A+ A A-

Сигнали от граждани и отговори на Общинска Администрация - Кричим


pdfОТГОВОР НА СИГНАЛ: УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА, Във връзка с постъпил Ваш сигнал вх. № АО-07-01-411/26.06.2020 г. и извършената във Ваше присъствие проверка от служители на община Кричим в ПИ 39921.501.418 по КККР на гр. Кричим, с административен адрес: гр. Кричим, бул. „Света Марина” № 53

pdfСигнал за помощ и съдействие относно Напоителен канал "Света Марина"

pdfПреписка - Напоителен канал "Света Марина"


pdfВъв връзка с постъпил сигнал в Областна администрация - Пловдив с ваш Вх. № АД-03- 10/15.01.2020 г. от „рапортуващ” гражданин на община Кричим, Ви предоставям следната конкретна информация: / Публикувано на 20.02.2020г. /


pdfДО ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ГР. ПЛОВДИВ \ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР с настоящото се обръщаме към вас - група граждани от гр. Кричим, като искаме да ви сигнализираме, че на територията на нашият град се извършва нерегламентирано водоползване от коритото на р. Въча. / Публикувано на 19.02.2020г. /

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.