РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2015

№ ПО РЕД № НА ЗАПОВЕДТА ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ОТНОСНО
1 РД15-00-1 05.01.2015

Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-266/16.09.2014 год.

Назначаване на постоянно действаща комисия, която да определи бенефициентите, които ще ползват услугата „Обществена трапезария” за периода януари – април 2015 год..

2 РД15-00-2 05.01.2015 Заповед за временно преустановяване на учебния процес в НУ „Васил Левски”, считано от 05.01.2015 год.
3 РД15-00-3 05.01.2015 Заповед за определяне на Екип за управление на Програма „Старт на кариерата”.
4 РД15-00-4 05.01.2015 Заповед за определяне на работното време на назначените по програма „Старт на кариерата”.
5 РД15-00-5 05.01.2015 Заповед за чистач ОМД да изпълнява функциите на призовкар на 05.01.2015 год.
6 РД15-00-6 06.01.2015 Заповед за комисия, която да извърши оглед на покривната конструкция на СОУ „П.Р.Славейков”, за установяване на нанесените щети.
7 РД15-00-7 06.01.2015 Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на строителни и други материали и консумативи за нуждите на община Кричим през 2015 год.
8 РД15-00-8 06.01.2015 Заповед за комисия, която да проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост.
9 РД15-00-9 06.01.2015 Заповед за отмяна на Заповед № РД15-00-2/05.01.2015 год.
10 РД15-00-10 06.01.2015 Заповед за нарушение на чл.16, т.5, т.6, т.7 и т.8 от Правилника за вътрешния трудов ред на община Кричим от страна на служителите в общинска администрация
11 РД15-00-11 07.01.2015 Заповед за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от самостоятелен обект – частна общинска собственост с идентификатор 39921.503.403.1.6 с адрес гр. Кричим, ул. „Никола Петков” №11.
12 РД15-00-12 08.01.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на състоянието на 4 куб. контейнери за смет.
13 РД15-00-13 08.01.2015 Заповед за налагане на наказание на юрисконсулт при община Кричим.
14 РД15-00-14 09.01.2015 Заповед за комисия, която да извърши оглед на автомобил АУДИ А6 с рег. номер С 1919 ХХ, като установи техническото състояние на автомобила и наличното гориво.
15 РД15-00-15 13.01.2015 Заповед за прекратяване на процедура по провеждания публично оповестен конкурс за отдаване под наем части от самостоятелен обект – частна общинска собственост с идентификатор 39921.503.403.1.6 с адрес гр. Кричим, ул. „Никола Петков” №11.
16 РД15-00-16 14.01.2015 Заповед за комисия, която да извърши три проверки през текущата 2015 год. на обстоятелствата от постъпилите декларации през 2014 год. от физическите и юридическите лица по чл.18б, ал.1, т.1 и 2 от НОАМТЦ.
17 РД15-00-17 16.01.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място с цел установяване състоянието на сграда с кадастрален идентификатор 39921.4.978.2 с административен адрес: гр. Кричим, „Манастир Рождество Богородично” №1.
18 РД15-00-18 16.01.2015 Заповед за определяне на  комисия по трудоустрояване в община Кричим.
19 РД15-00-19 19.01.2015 Заповед за комисия, която да извърши инвентаризация на материални и нематериални активи и запаси собственост на община Кричим, находящи се в ПИ с идентификатор 39921.502.57.
20 РД15-00-20 20.01.2015 Заповед за определяне на спечелилите кандидати от проведения публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост.
21 РД15-00-21 21.01.2015 Заповед за разработване и управление на общински програми за полагане на общественополезен труд от лицата, обект на месечно социално подпомагане.
22 РД15-00-22 21.01.2015 Заповед за комисия, която да проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост.
23 РД15-00-23 22.01.2015 Заповед за комисия, която да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 39921.502.387 с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1в.
24 РД15-00-24 22.01.2015 Заповед за комисия, която да бракува и унищожи чрез предаване на вторични суровини и изгаряне ДМА негодни за употреба, собственост на община Кричим, находящи се н ПИ с идентификатор 39921.502.57.
25 РД15-00-25 26.01.2015 Заповед за комисия, която да бракува и унищожи чрез предаване на вторични суровини и изгаряне ДМА негодни за употреба, собственост на община Кричим.
26 РД15-00-26 26.01.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ 39921.504.46 с административен адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 8
27 РД15-00-27 27.01.2015 Заповед за провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 39921.502.387 с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1в.
28 РД15-00-28 27.01.2015 Заповед за определяне на спечелилите кандидати от проведения публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост.
29 РД15-00-29 27.01.2015 Заповед за Екип за управление на социална услуга „Личен асистент”.
30 РД15-00-30 27.01.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място на ул. „Крали Марко” във връзка с молба вх. № 13-00-49/26.01.2015 год.
31 РД15-00-31 28.01.2015 Заповед за безлихвен заем от набирателната сметка за частично финансиране на проект № DIR-51011116-9-43.
32 РД15-00-32 28.01.2015 Заповед за прекратяване правото на съсобственост върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.505.26 чрез извършване на доброволна делба.
33 РД15-00-33 28.01.2015 Заповед за утвърждаване на Правила и Инструкции за предоставяне на социална услуга „Личен асистент” в община Кричим.
34 РД15-00-34 30.01.2015 Заповед за определяне на 31.01.2015 год. /събота/ за работен ден на шофьор на кмета.
35 РД15-00-35 04.02.2015 Заповед за назначаване на Общински съвет по сигурност.
36 РД15-00-36 06.02.2015 Заповед за забрана паша на селскостопански животни в горски територии.
37 РД15-00-37 06.02.2015 Заповед за определяне на ст. спец. „УК и ОМП” при община Кричим за длъжностно лице, относно обучението и подготовката на населението за адекватни действия при бедствия.
38 РД15-00-38 06.02.2015 Заповед за комисия, която да разгледа и приеме помощен план за попълване на КК с имот по Решение №50173/18.12.1991 год. на ПК – Перущица, във връзка със заявление вх. №13-00-74/29.01.2015 год.
39 РД15-00-39 09.02.2015 Заповед за обявяване на конкурс за заемане на длъжността – мл. експерт „Защита на потребителя, търговска и туристическа дейност”
41 РД15-00-41 19.02.2015 Заповед за прекратяване на образуваното с Констативен акт № 5/29.08.2014 административно производство по чл. 225 а от ЗУТ
42 РД15-00-42 19.02.2015 Заповед за предоставяне на  заем от временно свободни средства  от бюджетната сметка на община Кричим за частично финансиране по по проект «Компетентна и ефективна общинска администрация – Кричим».
43 РД15-00-43 19.02.2015

Отмяна на заповед № РД-00-283/27.08.2013 год.

Назначаване на Експертна комисия, която да извърши междинна експертиза и НТО на документи.

44 РД15-00-44 20.02.2015 Заповед за ст. инспектор „МДТ” да съвместява и задълженията на директор Дирекция „СДОК и МДТ” при негово отсъствие.
45 РД15-00-45 25.02.2015 Заповед за определяне на 02.03.2015 год. /събота/ за работен ден на работниците от дейността „Чистота” в община Кричим.
46 РД15-00-46 25.02.2015 Заповед за актуализация на бюджета за месец февруари 2015 год.
47 РД15-00-47 25.02.2015

Отмяна на заповед № РД15-00-58/21.02.2013 год.

Назначаване на комисия за закрила на детето.

