A+ A A-

ОБРАЗОВАНИЕ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfЗаповед № РД-02-09-62 от 28.02.2024 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2024 г.


pdfЗаповед № РД-02-09-63 от 28.02.2024 г. за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС за 2024 г.


pdfЗаповед № РД-02-09-251 от 31.08.2023 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2023 г.


pdfЗаповед № РД-02-09-252 от 31.08.2023 г. за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС за 2023 г.


pdfЗаповед № РД-02-09-82 от 31.03.2022 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2022 г.


pdfЗаповед № РД-02-09-83 от 31.03.2022 г. за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС за 2022 г.


pdfЗаповед № РД-02-09-74 от 26.02.2021 г. за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС за 2021 г.


pdfЗаповед № РД-02-09-75 от 26.02.2021 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2021 г.


pdfЗаповед РД 02-09-86 от 27.02.2020 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2020 г.


pdfЗаповед РД 02-09-87 от 27.02.2020 г. за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС за 2020 г.


Извън класни форми на обучение и творчески кръжоци >>


Спешъл Олимпикс България - Национална кампания "Сподели усещането" >>


Прессъобщение по ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.03-0127 >>


„Децата на Кричим – различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз >>

„Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз >>


Съобщение по ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-021 >>


Един от основните приоритети в община Кричим е воденето на ефективна социална политика, насочена към подобряване качеството на живот и създаване на благоприятни условия за реализация на нейните граждани. Община Кричим активно показва, че е ангажирана и последователна в действията си по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионерите, гражданите в риск и уязвимите етнически групи. С оглед на това ръководството на общината се стреми да подобрява условията на живот и повишава качеството на предоставяните услуги в специализираните институции за деца и възрастни.Още през Ранното Възраждане – 1396-1762 г., към манастирите „Св. Врач” и „св. Богородица” започват да действат т. нар. килийни училища, в които се обучават бъдещи учители и свещеници. Паралелно с тях към джамиите са отворени и турски училища.Първото светско училище е открито през 1861 г. с учители Костадин Щърковеца, Найден Колев и Стойко Стоименов.През 1864г. Е ИЗДИГНАТА ПЪРВАТА УЧИЛИЩНА СГРАДА с помощта на братята Стоян и Атанас Стоименови.Училището е продължено през 1878 г., като пръв учител е свещеник Атанас Янакиев от с. Жребичко, а втори – Георги Стоянов от с. Лилково. От 1889 до 1914 г. учителства и Васил Стоименов от Кричим. Първите учителки са Мария Димчева и Ана Мартинова.

През 1909 г. е построена нова училищна сграда, която днес е най-старата административна сграда в общината. От 1949 г. училището е самостоятелно и се именува „Димитър Благоев”. През 1980 г. училището се премества в сегашната си сграда и от 1991 г. носи настоящото си име „Васил Левски”.През септември 1966 г. в югоизточната част на Кричим е открито и ново училище –„Св. св. Кирил и Методий”. След 1984 г. училището вече се помещава в нова сграда.На 1 септември 1915 г. е открит първи прогимназиален клас на Кричимската смесена прогимназия с директор Куна Енчева.От март 1922 г. първоначалното училище и прогимназията се сливат в Кричимско народно основно училище, като в края 1925 г. е надстроен и вторият му етаж.

През 1949 г. е завършена сградата на прогимназията и от 5 септември същата година основното училище се разделя на Народно училище „Димитър Благоев” и Народна прогимназия „Георги Димитров”.От септември 1960 г. турското училище „Назъм Хикмет” се слива с българското училище. Настоящата училищна сграда – 28-о класно училище, отваря врати на 15 септември 1979 г., а от 1981 г. прогимназията прераства в Единно средно политехническо училище (ЕСПУ).През 1991 г. Средното училище се преобразува и преименува в Средно общообразователно училище „Петко Рачов Славейков”. На територията на Общината съществува традиционно изградена образователна система, която не се отличава от останалите в Областта и страната. Тя обхваща детски заведения и общообразователни училища.В община Кричим има 4 броя учебно-възпитателни заведения: 2 целодневни детски градини , 1 начално и 1 средно училище . Общият брой на учениците през учебната 2019-2020 година е 1 139. Обучението в общината е интегрирано – заедно учат българи, турци и роми.

Учебни заведения:

СУ ”П.Р.Славейков-Начален етап“

НУ ”Васил Левски”

СУ ”П.Р.Славейков”

ДГ ”Незабравка”

ДГ ”Ралица”

На 22 април 2008 година бе подписан договор между общината и Социално Инвестиционния фонд за отпускане на средства в размер на 390 018 лева, за ремонт на ОДЗ „Незабравка”. Съфинансирането от Община Кричим бе в размер на 78 100 лв. След сключване на договор с фирмата спечелила обществената поръчка обявена от Община Кричим и СИФ на 10 август 2008 година стартираха ремонтните дейности предвидени по проекта. През януари 2009 година „Леброс Инженеринг” предаде обекта ремонтиран , а през периода на строително монтажните работи е упражняван независим строителен надзор от „Тракия Гаранд” АД. На 01.09.2009 г., изцяло обновеното обединено детско заведение „Незабравка”, отвори врати в европейския си вече вид. Предвидените по проекта ремонтни дейности приключиха успешно и детското заведение отговаря на всички европейски изисквания и условия необходими на децата, за да се развиват, обучават и растат по – добре, а възпитателите да работят в приятна и съвременна обстановка.
Учебната 2011/2012 година децата и учениците от ОДЗ „Ралица”, НУ „Св.Св.Кирил и Методий” и НУ „Васил Левски” посрещнаха в изцяло обновени сгради по Оперативна програма „Регионално развитие” , схема BG161PO001/4.1-03/2010”, Договор № BG161PO001/4.1 - 03/2010/030 между МРРБ, УО на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и община Кричим. Общата стойност на проекта, финансиран по договора бе 976 246,33 лв.След проведени процедури по Закона за обществени поръчки беше избрана фирма изпълнител - „БРАВО - СТРОЙ” ООД, която съгласно Договори от 20.07.2011год. изпълни дейности,включващи: подмяна на покривни конструкции, монтаж на нова PVC-дограма и поставяне на топлоизолация по фасади, които да осигурят енергийна ефективност на обектите. Контрола по изпълняваните дейности се осъществи от фирма за строителен надзор „Номолос” ,както и от служители на община Кричим.Община Кричим бе възложител и по Договори за: Авторски надзор, Одит на проекта и Договор за изготвяне на банери и табели, осигуряващи информация и публичност съгласно условията по Договор № BG161PO001/4.1 - 03/2010/030.След реализацията на този проект, всички учебни заведения на територията на общината отговарят на условията за енергийна ефективност, цел , заложена за изпълнение в Общинския план за развитие за периода 2007-2013година. Ръководството на община Кричим ще продължи да работи в полза на децата и учениците от нашият град, използвайки всяка възможност за кандидатстване по Оперативни програми в областта на образованието, спорта и младежките дейности и осигурявайки им по-добри условия за обучение и подрастване.

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.