Община Кричим

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: ДО ВСИЧКИ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

pdfДО ВСИЧКИ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАПО РЕДА НА ЧЛ. 71, АЛ. 1, Т. 1, 2, 3 И 6 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.