A+ A A-

ВЪТРЕШЕН ОДИТ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfР Е Ш Е Н И Е № РД-02-09-159 гр. Кричим, 07.04.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, във връзка с чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и моя Заповед № РД-02-09-94/27.02.2017г.


pdfГ О Д И Ш Е Н  П Л А Н за дейността на звеното за вътрешен одит в община Кричим, област Пловдив за 2017 г.

pdfС Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И  П Л А Н за дейността на звеното за вътрешния одит в община Кричим, област Пловдив за периода 2017 – 2019 г.

pdfПриложение 1 ОДИТНА ВСЕЛЕНА. ФУНКЦИОНАЛЕН ПОДХОД

pdfПриложение 2 СПИСЪК НА РИСКОВИТЕ КАТЕГОРИИ И ФАКТОРИ

pdfПриложение 3 РИСКОВИ ФАКТОРИ, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА ЕТАП СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019г.

pdfПриложение 4 ОЦЕНКА НА РИСКА

pdfПриложение 5 КЛАСИРАНЕ НА ОБЛАСТИТЕ ЗА ОДИТ

pdfПриложение 6 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2017г. – 2019г. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА 2017г., 2018г. и 2019г., СЪГЛАСНО ОДИТНАТА СТРТЕГИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЧОВЕКОДНИ

pdfГРАФИК ЗА РАБОТА НА ЗВО ПРЕЗ 2017 г.


pdfГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА КРИЧИМ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА 2016 ГОДИНА

pdfРИСКОВИ ФАКТОРИ, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА ЕТАП ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ ЗА 2016 г.

pdfОЦЕНКА НА РИСКАЗА 2016 ГОДИНА

pdfКЛАСИРАНЕ НА ОБЛАСТИТЕ ЗА ОДИТ

pdfРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА 2016г, СЪГЛАСНО ГОДИШНИЯ ПЛАН И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЧОВЕКОДНИ


pdfГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА КРИЧИМ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА 2015 ГОДИНА

pdfГРАФИК ЗА РАБОТА НА ЗВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

pdfКЛАСИРАНЕ НА ОБЛАСТИТЕ ЗА ОДИТ

pdfОЦЕНКА НА РИСКА

pdfРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ГОДИШНИЯ ПЛАН И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЧОВЕКОДНИ

pdfРИСКОВИ ФАКТОРИ, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА ЕТАП ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ ЗА 2015 ГОДИНА

pdfСТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА КРИЧИМ

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.