ЗАПОВЕДИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfЗаповед № РД-02-09-100 / гр.Кричим 10.03.2020 г. На основание чл. 44. ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление иместната администрация, във връзка със задължително предписание по реда на чл. 105,ал. 5 ог Закона за предучилищното и училищно образование съгласно Уведомление изх. № 06-22/10.03.2020 г. на Директора на РЗИ - Пловдив


pdfЗаповед № РД-02-09-99 / гр.Кричим 09.03.2020 г. На основание чл. 44. ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб. създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020 г., заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и писмо с изх. № 06-22/10.03.2020 г. на Директора на РЗИ - Пловдив


pdfЗаповед № РД-02-09-191 / гр.Кричим 18.06.2019 г. Противопожарни мерки за опазване житните посеви, тревната растителност и горския фонд от пожари.


pdfЗаповед № РД-02-09-126-25.04.2019. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 33, ал. I от Закона за администрацията, в изпълнение изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи, приета с Постановление № 182/24.07.1996 г. на Министерски съвет, за осигуряване на безопасността на хората и предотвратяване на удавяния и Заповед № РД-20-46/05.04.2019 г. на Областния управител на област Пловдив


pdfЗаповед № РД-02-09-110-11.04.2019. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 4 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и чл, 124 - чл. 136 от ЗУТ


pdfЗаповед № РД-02-09-138 / гр.Кричим 03.05.2018.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 135, ал. 5 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията във връзка със заявление вх. № ОУ-02-12- 45/17.04.2018 г. от „РОЯЛ - ИНВЕСТ 2014" ООД, ЕИК:202966751


pdfЗаповед № РД-02-09-122 / гр.Кричим 19.04.2018г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 33, ал. 1 от Закона за администрацията, в изпълнение на изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи, приета с Постановление № 182/24.07.1996 г. на Министерски съвет, за осигуряване на безопасността на хората и предотвратяване на удавяния и Заповед № РД-20-29/18.04.2018 г. на Областния управител на област Пловдив


pdfЗаповед № РД-02-09-112 / гр.Кричим 16.04.2018г.На основание чл.44. ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на Заповед № РД-20-25/ 11.43.2018 г. на Областен управител на област Пловдив, разпоредбите на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.69, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл.14, ал.4 и чл.40 от Закона за опазване на околната среда и чл.2 от Закона за защитените територии за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното зазвитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене


pdfЗаповед № PД-02-09-179 от 28.04.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местнатаадминистрация, чл. 33, ал. 1 от Закона за администрацията, в изпълнение на изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи, приета с Постановление № 182/24.07.1996 г. на Министерски съвет, за осигуряване на безопасносттана хората и предотвратяване на удавяния и Заповед № РД-22-22/21.04.2017 г. на Областния управител на област Пловдив


pdfЗаповед № PД-02-09-165 гр. Кричим, 12.04.2017 г.Определяне списък на длъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация, представляваща служебна тайна


pdfЗаповед № PД-02-09-164 гр. Кричим, 12.04.2017 г.Списък на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация - гр. Кричим, подлежаща на класификация като служебна тайна съгласно чл. 21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация


xlsРЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2021г.


xlsРЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2020г.


xlsРЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2019г.


xlsРЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2018г.


xlsРЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2017г.


pdfРЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2016г.


pdfРЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2015г.


pdfРЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2014г.


pdfРЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2013г.


pdfРЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2012г.


pdfРЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2011г.


 ЗАПОВЕДИ - ОБРАЗОВАНИЕ


pdfЗАПОВЕД РД 02-09-86 от 27.02.2020 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2020 г. /Публикувано на 27.02.2020 г./


pdfЗАПОВЕД РД 02-09-87 от 27.02.2020 г. за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС за 2020 г. /Публикувано на 27.02.2020 г./


pdfЗАПОВЕД № РД 02-09-97 от 28.02.2017 г./ На основание чл. 44, ал. 1, т. 5, т. 8, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправлениеи местната администрация, във връзка с чл. 280, ал. 1 и чл. 282 от Закона запредучилищното и училищното образование, чл. 100, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Постановление № 374 от 22.12.2016 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2017 г., и Решение № 152, взето с протокол №15 от 24.01.2017 година на Общински съвет при община Кричим, относно приемане бюджета на община Кричим за 2017 година, и с цел осигуряване на ефективно,публично, законосъобразно и целесъобразно изразходване на бюджетни финансови средства


pdfЗАПОВЕД № РД 02-09-96 от 28.02.2017 г./ На основание чл. 44, ал. 1, т. 5, т. 8, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправлениеи местната администрация, във връзка с чл. 280, ал. 1 и чл. 282 от Закона запредучилищното и училищното образование, чл. 100, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Постановление № 374 от 22.12.2016 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2017 г., и Решение № 152, взето с протокол №15 от 24.01.2017 година на Общински съвет при община Кричим, относно приемане бюджета на община Кричим за 2017 година, и с цел осигуряване на ефективно,публично, законосъобразно и целесъобразно изразходване на бюджетни финансови средства


ЗАПОВЕДИ – СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ


pdfЗаповед № РД-02-09-432 от 29.10.2020 г. На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и чл. 16, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим - Определяне границите и районите, честотата на сметосъбиране и сметоизвозване, и видът на предлаганите услуги за територията на община Кричим, гр. Кричим за 2021 г., както следва: /Публикувано на 29.10.2020г./


pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-340 / гр. Кричим, 11.10.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ /Публикувано на 11.10.2019г./


pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-400гр. Кричим, 24.10.2018 г.: На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ /Публикувано на 24.10.2018г./


pdfЗаповед № РД-02-09-15 гр.Кричим / 04.01.2018 /:На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, във връзка със Заповеди № РД 15-00-399 от 21.10.2016 г. и № РД-02-09-302 от 15.08.2017 г.


pdfЗаповед сметосъбиране - 2017 г.


pdfЗаповед сметосъбиране - 2016 г.


pdfЗаповед сметосъбиране - 2015 г.


pdfЗаповед сметосъбиране - 2014 г.


pdfЗаповед сметосъбиране - 2013 г.


pdfЗаповед сметосъбиране - 2012 г.


pdfЗаповед сметосъбиране - 2011 г.


pdfЗаповед сметосъбиране - 2010 г.


pdfЗаповед сметосъбиране - 2009 г.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.