протести обхванали цялата страна срещу високите сметки за ток и против монопола на ЕРП-та в България, на 21 февруари 2013 година в община Кричим, а се предполага, че е така и в други общини, се получи информационно писмо от Председателя на Управителния съвет на ЕVN България, с което те отговарят на всички спекулации и нападки по техен адрес. В писмото се посочва, че поради големия обществен интерес на интернет страницата им е публикуван приватизационния договор, чрез който са придобили ЕРП и се изтъква размера на инвестициите които са направени, платените от тях данъци, и се подчертава, че ЕVN България прилага стриктно българската законодателна и регулаторна рамка. Посочва се за периода юли 2012 – юли 2013 г. процента печалба от сметката на всеки клиент и се заявява, че  стремежът им е насочен към коректно бизнес партньорство и работа за създаване на справедливи и прозрачни бизнес правила.

Във връзка с информационното писмо на ЕVN България, Кметът на община Кричим - г-н Атанас Калчев, коментира следното:

- Според предоставената ни информация е видно, че ЕVN България правят инвестиции в собствената си инфраструктура, с цел минимизиране на загубите и реализиране на по-високи печалби.

- Ако работят в посока повишаване качеството на икономическия живот в България, защо всички необходими за поддръжката на ел. мрежата и съоръженията консумативи и помощни детайли се закупуват от фирми, на които дейността и производството им се развива в други държави? Защо не се построят и открият фабрики тук в България, и няма ли да бъде икономически по-изгодно и за ЕVN България, защото ще спестяват от други съпътстващи разходи, които обременяват крайната цена на тока?

- Ако работят за по-справедливи и прозрачни бизнес правила, защо не се допусне експлоатацията на т.н.  „умни електромери”, които вече могат да бъдат намерени и на българския пазар. Чрез тях всеки потребител ще може да намали потреблението си на ел. енергия.

- Защо всички проверки на електромерите се правят в лабораториите на ЕVN, не е ли по-редно същите да бъдат извършвани от лицензирани независими такива?

- Изтъкването на размера на данъците, които са платили на държавата, не е реверанс, а поет с Договорите ангажимент, какъвто имат и всички физически и юридически лица, развиващи дейност на територията на РБългария!

- Взаимоотношенията между ЕVN България и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е редно да бъдат прецизирани по същество от компетентните за целта органи след като се извършат необходимите проверки, и не могат да бъдат обект на обществено тълкуване.

- По отношение разпределяните дивиденти между акционерите - ЕVN България и държавата, то същите са обект на постигнатите договорености при подписването на приватизационните договори и не могат да бъдат предмет на обсъждане между доставчика и клиентите му.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ
 

Община Кричим, съобщава на всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № ЗД -00-201/02.11.2010 г. на Областния управител на област Пловдив, на основание § 4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР към ЗСПЗЗ за местностите: >>Отвори_Разгледай


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД № РД 15-00-49
 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

На основание чл. 195, ал.ал. 5 и 6 от Закона за устройство на територията във връзка с констативен протокол от 06.02.2013 година на постоянно действаща комисия, назначена със заповед № РД 15-00-29 от 31.01.2011 година на кмета на община Кричим, както и констативен протокол от 31.01.2013 година по повод заявление с искане за играждане на пешходни тротоарни ивици, с вх. № 13-00-49 от 14.01.2013 година, подадено от лица, притежаващи поземлени имоти в района на ул. „Цар Симеон" (поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.576 по кадастралната карта на град Кричим), граничеща с кв.кв. 79, 80, 81 и 83 по регулационния план на град Кричим, одобрен със заповед № 902 от 1982г./ Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

                УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 Уведомяваме Ви, че във връзка с участието на г-н Атанас Калчев - кмет на община Кричим в Държавна приемателна комисия за строеж: „Газификация на община Кричим” подобект „Газоразпределителна мрежа на гр. Кричим етап І – етап ІІІ на СМР”, находящ се в регулацията на гр. Кричим., която ще се проведе на 09.04.2013 год. приемният ден за 09.04.2013 год. /вторник/ ще бъде отменен.

                                           

ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 Уведомяваме Ви, че във връзка с извършване на авариен ремонт на ПС-Кричим на 04.04.2013 год., водоснабдяването на гр. Кричим ще бъде нарушено 
в часовия диапазон от 09:30 часа до 17:30 часа.

                                     

ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

ЧЕ НА 03.04.2013 год. /СРЯДА/ РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРИЧИМ Е КАКТО СЛЕДВА:

Преди обяд:

от 08:00 часа до 11:00 часа

След обяд:

от 13:00 часа до 17:00 часа

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с участието на г-н Атанас Калчев - кмет на община Кричим в заседание на Областния съвет за развитие на област Пловдив, което ще се проведе на 26.03.2013 год., приемният ден за 26.03.2013 год. /вторник/ ще бъде отменен.

ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ НА 26.02.2013 Г., ОТ 13.30 ЧАСА, НА КОЕТО 
ЩЕ БЪДЕ ГЛАСУВАН БЮДЖЕТ – 2013 ГОДИНА,

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ПРИЕМНИЯТ ДЕН НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 26.02.2013Г.,  ЩЕ БЪДЕ ОТМЕНЕН.

/ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
 

Днес, 06.02.2013 година, в град Кричим, на основание заповед № РД 15-00-29/31.01.2011 г. на Кмета на община Кричим, във връзка с чл. 195, ал. 6 от ЗУТ, за назначена постоянно действаща комисия, на база подадено Заявление с вх. № 13-00-49/14.01.2013 г. от жители, притежаващи поземлени имоти в района на ул. „Цар Симеон" и съставен констативен протокол от 31.01.2013 г. на комисия, назначена със Заповед № Р Д 15-00-21/31.01.2013 г. на Кмета на Община Кричим, работна група в състав: >>Отвори_Разгледай


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с новия Закон за управление на отпадъците /ЗУО/, обн. в ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., и на основание чл. 19 от същия, с настоящото Ви уведомявам 
за разписаните в чл. 33, ал. 4 (в сила от 01.01.2013 г.) задължения, както следва: / Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

 МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 
 / Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НА 07.02.2013 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА № 21 НА

ОБЩИНА КРИЧИМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОДИНА;

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕЗ 2013 ГОДИНА;

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОДИНА.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  ВСИЧКИ  ЧЛЕНОВЕ  НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ  НАЗАЛИЧЕНОТО  ТКЗС – КРИЧИМУВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,


ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № ДК-19-Пд-30/20.11.2012 Г. НА НАЧАЛНИКА на РО „НСК”ПЛОВДИВ към РДНСК ЮЦР, ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ДОСТЪПА И ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЕКТ – ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА /БИВША СТОЛОВА/ НА ТКЗС В ЛИКВИДАЦИЯ. 
В КАЧЕСТВОТО ВИ НА СОБСТВЕНИК НА ИМОТА, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ НА 25 ЯНУАРИ 2013 Г. /ПЕТЪК/, ОТ 18.00 ЧАСА В ЛЕКЦИОННАТА ЗАЛА 
НА НЧ „ПРОБУДА – 1912 Г.” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РАЗЯСНИТЕЛНА СРЕЩА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ  С  ГОРЕЦИТИРАНАТА ЗАПОВЕД 
И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ  НА ОБЩИНА КРИЧИМ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА 
ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

 

/ ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО /


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА БЛАГОУСТРОЕНИ ОБЩИНСКИ 
ТЕРЕНИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 
>>Отвори_Разгледай


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО!!!

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Е 28.02.2013г.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-021 >>Отвори_Разгледай


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с участието на г-н Атанас Калчев - кмет на община Кричим в работна среща в Държавен фонд „Земеделие”, която ще се проведе на 18.12.2012 год., приемният ден за 18.12.2012 год. /вторник/ ще бъде отменен.

ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че във връзка с участието на г-н Атанас Калчев - кметът на община Кричим в заседание на Регионалния съвет 
за развитие в Южен централен район, което ще се проведе на 04.12.2012 год.
приемният ден за 04.12.2012 год. /вторник/ ще бъде отменен.ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВОО Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
НА РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЦАЛАПИЦА / РС - ЦАЛАПИЦА
  >> Отвори_Разгледай


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПОКАНА

 за пресконференция във връзка с предстоящото приключване  на проект: «Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище «Св. Св. Кирил и Методий», Начално училище «Васил Левски» и Обединено детско заведение «Ралица», гр. Кричим», финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013, схема за безвъзмездна финансова помощ 
Бюджетна линияBG161PO001/4.1-03/2010 >> Отвори_Разгледай


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с участието на г-н Атанас Калчев - кметът на община Кричим в семинар-обучение на тема „Актуални промени в Закона за устройство на територията, който ще се проведе в периода от 19.11.2012 год. до 21.11.2012 год. приемният ден 
за 20.11.2012 год. /вторник/ ще бъде отменен.ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с насрочено Заседание на Постоянната комисия по Управление на европейските фондове 
на НСОРБ на 06.11.2012 год.  кметът на община Кричим – г-н Атанас Калчев 
в качеството си на член на комисията ще вземе участие в заседанието.

