A+ A A-

Относно - чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. ЗУО, ДВ 6р. 53/2012 год., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 81/15.10,2019 г,/, Ви уведомяваме, за издаденото по реда на чл. 73, ал. 4 във връзка с aл, 1, т. 3 от същия закон:

pdfРешение № 09-ДО- 1122-01 от 29.10.2019 год.

pdfРешение № 09-ДО- 1089-05 от 31.10.2019 год.

О Б Я В Л Е Н И Е: На основание чл. 19 а, т. 3 от Наредбата за ЕО обявяваме за обществен достъп Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка

pdfНа основание чл. 19 а, т. 3 от Наредбата за ЕО обявяваме за обществен достъп Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим” и разработена Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица.


pdfЗАДАНИЕ за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРИЧИМ”


pdfСтановище на РИОСВ Относно: Планово задание за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Кричим


pdfОбщ устройствен план на община Кричим – Предварителен проект


pdfОбщ устройствен план на община Кричим – Предварителен проект – схема на недвижимите културни ценности и туристическите маршрути


pdfДетайл - Общ устройствен план на община Кричим – Предварителен проект – схема на недвижимите културни ценности и туристическите маршрути


pdfРЕШЕНИЕ № 224 Протокол № 25 от 16.10.2017 година


pdfСХЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОРГАНИ И ТРЕТИ ЛИЦА ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.