A+ A A-

Съобщение за провеждане на консултации - За Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУПО Кричим)

pdfСъобщение за провеждане на консултации - За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Кричим (ОУПО Кричим) с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (В сила от 01.07.2004 г. Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. Обн. ДВ. бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.)


pdfДоклад за Екологична оценка на Общ устройствен план

rarДоклад за оценка степента на въздействие на план/програма: „Общ устройствен план на Община Кричим“  върху предмета и целите на защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕИО: ВG0002057 „Бесапарски ридове“ и защитени зони по Директивата за местообитанията


pdfНетехническо резюме на Доклад за Екологична оценка

rarПредварителен проект на ОУП - Графична част и Текстова част

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.