Във  връзка с горното приемният ден за 06.11.2012 год. ще бъде отменен.

 ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО 

О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 
>> Отвори_РазгледайО Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ХИДРАВЛИЧНИ ПРАГОВЕ НА РЕКА ВЪЧА
 

 Преди началото на строително-ремонтните дейности областният управител

Здравко Димитров и кмета на община Кричим Атанас Калчев

организират среща с жителите на заинтересованите населени места.

На нея те ще бъдат запознати с условията и подробностите по изпълнение на проекта.

Срещата ще се проведе в град Кричим, на 23 октомври, от 17.30 часа, в големият салон на НЧ „Пробуда - 1912 г.”

На 15 октомври, областният управител Здравко Димитров подписа договора за извършване на строително-монтажни работи 
на обект: „Хидравлични прагове на река Въча в района на помпена станция „Кричим – Устина”.

Фирмата, избрана да извършва изграждането на праговете,

е СТРОЙИНЖЕКТ АД – София, представлявана от Катя Попова.

Приблизителната стойност на строително-монтажните работи е 300 000 лева.

Инвестиционният контрол ще се осъществява от Областна администрация – Пловдив.

 Хидравличните прагове се изграждат с цел да бъде възстановено нормалното водоснабдяване на Кричим и село Устина 
през месеците на върхова консумация на вода. Срокът за изпълнение на договора е 49 календарни дни.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Във връзка с Постановление 129 на Министерски съвет от 26.06.2012 г., в сила от 01.07.2012 година за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите 
в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители и с цел извършване на оценка на Административния капацитет на служителите от Общинска Администрация – Кричим на 17.12.2012 година 
ще бъде проведен писмен изпит под формата на тест за доказване компетентността им, съобразно 
длъжностната характеристика  и кръга на възложените им задължения.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящо изпълнение на административно производство за принудително премахване на въздушна електронна съобщителна мрежа и устройства свързани с функционирането й, незаконно изградена от неизвестен извършител на територията на община Кричим, в нарушение на чл. 148, ал. 1 от Закона за устройство на територията /без строителни книжа – одобрени проекти и разрешение за строеж/, уведомяваме ползвателите на същата, че предстои преустановянето на доставка на TV сигнал и интернет услуги.

Информираме всички потенциално засегнати физически и юридически лица, че законно изградени мрежи за пренос на електронни данни  по реда на Закона за устройство на територията, в община Кричим са КТВ „КРИЧИМ” ООД и „ТЕРРА НЕТ 2007” ЕООД, както и по преценка могат да сезират компетентните органи и институции, както следва:

1. Регионална дирекция за национален строителен надзор, ул. „Цанко Дюстабанов” № 47, гр. Пловдив;

2. Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, гр. София;

3. Национална агенция по приходите, ул. „Скопие” № 6, гр. Пловдив;

4. ОД на МВР, гр. Пловдив, сектор „ Икономическа полиция”, ул. „Брезовска” № 33, гр. Пловдив

О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме ви, че поради ползването на плануван платен годишен отпуск на г-н Атанас Калчев – Кмет на община Кричим в периода от 08.10.2012 год. до 12.10.2012 год. /включително/, приемният ден за 09.10.2012 год. /вторник/ ще бъде отменен.

ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме ви, че поради участието на г-н Атанас Калчев – Кмет на община Кричим в Дискусионен форум на тема:

„Водният сектор в България – национален приоритет и общинска отговорност”, приемният ден за 25.09.2012 год. /вторник/ 
ще бъде отменен.

ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕМИНАР НА ТЕМА: „ПРЕРЕГИСТРИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ”, В КОЙТО 
Г-Н АТАНАС КАЛЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЩЕ ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ, ПРИЕМНИЯТ ДЕН ЗА 18.09.2012 ГОД. /ВТОРНИК/ ЩЕ БЪДЕ ОТМЕНЕН.     


ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВАЖАЕМИ   СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 19.09.2012 Г. ОТ 10.30 ЧАСА В ЛЕКЦИОННАТА ЗАЛА 
НА НЧ „ПРОБУДА 1912” – ГР. КРИЧИМ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ  ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ,  НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА ДЕЙНОСТТА 
НА ОИЦ-ПЛОВДИВ, КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ И ПРОЕКТНАТА ПОЛИТИКА В ОБЩИНА КРИЧИМ

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА

19.09.2012 Г. /СРЯДА/   ОТ 10.30 ЧАСА В ЛЕКЦИОННАТА ЗАЛА НА НЧ „ПРОБУДА – 1912 Г.”

   ЗАПОВЯДАЙТЕ!


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КРИЧИМ ВИ КАНИ НА СРЕЩА - РАЗГОВОР, ОТНОСНО ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: 
„ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - ГР. КРИЧИМ” /  Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме ви, че във връзка с ползване на платен годишен отпуск, архитект Михаил Богданов – главен архитект 
на община Кричим 
ще отсъства в периода от 03.09.2012 год. до 29.09.2012 год. / включително /.

           

ОТ ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВА
за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за 
резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г. 
Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВА
ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗАслужба В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ /Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
  

О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2012 ГОДИНА

Отвори - Изтегли >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg 


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗНИКНАЛ СЛУЖЕБЕН АНГАЖИМЕНТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ С НАСТОЯЩОТО ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ ПРИЕМНИЯТ ДЕН НА 
Г-Н АТАНАС КАЛЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 14.08.2012 Г. /ВТОРНИК/ ЩЕ БЪДЕ ОТМЕНЕН.
 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РД 15-00-221/09.07.2012 г. на Кмета на община Кричим, за одобряване на Проект за изменение 
на ПУП-ПРЗ за УПИ-1-15, кв. 6 „за производствена и складова дейност" по плана на град Кричим с Разширение на площадката с ПИ 130.1; 130.723; 54.41; 54.42; 95.76; 95.220

по Кадастрална карта на гр. Кричим за ОБОСОБЯВАНЕ на нов УПИ 1-130.724 -„производствена и складова дейност, преработка на плодове" в кв. 6, с промяна 
на предназначението на земеделската земя за ПИ 130.1; 130.723; 54.41; 54.42; 95.76;95.220" Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД

ГР. КРИЧИМ, 18 ЮЛИ 2012 ГОДИНА
 

Във връзка с правомощията им по чл. 223 от Закона за устройство на  територията, длъжностни лица от Общинска администрация — гр. Кричим са извършили 
проверки на място и по документи за строеж: „Нискоетажна жилищна сграда", находящ се в град Кричим, ул. „Капитан Райчо" № 3, изграден в поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.400 по кадастралната карта на гр.Кричим, одобрена със заповед № РД 18-13 от 19.02.2009 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (УПИ У1-504.400 в кв.23 по регулационния план на град Кричим), от които проверки от фактическа и правна страна е установено следното:

Отвори - Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


ОБЩИНА КРИЧИМ

Изх. №РД 13-00-968 18.07.2012 г.
 

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЮСЕИН АЛИ АЛИДЖИКОВ КАТО СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С КАДАСТРАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 39921.68.28
 

ОБЯВЛЕНИЕ Отвори - Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

УВЕДОМЛЕНИЕ


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

С настоящето Ви информирам, че във връзка с работно посещение на място от представители на Министерство на околната среда и водите,дирекция „ФЕСОС" 
в изпълнение на проект: „Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр.Кричим" по ОП „Околна среда 2007-2013г.", приемният ден 
на г-н Атанас Калчев - Кмет на община Кричим за 17.07.2012 год. /вторник/ / ще бъде отменен.
 

ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

О Б Я В Я В А

 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на недвижим имот общинска собственост – апартамент с  идентификатор № 39921.501.137.1.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, административен адрес: град Кричим, бул.”Цар Иван-Асен ІІ”, № 59, ет.4, ап.10,  актуван с АОС № 77/20.09.2001 г., вписан в Службата по вписвания – Пловдив под  № 123, том 8 от 09.02.2007 г.:

1.  Начална наемна цена за един месец в размер на 123,00 лв. /сто двадесет и три лева/ без ДДС;

2.  Депозит за участие – 13,00 лева /тринадесет лева/

            3. Срок на договора за отдаване под наем е 5/пет/ години;

            4.  При сключване на договора с определения възоснова на резултатите от търга наемател, същият внася по сметката на община Кричим парична гаранция за изпълнение на договора за наем в размер на три наемни вноски.

