Община Кричим

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:Община Кричим /ЕКАТТЕ 39921/, област Пловдив

pdfОбщина Кричим /ЕКАТТЕ 39921/, област Пловдив, на основание § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията /ДР на ЗУТ/, във връзка с чл. 128, ал. 3, от ЗУТ, Ви съобщава

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.