СТРАТЕГИИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА КРИЧИМ 2022 – 2023 г. / Публикувана на 17.01.2022г. /

pdfМОТИВИ към ПРОЕКТ на на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Кричим за периода 2022-2023 г.


pdfСтратегия за управление на риска в община Кричим за периода 2019 - 2021 г.


pdfСтратегия за управление на общинската собственост на община Кричим за периода 2020-2023 г.


pdfГодишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици в община Кричим за 2018г.


pdfОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА КРИЧИМ 2018 - 2019г.


pdfСТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2018г.


pdfГодишен план за спортни и младежки дейности през 2015г.


pdfПлан за действие на Община Кричим в изпълнение на стратегия на област Пловдив за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация при Община Кричим за пероида 2015 – 2020г.

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.