Община Кричим

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ НА МАСОВИЯ БАЛАНС (ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ); НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

pdfУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ НА МАСОВИЯ БАЛАНС (ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ); НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА; ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО НА ОБЩИНА КРИЧИМ В РСУО ЦАЛАПИЦА И УЧАСТИЕТО Й В НОВОСФОРМИРАНАТА РСУО-ПЛОВДИВ, КАКТО И ОТРАЗЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗУО И НАСОКИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16M10P002-2.005 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ“ НА ОПОС 2014-2020 г. Е  ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 г.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.