48 РД15-00-48 25.02.2015 Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД15-00-28/17.01.2012 год.
50 РД15-00-50 26.02.2015 Заповед за прекратяване на договор № РД 16-02-78/05.01.2015 год. за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария”.
51 РД15-00-51 27.02.2015 Заповед за определяне на разпоредители от втора степен с бюджетни кредити през 2015 година. 
52 РД15-00-52 27.02.2015 Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти във функция „Образование” за 2015 год.
53 РД15-00-53 27.02.2015 Заповед за провеждане на областно ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – Пловдив 2015”.
54 РД15-00-54 27.02.2015 Заповед за определяне на секретаря на общината за координатор при изпълнението на Програмата за летните студентски стажове в държавната администрация.
55 РД15-00-55 04.03.2015 Заповед за комисия, която да проведе конкурс за заемане на длъжността мл. експерт „ЗПТТД”.
56 РД15-00-56 04.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.271 в местността „Герена”.
57 РД15-00-57 04.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.63.79 в местността „Герена”.
58 РД15-00-58 04.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.35.74 в местността „Бем Бала”.
59 РД15-00-59 04.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.78.71 в местността „Чаирлъка”.
60 РД15-00-60 04.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.78.124 в местността „Чаирлъка”.
61 РД15-00-61 04.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.91.35 в местността „Адалъка”.
62 РД15-00-62 04.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.72.29 в местността „Джевизлика”.
63 РД15-00-63 04.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.72.128 в местността „Джевизлика”.
64 РД15-00-64 04.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.72.130 в местността „Джевизлика”.
65 РД15-00-65 04.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.59.128 в местността „Турски гробища”.
66 РД15-00-66 04.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.59.4 в местността „Турски гробища”.
67 РД15-00-67 04.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.59.122 в местността „Турски гробища”.
68 РД15-00-68 06.03.2015 Заповед за прекратяване на повторно провеждания публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 39921.502.387 с административен адрес ул. „Райко Даскалов” №1-в.
69 РД15-00-69 06.03.2015 Заповед за прекратяване на ползвания платен годишен отпуск на управител „Транспорт”, считано от 06.03.2015 год.
70 РД15-00-70 09.03.2015 Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост.
71 РД15-00-71 09.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.279 в местността „Гергевец”.
72 РД15-00-72 09.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.83.27 в местността „Адалъка”.
73 РД15-00-73 09.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.60.135 в местността „Герена”.
74 РД15-00-74 11.03.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на изградената подпорна стена на републикански път ІІІ-866 „Девин – Кричим – Стамболийски”.
75 РД15-00-75 11.03.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на покривната конструкция на „Градска поликлиника”.
76 РД15-00-76 12.03.2015

Отмяна на заповед № РД15-00-16/14.01.2015 год.

Заповед за комисия, която да извърши три проверки през текущата 2015 год. на обстоятелствата от постъпилите декларации през 2014 год. от физическите и юридическите лица по чл.18б, ал.1, т.1 и 2 от НОАМТЦ.

77 РД15-00-77 13.03.2015 КАО – Етичен кодекс
78 РД15-00-78 13.03.2015 КАО – Харта на клиента
79 РД15-00-79 13.03.2015 КАО – Инструкция за деловодната дейност.
80 РД15-00-80 16.03.2015 Заповед за комисия, която да извърши оглед на място в поземлени имоти с административни адреси: ул. „Крали Марко” № 12 и ул. Ген. Скобелев” №72.
83 РД15-00-83 18.03.2015 Решение за предоставяне на Достъп до обществена информация на фондация „Програма достъп до информация”.
84 РД15-00-84 21.03.2015 Заповед за предоставяне на безлихвен заем за частично финансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път гр. Кричим – ЖП гара Кричим”.
85 РД15-00-85 21.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.920 в местността „Адалъка”.
86 РД15-00-86 21.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.86.20 в местността „Адалъка”.
87 РД15-00-87 21.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.923 в местността „Адалъка”.
88 РД15-00-88 21.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.19 в местността „Адалъка”.
89 РД15-00-89 21.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.86.12 в местността „Адалъка”.
90 РД15-00-90 21.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.41 в местността „Адалъка”.
91 РД15-00-91 21.03.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.30 в местността „Адалъка”.
92 РД15-00-92 23.03.2015 Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V – „ДГС – Девин” кв.7 – промишлена зона гара „Въча”.
93 РД15-00-93 24.03.2015 Заповед за извършване на проверки във връзка с подадени сигнали при провеждане на семейни мероприятия.
94 РД15-00-94 24.03.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в имот с кадастрален идентификатор 39921.504.663 с адрес гр. Кричим, ул. „Ген. Скобелев” №43.
95 РД15-00-95 24.03.2015 Заповед за упълномощаване на Кръстина Димова да подаде заявка за окончателно плащане по договор № 16/322/00373/23.10.2009 год.
96 РД15-00-96 24.03.2015 Заповед за служителите от деловодство незабавно да предоставят копие от издадените разрешения за провеждане на сватбени и семейни мероприятия на Зам. Кмет и секретар на община.
97 РД15-00-97 24.03.2015 Заповед за забрана за провеждане на семейни мероприятия без издадено разрешение от община Кричим.
98 РД15-00-98 26.03.2015 Заповед за пожарната безопасност
99 РД15-00-99 26.03.2015 Заповед за ст. спец. „УК и ОМП” да създаде организация и осъществява контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.
100 РД15-00-100 26.03.2015 Заповед за реда за извършване на огневи работи.
101 РД15-00-101 26.03.2015 Заповед за отговорникът по ПАБ да проверява ежегодно изправността на отоплителните и нагревателните уреди и съоръжения.
102 РД15-00-102 26.03.2015 Заповед за забрана на тютюнопушенето в работните помещения, котелните помещения, офисите и складовете.
103 РД15-00-103 26.03.2015 Заповед за отговорникът по ПАБ да определи помещения с прекъсваем режим на работа, на които ще бъде осигурено изключването на ел. захранването след приключване работното време.
104 РД15-00-104 26.03.2015 Заповед за извършване на мероприятия по пожарна безопасност преди почивните дни.
105 РД15-00-105 26.03.2015 Заповед за правилната експлоатация и поддръжка на пожаротехническите средства за първоначално гасене в обекта.
106 РД15-00-106 26.03.2015 Заповед за отговорника по ПАБ да контролира почистването на строителните конструкции.
107 РД15-00-107 26.03.2015 Заповед за отговорника по ПАБ да контролира събирането и отстраняването на горимите отпадъци.
108 РД15-00-108 26.03.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в имот с кадастрален идентификатор 39921.501.298 на ул. „Петър Начков” №4.
109 РД15-00-109 26.03.2015 Заповед за определяне на екип за управление на проект „Нови възможности за грижа”.
110 РД15-00-110 26.03.2015 Заповед за комисия за оценка и подбор на кандидатите за потребители по проект „Нови възможности за грижа”.
111 РД15-00-111 26.03.2015 Заповед за комисия за разглеждане на жалби и сигнали относно предоставяната социална услуга по проект „Нови възможности за грижа”.
112 РД15-00-112 30.03.2015 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за частично финансиране по проект № 13.00-121/04.08.2014 год.
113 РД15-00-113 А 03.04.2015 Заповед за определяне на 04.04.2015 год. /събота/ за работен ден на служители и работници от община Кричим.
114 РД15-00-114 06.04.2015 Заповед за възстановяване правото на собственост на наследници върху новообразуван имот извън строителните граници с №10.35 в местността „Маджарица”.
115 РД15-00-115 07.04.2015 Заповед за определяне на 10.04.2015 год. /петък/ и 13.04.2015 год. /понеделник/ за работни дни на шофьори и сметосъбирачи.
116 РД15-00-115 А 07.04.2015 Заповед за изработване на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 87 за прокарване на нова обслужваща улица и редуциране на части от УПИ XXVII – общински,  УПИ XXVIІI – общински със заличаване  на УПИ ХХІ – общински за нова улица и промяна на границата на УПИ Х-678 в кв. 96 по плана на гр. Кричим
118 РД15-00-118 09.04.2015

Отмяна на Заповед № 391/08.12.2008 год.