5.Стойността на конкурсната документация е в размер на 60.00 лева (шестдесет лева), платими по банков път по сметка на Община Кричим BG41CECB97908466975700; CECBBGSFЦКБ АД – клон „Пловдив – България”, код за плащане  447000 или внесени в касата на общината.

6. Документацията се получава в Общински център за информация и услуги след представяне на съответния платежен документ

7. Публичният търг ще се проведе на 14.08.2012 г. от 10 ч., в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3

8. Краен срок за представяне на заявления за участие – 17 часа на 13.08.2012 г.  в Общински център за информация и услуги;

9. Оглед на имота може да се прави от всяко лице, закупило тръжна документация всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа.

 10. Условията за провеждането на публично оповестения търг с тайно наддаване са разписани подробно в утвърдената тръжна документация.

           

Лице за контакти: Светлана Рангелова – Директор дирекция „УТОСИДГР”, стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

О Б Я В Я В А

публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими  имоти - частна общинска собственост, а именно:

1.  Поземлен имот № 39921.501.694 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-407/24.06.2009 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, находящ се в гр. Кричим, ул. „Н. Вапцаров” № 45, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с площ 294 кв.м., (УПИ ХХ – общ., кв. 87 по плана на гр. Кричим одобрен със Заповед № 902/82 г., Заповед № 27 от 23.01.1991 г.) при съседи, поземление имоти с идентификатори: 39921.501.693, 39921.501.700, 39921.501.696, 39921.501.695, актуван с акт за частна общинска собственост № 281 от 18.07.2006 г., вписан в Служба по вписванията под № 103, том 75 от 18.11.2009 г.:

1.1. начална тръжна цена в размер на 2 822 /две хиляди осемстотин двадесет и два/ лева без ДДС;

            1.2. депозит за  участие в размер на 282,00 /двеста осемдесет и два/ лева без ДДС.

2.  Поземлен имот № 39921.501.695 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-407/24.06.2012 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, находящ се в гр. Кричим, ул. „Н. Вапцаров” № 43, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с площ 424 кв.м., (УПИ ХІХ- общ., кв. 87 по плана на гр. Кричим одобрен със Заповед № 902/82 г., Заповед № 27 от 23.01.1991 г.), при съседи, имоти с кадастрални идентификатори: 39921.501.694, 39921.501.696, 39921.501.700, актуван с акт за частна общинска собственост № 280 от 18.07.2006 г., вписан в Служба по вписванията под № 103, том 75 от 18.11.2009 г.:

      2.1. начална тръжна цена в размер на 4 070 /четири хиляди и седемдесет/ лева без ДДС;

            2.2. депозит за участие в размер на 407,00 /четиристотин и седем/ лева без ДДС.

3.Стойността на конкурсната документация е в размер на 60.00 лева (шестдесет лева), платими по банков път по сметка на Община Кричим BG41CECB97908466975700; CECBBGSFЦКБ АД – клон „Пловдив – България”, код за плащане  447000 или внесени в касата на общината.

4. Документацията се получава в Общински център за информация и услуги след представяне на съответния платежен документ

5. Публичният търг ще се проведе на 15.08.2012 г. от 10 ч., в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3

6. Краен срок за представяне на заявления за участие – 17 часа на 14.08.2012 г., в Общински център за информация и услуги;

7. Оглед на имотите може да се прави от всяко лице, закупило тръжна документация всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа .

 8. Условията за провеждането на публично оповестения търг с тайно наддаване са разписани подробно в утвърдената тръжна документация.

Лице за контакти: Светлана Рангелова – Директор дирекция „УТОСИДГР”, стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПРОЕКТ

НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ

                                                                                                                                                                                                                                                Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 


 

Собствениците на фирмите „ДАФИ 90” ЕООД  и  „ВОЛОС 05” ООД закупиха професионална косачка “PARTNER” на стойност 4800 лева. Машината  е предоставена за безвъзмездно ползване за неопределен период от време на община Кричим за поддръжка на стадион „Христо Ботев” и прилежащите към него зелени площи. Всички разходи и консумативи на машината през периода през който ще се ползва от общината ще бъдат за сметка на двете фирми.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение на чл.19е и във връзка с 19в, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, ви уведомяваме, че на 26.06.2012 год. /вторник/  кметът на община Кричим – г-н Атанас Калчев в качеството си на член на Регионално сдружение „Цалапица” ще вземе участие на свиканото от кмета на община Пловдив общо събрание на сдружението.

Във  връзка с горното приемният ден за 26.06.2012 год. ще бъде отменен.

                                     

     

ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


 

О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме ви, че във връзка с плануван платен годишен отпуск в периода от 11.06.2012 год. до 19.06.2012 год. /включително/, приемните дни на г-н Атанас Калчев – Кмет на община Кричим за 12.06.2012 год. /вторник/ и 19.06.2012 год. /вторник/ ще бъдат отменени.

/ ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО /


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Няма опасност от наводнение в Кричим

Няма опасност от наводнение в град Кричим, след падналите обилни валежи през последните дни. 
Коритото на река „Въча”, в регулацията на населеното място, което беше проблемно през зимния период, сега е изчистено. 
Речното корито е с осигурена нормална проводимост на водата, така, че да не се стига до инциденти. 
Реката има достатъчно място да поеме още количество вода,стичащо се отгоре от планината.

Непочистено остава коритото на река „Въча” от 500-метровата зона до регулацията на града.
Това е отсечка, която е дълга между 5 и 6 километра. 
Община Кричим няма как да го почисти, защото то е под юрисдикцията на държавата, в лицето 
на МОСВ и държавното горско стопанство.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

(Публикувано на 11.05.2012 г. от Община Кричим)

Уважаеми съграждани,

През периода от 12.05.2012 г. до 14.05.2012 г., Община Кричим ще се включи в кампанията 
„Да изчистим България за един ден”.

За Координатор по кампанията е определена г-жа Дерия Мейманова – ст. експерт „ИАП” с телефон за връзка: 0893/535053 и Дежурен експерт г-н Борис Вълчанов – гл. спец.”С,СН и ИД” с телефон за връзка: 0893/600870.

Проявилите интерес и желание за доброволно включване в почистването граждани могат да се обадят на посочените служители и да получат необходимата информация за организацията на кампанията в община Кричим .

                                                                                              Общинска Администрация


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

На основание чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със Заповед № РД 15-00-145/ 02.05.2012 г. на Кмета на Община Кричим е одобрен 
Проект за обект: „ПУП - План за регулация и застрояване на ПИ

39921.85.37 и ПИ 39921.85.39 по Кадастрална карта на гр. Кричим, закоито ще се извършва

промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, съгласно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ".>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 131 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Общински експертен съвет по усройство на територията 
разгледа на 25.04.2012 г. представения проект:
>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 2 2 7от 26 март 2012 година

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ПО ПРАВО ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ОТ НАХОДИЩЕ „КУРТОВО КОНАРЕ",
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ и ОБЩИНА КРИЧИМ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


Списък от 17.04.2012 г.

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността: 
Директор дирекция „Образование, социални и хуманитарни дейности" >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със зачестили нарушения по изграждане на въздушни кабелни трасета за цифрова, кабелна телевизия и интернет, с оглед не     нарушаване правата на потребителите и във връзка с разпоредбите и правилата за изграждане, се умоляват лицензираните кабелни оператори да възтановят маркировката на въздушните трасета. 

