A+ A A-

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), обяви нова Конкурсна процедура 33.23-2024 г.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), обяви нова Конкурсна процедура 33.23-2024 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини.

pdfНасоки за кандидатстване по Конкурсна процедура 33.23-2024 >>

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.