Определяне на стая № 6 за съхранение на решения на общински съвет.

119 РД15-00-119 09.04.2015 Заповед за определяне на помещения и отговорници за архивохранилища в общината.
120 РД15-00-120 14.04.2015 Заповед за възстановяване правото на собственост на наследници върху новообразуван имот извън строителните граници с № 308.6 в местността „Братвич”.
121 РД15-00-121 14.04.2015 Заповед за възстановяване правото на собственост на наследници върху новообразуван имот извън строителните граници с № 10.9 в местността „Янък таш”.
122 РД15-00-122 14.04.2015 Заповед за допълване на т.2 от Заповед № РД15-00-119/09.04.2015 год.
123 РД15-00-123 14.04.2015 Заповед за забрана за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и изгаряне на сухи треви и растителни остатъци в земеделските земи.
124 РД15-00-124 15.04.2015 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от бюджетната сметка на община Кричим за частично финансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път гр. Кричим – ЖП гара Кричим”.
125 РД15-00-125 15.04.2015 Заповед за определяне на работното време на назначените по Регионална програма за заетост 2015 год.
126 РД15-00-126 15.04.2015 Заповед за технически сътрудник да изпълнява задълженията на призовкар, считано от 15.04.2015 год. до завръщане на титуляра.
127 РД15-00-127 15.04.2015 Заповед за премахване доброволно на „Постройка – склад”, находяща се в ПИ 39921.4.978 – горска територия.
128 РД15-00-128 15.04.2015 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от бюджетната сметка на община Кричим за частично финансиране на проект „Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в УПИ ХІІІ – за зеленина по ДБФП № 16/322/00373/23.10.2009 год.
129 РД15-00-129 17.04.2015 Заповед за комисия, която да проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост.
130 РД15-00-130 17.04.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост, имот с кадастрален идентификатор 39921.57.437 в местността „Динката”.
132 РД15-00-132 22.04.2015

Отмяна на заповед № РД-00-328/17.11.2014 год.

Заповед за утвърждаване на Устройствен правилник на общинска администрация – Кричим.

133 РД15-00-133 27.04.2015 Заповед за определяне на служители, които да са на разположение при провеждане на ритуали за сключване на граждански брак в община Кричим през празнични и почивни дни
134 РД15-00-134 27.04.2015 Заповед за определяне на 01.05.2015 г., за работен ден на служители от община Кричим
135 РД15-00-135 28.04.2015 Заповед за провеждане на публичен търг  с тайно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Кричим
136 РД15-00-136 30.04.2015 Заповед за премахване на сграда находяща се в ПИ 39921.501.329
137 РД15-00-137 30.04.2015 Заповед за определяне на 01.05.2015 г., за работен ден на шофьора на кмета
138 РД15-00-138 30.04.2015 Заповед за определяне за работен ден на 02.05.2015 на служители на община Кричим
139 РД15-00-139 30.04.2015 Заповед за определяне на купувачи на земи – общинска собственост след проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба на зем. земи частна общинска собственост
140 РД15-00-140 30.04.2015 Заповед за актуализация на бюджета за месец Април 2015 година.
141 РД15-00-141 07.05.2015 Заповед за определяне на отговорни служители по райони на 10.05.2015 год. /неделя/ във връзка с провеждане на кампанията „Да изчистим България заедно 2015”.
142 РД15-00-142 08.05.2015 Заповед за определяне на дежурни служители и работници на 10.05.2015 год. /неделя/ във връзка с провеждане на кампанията „Да изчистим България заедно 2015”.
144 РД15-00-144 11.05.2015 Заповед за мед. сестра в ДЦСХ да изпълнява задълженията си като мед. сестра в НУ „Васил Левски” на 13.05.2015 год.
145 РД15-00-145 12.05.2015 Заповед за допълване на Заповед № РД15-00-21/28.01.2014 година.
146 РД15-00-146 15.05.2015 Заповед за изплащане на допълнително трудово възнаграждение за Деня на българската просвета и култура и славянската писменост - 24 май.
147 РД15-00-147 18.05.2015

Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-6/08.01.2013 год.

Определяне на членове на Мултидисциплинарен екип на местно ниво за взаимно партньорство за прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.

148 РД15-00-148 20.05.2015 Заповед за комисия, която да изготви списък на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване.
149 РД15-00-149 20.05.2015 Заповед за определяне на 23.05.2015 год. /събота/ и 24.05.2015 год. /неделя/ за работен ден на служители и работници от община Кричим във връзка с  24 май.
150 РД15-00-150 20.05.2015 Заповед за определяне на 24.05.2015 год. /неделя/ за работен ден на служители и работници от община Кричим във връзка с мероприятието 24 май.
151 РД15-00-151 20.05.2015 Заповед за определяне на допълнително ежемесечно възнаграждение на членовете от Екип за организация и управление на проект „Нови възможности за грижа” по ОП „РЧР”.
152 РД15-00-152 21.05.2015 Заповед определяне на членове на Мултидисциплинарен екип на местно ниво за взаимно партньорство за прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции.
153 РД15-00-153 22.05.2015 Заповед за оперативна група, която да организира и проведе тренировката с реално задействане на сиренната система на 02.06.2015 год.
154 РД15-00-154 22.05.2015 Заповед за мед. сестра в ОДЗ „Незабравка” да осигури медицинско обслужване на ученици от НУ „Васил Левски” по време на екскурзията на 26.05.2015 год.
155 РД15-00-155 26.05.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място за изясняване на цитираните обстоятелства в подаден сигнал.
156 РД15-00-156 27.05.2015 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за частично финансиране по проект № М13-22-121/04.08.2014 год. „Компетентна и ефективна общинска администрация Кричим”.
157 РД15-00-157 27.05.2015 Актуализация на бюджета за месец май 2015 година.
159 РД15-00-159 01.06.2015 Заповед за комисия, която да проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост.
160 РД15-00-160 02.06.2015 Заповед за прекъсване на редовния платен годишен отпуск на медицинска сестра в ОДЗ „Незабравка” за 03.06.2015 год.
161 РД15-00-161 03.06.2015 Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ с промяна на отреждането в част ПР за „УПИ V-ДГС – Девин ПИ 39921.505.27 – Промишлена зона – гара Въча с ново отреждане – УПИ 505.27 – производствена и складова дейност, хладилна база за съхранение на плодове и зеленчуци”
162 РД15-00-162 03.06.2015 Заповед за прекъсване на ползвания платен годишен отпуск на гл. спец. „С, СН и ИД”, считано от 05.06.2015 год.
163 РД15-00-163 04.06.2015

Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-93/24.03.2015 год.

Заповед за определяне на служители за извършване на проверки във връзка с подадени сигнали за наднормен шум.

