A+ A A-

Ред за регистрация на животновъден обект - лично стопанство

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с утежнената епизоотична обстановка, по отношение заболяването Африканска чума по свинете на територията на страната и на основание Заповед № РД-11-1767/21.07.2023 г. на изпълнителния директор на БАБХ и Заповед № 351/25.07.2023 г. на директора на ОДБХ Пловдив, на 01.08.2023 г. в Община Кричим се проведе заседание на назначената със Заповед № РД-02-09-219/31.07.2023 г. на Кмета на община Кричим, постоянно действаща епизоотична комисия, с цел да се предотврати възникването и разпространението на африканската чума по свинете, като се организира  преброяване на домашните свине на територията на Община Кричим в срок до 31 август 2023 г. В тази връзка е необходимо собствениците  и ползватели на животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни за лични нужди тип „заден двор“ да направят регистрация в изпълнение на чл.137, ал. 11, от Закона за ветеринарномедицинската дейност.Собствениците на вече регистрирани животновъдни обекти - лично стопанство, могат свободно да закупуват свине – до ТРИ броя, маркирани с индивидуална ушна марка (кастрирани мъжки и женски) за угояване. Свинете задължително трябва да произлизат от регистрирани в БАБХ промишлени свиневъдни обекти или фамилни свинеферми (тип А). На регистрация „животновъден обект - лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици.

Ред за регистрация на животновъден обект - лично стопанство

 

snimka

Регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ по населени места  се осъществява чрез подаване в общината и кметството на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“. Броят и видовете животни, които могат да бъдат отглеждани в „животновъден обект – лично стопанство“, са определени в чл. 4а на Наредба № 44/ 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр. 5 от 17.01.2020 г.):

–    два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
–    десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
–    три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
–    два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
–    десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
–    петдесет възрастни птици независимо от вида;
–    сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

            С подаването на заявление за регистрация собственикът на животновъден обект – лично стопанство декларира, че е запознат с основните си права и задължения по отглеждането на животни за лични нужди, произтичащи от законодателството.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е БЕЗПЛАТНА!

Файлове за изтегляне:

docЗаявление за регистрация

docxИзисквания към животновъдните обекти - лично стопанство

pdfНаредба № 44 / 20.4.2006 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти 

Община Кричим ©2023 Всички права запазени.