                  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  КРИЧИМ

11.04.2012г.О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.131 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че в Община Кричим е постъпил: Проект за обект: „ПУП - План за регулация и застрояване 
на ПИ 39921.85.37 и ПИ 39921.85.39 по Кадастрална карта 
на гр. Кричим, за които ще се извършва промяна предназначението >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


ЗАПОВЕД
 

№ РД 15-00-119 от 28.03.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 57, т. 1, Глава 8 - чл. 80 и сл. от 
Наредба за реда за придобиване
,управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Решение № 52, 
прието с Протокол № 5 от 12.03.2012 г. на Общински съвет Кричим >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


УВЕДОМЛЕНИЕ

/по чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/

от Здравко Димитров – Областен управител на Област Пловдив >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предложение на г-н Божидар Попов – Общински съветник при Общински съвет – Кричим, с Вх. № 55/29.02.2012 г.,

относно преместване на бюст – паметника на Васил Левски

от фасадата на сградата на Община Кричим и поставянето му в дясно от входа на Общински младежки дом – гр. Кричим,

Ви уведомяваме,

че всеки гражданин може да изрази своето мнение в Общественото допитване, изготвено от общинска администрация, което се намира на 1-вия етаж в сградата на Община Кричим – при г-жа Анна Димова –ст. спец. „МДТ”

в срок от 20.03.2012 г. до 01.05.2012 г. Отвори  / Разпечатай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВА - ПОКАНА
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

КАНИМ ВИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЩЕ ВИ ПРЕДСТАВИМ ПРОЕКТ: BG051РО001- 4.1.04 - 0021

„СПЕЦИАЛНИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ, ЕДНАКВИ В ОБЩЕСТВОТО” Отвори  / Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ, съобщаваме на Вас и всички заинтересовани, че Главен архитект 
на Община Кричим е издал: Отвори  / Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 131 от ЗУТ Ви съобщаваме , че със Заповед № РД15-00-36/ 31.01.2012 г. на Кмета на Община Кричим е одобрен
 „ПУП-ПЗ за УПИ ХУ-500, идентичен с ПИ 39921.502.480 по Кадастрална карта-собственост на 
Стефан Иванов Попов, с административен адрес улица „Москва" № 19". Отвори  / Разгледай >>


4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Във връзка със Заповед № ЗД-00-29/07.02.2012 г. на Областния управител на област Пловдив – г-н Здравко Димитров, относно създаване на организация и предприемане на действия и мерки за недопускането на бедствия  на територията на нашата област, 
Ви уведомяваме,
че при евентуално усложняване на зимната обстановка и/или рязко повишаване на температурите, предизвикващо 
по-бързо от обичайното снеготопене, е възможно да се повиши критично нивото на водите в р. Въча, което да доведе до интензивен 
речен отток с опасност от преливане на реката.

Ръководството на община Кричим предприема своевременно необходимите превантивни  мерки за предотвратяване и намаляване 
на евентуалното опасно въздействие на водите .

 При наличие на критична ситуация и опасност от преливане на река Въча, населението ще бъде уведомено своевременно 
с непрекъснат звуков сигнал от акустична сирена с продължителност 3 минути, заглъхване и с период на повторение 8 минути.

При обявена евакуация на населението, сборните центрове за организирано извозване в зависимост от района 
на местоживеене, са както следва:

 • СОУ „П.Р.Славейков”
 • НУ ”Васил Левски”
 • НУ „ Св. св. Кирил и Методий”
 • Дневен център за  възрастни хора
 • Стадион „Христо Ботев”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

С Т А Т У Т НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА КРИЧИМ >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

ПРЕС - СЪОБЩЕНИЕ

Община Кричим

Ако даже се предприеме контролирано изпускане на язовир „Кричим“ или „Въча“, това може да доведе до наводнения в град Кричим. За това алармира кметът Атанас Калчев. Причината е непочистеното корито на река Въча, която преминава през града. В коритото има планина-наноси от камъни и дървета, които пречат на водата свободно да се изтича. Калчев не еднократно е сигнализирал отделните институции, но по въпроса няма развитие. Сега той отново алармира с оглед на това, да не се повтори станалото в село Бисер. Кметът на община Кричим Атанас Калчев призова отговорните институции, навреме да преценят колко количество вода може да поеме реката, при евентуално аварийно изпускане на водните басейни над града. Калчев припомни, че за проблема е сигнализирал през 2007 година постоянна комисия при бедствия, аварии и катастрофи. Там е бил внесен проект за почистване на реката, но е отказано финансиране. През 2008 година документи са подадени в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Проектът за почистването е подаден в съгласие с правилата на комисията за извършване на превантивна дейност. От същата структура също е отказано финансиране. Въпреки това през същата година общинската администрация в Кричим е подала нов проект за реката по Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДОС)  към МОСВ.Отговорът е от 2009 година от сегашния заместник-министър Евдокия Манева, която казва, че почистването на речното корито няма да получи финансиране, тъй като това не е било приоритетно по програмата. Последното кандидатстване за почистването е подадено точно преди една година към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. От там все още няма  отговор. Въпреки това, кметът на Кричим изпраща писма до премиера Бойко Борисов и министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, с които да ги запознае със случая. Проблемът за непочистеното корито на река Въча ще бъде поставен и на Кризисния щаб на Пловдивска област, който ще заседава следващия понедленик.Почистването на реката в регулацията на града е задължение на общината, но тъй като няма достатъчно средства, това няма как да се случи. Не случайно местната власт кандидатва пред съответните институции или да се осигури целево финансиране от страна на държавата. Според общинските финансисти за почистването са нужни около 320 хиляди лева.


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия:

  
1. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи, учебни помагала и енциклопедии, играчки и дидактични материали, спортни принадлежности, екология и други материали”

2.  Вид на процедурата – ОТКРИТ КОНКУРС


3. Място за получаване, срок, цена на документацията за участие в процедурата - документацията за участие в процедурата се закупува в Общински Център за услуги и информация /стая № 13/ в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, до 17.00 часа на 20.12.2011г. - срещу документ за платена такса в размер на 25 лв. на касата на общината, лично от участника или упълномощен негов представител срещу представяне на лична карта или пълномощно.

4. Оферти се подават в Общински Център за услуги и информация /стая № 13/, в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, до 17.00 часа на 27.12.2011г.  

5. Подробна информация и пълния текст на обявлението за обществената поръчка  са публикувани в сайта на Агенцията за Обществени поръчки: www.aop.bg


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu  Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Покана за пресконференция във връзка с изпълнението на проект: «Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище «Св. Св. Кирил и Методий», Начално училище «Васил Левски» и Обединено детско заведение «Ралица», гр. Кричим», финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013, схема за безвъзмездна финансова помощ Бюджетна линия BG161PO001/4.1-03/2010
 

image0071.jpg image0091.jpg image0111.jpg

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Ръководството на община Кричим има удоволствието да Ви покани на 25.01.2012 г. от 17:00 часа в сградата на общинска администрация, зала № 21 на  пресконференция във връзка с представяне пред обществеността на напредъка по стартиралия проект «Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище «Св. Св. Кирил и Методий», Начално училище «Васил Левски» и Обединено детско заведение «Ралица», гр. Кричим», по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/030, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  КРИЧИМ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
  Отвори  / Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bgОБЯВА - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

  НА 26.01.2012 г. ОТ 17.00 ч. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ – ЗАЛА № 21 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА, КОЙТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.         ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2011 ГОДИНА.

2.         ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2011Г.

3.         ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2012Г.

4.         ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2012 г.

5.         ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАСПОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИТЕ В ОБЩИНА КРИЧИМ

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

  

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предлагам на вниманието на жителите на община Кричим в 14-дневен срок, считано от 13.01.2012 г., за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения, на:

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет е приета с Решение № 64 от 07.06.2004 г., променена с Решение № 280, взето с Протокол № 35 от 06.10.2006 г. на Общински съвет при Община Кричим, приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет с Решение № 262, взето с Протокол № 38 от 21.02.2011 год. на Общински съвет при Община Кричим.

МОТИВИ: Изменението и допълнението от края на 2010 г. и през 2011 г. на основни нормативни актове, като: Закона за общинските бюджети, Закона за общинския дълг, както и новите моменти, произтичащи от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и 2012 г. налагат да бъде приета Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.

Измененията в нормативната база, които са взети предвид при разработване на проекта на Наредбаза условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет са, както следва:

На 22.02.2011 г. в Държавен вестник, бр. 16 е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети.

Новото от тази редакция на Закона за общинските бюджети е следното:

Проектобюджетът на общината се съставя на основата на предложенията, освен на кмета на общината, на кметовете на районите, кметове на кметствата, на кметските наместници, на ръководителите на бюджетните звена, но и на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет.

Добавен е срок до 30 работни дни за внасяне проектобюджета в общинския съвет от кмета след обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Новото е, че при неспазването на този срок за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.

Добавен е срок до 15 работни дни от внасянето на проекта на бюджет, в който общинският съвет го приема, ако кметът го е внесъл след изтичането на 30-дневния срок.

Според новите разпоредби при неспазване на тези срокове, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.

Отменя се разпоредбата, в която се казва, че след изтичането на 45-дневния срок до приемането на общинския бюджет се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

            Уредено е изменянето на общинския бюджет. Сроковете за внасяне и приемане на промените в общинския бюджет се определят в наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, която общинският съвет приема. Промените в размера на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и по ред, определени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Създадено е правилото, че общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

Със Закона за държавния бюджет на Р България за 2012г. са внесени следните изменения:

Разпоредбите на § 97 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България  за  2012 година внасят промени  в Закона за общинския дълг, което налага актуализиране на нормативната база на общината.