164 РД15-00-164 04.06.2015 Отмяна на заповед № РД15-00-96/24.03.2015 год.
165 РД15-00-165 05.06.2015 Заповед за определяне на 06.06.2015 год. /събота/ и 07.06.2015 год. /неделя/ за работни дни за работници поддръжка на градини и зелени площи и контрол по управление на дейностите с отпадъците.
166 РД15-00-166 08.06.2015 Заповед за премахване на масивна тухлена постройка, с адрес: гр. Кричим, ул. „Здравец” №1
167 РД15-00-167 08.06.2015 Заповед за премахване на ограда от ажурна мрежа с бетонови колове, с адрес: гр. Кричим, ул. „Здравец” №1.
168 РД15-00-168 08.06.2015 Заповед за назначаване на общинска комисия по водоспасителна дейност.
169 РД15-00-169 08.06.2015 Заповед за комисия, която да разгледа и класира постъпилите оферти за доставка на поцинковани контейнери за битови отпадъци тип „Бобър 1,1 куб.м.
170 РД15-00-170 09.06.2015 Заповед за главен архитект на община Кричим да представлява кмета като участва в Държавна приемателна комисия за строеж: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ- гр. Кричим”.
171 РД15-00-171 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
172 РД15-00-172 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
173 РД15-00-173 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
174 РД15-00-174 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
175 РД15-00-175 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
176 РД15-00-176 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
177 РД15-00-177 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
178 РД15-00-178 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
179 РД15-00-179 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
180 РД15-00-180 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
181 РД15-00-181 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
182 РД15-00-182 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
183 РД15-00-183 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
184 РД15-00-184 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
185 РД15-00-185 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
186 РД15-00-186 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
187 РД15-00-187 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
188 РД15-00-188 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
189 РД15-00-189 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
190 РД15-00-190 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
191 РД15-00-191 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
192 РД15-00-192 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
193 РД15-00-193 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
194 РД15-00-194 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
195 РД15-00-195 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
196 РД15-00-196 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
197 РД15-00-197 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
198 РД15-00-198 09.06.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
199 РД15-00-199 10.06.2015 Заповед за комисия
200 РД15-00-200 10.06.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с ПИ 39921.10.209 в местността „Гергевец”.
201 РД15-00-201 10.06.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с ПИ 39921.89.84 в местността „ Адалъка”..
202 РД15-00-202 11.06.2015 Заповед за назначаване на работна група за изготвяне на проектно предложение по процедурата на директно предоставяне на БФП BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”.
203 РД15-00-203 15.06.2015 Заповед за премахване на ограда с плътна част от бетон, адрес: гр. Кричим, ул. „Бачо Киро” № 2.
204 РД15-00-204 15.06.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с ПИ 39921.94.29 в местността „ Адалъка”.
205 РД15-00-205 15.06.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с ПИ 39921.10.168 в местността „ Гергевец”.
206 РД15-00-206 17.06.2015 Заповед за комисия, която да извърши преразглеждане на документи и материали, изготвени преди влизането на ЗЗКИ.
207 РД15-00-207 17.06.2015 Заповед за определяне на работно време на шофьори и сметосъбирачи, считано от 22.06.2015 год.
208 РД15-00-208 17.06.2015

Отмяна на заповед № РД15-00-490/28.11.2011 год., заповед № РД15-00-346/23.10.2012 год. и заповед № РД 15-00-5/04.01.2013 год.

Назначаване на Дисциплинарен съвет на община Кричим.

