A+ A A-

Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО „Тракия”

На 15 ноември в гр. Кричим се проведе разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО „Тракия”.

Община Кричим бе представена от кмета г-н Атанас Калчев,председателя на ОБС г-а Анка Хаджиева и ръководството на общината. За гостите беше организирано посещение на царския дворец „Кричим”.

Прочети още »

Съобщение от 08.11.2013г.

Кмета на община Кричим – Атанас Калчев, за пореден път в края на работния ден на 08.11.2013 г. алармира държавните институции в лицето
на Министерството на околната среда и водите, Областната управа в Пловдив и Управителя на ВиК ЕООД, и поиска тяхната спешна помощ и подкрепа
за осигуряването на минимално допустимия отток в коритото на р. Въча, в участъка под язовир „Кричим”.

pdfОтвори / Разгледай

Община Кричим прекрати договор с некоректен строител

Дълго продължилия и неприключил все още ремонт на пешеходния мост над р. Въча в гр. Кричим, стана повод напрежението да ескалира по време на организираната работна среща на 24.10.2013 г., в която участваха всички страни в строителния процес – изпълнителя на СМР, авторския и строителния надзор, ръководството на община Кричим, както и общински съветници.
Фирмата „БУЛСТРОЙ И КО” ООД – изпълнител на строително монтажни работи за обект: „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над река Въча, гр. Кричим” по проект №16/322/00381, финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007 – 2013 г., предизвика гнева на Кмета на община Кричим г-н Атанас Калчев в качеството му на Възложител, с поредното неспазено обещание за краен срок за изпълнение на договора определен от самия управител – г-н Рангел Пиринчев.

Прочети още »

Програма за празника на Община Кричим 2013 година

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ОБЩИНА КРИЧИМ ОТПРАВЯ ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ФИРМИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ВЗЕМАТ АКТИВНО УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАНСОВОТО ПОДСИГУРЯВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 27.08.2013 г. ДО 31.08.2013 г. /включително/ ДА НАПРАВЯТ СВОИТЕ ДАРЕНИЯ НА КАСАТА ИЛИ ПО ДАРИТЕЛСКАТА СМЕТКА НА ОБЩИНА КРИЧИМ:
IBAN: BG41 CECB 9790 8466 9757 00
BIG: CECB BGSF
ЦКБ АД кл. Пловдив – България
Офис Кричим
Код вид плащане : 445100

НЕКА ЗАЕДНО ПРЕВЪРНЕМ ПРАЗНИКА НА ОБЩИНАТА В ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ПРЕЖИВЯВАНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ!!!

pdfПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2013 ГОДИНА

Заповед № РД 15-00-273 / 19.08.2013г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за специалното ползване на пътищата, чл.15, ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Кричим, във връзка с издадено Разрешение за Специално ползване на общинските пътища на територията на община Кричим за превоз на тежки и извънгабаритни товари със строителна и транспортна техника за осъществяване на дейности в обхвата на пътя и обслужващите зони, на ОБЕДИНЕНИЕ „КРИЧИМ - 99" - изпълнител по Договор № РД 16-08-23 от 10.06.2013 г., сключен с Община Кричим с предмет: Извършване на СМР за обект: „Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа гр. Кричим" в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ
№ В1К-5101Ш6-С010 ОТ 03.04.2012 г. подписан между МОСВ и община Кричим за проект № В1К-51011116-9-43
„Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр.Кричим" одобрен за финансиране по процедура референтен №'ВО161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." по приоритетна ос 1 „Подобряване
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.", и с цел
опазване на обществения ред, живота, здравето и имуществото на гражданите.

pdfЗАПОВЕД №РД 15-00-273 от 19 август 2013 г.

Официална Церемония „Първа копка” за стартиране на СМР по проект: DIR -51011116-9-43

На 14.06.2013 година се проведе Официална Церемония „Първа копка” за стартиране на СМР по проект: DIR -51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим”
на обща стойност 33 123 540,62 лв., финансиран от Кохезионния фонд на ЕС, Държавния бюджет на РБългария, чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и от бюджета на Община Кричим.

pdfСЪОБЩЕНИЕ

Обявление във връзка с реализацията на проект № DIR-51011116-9-43

ОБЩИНА КРИЧИМ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, че във връзка с реализацията на проект № DIR-51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Върховния административен съд на Република България със свое решение № 7190 от 28.05.2013 г.  потвърди решението на Кмета на община Кричим № РД- 15-00-424/15.12.2012 г.

pdfОтвори / Разгледай

Обявление от 22.02.2013г.

На фона на активните социални протести обхванали цялата страна срещу високите сметки за ток и против монопола на ЕРП-та в България, на 21 февруари 2013 година в община Кричим, а се предполага, че е така и в други общини, се получи информационно писмо от Председателя на Управителния съвет на ЕVN България, с което те отговарят на всички спекулации и нападки по техен адрес. В писмото се посочва, че поради големия обществен интерес на интернет страницата им е публикуван приватизационния договор, чрез който са придобили ЕРП и се изтъква размера на инвестициите които са направени, платените от тях данъци, и се подчертава, че ЕVN България прилага стриктно българската законодателна и регулаторна рамка. Посочва се за периода юли 2012 – юли 2013 г. процента печалба от сметката на всеки клиент и се заявява, че стремежът им е насочен към коректно бизнес партньорство и работа за създаване на справедливи и прозрачни бизнес правила.

Прочети още »

Пропадна пътят Кричим - Пловдив, до село Устина

dupkaПропадна пътят Кричим - Пловдив, до село Устина. От снощи отсечката, която се води републикански път ІІІ – 8602 Пловдив – Перущица - Кричим е затоврена. Това причини тази сутрин затруднение в движението на автобусите и на автомобилите от Кричим към Пловдив.Двете автобусни фирми, които возят работници до областния град са принудени да заобикалят по друг път, чак през Стамболийски, но това не решава проблема, защото има пътуващи, които трябва да слязат в Устина или Перущица, а това няма как да се случи. Освен това ако до дни не бъдат поправени лентите за движение, това ще коства големи финансови загуби както за пътуващите, така и за собствениците на транспортните фирми. Потърпевши са и хората, които използват лични автомобили, за да се придвижат до Пловдив.

Прочети още »

Започва изграждането на хидравлични прагове на река Въча

Преди началото на строително-ремонтните дейности областният управител Здравко Димитров и кмета на община Кричим Атанас Калчев организират среща с жителите на заинтересованите населени места. На нея те ще бъдат запознати с условията и подробностите по изпълнение на проекта. Срещата ще се проведе в град Кричим, на 23 октомври, от 17.30 часа, в големият салон на НЧ „Пробуда - 1912 г.” На 15 октомври, областният управител Здравко Димитров подписа договора за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Хидравлични прагове на река Въча в района на помпена станция „Кричим – Устина”. Фирмата, избрана да извършва изграждането на праговете, е СТРОЙИНЖЕКТ АД – София, представлявана от Катя Попова. Приблизителната стойност на строително-монтажните работи е 300 000 лева. Инвестиционният контрол ще се осъществява от Областна администрация – Пловдив. Хидравличните прагове се изграждат с цел да бъде възстановено нормалното водоснабдяване на Кричим и село Устина през месеците на върхова консумация на вода. Срокът за изпълнение на договора е 49 календарни дни.

Интервю с Кмета на Община Кричим г-н Атанас Калчев

pdfИнтервю с Кмета на Община Кричим г-н Атанас Калчев

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.