ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013г.

Баланс на община Кричим към 31.12.2013г. >>        Обяснителна записка >>        Одитен доклад >>        Одитно становище >> 

Писмо >>       Рекапитулации по функции >>       Решение № 406 >>       Стойностни показатели >>


ЗАПОВЕД

№ РД 15-00-291 гр. Кричим, 03.10. 2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. З, ал. 4, чл. 11, ал. 2, ал. З от Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. на МОН 
за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета и във връзка с необходимостта от определяне и
актуализиране на работните заплати на директорите на ОДЗ на територията на община Кричим 
>>


ПРОЦЕДУРА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПРИ РАЗХОДВАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО 
НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И ПРОГРАМИ НА ЕС В ОБЩИНА КРИЧИМ >>


СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА АКТИВИТЕ >>


 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕХАНИЗМА НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТАТАТА ИМ ОТ НЕЗАКОННИ ФОРМИ 
НА ОБРАБОТВАНЕ В ПОДЪРЖАНИТЕ РЕГИСТРИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ >>

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТАТАТА ИМ >>


СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЩИНА КРИЧИМ >>


СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ >>


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРИЧИМ  >>


ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРИЧИМ >>


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ >>


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕЧАТИТЕ В ОБЩИНА КРИЧИМ >>


ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА>>

Община Кричим ©2017 Всички права запазени.