КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМАтанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим

 

Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим от 09.11.2007 година

Приемен ден – сряда от 14.00 до 16.00 часа

Тел: 03145 / 22 50

kmet.krichim@gmail.com

 

pdfПрограма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2016 – 2019г.

 

 

 

 

Кметът на Общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
4. назначава и освобождава от длъжност заместник кметовете на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
5. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
6. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
7. организира изпълнението на дългосрочните програми;
8. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
10. възлага изпълнението на свои функции на заместник-кметовете, секретаря на общината и други длъжностни лица, като координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на заместник-кметовете при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
11. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
12. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
13. председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
14. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на ЗУТ, както и организира изпълнението им;
15. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на заместник-кметовете и на други длъжностни лица от общинската администрация;
16. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
17. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
18. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.
19. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
20. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
21. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство, като възлага това на определени длъжностни лица;
22. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно действащата нормативна уредба на основание чл. 2, ал. 2 от ЗДСл.;
23. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл.;
24. утвърждава длъжностното и поименното разписание на служителите в общинската администрация и дейностите към нея;
25. прави периодично публичен отчет пред населението на общината за изпълнение на програмата му;
26. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.