A+ A A-

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА КРИЧИМ


 
Величка Ташева Беличева – Бучова - Секретар на Община Кричим

 

Величка Ташева Беличева – Бучова  - Секретар на Община Кричим от 01.05.2008 година

Приемен ден - вторник от 10.00 до 12.00 часа

Тел: 03145 / 20 83

 sekretar@krichim.egov.bg

 

 

 

Секретарят на общината организира и отговаря за:

1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване и останалите звена от общинската администрация, съгласно действащата структура на подчиненост към него;
4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми;
7. утвърждава Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Кричим;
8. организира оценяване изпълнението на служителите в община Кричим;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
10. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административно процесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;
11. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
12. изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.