ПРАВИЛНИЦИ И ПРАВИЛА - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfУСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРИЧИМ / Публикувано на 13.02.2024г. /

pdfЗаповед № РД-02-09-46гр. Кричим, 13.02.2024г.На основание чл. 44, ал. 1, т. 17 и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията. / Публикувано на 13.02.2024г. /


pdfПравила за определяне на основните работни заплати и видовете допълнителни възнаграждения на директорите на детските градини на територията на община Кричим, считано от 01.01.2024 г.  / Публикувано на 25.01.2024 г.,10:05 ч. /


pdfПравила за определяне на основните работни заплати и видовете допълнителни възнаграждения на директорите на детските градини на територията на община Кричим / Публикувано на 12.09.2023г.,15:15 ч. /


pdfПравилник за реда и организацията на дейността в Домашен социален патронаж град Кричим / Публикувано на 14.05.2020г. /


pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-211 / гр. Кричим, 03.07.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение 704 от 05.10.2018год. на Министерски съвет за приемане на мерки за трансформация на модела за административното обслужване, във връзка с чл. 3 и чл. 4 от Закона за електронното управление и чл. 4, ал. 2 от Общите условия за обмен на електронни документи между участници, регистрирани в Административния регистър / Публикувано на 04.07.2019г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-190 / гр.Кричим 18.06.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 24-ти октомври 2018 г. на Министерски съвет за създаване на профили на административните органи в Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление” / Публикувано на 19.06.2019г. /


pdfВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ

ЗАПОВЕД № РД-02-09-11 гр. Кричим, 09.01.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона да местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 7 от Закона за устройство на територията


pdfЗАПОВЕД № РД15-00-365гр.Кричим, 17.09.2016 г.На основание чл. 44. ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 92, ал. 2 - ал. 7 във връзка с ал. I от Закона за гражданската регистрация


pdfЗАПОВЕД № РД15-00-363гр.Кричим, 17.09.2016 г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация


pdfВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД КУЛТУРА >>


ПРАВИЛНИК ЗА СЧЕТОВОДНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТ, ОТЧЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ УРЕЖДАЩИ ТРУДОВО ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩИНА КРИЧИМ >>


pdfПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА КРИЧИМ / Публикуван на 27.10.2022 г. /


ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБЩИНА КРИЧИМ >>

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.