A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2015 ГОДИНА


pdfКАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗЪМ 31.12.2015


pdfБаланс към 31.12.2015


pdfОбяснителна Записка ГФО към 31.12.2015 г.


pdfОдитен - годишен финансов отчет на община Кричим за 2015


Община Кричим отчет на бюджет за 2014 година - публикувано на 03.02.2016 г.

pdfОбяснителна записка към ГФО 31.12.2014 г.


pdfБаланс към 31.12.2014 г.


pdfТримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г.


pdfОдитен доклад ГФО 31.12.2014 г.


pdfРешение № 291 Протокол № 30 от 11.02.2015г.

Приложения:

pdfПриложение № 1 - План – график за обслужване на просрочените задължения

pdfПриложение № 4 – Справка за разпределението на преходния остатък от 2014 г по функции и дейности по бюджета за 2015г.

pdfПриложение № 4а – Справка за разпределението на преходния остатък от 2014 г по функции и дейности по бюджета за 2015г.

pdfПриложение № 11 – Инвестиционна програма на община Кричим за 2015г.

pdfПриложение № 12 – Разходи за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети

pdfПриложение № 13 – Списък на длъжностите и на лицата които имат право на транспортни разноски

pdfПриложение № 14 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС

pdfПриложение № 15 – Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014, 2015, 2016г.

pdfПриложение № 16 – Второстепенни разпоредители с бюджет

pdfПриложение № 17 - Намерения за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2015г.

pdfПриложение № 18 - Разходи за държавни дейности 2015г.

pdfПриложение № 19 - Разходи за местни дейности 2015г.

pdfПриложение № 20 - Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2015г.

pdfПриложение № 21 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 127 по ЗПФ за 2015г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.