A+ A A-

О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Общинският съвет в Кричим учреди фонд „Култура”. Първият дарител е община Кричим>>

Дарителската сметка е:

ОБЩИНА КРИЧИМ

„ЦКБ” АД, клон „Пловдив-България” – офис Кричим

BIN BG41 CECB 9790 8466 9757 00

BIC CECBBGSF

Код за вид плащане 44 51 00 – дарения


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

В Кричим започва изграждането на общинска транспортна база >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

О Б Я В А

Община Кричим търси експерт - оценител /реставратор/

за определяне и устойностяване на дейностите

по текущ ремонт на Войнишкия паметник на обединението от местно значение, находящ се в централната градска част пред сградата на общинската администрация в гр. Кричим

                                                                   Общинска администрация


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Разширяват се социалните услуги в Кричим >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Детските и учебни заведения в Кричим с 20% повече пари тази година >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми съграждани,

Националният празник на България – 3-ти март

 ще бъде отбелязан с тържествено мероприятие организирано от Община Кричим, което ще се проведе 
на 03.03.2015 година /вторник/ от 11.00 часа

на пл. „Освобождение” /пред църквата/ – гр. Кричим.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

                                                                   Общинска администрация


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Във връзка с получено писмо от Главна дирекция „ГРАО” и в изпълнение разпоредбите на Изборния кодекс, община Кричим уведомява всички граждани с настоящ адрес в чужбина, които желаят да гласуват на изборите за общински съветници и кметове в срок до 6 /шест/ месеца преди датата на произвеждане на изборите своевременно да променят настоящия си адрес.

            Желаещите могат да подадат заявления в „ГРАО” - стая № 10  на община Кричим от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

                                                                                                                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

ЧЕ НА 20.02.2015 год. /ПЕТЪК/ ОТ 13.00 ДО 17.00 ЧАСА В

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРИЧИМ

НЯМА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ НОТАРИАЛНИ ЗАВЕРКИ

                                 

                                                                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ

 На 23 февруари 2015 г. - понеделник

от 13.00 до 15.00 часа

народният представител от 17 МИР

 г-н Методи Андреев

организира приемна за граждани

в зала № 21

на общинска администрация – Кричим.

 ЗАПОВЯДАЙТЕ!


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на планов ремонт по мрежата на „EVN България Електроразпределение” АД  без електрозахранване през периода от 16.02.2015 г. до 25.02.2015 г. между 08.30 ч. – 17.00 часа ще са клиентите на бул. „Тракия”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „8-ми март” и  ул. „Априлци”.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на дружеството: www.evn.bg, секция: Планирани изключвания, лично в удобен за Вас EVN офис или на денонощните им телефони:

0700 1 7777 – за обща консултация

0700 1 0007 – при липса на захранване

                                                                    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД


№ РД 15-00-36 / ОТ 06.02.2015Г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125 от Закона за горите и съобразно 
с утвърдени годишни планове за паша в горските територии - държавна собственост през 2015 година. / Отвори >>

План за паша на животните / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД


№ РД 15-00-28 / ОТ 27.01.2015Г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС. чл.75 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Решение № 269, прието с Протокол № 28/27,11.2014 г. на Общински съвет Кричим , във връзка с моя 
Заповед № РД 15-00-365/28.11.2014 г и Протокол на Комисия, назначена със Заповед № РД 15-00-22/21.01.2015 г. 
на Кмета на община Кричим за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
земеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим / Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ

 НА 24.01.2015 год. /СЪБОТА/ РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРИЧИМ

ЩЕ БЪДЕ КАКТО СЛЕДВА:

 

СУТРИН ОТ 08.00 ДО 12.00 часа

СЛЕД ОБЕД ОТ 13.00 ДО 15.00 часа  

                               

                                                                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД


№ РД 15-00-20 / ОТ 20.01.2015Г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл,75 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, Решение № 256, прието с Протокол № 27/30.10.2014 г. на Общински съвет Кричим , във връзка с моя 
Заповед № РИ 15-00-339/28.11.2014 г и Протокол на Комисия, назначена със Заповед № РД 15-00-8/06.01.2015 г. 
на Кмета на община Кричим за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
земеделски земи - частна общинска собственост, находдщи се в землището на град Кричим. / Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предлагам на вниманието на жителите на община Кричим в 14-дневен срок, считано от 14.01.2015г., за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения, на:

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ /
Отвори>>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ

НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предлагам на вниманието на жителите на община Кричим в 14-дневен срок, считано от 12.01.2015г., за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения, на:

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ. / 
Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  НА НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА КРИЧИМ

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предлагам на вниманието на жителите на община Кричим в 14-дневен срок, считано от 12.01.2015 г., за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения, на:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА КРИЧИМ / 
Отвори >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ
 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”

ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ /Отвори_Разгледай >>

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА /Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 /  факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 30 декември 2014 г. /вторник/,

Касата в Общинска администрация – Кричим

ще работи с клиенти от 8:00 часа до 11:00 часа.

                                                                                        ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.