A+ A A-

ПЛАНОВЕ, ДОКЛАДИ, ОЦЕНКИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfГодишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Кричим за 2021 г. / Публикуван на 02.06.2021г./ >>

Приложение № 1  /   Приложение № 2   /  Приложение № 3


pdfОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, КАЧЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИЗВЪРШВАНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2020 Г.


pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2020 г.


pdfОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2021 ГОДИНА

pdfПриложение към общинския годишен план за младежта


docxПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

docxГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША за стопанската 2021/2022 г. НА ОБЩИНА КРИЧИМ

xlsxПриложение № 1 към Решение № 133 -25.02.2021-пасища, мери, ливади-общо ползване

xlsxПриложение № 2 към Решение № 133 - 25.02.2021 - пасища, мери, ливади-индивидуално ползване


pdfПлан за действие към Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим за периода 2020 - 2023.

pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2019 г.


pdfОбщински план за развитие на младежта през 2020г.


pdfГодишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим за 2020 г.

pdfПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦОП - ОБЩИНА  КРИЧИМ 2020г. / Приложение № 1

pdfПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  ЗА СТАРИ ХОРА ОБЩИНА  КРИЧИМ - 2020 г. / Приложение № 2

pdfПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЩИНА  КРИЧИМ - 2020 г ./ Приложение № 3


pdfГодишен план за паша за стопанската 2018/2019г. на община Кричим - Приложение към Решение № 270, взето с Протокол № 31 от 20.02.2018 год. на ОбС - Кричим

pdfПасища, мери, ливади за общо ползване - Приложение № 1 към Решение № 270, взето с Протокол № 31 от 20.02.2018 г.

pdfПасища, мери, ливади за индивидуално ползване - Приложение № 2 към Решение № 270, взето с Протокол № 31 от 20.02.2018 г.

pdfПравила за ползване на мери и пасища община Кричим 2018-2019г.- Приложение към Решение № 270, взето с Протокол № 31 от 20.02.2018 год. на ОбС - Кричим


pdfОбщински план за развитие на младежта в изпълнение на закона за младежта в община Кричим за 2018г.

pdfОбщински план за развитие на младежта  - Приложение 1 към Решение № 266, взето с Протокол № 31 от 20.02.2018г.


pdfМониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на община Кричим за 2019г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация


pdfОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КРИЧИМЗА 2017 Г.


pdfГОДИШЕН КАЛЕНДАР ПЛАН ЗА СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2017Г.


pdfГодишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим за 2018 г.

pdfП Л А Н ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  ЦОП – ОБЩИНА КРИЧИМ 2018г. /  Приложение № 1

pdfП Л А Н ЗА  РАЗВИТИЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  ЗА СТАРИ ХОРА – ОБЩИНА КРИЧИМ 2018г. /  Приложение № 2

pdfП Л А Н ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ОБЩИНА КРИЧИМ 2018г. /  Приложение № 3


pdfГодишен план за паша, определяне размера и местоположението за мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им

pdfПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА KРИЧИМ

pdfПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

pdfПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ

pdfОЦЕНКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ НАЕМИ ЦЕНИ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ В ЗЕМЛИЩЕТО ГРАД КРИЧИМ


pdfМониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на община Кричим за 2016г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация


pdfГодишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ (Отчетна година 2016)


pdfМониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на община Кричим за 2015г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация


pdfГодишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Кричим – 2017 >>

pdfПриложение № 1  /  pdfПриложение № 2  /  pdfПриложение № 3


Общински план за развитие 2014 – 2020г. >>


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кричим 2014 – 2020г.през 2015г.>>


pdfГодишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Кричим – 2015 >>

pdfПриложение № 1   /   pdfПриложение № 2   /   pdfПриложение № 3


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кричим 2014 – 2020г. >>


pdfОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2015 ГОДИНА


Mониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на Община Кричим за 2014г. >>


Последващата оценка на Общинския план за развитие 2007 – 2013г. >>


Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кричим, област Пловдив за 2015г. >>

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.