ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ


ЗАПОВЕД

№ РД 15-00-291 гр. Кричим, 03.10. 2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. З, ал. 4, чл. 11, ал. 2, ал. З от Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. на МОН 
за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета и във връзка с необходимостта от определяне и
актуализиране на работните заплати на директорите на ОДЗ на територията на община Кричим 
>>


ПРОЦЕДУРА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПРИ РАЗХОДВАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО 
НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И ПРОГРАМИ НА ЕС В ОБЩИНА КРИЧИМ >>


СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА АКТИВИТЕ >>


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТАТАТА ИМ >>


СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЩИНА КРИЧИМ >>


СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ >>


ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРИЧИМ >>


ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА>>

Община Кричим ©2017 Всички права запазени.