Община Кричим

О Б Я В Л Е Н И Е: На основание чл. 19 а, т. 3 от Наредбата за ЕО обявяваме за обществен достъп Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка

pdfНа основание чл. 19 а, т. 3 от Наредбата за ЕО обявяваме за обществен достъп Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим” и разработена Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица.


pdfЗАДАНИЕ за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРИЧИМ”


pdfСтановище на РИОСВ Относно: Планово задание за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Кричим


pdfОбщ устройствен план на община Кричим – Предварителен проект


pdfОбщ устройствен план на община Кричим – Предварителен проект – схема на недвижимите културни ценности и туристическите маршрути


pdfДетайл - Общ устройствен план на община Кричим – Предварителен проект – схема на недвижимите културни ценности и туристическите маршрути


pdfРЕШЕНИЕ № 224 Протокол № 25 от 16.10.2017 година


pdfСХЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОРГАНИ И ТРЕТИ ЛИЦА ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.