СТРАТЕГИИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfСтратегията за управление на общинската собственост на община Кричим за периода 2024-2027 г.


pdfСтратегия за управление на риска в община Кричим за периода 2022 - 2024 г. / Публикувана на 19.09.2022г. /


pdfОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА КРИЧИМ 2022 – 2023 г. / Публикувана на 17.01.2022г. /

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Кричим за периода 2022-2023 г.


pdfСтратегия за управление на риска в община Кричим за периода 2019 - 2021 г.


pdfСтратегия за управление на общинската собственост на община Кричим за периода 2020-2023 г.


pdfГодишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици в община Кричим за 2018г.


pdfОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА КРИЧИМ 2018 - 2019г.


pdfСТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2018г.

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.