209 РД15-00-209 18.06.2015 Заповед за ст.специалист „ИАП” да изготвя Разрешенията за провеждане на тържества на открито при отсъствието на секретаря на община Кричим.
210 РД15-00-210 18.06.2015 Заповед за директор дирекция „УТГРМДТХД” да представлява общината пред Държавна приемателна комисия за строеж: „Табло МТТ за ел. захранване на сервиз за земеделска техника в ПИ 39921.85.52 в местността „Адалъка”.
211 РД15-00-211 18.06.2015 Заповед за прекъсване на ползвания платен годишен отпуск на ст.спец. „Екология” за периода 19.06.2015 – 23.06.2015 год.
212 РД15-00-212 19.06.2015 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за частично финансиране по проект № М13-22-121/04.08.2014 год. „Компетентна и ефективна общинска администрация Кричим”.
213 РД15-00-213 19.06.2015 Заповед за определяне на ръководители на потребители и непотребители от ДЦСХ по време на участието им ХІ-ти юбилеен фестивал на старата градска песен „Мечти и блянове крилати” в гр. Сопот на 20.06.2015 год. /събота/.
214 РД15-00-214 19.06.2015 Заповед за преиздаване на електронен подпис на гл. спец. „Човешки ресурси”
215 РД15-00-215 19.06.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка по документи и оглед на място на бул. „Ал. Стамболийски” във връзка с жалба вх. №13-00-421/17.06.2015 год.
216 РД15-00-216 19.06.2015 Заповед за утвърждаване на правила за работата на Дисциплинарен съвет в община Кричим.
217 РД15-00-217 25.06.2015 Заповед за определяне на ръководители на потребители и непотребители от ДЦСХ по време на организираното туристическо пътуване по маршрут Кричим – Слънчев бряг – Несебър – Поморие в периода от 26.06.2015 год. до 28.06.2015 год.
218 РД15-00-218 25.06.2015 Заповед за прекъсване на ползвания платен годишен отпуск на сметосъбирач, считано от 26.06.2015 год.
219 РД15-00-219 30.06.2015 Заповед за възстановяване правото на собственост на наследници върху новообразуван имот извън строителните граници с № 10.88 в местността „Маджарица”.
220 РД15-00-220 30.06.2015 Актуализация на бюджета за месец юни 2015 година.
221 РД15-00-221 01.07.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка във връзка със сигнал вх. №13-00-434/25.06.2015 год.
222 РД15-00-222 02.07.2015 Заповед за изземване на общински имот с кадастрален идентификатор ПИ 39921.504.706 от ЕТ „Христо Стоянов 94”.
223 РД15-00-223 07.07.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с ПИ 39921.60.146 в местността „Герена”.
224 РД15-00-224 07.07.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с ПИ 39921.69.13 в местността „Джевизлика”.
225 РД15-00-225 07.07.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с ПИ 39921.307.1 в местността „Тепелика”.
226 РД15-00-226 07.07.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с ПИ 39921.82.28 в местността „Адалъка”.
227 РД15-00-227 07.07.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с ПИ 39921.82.75 в местността „Адалъка”.
228 РД15-00-228 08.07.2015 Заповед за лицата, които имат право на достъп до стаята на оперативните дежурни.
229 РД15-00-229 09.07.2015 Заповед за директор дирекция „УТГРМДТХД” и ръководител проект „Нови възможности за грижа” да подписва и заверява „Вярно с оригинала” всички документи.
230 РД15-00-230 13.07.2015 Заповед за ст.счетоводител да извършва предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решение за поемане на задължение и извършване на разход в периода от 13.07.2015 год. и 17.07.2015 год.
231 РД15-00-231 14.07.2015 Заповед допълване на заповед №РД15-00-207/17.06.2015 год. и определяне работното време на управител „Транспорт”, считано от 20.07.2015 год.
232 РД15-00-232 15.07.2015 Заповед за определяне на гл.спец. „С, СН и ИД” и ст.спец. „У и ОМП” за лица за контакт с ТДУ „ЮГ”.
233 РД15-00-233 17.07.2015 Заповед за определяне на 18.07.2015 год. /събота/ за работен ден на служители и работници от община Кричим.
234 РД15-00-234 17.07.2015 Заповед за определяне на 19.07.2015 год. /неделя/ за работен ден на шофьор на кмета и  управител „Транспорт”.
235 РД15-00-235 20.07.2015 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за частично финансиране по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път Кричим – ЖП гара Кричим”.
236 РД15-00-236 20.07.2015 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-194/09.06.2015 в частта по т. ІІ, т.ІІ.1, т. ІІ.2 и т. ІІ.3 и обявяване за купувач класирания на второ място участник в публичния търг с тайно наддаване.
237 РД15-00-237 22.07.2015 Заповед за сформиране на комисия, която да извърши проверка за спазване изискванията на чл.92 или чл.97 от ЗГР
238 РД15-00-238 23.07.2015 Заповед за определяне на мл. експ. „ЗПТТД” за длъжностно лице, което да извършва вписвания в Регистъра на местните поделения на вероизповеданията.
239 РД15-00-239 29.07.2015 Заповед за премахване на незаконен строеж, представляващ „Две паянтови постройки-овчарници, бетонова площадка и тухлена чешма”, находящ се в ПИ 39921.3.202 в местността „Малкия кутел”
240 РД15-00-240 30.07.2015 Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Кричим
241 РД15-00-241 30.07.2015 Заповед за прекратяване на Договор № 16-03-23/15.05.2015 в изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” по ОП”РЧР”
242 РД15-00-242 30.07.2015 Заповед за актуализация за бюджета за м. юли 2015г.
243 РД15-00-243 31.07.2015 Заповед за вписване в Регистъра на местните поделения на вероизповеданията Мюсюлманско настоятелство – Кричим.
244 РД15-00-244 03.08.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.11.16 по КК на гр. Кричим
245 РД15-00-245 03.08.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.83.35 по КК на гр. Кричим
246 РД15-00-246 03.08.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.83.21 по КК на гр. Кричим
247 РД15-00-247 03.08.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.83.15 по КК на гр. Кричим
248 РД15-00-248 03.08.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.83.12 по КК на гр. Кричим
249 РД15-00-249 03.08.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.10.276 по КК на гр. Кричим
250 РД15-00-250 03.08.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.78.123 по КК на гр. Кричим
251 РД15-00-251 04.08.2015 Заповед за прекратяване на редовен платен годишен отпуск на Директор на ОДЗ „Незабравка” за 05.08.2015 г.
252 РД15-00-252 04.08.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.72.100 по КК на гр. Кричим
253 РД15-00-253 04.08.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.72.102 по КК на гр. Кричим
254 РД15-00-254 04.08.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.72.99 по КК на гр. Кричим
255 РД15-00-255 04.08.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.72.96 по КК на гр. Кричим
256 РД15-00-256 05.08.2015 Заповед за назначаване на комисия за извършване на оглед на покривната конструкция на северното крило на сградата на СОУ „П.Р.Славейков”
257 РД15-00-257 05.08.2015 Заповед за възстановяване правото на собственост на наследници върху новообразуван имот извън строителните граници с № 10.324 в местност „УЗУНАЛАН” в землището на гр. Кричим
258 РД15-00-258 05.08.2015 Заповед за възстановяване правото на собственост на наследниците върху новообразуван имот извън строителните граници с № 10.25 в местност „ГЕРГЕВЕЦ” в землището на гр. Кричим
259 РД15-00-259 06.08.2015 Заповед за назначаване на работна група да изготви проектно предложение по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-1.002 „АКТИВНИ” в срок до 24.08.2015
260 РД15-00-260 06.08.2015 Заповед за прекъсване на ползването на редовен платен годишен отпуск на Ръководител „ЦОП – Кричим” считано от 07.08.2015
261 РД15-00-261 07.08.2015 Заповед за упълномощаване на директор „Финанси” да получи достъп до електронната поща, създадена за кореспонденция с НАП и Агенция „Митници”
262 РД15-00-262 11.08.2015 Заповед за определяне на технически екип за провеждането на местни избори
263 РД15-00-263 11.08.2015 Заповед за налагане на наказание – Уволнение на длъжност „личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”
264 РД15-00-264 11.08.2015 Заповед за прекратяване на Договор № 16-03-25 от 15.05.2015 сключен между община Кричим като Доставчик и Потребител на социална услуга „Личен асистент”
265 РД15-00-265 12.08.2015 Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, ДСП и обществена трапезария.
266 РД15-00-266 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.7.1 в местността „Динката”.
267 РД15-00-267 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.8.22 в местността „Червенака”.
268 РД15-00-268 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.8.70 в местността „Червенака”.
269 РД15-00-269 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.7.105 в местността „Динката”.
270 РД15-00-270 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.7.108 в местността „Динката”.
271 РД15-00-271 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.7.125 в местността „Динката”.
272 РД15-00-272 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.8.7 в местността „Червенака”.
273 РД15-00-273 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.78.119 в местността „Чаирлъка”.
274 РД15-00-274 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.78.58 в местността „Чаирлъка”.
275 РД15-00-275 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.76.69 в местността „Чаирлъка”.
276 РД15-00-276 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.76.53 в местността „Чаирлъка”.
277 РД15-00-277 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.76.28 в местността „Чаирлъка”.
278 РД15-00-278 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.76.26 в местността „Чаирлъка”.
279 РД15-00-279 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.76.14 в местността „Чаирлъка”.
280 РД15-00-280 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.75.56 в местността „Чаирлъка”.
281 РД15-00-281 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.75.49 в местността „Чаирлъка”.
282 РД15-00-282 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.75.45 в местността „Чаирлъка”.
283 РД15-00-283 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.74.16 в местността „Чаирлъка”.
284 РД15-00-284 12.08.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.75.18 в местността „Чаирлъка”.
285 РД15-00-285 12.08.2015 Заповед за прекъсване на платен годишен отпуск на сметосъбирач, считано от 13.08.2015 год.
286 РД15-00-286 13.08.2015 Заповед за комисия, която да извърши повторен оглед на покривната конструкция на северното крило на сградата на СОУ „П.Р.Славейков”.
287 РД15-00-287 13.08.2015 Заповед за определяне на 15.08.2015 год. /събота/ за работен ден за управител „Транспорт” и хигиенист. 
288 РД15-00-288 14.08.2015 Заповед за назначаване на комисии за осъществяване на организационно-техническата подготовка и провеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 год.
289 РД15-00-289 17.08.2015 Заповед за ст.спец. „Човешки ресурси” да подава и подписва с КЕП документи по ел.път, предоставяни от НАП чрез КЕП.
290 РД15-00-290 20.08.2015 Заповед за комисия, която да разгледа постъпилите заявления за ползване на пасища и мери за стопанската 2015/2016 год.
291 РД15-00-291 20.08.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот ПИ 39921.78.125 в местността „Чаирлъка”.
292 РД15-00-292 24.08.2015 Заповед за прекъсване ползването на редовния платен годишен отпуск на директор „Финанси” на 24.08.2015 год.
293 РД15-00-293 24.08.2015 Заповед за огняр и ст.спец. „У и ОМП” при община Кричим да извършват ежеседмични проверки за изправността на парковото и ефектно осветление в облагородените зелени площи.
294 РД15-00-294 25.08.2015 Заповед за мл.експерт „Общинска собственост” и ст.специалист „С, СН и ИД” при община Кричим да извършват ежеседмични проверки за изправността на паркообзавеждането в облагородените зелени площи.
295 РД15-00-295 25.08.2015 Заповед за директор дирекция „УТГРМДТХД” да представлява община Кричим в работата на ДПК за строеж: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища – гр. Кричим – ж.п. гара Кричим” първи етап.
296 РД15-00-296 25.08.2015 Заповед за определяне на дежурни служители и работници в община Кричим на 28.08.2015 год. /петък/ и 29.08.2015 год. /събота/ във връзка с празника на града.
297 РД15-00-297 25.08.2015 Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД15-00-262/11.08.2015 год.
298 РД15-00-298 28.08.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ с кадастрален идентификатор 39921.504.220 с адрес: гр. Кричим, ул. „Вела Пеева” №1
299 РД15-00-299 28.08.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място и по документи във връзка с писмо №38-00-5/24.08.2015 год.
300 РД15-00-300 28.08.2015 Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД15-00-296/25.08.2015 год.
301 РД15-00-301 31.08.2015 Заповед за определяне на работното време на управител транспорт, шофьори и сметосъбирачи, считано от 01.09.2015 год.
302 РД15-00-302 02.09.2015 Заповед за актуализация на бюджета за месец август 2015 година.
303 РД15-00-303 02.09.2015 Заповед за комисия, която да проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост.
304 РД15-00-304 02.09.2015 Заповед за прекъсване ползването на редовния платен годишен отпуск на медицинска сестра, считано от 03.09.2015 година.
305 РД15-00-305 02.09.2015 Заповед за определяне на помещение за седалище на Общинската избирателна комисия.
306 РД15-00-306 02.09.2015 Заповед за образуване на избирателни секции
307 РД15-00-307 02.09.2015 Заповед за предсрочно заличаване на наложено дисциплинарно наказание „Забележка” наложено, със заповед № РД15-00-307/02.09.2015 год.
308 РД15-00-308 07.09.2015 Заповед за комисия, която да извърши оглед на място на градски стадион „Христо Ботев” във връзка с докладна записка вх. №23-00-105/07.09.2015 год.
309 РД15-00-309 07.09.2015 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за частично финансиране по проект № 16/322/00373.
310 РД15-00-310 07.09.2015 Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015 год.
311 РД15-00-311 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
312 РД15-00-312 10.09.2015 Заповед за отстраняване на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
313 РД15-00-313 10.09.2015 Заповед за отстраняване на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
314 РД15-00-314 10.09.2015 Заповед за отстраняване на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
315 РД15-00-315 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
316 РД15-00-316 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
317 РД15-00-317 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
318 РД15-00-318 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
319 РД15-00-319 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
320 РД15-00-320 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
321 РД15-00-321 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
322 РД15-00-322 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
323 РД15-00-323 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
324 РД15-00-324 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
325 РД15-00-325 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
326 РД15-00-326 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
327 РД15-00-327 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
328 РД15-00-328 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
329 РД15-00-329 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
330 РД15-00-330 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
331 РД15-00-331 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
332 РД15-00-332 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
333 РД15-00-333 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
334 РД15-00-334 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
335 РД15-00-335 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
336 РД15-00-336 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
337 РД15-00-337 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
338 РД15-00-338 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
339 РД15-00-339 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
340 РД15-00-340 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
341 РД15-00-341 10.09.2015 Заповед за класиране на участници в публичен търг за продажба на земеделска земя – общинска собственост.
342 РД15-00-342 11.09.2015 Заповед за определяне на 21.09.2015 год. /понеделник/ за работен ден на шофьори и сметосъбирачи.
343 РД15-00-343 12.09.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в имот с кадастрален идентификатор 39921.501.153 с адрес гр. Кричим, ул. „Малчика” №12.
344 РД15-00-344 12.09.2015 Заповед за технически сътрудник да изпълнява задълженията на призовкар, считано от 14.09.2015 год. до 19.10.2015 год. /включително/.
345 РД15-00-345 12.09.2015 Заповед за вътрешен одитор да подаде заявка за окончателно плащане по договор № 16/321/01525/10.12.2013 год.
346 РД15-00-346 12.09.2015 Решение за предоставяне на информация по ЗДОИ.
347 РД15-00-347 17.09.2015

