A+ A A-

Приключи ремонта на пешеходния мост в Кричим

Пешеходен мост в КричимВъз основа на окончателния доклад и заключението на строителния надзор за обект „Рехабилитация на пътната част на пешеходен мост над р. Въча, гр. Кричим”, че ремонта е извършен в съответствие с одобрения инвестиционен проект, разрешението за строеж и при спазване изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите му нормативни актове, с което са осигурени условията за безопасност при по-нататъшната експлоатация на строежа, на 13.12.2013 г. с тържествен водосвет, мостът беше пуснат в експлоатация.

Гаранционните срокове за извършените от изпълнителя „ДИМИТЪР ЯНКОВ -  КЕНЕДИ МЕТАЛ” ЕТ дейности по ремонта на моста са в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Окончателната стойност на изпълнените СМР възлиза на 98 848, 92 лв. без ДДС. Съгласно условията на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., сумата е разплатена и предстои внасяне на искане за верифицирането й към бюджета на община Кричим от ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция. С изпълнението на инвестиционния проект за ремонт на една от забележителностите на гр. Кричим – пешеходният мост, се възстанови автентичния вид на пътната му част и се постави атрактивно нощно осветление, изпълнено с  четири вида енергоспестяващи лампи.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.