Община Кричим

Във връзка с изменение на Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти.

pdfУважаеми съграждани ,право да закупят дървесина за лична употреба имат физически лица – жители на община Кричим, които не са търговци, без право на продажба (чл. 71, ал. 2 от Наредбата).

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.