Община Кричим

Заповед № РД-11-494 / 28.09.2018г.: На основание чл. 3, ал. 3 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие"

pdfЗаповед № РД-11-494 / 28.09.2018г.:На основание чл. 3, ал. 3 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие", чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение вх. №ВС-30-804/30.08.2018 г., подписано от участниците и представения доклад с вх. №РД-1580/2б.09.2018 г. от комисия, определена със Заповед №РД-11-354/06.08.2018 г. на Директора на Областна Дирекция„Земеделие" - гр. Пловдив

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.