-          В чл. 5:

а) в ал. 1, т. 2 думите „в рамките на бюджетната година” се заличават;

б) в ал. 2 след думите „по ал. 1” се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по ал. 1, т. 2”.

-          Създава се чл. 15а:

„Чл. 15а. Разпоредбите на чл. 14, т. 4 и чл. 15 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.”

                                                                                                    Приложение: 

   

ПРОЕКТ

 

  

НАРЕДБА

за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския

бюджет

РАЗДЕЛ I

Общи положения

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Чл.2. (1) Общинският бюджет е:

1. самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;

2. документ за финансовата политика на общината.

3. ръководство за оперативната дейност;

4. средство за комуникация.

(2)Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетите на определените с решение на Общински съвет второстепенни разпоредители.

(3) Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(4) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен.

(5) Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.

                (6) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Чл.3. (1) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити, безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.

(2) Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.

(3) Бюджетните кредити за финансиране на делегираните от държавата дейности се разпределят по видове дейности и параграфи в съответствие със стандартите, определени по реда на чл. 8 от Закона за общинските бюджети, освен ако със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година е определено друго.

(4)  Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност, по реда определен в тази Наредба.

Чл.4. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.

(2) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината.

(3) Оперативното управление на бюджета се осъществява от Директор дирекция „Финансово-стопански дейности, ОМП и административно обслужване” при община Кричим.

Чл.5. (1) В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година.

(2) Размерът и редът за разходване на резерва се определя от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.

(3) Разходи от резерва могат да се извършват след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.

РАЗДЕЛ II

Съставяне на проект на общинския бюджет

Чл.6. (1) Съставянето на проектобюджета на общината за следващата финансова година започва в съответствие със сроковете, определени с Решението на Министерския съвет за откриване на бюджетната процедура.

(2) Подготовката за съставяне на проекта на бюджета включва:

1. преглед от общинската администрация на приетите от Общинския съвет дългосрочни цели, стратегии, прогнози и Общинския план за развитие, анализ на изпълнението им, както и изготвяне на предложение за тяхната актуализация;

2. преглед от общинската администрация на местните такси, цени на предлаганите услуги, наеми и др., формиращи общинските приходи, както и изготвяне на предложения за тяхната актуализация;

3. проучване на потребностите на местната общност;

4. формулиране на годишните цели и задачи;

5. преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;

6. анализ на общинската собственост;

7. анализ на преходния остатък;

8. прогноза за необходимите средства за съфинансиране по национални и европейски, част от капиталовия разчет на Общината.

(3). Сроковете и отговорностите за организацията на дейностите по ал.2 се вписват в бюджетния календар.

Чл.7. (1) Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и ръководителите на бюджетните звена.

(2) При разработването на проекта се вземат под внимание приети през годината решения на общинския съвет, предложенията на кмета на общината, на ръководителите на бюджетните звена, на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет.

Чл.8. (1) Кметът на общината утвърждава бюджетен календар (план–график).

(3) Бюджетният календар включва дейности, отговорни длъжностни лица и срокове за изпълнение на всяка фаза на бюджетния процес.

(4) Копие от бюджетния календар се предоставя на председателя на общинския съвет и ръководителите на бюджетните звена.

Чл.9. Кметът на общината дава указания до второстепенните разпоредители с бюджетни средства, в които определя условията и сроковете за представяне на проектите.

Чл.10. (1) Кметът на общината представя в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете определени от министъра на финансите.

(2) Кметът на общината внася за сведение в общинския съвет информация по ал.1.

Чл.11. Проектът на бюджета включва:

1. текущ бюджет на делегираните от държавата дейности;

2. текущ бюджет на местните дейности;

3. капиталов бюджет.

Чл.12. (1) Кметът на общината съставя проекта на текущ бюджет на делегираните от държавата дейности по чл.11,т.1 на основата на държавнистандарти, финансирани с държавни трансфери (ДДФЛ и обща допълващасубсидия) за делегираните от държавата дейности и при спазване набюджетната класификация.

(2) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности.

(3) С решение общинския съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи разходи за издръжка над стандартите, за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.

(4) Текущият бюджет на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.

(5) Общинският съвет може да определи резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер до 10 на сто от одобрените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(6) Средствата от дарения се отразяват текущо приходно и разходно със заповед на кмета според волята на дарителя.

(7) С решение на общинския съвет, финансирането на някои дейности в образованието и културата може да се организира като „делегиран бюджет”.

Чл.13. (1) Съставянето на проект на текущ бюджет на местните дейности се извършва след месец юни на предходната година.

(2) Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.

(3) Собствените приходи включват местни данъци и местни неданъчни приходи.

(4)  Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата на:

1. прогноза за собствените приходи определени въз основа на приети от Общинския съвет Наредба за определяне размера на местните данъци и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите;

2. приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;

3. общата изравнителна субсидия.

(5) Постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само, ако има достатъчни основания за тяхното постъпване – съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.

(6) Текущите постъпления от дарения не се планират – всяка постъпила сума се отразява със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи според волята на дарителя.

(7) При балансиране на местните дейности може да се планира резерв (размера се определя от общинския съвет при приемането на бюджета).

(8) Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит.

(9) Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя приоритети и приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране и/или намаляване на разходите.

Чл.14. В капиталовия бюджет се включват средства за основен ремонт на материалната база и инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.

Чл.15. (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

1. дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;

2. предложенията на местната общност;

3. прехвърлените задължения по общинския дълг в частта за капиталовите разходи;

4. задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.

(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:

1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;

2. определените с решение на общинския съвет собствени общински приходи;

3. средства от програми и проекти;

Чл.16. (1) Окончателният общ проект на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности, се съставяслед обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България засъответната година.

(2) Общинският съвет определя конкретните условия за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане.

  

РАЗДЕЛ IІІ

Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет

Чл.17. (1).Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2) Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване или по друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането.

(3) Публичното обсъждане се провежда чрез срещи, пресконференции, кръгли маси и др. с участието на граждани, общински съветници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

(4) За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Чл.18. (1) Кмета на общината внася в общинския съвет проекта на общинския бюджет в срок до 30 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) При неспазване на срока по ал. 1, за периода след изтичане на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет, на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото до този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.

(3) Комисиите към общинския съвет разглеждат проекта на бюджет и дават становище по него в съответствие с правилника на организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация.

Чл.19. Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет в срок по чл. 16, ал. 1, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация.

                (2) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет след срока по чл. 16, ал. 1, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 дни от внасянето му от кмета на общината.

(3) При неспазване на срока по ал. 1, съответно по ал. 2, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им с изплаща, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.

Чл.20. (1) При недостиг на средства за местните дейности, общинският съвет може да определи приоритети за финансиране, базирани на ясни и обосновани критерии и отчитане мненията и предложенията на гражданите на общината.

Чл.21. Общинският бюджет се представя в областните поделения на Сметната палата и в Министерство на финансите в срок до един месец след приемането му от общинския съвет.

Чл.22. Когато не е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.

Чл.23. (1) Когато е приет Законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до внасянето на проекта за общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечна в размер на утвърдените със Законът за държавния бюджет на Република България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансиране на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

(2) Директор дирекция „Финансово-стопански дейности, ОМП и административно обслужване” разпределя одобрените и конкретизирани от общински съвет бюджетни кредити по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.

Чл.24. След внасяне на проекта за общински бюджет в общинския съвет от кмета на общината, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности – при условията на предходния член 23.

РАЗДЕЛ ІV

Изпълнение на общинския бюджет

Чл.25. (1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

(2) Изпълнението на общинския бюджет се организира от Кмета на общината чрез Директор дирекция „Финансово-стопански дейности, ОМП и административно обслужване” ръководителите на бюджетни звена – второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

Чл.26. Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия и по месеци.

Чл.27. Кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и определя техните права и задължения, в срок до 30 дни след приемане на общинския бюджет от общинския съвет.

Чл.28. Събирането на приходите от местните данъци и такси и цените на услугите в общинския бюджет се извършва в съответствие с приетите от Общинския съвет Наредба за определянето размера на местните данъци и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите.

Чл.29. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период при съблюдаване на утвърдените от Общинския съвет приоритети за изразходване на бюджетните средства.

Чл.30. Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

Чл.31. (1) Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината

(2) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен.

(3) Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.

Чл.32. Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.

Чл.33.(1) При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение Общинския съвет може, доколкото със закон не е определено друго да оправомощи Кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия обем на бюджета, да:

                1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;

2. прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

3. се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит.

