Община Кричим

На 10.12.2019 г. се подписа допълнително споразумение № 4 към договор № BG05FMOP001-3.002-0094-C04 между Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” и Община Кричим

pdfПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016-2020” В ГР. КРИЧИМ

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.