Отмяна на заповед № РД15-00-1/05.01.2015 год.

Заповед за комисия, която да определи бенефициентите, които да ползват услугата Обществена трапезария.

348 РД15-00-348 17.09.2015 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за частично финансиране по проект „Нови възможности за грижа”.
349 РД15-00-349 18.09.2015 Заповед за обявяване на 19.09.2015 год., 20.09.2015 год., 21.09.2015 год., 22.09.2015 год., за дежурни дни за ст.спец. „АОН”.
350 РД15-00-350 23.09.2015 Заповед за отписване от заповедните книги за общинска собственост недвижим имот с кадастрален идентификатор 39921.70.72 в местността „Джевизлика”.
351 РД15-00-351 23.09.2015 Заповед за прекъсване ползването на редовния платен годишен отпуск на медицинска сестра в ОДЗ „Незабравка”, считано от 23.09.2015 година.
352 РД15-00-352 23.09.2015 Заповед за определяне на касиер-домакин в ОМД за отговорно длъжностно лице при използването на отоплителни и нагревателни уреди в помещенията на ОМД през есенно – зимния отоплителен сезон 2015/2013 год.
353 РД15-00-352 А 23.09.2015 Заповед за прекъсване отпуск на гл. архитект на община Кричим за 23.09.2015 год.
354 РД15-00-353 24.09.2015 Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции от партии и инициативни комитети на територията на града.
355 РД15-00-354 29.09.2015 Заповед за актуализация на бюджета за месец септември 2015 година.
356 РД15-00-355 30.09.2015 Заповед за помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа и бюлетини и комисия по чл. 445, ал.7 от ИК, която да приема бюлетини и материали и запечата помещение във връзка с изборите на 24.10.2015г.
357 РД15-00-356 30.09.2015 Заповед за определяне на секретаря на община Кричим за длъжностно лице от общинска администрация, което да предаде на комисията по чл.445, ал.8 от ИК печат за подпечатване на хартиени ленти за запечатване на помещение за съхранение на изборните книжа и материали.
358 РД15-00-357 30.09.2015 Заповед за налагане на наказание „Уволнение” на сметосъбирач при община Кричим.
359 РД15-00-358 30.09.2015 Заповед за прекъсване отпуск на  озеленител при  община Кричим, считано от 01.10.2015 год.
360 РД15-00-359 30.09.2015 Заповед за прекъсване отпуск на шофьор при  община Кричим, считано от 01.10.2015 год.
361 РД15-00-360 30.09.2015 Заповед заопределяне на 03.10.2015г./събота/, 04.10.2015г./неделя/ и 10.10.2015г./събота/ за дежурни дни на гл. специалист ГРАО
362 РД15-00-361 01.10.2015 Заповед за определяне на 03.10.2015 год. /събота/ за работен ден на ст.спец.  „У и ОМП”.
363 РД15-00-362 02.10.2015 Заповед за вътрешен одитор да подаде заявка за окончателно плащане по договор № 16/321/01525/10.12.2013 год. и искане за финансиране на разходите за ДДС.
364 РД15-00-363 06.10.2015 Заповед за назначаване на пожаротехническа комисия.
365 РД15-00-364 06.10.2015 Заповед за пожаробезопасно използване на отоплителни, нагревателни и други електрически уреди в административната сграда на община Кричим.
366 РД15-00-365 08.10.2015 Заповед за прекъсване отпуск на директор на ОДЗ „Ралица” за 09.10.2015 год.
367 РД15-00-366 12.10.2015 Заповед за опазване на обществения ред при провеждане на предизборни мероприятия, митинги, събрания, срещи и други с масов характер.
368 РД15-00-367 12.10.2015 Заповед за забрана за провеждане на предизборни мероприятия, митинги, събрания, срещи и други с масов характер в ЦОП – Кричим, ДЦСХ, учебни и детски заведения на територията на община Кричим.
369 РД15-00-368 12.10.2015 Заповед нареждане за провеждането на предизборни мероприятия, митинги, събрания, срещи и други с масов характер, организаторите да предприемат необходимите действия за опазване на обществения ред при провеждането им.
370 РД15-00-369 13.10.2015 Заповед за забрана на тютюнопушенето в сградите на СИК.
371 РД15-00-370 13.10.2015 Заповед за ст.спец. „У и ОМП” да предприеме действия по оборудване с уреди за първоначално пожарогасене в избирателните секции.
372 РД15-00-371 14.10.2015 Заповед за работна група за премахване на агитационни материали, поставени на места различни от регламентираните в заповед № РД15-00-353/24.09.2015 год.
373 РД15-00-372 14.10.2015

