Община Кричим

ОБЯВА: До заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и дои.)

pdfСъобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект „Външно кабелно електрозахранване на Приемно-Предавателна Станция № 3174

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.