Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 21.11.2021 година


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.


 

 

 


 

Избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание на 14.11.2021 година


pdfУКАЗ № 245 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

pdfХРОНОГРАМА за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК


ВАЖНО!!! Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г. - Разяснителна кампания

Гласуване с машина – Видео клип >>

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация – Видео клип >>

Гласуване на избиратели с увреждания – Видео клип >>

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка – Видео клип >>

Гласуване с машина в изборния ден – pdfПлакат >>

ВНИМАНИЕ!!! Обучение за машинно гласуване - Симулатор машинно гласуване 14 ноември 2021 г.


pdfСъобщение за демонстрационно пробно гласуване в община Кричим. Уведомяваме Ви, че считано от 02.11.2021г. (вторник) до 10.11.2021г. (сряда) в община Кричим ще се провежда демонстрационно пробно гласуване.


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦАот избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент нарепубликата и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Кричим уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., могат да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾ През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾ На място в Общинска администрация Кричим – всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа

◾ Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾ Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


pdfСЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК и ПСИК за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14-ти ноември 2021г. / Публикувано на 01.10.2021г. /


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и занародни представители на 14 ноември 2021 г. по (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) / Публикуван на 30.09.2021г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-340 от 20.09.2020 г. на кмета на община Кричим. Относно: Образуване на ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на ОБЩИНА КРИЧИМ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България, и избори за Народно събрание на 14.11.2021 година, и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.


 

 

 

 


 

Избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.


pdfУказ № 130 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

pdfХронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (приета с Решение № 8-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК)


ГЛАСУВАНЕ С ПРОБНА МАШИНА В ОБЩИНА КРИЧИМ

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че на 08.07.2021 г. (четвъртък) от 15.00 ч. до 17.00 ч. ще имате възможност за пробно гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, предоставено от РИК 17 Пловдив област.

Устройството за пробно гласуване ще бъде разположено в сградата на общински Младежки дом - гр. КРИЧИМ, ул. „Никола Петков” № 11.


ВАЖНО!!! ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021 - Разяснителна кампания

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация – Видео клип >>

Гласуване на хора с увреждания – Видео клип >>

Гласуване на избирателите с машина – Видео клип >>

Гласуване с машина в изборния ден – Плакат >>     /     Брошура >>

ВНИМАНИЕ: Тук можете да се упражнявате на симулатор за машинно гласуване за парламентарните избори на 11 юли 2021 като стартирате -  Избори за народни представители 2021>>


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци в изборите за народни представителина 11 юли 2021 г.


pdfСЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за сформиране състав на ПСИК за изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г. / Публикувано на 18.06.2021г. /


pdfСЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г. На основание чл. 91, ал. 1  и ал. 2 от  Изборния кодекс, на 05-ти юни 2021 г. /събота/  от 09.00 часа в зала № 21 на Общинска администрация - гр. Кричим ще се проведат консултации за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии. / Публикувано на 02.06.2021г. /


С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен - През интернет на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез този сайт:

- Гражданите могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

- Общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, могат да подадат искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път.

- Общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, могат да подадат удостоверение за гласуване на друго място по електронен път.

- Общинските администрации могат да извършват: служебни справки в избирателните списъци; обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес; регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

С изменение на Изборния кодекс от 01.05.2021 г, съгласно Чл. 36. (1), избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата  https://regna.grao.bg/


pdfСЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г./ Публикувано на 28.05.2021г. /


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) / Публикуван на 27.05.2021г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-186 гр. Кричим, 19.05.2021 г. Относно: Обявяване на Избирателни списъци. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, Указ № 130 от 12-ти май 2021 г. (обнародван в ДВ, бр. 39 от 12-ти май 2021 г.) на Президента на републиката и във връзка с обявяване на избирателни списъци за произвеждането на избори за Народно събрание на 11 -ти юли 2021 година


pdfЗаповед № РД-02-09-185 гр. Кричим,18.05.2021 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК) и във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г.


 

 

 

 


Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.


pdfУказ № 9  на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

pdfХРОНОГРАМА за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. (приета с Решение № 1949-НС от 21 януари 2021 г.)


Активно избирателно право>>               Гласуване на избиратели с увреждания>>


Централната избирателна комисия уведомява, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/.


СЪОБЩЕНИЕ

pdfза провеждане на консултации за сформиране състава на Подвижна КОВИД секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. / Публикувано на 30.03.2021г. /


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представителина 4 април 2021 г.


ЗАПОВЕД № РД-02-09-63 гр. Кричим, 19.02.2021 г.

pdfОтносно: Реда и условията за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Кричим във връзка за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 година


pdfСъобщение за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. / Публикувано на 22.02.2021г. /


pdfИзбирателен списък за произвеждане на избори за народни представителина 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) / Публикуван на 19.02.2021г. /


pdfСъобщение за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. / Публикувано на 17.02.2021г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-56 гр. Кричим, 15.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, Указ № 9 от 14-ти януари 2021 г. (обнародван ДВ, бр. 5 от 19-ти януари 2021 г.) на Президента на републиката и във връзка с обявяване на избирателни списъци за произвеждането на избори за Народно събрание на 04-ти април 2021 година.


pdfЗаповед № РД-02-09-51 гр. Кричим, 04.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК) и във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 04.04.2021 година.

pdfПриложение № 1 към Заповед № РД-02-09-51/04.02.2021г.

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.