ОБЩИНА КРИЧИМ - ХАРТА НА КЛИЕНТА 2015


 Харта на клиента

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Община Кричим разработи тази Харта на клиента водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за модернизация на държавната администрация и от желанието да предоставя на всеки, който се нуждае, качествени и комплексни услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин.

Кметът на община Кричим ръководи цялостната изпълнителна дейност на общината. При изпълнение на своите правомощия той е подпомаган от администрация, разделена на обща и специализирана, която се ръководи от ресорни заместник-кметове и секретар.

Общинската администрация подпомага кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Общинска администрация Кричим е разработила и внедрила интегрирана система за управление в съответствие със стандартите ISO 9001:2008. В резултат на провежданата политика по управление общинската администрация цели да постигне подобряване на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.

Целта ни е да разясним на потребителите на услуги какво могат да очакват от нашата администрация, как могат да го получат, какви са техните права на клиенти и как могат да ги защитят. Проучвайки техните мнения и препоръки, да заложим съвременни и по-високи стандарти на административното обслужване, за да отговорим адекватно на потребностите им.

Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите на:

 • равен достъп до административните услуги и до информацията за административно обслужване;
 • различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
 • любезно и отзивчиво отношение;
 • координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;
 • надеждна обратна връзка;
 • изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
 • качество на предоставяните услуги.

Целите, които си поставяме са:

 • открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация по достъпен и отзивчив начин на потребителите на административни услуги относно предоставяните от администрацията услуги и сроковете за тяхното изпълнение и улесняване достъпа до услуги чрез различни канали;
 • предоставяне на комплексно административно обслужване, съобразено с изискванията на потребителите чрез взаимодействие с други организации;
 • изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги за отчитане на техните мнения и оплаквания и създаване на система за измерване удовлетвореността на клиентите;
 • постоянно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при административното обслужване.

За постигането на тези цели ние се задължаваме:

 • да предоставяме информация за административните и технически услуги на достъпен и разбираем език;
 • да отговаряме на запитвания от общ характер и насочваме въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
 • да разясняваме изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по предварително установен ред;
 • да приемаме заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;
 • да приемаме устни заявления за административни услуги и регистрираме запитвания по закона за достъп до обществена информация;
 • да проверяваме пълнотата на документацията за всяка административна услуга;
 • да даваме информация за хода на работата по преписката;
 • да осъществяваме връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;
 • да предоставяме исканите документи.

В замяна очакваме от Вас:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • да се отнасяте с доверие към възможностите, които Ви дават предоставените услуги или информация;
 • да давате пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;
 • да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на общината - 4220 Кричим, Пл."Обединение"№3;
 • можете да оставите Вашите писмени мнения, предложения и въпроси в кутията пред касата на общината на партерния етаж в сградата на общинската администрация.
 • може да използвате и телефоните на общината за информация 03145/2069; 03145/2250 или изпратите вашето писмо на факс 03145/2351
  или на e-mail: kmet_krichim@abv.bg;
 • информация можете да получавате всеки работен ден от 08.00 до 12.00ч. и от 13.00ч. до
  17.00 часа в деловодство на община Кричим;
 • подробности за извършваните от нас административни услуги, необходимите документи и дължимите такси можете видите на таблото в сградата на община Кричим, на партерния етаж, както и на сайта на общината на адрес: www.krichim.bg;

Когато ни посетите:

 • служителите ни ще Ви приемат и обслужат в рамките на 10 минути;
 • ако имате предварително уговорена среща, ще се стараем да Ви приемем в уговорения час;
 • ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок;

Когато ни пишете:

 • адресирайте писмата си на адрес: гр. Кричим , Пл. "Обединение" № 3;
 • можете да получите информация по телефон, дали сме получили и регистрирали писмото Ви;
 • ще получите писмен отговор на Вашето запитване на посочения от Вас адрес до 7 дни.

Когато ви пишем:

 • ще адресираме писмата Ви на адреса, който сте ни посочили;
 • ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;
 • ще Ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи Вашите предложения, сигнали или жалби.

Когато предоставяме услугите от които се нуждаете:

 • да не изискваме от Вас представянето на документи, които са налични в общинската администрация;
 • можете да разчитате на равно поставено, честно, открито и любезно отношение;
 • ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за Вас;
 • ще Ви предоставим услугата на адреса, който сте ни посочили, чрез лицензиран пощенски оператор, зато заплатите цената на пратката при нейното получаване;
 • ще анализираме Вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена.

Ако не сте доволни:

 • от изпълнението на стандартите за обслужване
 • от отношението на конкретен наш служител
 • или имате други оплаквания

Моля да ни уведомите за нередностите !

Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. Подайте писмено сигнал!

По жалба срещу незаконни, неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в нормативно определения двумесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок. писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

Важно е да се знае:

 • анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
 • общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани в закони, подзаконови нормативни актове и актове на Общински съвет Кричим, които са публикувани на сайта на общината.

Обжалване на административните актове.

Вие можете да оспорите административен акт на кмета на общината само в качеството си на "заинтересовано лице", т.е. ако са засегнати ваши лични интереси. В този случай оспорването можете да направите пред Областния управител или пред съда,

Достъп до обществена информация.

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

Кой има право на достъп?

 • български граждани;
 • чужденец или лице без гражданство;
 • българско или чуждестранно юридическо лице.

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се разглежда от Общинска администрация Кричим във възможно най - кратък срок, но не по - късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

Кога може да ви бъде отказан достъп?

 • когато исканата от Вас информация е класифицирана или друга защитена тайна в случаи, предвидени със закон;
 • когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;
 • когато до информацията ви е бил разрешен достъп през предходните шест месеца.

Когато в Общинска администрация Кричим не се съхранява исканата от Вас информация, Ви уведомяваме за невъзможността да Ви бъде предоставена. Решението на кмета на общината за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на обществена информация се обжалва пред съда.

Защита на личните данни

Лични данни са всяка информация за физическо лице. която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Общинска администрация Кричим е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване.

Полезна информация !

Работно време на Общинска администрация: всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00 часа и от 13.00ч. до 17.00 часа.

Тази Харта е утвърдена от кмета на Община Кричим и е публикувана на интернет страницата на общината www.krichim.bg.

Хартата на клиента можете да намерите на партерния етаж на общинската администрация Кричим.

Тя се актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на общината и в отговор на изискванията на клиентите ни.

Вие имате право на по-добър достъп до услуги, извършвани качествено, при пълна прозрачност и ясни процедури!

Ние сме готови с нашите действия да гарантираме вашите права!

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.