(2) Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при възникване на нови неотложни нужди, кмета на общината ги осигурява без да променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи чрез:

1. прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;

2. прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.

(3). В изпълнение на правомощията си по тази наредба, кметът на общината издава заповеди.

Чл.34. При текущото изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите за:

1. представителни разходи;

2. разходите за помощи за лечение и за погребение, определени от общинския съвет. 

Чл.35. Кметът на общината внася в срок до 10 август в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.

Чл.36. (1) Кметът на общината информира местната общност чрез предоставяне на информация в на интернет-страницата на общината, в информационния бюлетин и провеждане на срещи не по-малко от един път годишно за изпълнението на бюджета.

Чл.37. (1). При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинският съвет актуализира бюджета.

(2) Общинският бюджет се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е бил приет.

(3) Промени в приходната и разходната част през бюджетната година се извършват, както следва:

1. От кмета на общината за промени, свързани с получени целеви трансфери от министерства и агенции, спонсорства и дарения с определена воля на дарителя и преводи по сключени договори по донорски програми и проекти.Промяната се отразява считано от датата отразена в платежното нареждане;

2. При спазване на изискванията по чл.18 ал.3 промени по актуализация на бюджета в частта на дейностите местна отговорност и дофинансиране от собствени източници на делегираните от държавата дейности, след решение на общински съвет. Промяната се отразява след изтичане на законоустановените срокове и разпоредби на чл.45 от ЗМСМА.

(4) Промени в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и ред, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

РАЗДЕЛ V

Извънбюджетни средства на общината

Чл.38. Извънбюджетни средства са тези, които се събират и разходват по силата на закон.

Чл.39. Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет заедно с общинския бюджет.

Чл.40. В случаите, когато общинския бюджет не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.

Чл.41. Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет.

Чл.42. Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план сметки на извънбюджетните средства и фондове и отчетите за изпълнението им.

РАЗДЕЛ VI

Отчитане и контрол на общинския бюджет

Чл.43.(1) Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.

(2) Задълженията по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета за текущата година да се изплащат след подписано споразумение с Кмета на Общината.

Чл.44.(1) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.

(2) Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.

Чл. 45. (1) За нуждите на анализа се използват периодичните и годишните счетоводни отчети за касово изпълнение на бюджета, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от съответните органи.

(2) Анализът на изпълнението на бюджета разкрива основните параметри на финансовото състояние на общината и служи за основа при изготвяне на прогнози и определяне на тенденциите за балансиране на разходите и приходите за бюджетната година.

Чл.46. (1) Анализът на приходите обхваща особеностите на отделните приходоизточници и възможностите за увеличаване на местните приходи.

(2) При анализа на общинската политика по приходите се използват данни за:

1. икономическата база на общината;

2. приходната база;

3. фактическата събираемост на приходите.

(3) Резултатите от анализа на приходите и изследванията на данните по ал.2 служат за преценка на алтернативните възможности за допълнителни приходи за местния бюджет.

Чл.47. (1) Анализът на разходната част на бюджета се извършва съобразно бюджетната класификация на разходите по видове /параграфи/, по дейности и по функции.

(2) Основно предназначение на анализа по ал.1 е да оцени

потребностите от бюджетни разходи и степента на тяхното задоволяване с бюджетните кредити.

(3) Анализът на общинския бюджет отразява въздействието на националните и местните макроикономически условия и промените в данъчното законодателство върху приходите и разходите на местния бюджет и се извършва по специфични показатели.

Чл.48. Кметът на общината внася в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.

Чл.49 (1) Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет преди приемането на бюджета за плановата година или едновременно с него.

(2) Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии разглеждат годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет при условията и по реда, определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, и взаимодействието му с общинската администрация.

(3) Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по реда, определен в чл.17.

Чл.50. (1) Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.

(2) Кметът на общината представя информацията по ал.2 и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

РАЗДЕЛ VII

Общински дълг

Чл.51.  (1) Общинския дълг включва всички финансови задължения поети с решение на Общинския съвет от името и за сметка на общината, при спазване изискванията на Закона за общинския дълг.

(2) Поемането на общински дълг се извършва чрез емисия на общински ценни книжа; дълг, поет с договори за общински заеми; безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл.43, ал. 1 от ЗУДБ за временен недостиг на средства по бюджетите на общините; безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проектни програми, съфинансирани от Европейския съюз; за задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години.

Чл.52. (1) По решение на Общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми от:

1. извънбюджетни средства и фондове на общината;

2. банки и други финансови институции;

3. безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл.43, ал. 1 от ЗУДБ за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;

4. безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проектни програми, съфинансирани от Европейския съюз.

(2) Заемите по ал.1 са краткосрочни, ползват се за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват до края на бюджетната година в която е поет, но не по – късно до 25 декември на съответната година.

Чл.53. Дългосрочен общински дълг може да се поема с решение на общинския съвет само за финансиране на инвестиционни програми и проекти, които не могат да се финансират с бюджетни приходи и за рефинансиране на непогасен дълг.

Чл.54.(1) Инвестиционните програми и проекти, за чието финансиране се предвижда поемане на общински дълг се одобряват от общинския съвет.

(2) Общинският съвет одобрява исканията за финансиране на програми и проекти, които съдействат за развитието на публичния сектор или на социално-икономическото състояние на общината и са допуснати за разглеждане от комисия, определена със заповед на кмета на общината.

Чл.55.(1) Предложенията за финансиране по чл.54 се внасят за разглеждане в комисията придружени от следните документи:

1. описание на програмата или проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, степен на готовност за реализация, очаквани срокове а реализация, социално-икономически анализ на очакваните резултати, анализ на въздействието върху околната среда;

2. описание на финансовите параметри – източниците за финансиране, размер на средствата, срокове и начини за усвояване, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски, административно-управленски и други услуги, източници за погасяване, анализ на финансовото състояние преди и прогноза за състоянието след реализация на програмата или проекта, влияние на финансирането и разходите по обслужване на дълга върху бюджета на общината;

3. схема за осъществяване на вътрешноведомствен контрол по отношение на изпълнението на програмата или проекта.

(2) Комисията изготвя списък на постъпилите предложения по ал.1 и анализ на степента, в която са покрити следните критерии:

1. значимост на проекта за развитието на публичния сектор и/или на социално-икономическото състояние на общината;

2. минимални административно-управленски и други разходи при реализацията;

3. степен на готовност за реализация и за усвояване на средствата;

4. възможност за формиране на приходи или икономии на разходи при реализацията, които да бъдат използвани като потенциални източници за обслужване или за облекчаване обслужването на дълга; този критерий не се прилага при проекти със социална насоченост.

Чл.56. Класираните от комисията проекти се внасят в общинския съвет от кмета на общината.

Чл.57. (1) Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение, в случаите, когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти или за рефинансиране на непогасен дълг с инвестиционно предназначение.

(2) Средствата по предходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на общинския бюджет и план-сметките за извънбюджетните средства, без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности.

(3) Когато общинският дълг е поет за финансиране на инвестиционни програми и проекти в делегираните от държавата дейности, дължимите суми за лихви и погашения на главниците могат да бъдат за сметка и на целевата субсидия за капиталови разходи, но в размер до 50 на сто от нея.

Чл.58. (1) Годишният размер на разходите по обслужването на дълга не може да надвишава 15 на сто от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

(2) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

(3) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 58.

Чл.59. Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имущество – публична общинска собственост.

Чл.60. (1) Общинският съвет може да приеме решение за сключване на договори с други общини за отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес.

(2) Източник на средствата по ал.1 не могат да бъдат целевите субсидии от централния бюджет.

Чл.61. Кметът на общината предоставя на финансовите институции финансова и проектна информация, имаща отношение към дълга и информира местната общност.

Чл. 62. (1) Общинският съвет може да взема решения за поемане на общински дълг с приемането на бюджета на общината или в процеса на изпълнението му, като определя:

1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;

2. валутата на дълга;

3. вида на дълга;

4. начина на обезпечаване;

5. условията за погасяване;

6. максималния лихвен процент, такси, комисионни и др.

(2) Решението по ал.1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл. 63. Кметът на община изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнение на бюджета на общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ               

§ 1. Наредбата се приема на основание чл.9а от Закона за общинските бюджети и отменя Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с Решение № 64, взето с Протокол № 10 от  07.06.2004 г., променена с Решение № 280, взето с Протокол № 35 от 06.10.2006г. на Общински съвет при Община Кричим, приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет с Решение № 262, взето с Протокол № 38 от 21.02.2011 год. на ОбС.

