Община Кричим

Уведомление за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“

pdfУ В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“от МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, 1202 София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17-19, тел. за контакт 02/ 94 05 900 (име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице) ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17-19, София, ЕИК 631661388 (седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) Пълен пощенски адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17-19, 1202 София Тел/факс/е-mail: тел. 02/ 94 05 900; факс: 02/ 987 25 17; е-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg 

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.