A+ A A-

Избори за Народно събрание на 26.03.2017г.


pdfХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание 26.03.2017 г., приета с Решение 4125-НС от 26.01.2017 г.,поправена с Решение № 4140-НС от 27.01.2017 г.


pdfЗАПОВЕД № РД 02-09-143 /гр. Кричим, 22.03.2017 г. Относно: осигуряване необходимата пожаробезопасна дейност в избирателнитесекции и сградите, в които се помещават при произвеждането на изборите за Народносъбрание на 26.03.2017 г.


pdfЗАПОВЕД № РД 15-02-09-141гр. Кричим, 21.03.2017 г.На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 215 от Изборния кодекс и във връзка с Методически указания на Централна избирателна комисия, приети с Решение № 4371-НС от 01-ви март 2017 г.


pdfЗ А П О В Е Д № РД-02-09-135 гр. Кричим, 20.03.2017 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, ал. 1 и чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс


pdfЗ А П О В Е Д № РД-02-09-87 гр. Кричим, 23.02.2017 г. ОТНОСНО: Осигуряване необходимата пожаробезопасна дейност в избирателните секции и сградите, в които се помещават


pdfЗАПОВЕД № РД 02-09-132 /гр. Кричим, 17.03.2017 г.Относно: Обезпечаване нормалното произвеждане на изборите за Народно събрание на 26-ти март 2017 г.


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.


pdfСЪОБЩЕНИЕ  - заявки за осигуряване на транспорт в изборния ден на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, ще се приемат на 26.03.2017г.


pdfЗАПОВЕД № РД -02-09-86гр. Кричим, 23.02.2017 г.Относно; Ред и условия за провеждане на предизборна кампания натериторията на Община Кричим във връзка за произвеждане на избори занародни представители на 26.03.2017 г.


pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-66гр. Кричим, 13.02.2017 г.На основание 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местнатаадминистрация, във връзка с Указ № 59 от 24-ти януари 2017 г. (обнародван ДВ, бр. 9 от26-ти януари 2017 г.) на Президента на републиката за насрочване на избори за Народносъбрание на 26-ти март 2017 година, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс


pdfСЪОБЩЕНИЕ - 2 за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за народни представители на 26.03.2017 г.


pdfСъобщение за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за народни представители на 26.03.2017 г.


pdfИзбирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)


pdfЗАПОВЕД  № РД-02-09-51 гр. Кричим, 03.02.2017 г.Относно: Обявяване на Избирателни списъци.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, Указ №59/24.01.2017 г. (обн. ДВ бр. 9/26.01.2017 г.) на Президента на републиката и във връзка с обявяване на избирателни списъци за произвеждането на избори за народни представители на 26.03.2017 г.


pdfЗАПОВЕД№ РД-02-09-43 гр. Кричим, 30.01.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), Решение № 4128-НС от 26.01.2017 г. на ЦИК, във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители на 26.03.2017 г.


pdfЗаповед № РД-02-09-40 гр.Кричим, 27.01.2017 г.На основание чл. 14. ал. 2 от Закона за и местното самоуправление и местната администрации, във връзва с чл. 18. ал. 1 от Изборния кодекс и Указ № 59 от 24.01.2017 г. (обнародван ДВ, 6р. 9 от 26-ти януари 2017 г.) на Президента на републиката за насрочване на избори за Народно събрание на 26-ти март 2017 година

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.