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


СЪОБЩЕНИЕ

на основание с чл. 61, ал. З от Административнопроцесуалния кодекс във

връзка с §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  Отвори  / Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО ПЛОВДИВСКИЯ МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ  ДОНЕСЕ В КРИЧИМ 
ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА СВЕТА БОГОРОДИЦА - „ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА”

На 07.08.2011 г. по покана на Кмета на община Кричим, Негово Високопреосвещенство Пловдивския Митрополит Николай посети нашият град и  донесе със себе си Чудотворната икона на Света Богородица Одигитрия /Блаженната/, наречена „Златната ябълка”. Тържественото посрещане на Негово Високопреосвещенство започна от 18.00 часа на площада пред читалището, където Митрополит Николай предаде архипастирското си благословение на кричимското население и ръководството на община Кричим начело с кмета А. Калчев. Голяма част от  населението на града чакаше нетърпеливо да посрещне владиката и «Златната ябълка». Това беше най-голямото събитие за Кричим през последните години, и завинаги ще остане в историята на нашият град.  В 19.00 часа лично митрополита начело с кмета г-н Атанас Калчев  поведе литийното шествие с Чудотворната икона през целия град до храма „Св. св. Козма и Дамян”, където отслужи празнична вечерня и Молебния канон на Света Богородица. Светинята бе изложена за поклонение в храма през цялата нощ, за да могат вярващите да се помолят за благоволението на Божията майка.

            За нашият град посещението на Негово Високопреосвещенство Митрополит Николай и чудотворната икона на Света Богородица беше повод за истински празник, и всички граждани с благоговение и нетърпение очакваха този ден, тъй като за първи път владика не само благослови с първосветителската си десница благоденствието и добруването на кричимското население,  а и всички граждани имаха изключителната възможност да се преклонят пред светинята с лика на Божията майка.  Фотогалерия >>


МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ

НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

И ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2012 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предлагам на вниманието на жителите на община Кричим в 14-дневен срок, считано от 05.12.2011г., за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения, на:

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение № 311, взето с протокол № 40 от 29.01.2007 г. на Общински съвет – Кричим;

2. Проект на предложение за определяне на такса битови отпадъци за 2012 г. на територията на община Кричим.

І. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ.

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим е приета с Решение № 311, взето с протокол № 40 от 29.01.2007 г. на Общински съвет при община Кричим. Към настоящия момент в основната си част текстовете на наредбата са актуални и съответстват на българското законодателство, в т.ч. на Закона за местните данъци и такси. Исканата промяна за изменение и допълнение на същата се изразява в следното:

МОТИВИ: С въвеждането на предлаганите изменения ще се актуализират разпоредбите на местната наредба, така че да се създадат реални предпоставки за облекчаване режима на освобождаване на физическите и юридическите лица на територията на община Кричим, подали декларации по чл. 16а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.

Към настоящия момент за територията на община Кричим възниква и необходимостта за по-справедливо и ефективно диференциране на таксите в Приложение № 3, т. 7.4. според вида на настилката за осъществяване на дейностите регламентирани в чл. 72 от Закона за устройство на територията, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки.  

Другата искана промяна в местната наредба е продиктувана от приетите през 2011 г. нови наредби произтичащи от законодателните промени в Закона за храните: Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на децата от 3 до 7 години в детските заведения, изд. от МЗ; Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, изд. от МЗХ. Разпоредбите на посочените две наредби поставят нови завишени изисквания към качеството на предлаганите храни и в Обединените детски заведения на територията на община Кричим, което налага промяна в размера на присъствената такса на ден.

Прилагането на актуализираната местна наредба не изисква финансов ресурс от страна на общината или заинтересованите лица, но в резултат се очаква да се повишат приходите в бюджета на общината, тъй като въвеждането на промяната ще доведе до създаване на предпоставки за доброволно изпълнение на задълженията по реда на ЗМДТ.

Изменението на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим  е в съответствие, както с националното, така и с правото на Европейския съюз.

Приложение: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ:

 

§ 1. изменя чл.18б ал. 2, както следва:

Чл. 18б. (2) „Не се извършва освобождаване от такса по ал. 1, т. 1 и 2, когато имотът или част от него се ползва от собственик или ползвател през посочения в декларацията период или част от него, както и ако през декларирания период или част от него в имота се извършват строителни или довършителни работи. В течение на годината служителите от общинска администрация извършват 3 периодични проверки на обстоятелствата декларирани по ал. 1, т. 1 и 2.”

    § 2.  изменя чл.22, ал.1, т. 1, както следва:

Чл. 22, ал. 1, т. 1„Присъствена такса на ден в размер на 2,00 лв.;”

 § 3. изменя чл.22, ал.3, както следва:

Чл. 22, ал. 3 „За децата обхванати в 5-годишните целодневни групи към ОДЗ на територията на община Кричим, родителите или настойниците заплащат присъствена такса на ден в размер на 1,60 лв.”

§ 4. Приложение № 3, Таблица 1, т. 7.4 се допълва както следва:

по ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ

ТАКСА

/лева/

7.4

 - За издаване разрешение за строеж за

разкопаване на улични и тротоарни

настилки (чл. 72 от ЗУТ)

 - за тротоарни настилки за 1 кв.м.

 - за улични настилки за 1 л.м.

20,00 лева

30,00 лв/кв. м. депозит

     50,00 лв/л. м. депозит

ІІ. ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2012 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ.

Ежегодно в законоустановения срок по предложение на Кмета на общината, Общинският съвет определя размера на такса битови отпадъци при спазване принципите на Закона за местните данъци и такси.

МОТИВИ: В период на продължаваща икономическа и финансова криза, увеличаваща се безработица, задържане на заплатите в публичния сектор, с изключение на минималната, общинска администрация счита за нецелесъобразно за 2012 г. да се повишава размера на такса битови отпадъци и да се запази действащия през 2011 г. На основание направените разчети и освободеният финансов ресурс в резултат на приключилия лизинг за втората сметосъбираща кола, стана видно, че не е необходимо завишаване на промилите, което ще натовари допълнително бюджетите на гражданите и фирмите. Предвидените по план-сметката приходи от такса битови отпадъци ще бъдат достатъчен ресурс, за да се покрие разликата от завишените отчисления по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците, регламентирани с Постановление № 207 от 16.09.2010 г. на МС, както и да не се повлияе качеството на предлаганата услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци до регионалното депо в землището на с. Цалапица.

Приложение: ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2012 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл.69 от Закона за местните данъци и такси, чл. 14 – чл. 18а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим, Общински съвет – Кричим:

І. Одобрява разходите в размер на 186 865 лв   към 30.11.2011 лв. за осъществяване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване,  депониране и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, покривани от такса битови отпадъци в община Кричим, и разпределението им съгласно приложената план-сметка.

ІІ. Приема план-сметка за приходите /Приложение 1/ и разходите /Приложение 2/ за 2012 година на стойност  245 991 лв., свързани с:

 • Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи;
 • Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо за неопасни отпадъци за приемане и депониране;
 • Таксата за приемане и депониране на битовите отпадъци на регионалното депо за неопасни отпадъци, в т.ч. отчисления по чл. 71а и чл. 71е от ЗУО;
 • Почистване на уличните платна, площади и други територии, предназначени за обществено ползване.

ІІІ. Определя размера на такса битови отпадъци за 2012 г. в левове според количеството и броя на използваните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при честота на извозване определена със заповед № РД 15-00-452 от 24.10.2011 година, съгл. чл.63, ал.2 от ЗМДТ:

ІІІ.1. Размер на таксата в лева за стандартен съд контейнер тип “Бобър”при честота на извозване 2 пъти седмично:

  в строителни граници извън строителни граници сметосъбиране и сметоизвозване 1 000 1 200 поддържане чистотата на територии за обществено ползване   2‰        2‰

ІІІ.2. Размер на таксата в лева за стандартен съд кофа тип “Кука”:

  в строителни граници извън строителни граници сметосъбиране и сметоизвозване 400 900 поддържане чистотата на територии за обществено ползване   2‰ 2‰

ІV. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на точка ІІІ, или лицата по чл. 16а, ал. 1 от НОАМТЦУ не са подали деклара

ция по чл. 18а, ал. 1 и ал. 2 на същата наредба, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка по смисъла на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ на недвижимите имоти, както следва:

ІV.1.Физически лица 

   

ІV.1.1.За недвижими имоти на физически лица – като жилища, гаражи, летни кухни и др.спомагателни, обслужващи и второстепенни постройки към сградите на основното застрояване, влизащи в районите за организирано сметосъбиране определени със заповед № РД 15-00-452 от 24.10.2011 година, съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ във връзка с чл.15 и неподалите декларации по чл.18б от НОАМТЦУ 

