A+ A A-

Доклад и проект за решение за одобряване на разходите за 2017 година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2018 г.

pdfВ изпълнение на разпоредбите на чл. 66, ал. 3 от ЗИДЗМДТ, обн. в ДВ, бр. 88 от 03.11.2017 г., и по реда на чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, проектът на решение за одобряване на план-сметката и план-сметката, ведно с доклада към нея, се публикуват на 15.11.2017 г. на интернет-страницата на община Кричим: www.krichim.bg, за обществено обсъждане, с което се създават предпоставки в регламентирания 30-дневен законов срок, считано от тази дата, за мнения, предложения, възражения или др. от заинтересованите лица, във връзка с направеното предложение за изменение на размера на такса битови отпадъци в община Кричим за 2018 година.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.