Община Кричим

Решение № 09-Д0-1115-02 от 11.12.2019 год. Министерство на околната среда и водите - Регионална инспекция по околиата среда и водите – гр. Пловдив

pdfНа основание чл. 76. ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ бр. 53/2012 год., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 81/15.10.2019 г./, Ви уведомяваме, за издаденото по реда на чл. 73, ал. 4 във връзка с aл. 1, т. 3 от същия закон Решение № 09-Д0- 1115-02 от 11.12.2019 г.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.