Отмяна на заповед №РД15-00-137/15.05.2014 год.

Определяне на длъжностни лица, които да съставят АУАН.

374 РД15-00-373 14.10.2015 Заповед за отговорни служители за съставяне на АУАН във връзка с задължението на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети за премахване на поставените от тях агитационни материали.
375 РД15-00-374 15.10.2015 Заповед за премахване на агитационни материали.
376 РД15-00-375 16.10.2015 Заповед за свикване на Дисциплинарен съвет на 19.10.2015 год.
377 РД15-00-376 19.10.2015 Заповед за определяне на Секретар на община за длъжностно лице, което да предаде на СИК, съвместно с ОИК изборните книжа.
378 РД15-00-377 19.10.2015 Заповед за забрана продажбата и употребата на алкохол и спиртни напитки в обектите за търговия и обслужване в заведенията за хранене и развлечение и други обществени места на територията на община Кричим за времето от 00:00 часа до 20:00 часа на 25.10.2015 год.
379 РД15-00-378 21.10.2015 Заповед за обезпечаване нормалното произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015 год.
380 РД15-00-379 21.10.2015 Заповед за комисия, която да приеме Помощен план за попълване на КК с имот  в местността „Гарата” по КРП на промишлената зона.
381 РД15-00-380 23.10.2015 Заповед за определяне на дежурни работници и служители в община Кричим на 24.10.2015 год. /събота/.
382 РД15-00-381 27.10.2015 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място на ул. „Вела Пеева” във връзка с жалба вх. №13-00-847/23.10.2015 год.
383 РД15-00-382 28.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.88.141.
384 РД15-00-383 28.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.72.90 в местността „Джевизлика”.
385 РД15-00-384 28.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.69.3 в местността „Джевизлика”.
386 РД15-00-385 28.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.72.132 в местността „Джевизлика”.
387 РД15-00-386 28.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.64.75 в местността „Герена”.
388 РД15-00-387 28.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.61.58 в местността „Герена”.
389 РД15-00-388 28.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.85.41 в местността „Адалъка”.
390 РД15-00-389 28.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.10.262 в местността „Янък Таш”.
391 РД15-00-390 28.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.64.7 в местността „Герена”.
392 РД15-00-391 28.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.64.72 в местността „Герена”.
393 РД15-00-392 28.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.88.28 в местността „Адалъка”.
394 РД15-00-393 28.10.2015 Актуализация на бюджета за месец октомври 2015 година.
395 РД15-00-394 29.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.67.16 в местността „Джевизлика”.
396 РД15-00-395 29.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.1.417 в местността „Кутела”.
397 РД15-00-396 29.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.2.251 в местността „Горката”.
398 РД15-00-397 29.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.2.269 в местността „Горката”.
399 РД15-00-398 29.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.29.67 в местността „Чукурлука”.
400 РД15-00-399 29.10.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.67.27 в местността „Джевизлика”.
401 РД15-00-400 29.10.2015 Заповед за определяне на графика и районите за сметосъбиране и сметоизвозване.
402 РД15-00-401 04.11.2015 Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №39921.502.387 с адрес гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1-в.
403 РД15-00-402 04.11.2015 Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на незастроен неурегулиран поземлен имот №39921.912.55, находящ се в с. Черешово.
404 РД15-00-403 04.11.2015 Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска собственост.
405 РД15-00-404 05.11.2015 Заповед за извършване на превоз за собствена сметка на неопасни битови отпадъци с автомобил Самосвал ГАЗ 53 с рег. № РВ 4558 АХ.
406 РД15-00-405 05.11.2015 Заповед за извършване на превоз за собствена сметка на неопасни битови отпадъци с автомобил Исузу - 2006 с рег. № РВ 4388 КМ.
407 РД15-00-406 05.11.2015 Заповед за извършване на превоз за собствена сметка на неопасни битови отпадъци с автомобил Контейнеровоз ГАЗ 53 с рег. № РВ 3254 НН.
408 РД15-00-407 05.11.2015 Заповед за извършване на превоз за собствена сметка на неопасни битови отпадъци с автомобил Митсубиши с рег. № РВ 6415 ХМ.
409 РД15-00-408 05.11.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.61.59 в местността „Герена”.
410 РД15-00-409 05.11.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.46.11 в местността „Русковица”.
411 РД15-00-410 06.11.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.6.40 в местността „Гьола”.
412 РД15-00-411 06.11.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.6.49 в местността „Гьола”.
413 РД15-00-412 06.11.2015 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за изплащане на възнаграждения на личните асистенти за месец септември 2015 год. по проект „Нови възможности за грижа”.
414 РД15-00-413 06.11.2015 Заповед за определяне на 07.11.2015 год. /събота/ и 08.11.2015 год. /неделя/ за работни дни на служители от дирекция „АПИОФСД”.
415 РД15-00-414 06.11.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.90.31 в местността „Адалъка”.
416 РД15-00-415 06.11.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.61.10 в местността „Герена”.
417 РД15-00-416 06.11.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.92.73 в местността „Адалъка”.
418 РД15-00-417 12.11.2015 Заповед за извършване на проверка на място на улица „Търговска”.
419 РД15-00-418 16.11.2015 Заповед за прекратяване на договор № РД16-02-251/30.09.2015 год. за социална услуга „Обществена трапезария”.
420 РД15-00-419 16.11.2015 Заповед за допълнение на заповед № РД15-00-382/12.11.2012 год.
421 РД15-00-419-1 16.11.2015 Заповед за допълнение на заповед № РД15-00-382/12.11.2012 год.
422 РД15-00-420 16.11.2015 Заповед за свикване на общо събрание на служители и работници в община Кричим, на което да бъдат избрани представители на КУТ.
424 РД15-00-421 20.11.2015 Заповед за назначаване на Комитет по условията на труд.
425 РД15-00-423 24.11.2015 Заповед за комисия, която да проведе интервю с кандидатите по Програма „Старт на кариерата”, процедура 2015 година.
426 РД15-00-424 24.11.2015 Заповед за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-502.556, кв. 141 ПИ 39921.502.556 с адрес гр. Кричим, ул. „Спартак” № 7а.
427 РД15-00-425 25.11.2015 Заповед за гл. архитект на община Кричим да изработи служебно проект за ПУП-ПРЗ за част от имот 39921.4.978 за обособяване на обект публична общинска собственост от първостепенно значение и реализиране на проект „По следите на древността – една история за История, култура и вяра”.
428 РД15-00-426 26.11.2015 Актуализация на бюджета за месец ноември 2015 год.
429 РД15-00-427 27.11.2015 Заповед за комисия, която да извърши оглед и да установи техническото състояние, както и да приеме автомобил Ауди А6 с рег. № С1919ХХ.
430 РД15-00-428 27.11.2015 Заповед за комисия, която да разпредели дървения материал, отстранен от речното легло на р. „Въча” за огрев на доброволците.
431 РД15-00-429 30.11.2015 Заповед за назначаване на МКБППМН в община Кричим.
432 РД15-00-430 30.11.2015 Заповед за назначаване на комисии, които да извършат инвентаризация на ДМА и ДнМА в община Кричим.
433 РД15-00-431 01.12.2015 Заповед за прекъсване ползването на неплатения отпуск на медицинска сестра, считано от 01.12.2015 год.
434 РД15-00-432 03.12.2015 Заповед за комисия, която да оцени постигнатите резултати от труда на директорите на ОДЗ.
435 РД15-00-433 07.12.2015 Заповед за комисия, която да проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска собственост.
436 РД15-00-434 07.12.2015

Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-72/08.03.2013 год.

Определяне на спец. „ИР и СД” да издава карти за преференциално паркиране на лица с трайни увреждания.

437 РД15-00-435 07.12.2015 Заповед за определяне на работна група, която да дава дежурства по снегопочистване в празнични и почивни дни.
438 РД15-00-436 07.12.2015 Заповед за назначаване на оперативен щаб на ПОбщК за ЗНБАК за работа в екстремни есенно-зимни условия.
439 РД15-00-437 07.12.2015 Заповед за прекратяване на договор №16-03-20/15.05.2015 год. за социална услуга „Личен асистент”.
440 РД15-00-438 07.12.2015 Заповед за медицинска сестра в ДЦСХ да изпълнява задълженията си в НУ „Васил Левски” на 09.12.2015 год.
441 РД15-00-439 08.12.2015 Заповед за комисия, която да проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ 39921.502.387 с адрес гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” №1-в.
442 РД15-00-440 09.12.2015 Заповед за комисия, която да проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ 39921.912.55, находящ се в местността „Черешово.
443 РД15-00-441 09.12.2015 Заповед за определяне на 31.12.2015 год. /четвъртък/ за работен ден на шофьори и сметосъбирачи.
444 РД15-00-442 10.12.2015 Заповед за определяне на 24.12.2015 год. /четвъртък/, 25.12.2015 год. /петък/ и 02.01.2016 год. /събота/ за работни дни на шофьори и сметосъбирачи.
445 РД15-00-443 10.12.2015 Заповед за технически сътрудник да изпълнява и задълженията на призовкар, считано от 21.12.2015 год. до завръщане на титуляра.
446 РД15-00-444 11.12.2015 Заповед за определяне на спечелилия участник в проведения публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ 39921.912.55, находящ се в местността „Черешово.
447 РД15-00-445 14.12.2015

Отмяна на заповед № РД15-00-146/22.05.2014 год.

Определяне на пропусквателния режим в централната градска част.

448 РД15-00-446 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.64.76 в местността „Герена”.
449 РД15-00-447 14.12.2015
Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.68.16 в местността „Джевизлика”.
450 РД15-00-448 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.3.102 в местността „Гагова ада”.
451 РД15-00-449 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.10.266 в местността „Янък таш”.
452 РД15-00-450 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.26.74 в местността „Чукурлука”.
453 РД15-00-451 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.27.68 в местността „Чукурлука”.
454 РД15-00-452 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.27.74 в местността „Чукурлука”.
455 РД15-00-453 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.66.16 в местността „Джевизлика”.
456 РД15-00-454 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.78.127 в местността „Чаирлъка”.
457 РД15-00-455 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.84.92 в местността „Адалъка”.
458 РД15-00-456 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.84.104 в местността „Адалъка”.
459 РД15-00-457 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.25.64 в местността „Чукурлука”.
460 РД15-00-458 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.25.65 в местността „Чукурлука”.
461 РД15-00-459 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.26.29 в местността „Чукурлука”.
462 РД15-00-460 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.84.93 в местността „Адалъка”.
463 РД15-00-461 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.10.265 в местността „Турски гробища”.
464 РД15-00-462 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.7.113 в местността „Динката”.
465 РД15-00-463 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.4.418 в местността „Драгодан”.
466 РД15-00-464 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.22.58 в местността „Чукурлука”.
467 РД15-00-465 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.24.27 в местността „Чукурлука”.
468 РД15-00-466 14.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичния търг за продажба на ПИ 39921.26.23 в местността „Чукурлука”.
469 РД15-00-467 16.12.2015 Заповед комисия, която да разгледа и оцени офертите във връзка с обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на гориво за нуждите на община Кричим.
470 РД15-00-468 16.12.2015 Заповед за обявяване класирането на участниците в проведения публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ 39921.502.387 с адрес гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1-в.
471 РД15-00-469 17.12.2015 Заповед за премахване на незаконен строеж, представляващ „Пристроено към жилищна сграда с ПИ 39921.501.153.1 ново зидано коминно тяло с димоотвод”.
472 РД15-00-470 18.12.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.46.60 в местността „Русковица”.
473 РД15-00-471 18.12.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.46.62 в местността „Русковица”.
474 РД15-00-472 21.12.2015 Заповед за постоянно действаща комисия за поставяне на временни преместваеми съоръжения.
475 РД15-00-473 21.12.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.70.20 в местността „Джевизлика”.
476 РД15-00-474 22.12.2015 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от набирателната сметка на община Кричим за плащания, поради недостиг на средства.
477 РД15-00-475 22.12.2015 Актуализация на бюджета за месец декември 2015 година.
479 РД15-00-477 22.12.2015 Заповед за назначаване на постоянно действаща комисия, която да определи бенефициентите, който ще ползват услугата „Обществена трапезария”. 
480 РД15-00-478 22.12.2015 Заповед за определяне на дните от 28.12.2015 год. до 30.12.2015 год. /включително/ за неработни и неучебни в ОДЗ „Ралица”.
481 РД15-00-479 22.12.2015 Заповед за прекъсване ползването на платен годишен отпуск на медицинска сестра в ОДЗ „Незабравка” на 22.12.2015 год. и 23.12.2015 год.
482 РД15-00-480 22.12.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.63.11 в местността „Герена”.
483 РД15-00-481 22.12.2015 Заповед за определяне на екип за управление на проект „Независим живот за хората с увреждания в община Кричим”.
484 РД15-00-482 23.12.2015 Заповед за оттегляне на публична покана, обявена на портала за обществени поръчки към АОП с предмет: „Преустройство на част от съществуващ кухненски блок за подготовка на храна за „Социален патронаж” и обособяване на част от него за „Детска млечна кухня” – гр. Кричим”.
485 РД15-00-483 23.12.2015 Заповед за определяне на служители във връзка с организацията и поддържането на Интегрираната  информационна система на държавната администрация.
486 РД15-00-484 23.12.2015 Заповед за признаване на Решение №2008/231 от 28.02.2008 год. на семеен съд – Бурса, Р Турция за допускане на развод.
487 РД15-00-485 28.12.2015 Заповед за определяне графика за ползване на платен годишен отпуск за 2016 година на държавните служители в община Кричим.
488 РД15-00-486 29.12.2015 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост недвижим имот с идентификатор 39921.93.17 в местността „Адалъка”.
Община Кричим ©2020 Всички права запазени.