▪ Жилищни и нежилищни имоти с данъчна оценка до 2520 лв     -            18‰   

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                               15,5 ‰

- депониране                                                                                                      2    ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                   0,5 ‰   

▪ Жилищни и нежилищни имоти   с  данъчна оценка от 2521 – 4 500 лв - 11‰  

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                8,5 ‰

- депониране                                                                                                     2    ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                 0,5 ‰   

▪ Жилищни и нежилищни имоти   с данъчна оценка  от 4501-7500 лв –      8‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                 5,5 ‰

- депониране                                                                                                      2   ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                  0,5 ‰   

▪ Жилищни и нежилищни имоти в  с данъчна оценка  над 7501 лв –            5‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                  2,5 ‰

- депониране                                                                                                      2    ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                   0,5 ‰   

ІV.1.2.За недвижими имоти на физически лица извън районите с организирано сметосъбиране -2‰  

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                     2‰     

ІV.1.3. За незастроени имоти на физически лица в регулация -                      4 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                    2 ‰

- депониране                                                                                                        1 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                     1 ‰      

ІV.1.4. За подалите декларации по чл.18б от НОАМТЦУ за недвижими имоти съгл. чл.63, ал.2 от ЗМДТ – 2 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                     2 ‰      

ІV.2.Юридически лица   

                                                                         

ІV.2.1. За недвижими имоти на юридически лица,  в районите с организирано сметосъбиране, определено със заповед № РД 15-00-452 от 24.10.2011  по чл.63, ал.2 от ЗМДТ във връзка с чл.15  чл.18б от НОАМТЦУ – пропорционално върху по-високата между   отчетната им стойност и данъчната оценка, определя промили, разпределени за:

▪ Нежилищни имоти с  данъчна оценка    до 100 000 лв -                                18 ‰             

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                     13    ‰           - депониране                                                                                                             4,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                        0,5 ‰   

▪ Нежилищни имоти с  данъчна оценка над 100 001 лв -                                  12 ‰     

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                        7    ‰                    - депониране                                                                                                    4,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                         0,5 ‰    

                                                                                                                                                

ІV.2.2. За нежилищни имоти на юридически лица, подали декларации за освобождаване  от такса за сметосъбиране и сметоизвозване  –                                          3‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                         3‰   

ІV.2.3.За недвижими имоти на юридически лица извън районите с организирано сметосъбиране -                                                                                                                 3‰  

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                         3 ‰     

ІV.2.4. За имоти и терени, общинска собственост, отдадени под наем за търговски цели и за разполагане на обекти по чл. 56 от ЗУТ, ТБО се определя в годишен размер, както следва:  

▪ за продажба на книги, вестници, списания, погребална агенция                   30 лв

▪ машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе и напитки, витрини и   автомати за пакетирани изделия - за 1  брой                                                       50 лв           

▪ наематели на терени общинска собственост                                                    120 лв

▪ наематели регистрирани по реда на чл.40 от ЗЛ3                                             50 лв

▪ за останалите наематели                                                                                    220 лв      

ІV.2.5. За  имоти, публична общинска собственост, ТБО се определя в годишен размер, както следва:

 • Учебните заведения на територията на общината заплащат такса в размер на 1,50 лв на ученик (дете) годишно.
 • Други сгради, публична общинска собственост /читалище, младежки дом, социален дом, административна сграда/  заплащат такса за съд тип „Бобър”, градски стадион заплаща такса за съд кофа тип „Кука”.
 • За  всички останали имоти, публична  и частна общинска собственост, в т.ч. и незастроени терени, без отдадените под наем, определя нулева ставка за такса битови отпадъци.

ІV.2.6. Определя такса битови отпадъци на съд   за фирмите, подали декларации по чл.18 от НОАМТЦУ на община Кричим:

 • Съд тип „Бобър”

„Солвекс” КП ООД, „Империал Йондер и Ани” ООД, НЕК ЕАД ВЕЦ „Кричим”, НЕК ЕАД ВЕЦ Въча 2, „ЕВ МАР ТРАНС” ЕООД – автогара”, „Даниел индустри холдингс България” ЕООД, „Кроли” ООД, „Наги” ООД, „КАТЦ-БМ” ООД

 • Съд тип „Кука”

„Дафи90” ЕООД, „Феникс – Лимитед” ООД, „Кроли” ООД, ЕТ „Кодам 1710”,  „Симс-06” ООД, НЕК ЕАД ПАВЕЦ „Орфей”, НЕК ЕАД ВЕЦ „Кричим”, НЕК ЕАД ВЕЦ „Въча 1”, НЕК ЕАД ВЕЦ „Въча 1”, „Кроки” ООД /3 месеца /


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bgОБЯВЛЕНИЕ
 

На основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия:

   1. Предмет на обществената поръчка: BG051PO001-4.1.03-0127„Доставка на канцеларски материали и консумативи, учебни помагала и енциклопедии, играчки и дидактични материали, спортни принадлежности, екология и други материали”

  2.  Вид на процедурата – ОТКРИТ КОНКУРС

  3. Място за получаване, срок, цена на документацията за участие в процедурата - документацията за участие в процедурата се закупува в Общински Център за услуги и информация /стая № 13/ в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, до 17.00 часа на 20.12.2011г. - срещу документ за платена такса в размер на 25 лв. на касата на общината, лично от участника или упълномощен негов представител срещу представяне на лична карта или пълномощно.

  4. Оферти се подават в Общински Център за услуги и информация /стая № 13/, в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, до 17.00 часа на 27.12.2011г.  

  5. Подробна информация и пълния текст на обявлението за обществената поръчка  са публикувани в сайта на Агенцията за Обществени поръчки: www.aop.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ Отвори  / Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


СЪОБЩЕНИЕ

 

С настоящето на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, община Кричим съобщава, че със Заповед № РД 15-00-485/25.11.2011 г. на Кмета на община Кричим е разрешено изработването на ПУП – Парцеларен план за преминаването на Главен колектор ІІ от приетия инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ - гр. Кричим” в обхват поземлени 
имоти, собственост на община Кричим с идентификатори ПИ 39921.80.488; ПИ 39921.80.760 и ПИ 39921.80.489 по кадастралната 
карта на гр. Кричим, като се образува необходимата процедура по изработването и одобряването на Парцеларен план 
по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.Документацията може да разгледате в стая № 28, етаж 3 в сградата на 
Община Кричим, всеки работен ден 
/ от 9.00 до 11.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа. /


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На основание Заповед № ЗД-00-180/31.10.2011 година на Областен управител, съгласно заповед за заместване № ЗД-00-168/31.10.2011 година Ви каним на първо тържествено заседание на Общински съвет при община Кричим на 02.11.2011 год. /сряда/

от 13:00 часа в зала №21 в сградата на община Кричим при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

            1. Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от новоизбраните общински съветници и кмет.

            2. Избиране на Председател на Общински съвет при община Кричим.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Програма за празника на град Кричим – 2011 година
 

27.08.2011 г. събота

 

19.30 часа – Парад – мажоретен състав

20.00 часа – Празничен водосвет

20.15 часа – Откриване

20.25 часа – Приветствие от Кмета на община Кричим

20.35 часа – концерт на Росица Пейчева с ансамбъл

22.00 часа – Тържествена заря

22.05 часа – концерт на Борис Дали

23.00 часа – концерт на Галена

 

DJ  парти до 02.00 часа

 

Тържественото мероприятие ще се проведе

 в гр. Кричим – пл. „Обединение”

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 26.08.2011 ГОДИНА /ПЕТЪК/ 
 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ С ГРАЖДАНИ В ОБЩИНА КРИЧИМ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ДО 12.00 ЧАСА

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ
№ 166-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кричим, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Кричим, област Пловдив, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-12 от 03.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 27.07.2011 г. и 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Кричим.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кричим, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светослав Ангелов Миндов   ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Теодора Георгиева Кирякова   СЕКРЕТАР: Ожгюн Смаилова Джаналиева   ЧЛЕНОВЕ: Даниела Асенова Витанова     Гергана Атанасова Танчева     Марийка Асенова Михайлова     Веселина Тодорова Мецанова     Диана Павлова Битова     Светлана Анастасова Попова     Мариета Пламенова Паракосова     Теменужка Емилова Льотева     Здравка Георгиева Бодурова     Асенка Атанасова Иванова     Ирена Иванова Колева     Костадин Илиев Шопов     Йордан Стефанов Караколев     Величка Ангелова Цветкова  

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.