ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2017 г.

pdfПриложение 1към Решение № 149 - 24.01.2017

pdfПриложение 2 към Решение № 149 - 24.01.2017

pdfПриложение 3 към Решение № 149 - 24.01.2017

pdfПриложение 4 към Решение № 149 - 24.01.2017


pdfОтчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2016 г.


pdfПрограмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., Приета с Решение № 35 по протокол 4 от 27.01.2016г.

pdfСписък пасища, мери и ливади - общинска собственост за общо ползване

pdfПриложение № 1 към решение № 35 - 27.01.2016 - зеделски земи

pdfПриложение № 2 към Решение № 35 - 27.01.2016 – трайни насаждения

pdfПриложение № 3 към Решение № 35 от 27.01.2016 - пасища,мери -инд. ползване


pdfОтчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г., приет с Решение № 34 по протокол 4 от 27.01.2016г.


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2015г.


pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2014Г.


pdfТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА МЕСЕЧНИЯ НАЕМ ЗА 1 КВ. МЕТЪР ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ И ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


xlsРегистър на зелените площи на територията на община Кричим, съгл. чл. 63от ЗУТ


xlsРегистър на разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост 


xlsРегистър за частна общинска собственост


xlsРегистър за публична общинска собственост

Община Кричим ©2018 Всички права запазени.