A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2014 ГОДИНА


pdfРЕШЕНИЕ № 207 Протокол № 22 от 13.02.2014 година

Приложения:

pdfПриложение № 1 – Инвестиционна програма на община Кричим за 2014г.

pdfПриложение № 2 - Разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи

pdfПриложение № 3 - Преходни остатъци към 01.01.2014 година към ФО1/28.01.2014г.

pdfПриложение № 4 – Списък на длъжностите и на лицата които имат право на транспортни разноски в размер на 85%

pdfПриложение № 5 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз

pdfПриложение № 6 – Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014, 2015, 2016г.

pdfПриложение № 7 – Второстепенни разпоредители с бюджет

pdfПриложение № 8 - Намерения за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2014г.

pdfПриложение № 9 - Размер на просрочените задължения от 2013г.

pdfПриложение № 10 – Справка за разпределение на заделения 5 % резерв 28 960 по дейности, финансирани с трансфери от ЦБ

pdfПриложение № 11 – Разходи за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети

pdfПриложение № 12 - Разходи за държавни дейности 2014г.

pdfПриложение № 13 - Разходи за местни дейности 2014г.

pdfПриложение № 14 - Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2014г.


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013г.

Баланс на община Кричим към 31.12.2013г. >>       Обяснителна записка >>        Одитен доклад >>        Одитно становище >> 

Писмо >>       Рекапитулации по функции >>       Решение № 406 >>       Стойностни показатели >>

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.