Община Кричим

ЗАПОВЕД № РД-02-09-340 / гр. Кричим, 11.10.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-340 / гр. Кричим, 11.10.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Определяне границите и районите, честотата на сметосъбиране и сметоизвозване, и видът на предлаганите услуги за територията на община Кричим, гр. Кричим за 2020г., както следва:

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.