ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


pdfСПИСЪК С АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА


Туризъм - Kатегоризиране на обект / Образци /


docЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

docФОРМУЛЯР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН И МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

docУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

docСПРАВКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ


ДАНЪЧНИ ПРОЦЕДУРИ / ОБРАЗЦИ /

Дерегистрация по ДДС 


pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

pdfУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

pdfАКТ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС


Обща данъчна регистрация


pdfИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ (УДОСТОВЕРЕНИЕ)


Регистрация на касов апарат 


pdfЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТИП ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО

pdfСВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО

pdfСВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13.ХII.2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

pdfСВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТИП ФИСКАЛНО УСТРО


Регистрация по ДДС


pdfАКТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

pdfОТКАЗ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

pdfУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗДДС

pdfУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

pdfОПИС НА НАЛИЧНИТЕ АКТИВИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО КЪМ ДАТАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗДДС, ЗА КОИТО Е НАЧИСЛЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕДИШНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗАКОНА И ЗА КОИТО Е НАЛИЦЕ ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 76 ЗДДС

docИСКАНЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ

docЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

docСПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


„ЕТ” / ОБРАЗЦИ /

docДЕКЛАРАЦИЯпо чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон

docОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - Д1


„ЕООД” / ОБРАЗЦИ /

pdfОБРАЗЕЦ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ ЕООД

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - Д1

docДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 142 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

docДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

docОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС НА УПРАВИТЕЛ НА ООД

docУЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ЕООД


„ООД” / ОБРАЗЦИ /

docДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 142 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

docДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

docСЪГЛАСИЕ И ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА НА УПРАВИТЕЛ НА дружество

docУЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - Д1

pdfЗаявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ - Г1


СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО / ОБРАЗЦИ /

docДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 142 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

docУЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

docУЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - Д1

pdfОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС НА УПРАВИТЕЛ НА СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО


КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО / ОБРАЗЦИ /

docУЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

docДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 107 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН НА съдружници

docУЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

pdfОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - Д1

pdfОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

pdfЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО


ЗЕМЕДЕЛИЕ / ОБРАЗЦИ /

rarPЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ

rarPЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

rarАНКЕТНИ КАРТИ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

rarРЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ В ИАСК

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfРЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019г.


pdfРЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018г.


pdfРЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


pdfЗаповед № PД-02-09-165 гр. Кричим, 12.04.2017 г.Определяне списък на длъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация, представляваща служебна тайна


pdfЗаповед № PД-02-09-164 гр. Кричим, 12.04.2017 г.Списък на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация - гр. Кричим, подлежаща на класификация като служебна тайна съгласно чл. 21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация


pdfЗаповед № РД 15-00-35 / гр.Кричим 01.02.2016г.


pdfЗакон за достъп до обществена информация


docСписък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Кричим, както и форматите, в които е достъпна и описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Кричим


pdfВътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община Кричим


pdfРаботно време за приемане на заявления за достъп


Приложения на документи за предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение № 1 - Заявление

Приложение № 2 -  Протокол устно запитване

Приложение № 3 -  Искане повторно ползване

Приложение № 4 - Решение, вариант І

Приложение № 4 - Решение, вариант ІІ

Приложение № 5 - Решение - Отказ

Приемно - предавателен протокол

pdfЗаповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2018 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2017 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2016 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2015 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2014 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2013 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2012 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2011 ГОДИНА


Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, предмет на законова защита за сферата на дейност на общинска администрация при Община Кричим:
1. Тайна по закона за съдебната власт - чл.198/1/ от НПК;
2. Тайна по закона за държавния служител - служебна тайна - чл.25;
3. Тайна по закона за обществените поръчки - чл.32 /2/ и чл.33/5/;
4. Тайна по закона за подземните богатства - чл.92;
5. Тайна по закона за лечебните растения - чл 76;
6. Тайна по закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти - чл.28(2);
7. Тайна по закона за кадастъра и имотния регистър - чл.20;
8. Тайна по кодекса на труда - чл.403;
9. Тайна по закона за автомобилните превози - чл.3(3);
10. Тайна по закона за електронните съобщения;
11. Тайна по закона за енергетиката;
12. Тайна по закона за насърчаване на заетостта;
13. Тайна по закона за защита на потребителите (информация относно извършвани проверки по закона);
14. Тайна по закона за митниците;
15. Тайна по закона за отбраната и въоръжените сили (действа вътрешен списък на фактите и сведенията) - доп разпоредби &1 т. 12;
16. Тайна по закона за патентите и регистрация на полезните модели;
17. Тайна по закона за приватизация и следприватизационен контрол;
18. Тайна по закона за публично предлагане на ценни книжа (факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за ценни книжа);
19. Тайна по закона за радиото и телевизията (информация относно източниците на информация) - чл.10(1)т.3;
20. Тайна по закона за статистиката - чл 22;
21. Тайна по закона за сметната палата;
22. Тайна по закона за държавна финансова инспекция;
23. Тайна по данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
24. Тайна по закона за корпоративното подоходно облагане;
25. Тайна по закона за данъците върху доходите на физическите лица;
26. Тайна по закона за БНБ;
27. Тайна по валутния закон (служебната информация относно валутни сделки);
28. Тайна по закона за убежището и бежанците (личната информация за бежанците);
29. Тайна по закона за социалното подпомагане;
30. Тайна по закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
31. Тайна по закона за закрила на детето - чл.16 - сведения, в административни или съдебни производства, засягащи детето;
32. Тайна по закона за пощенските услуги - тайна на кореспонденцията.

ТАКСИ И УСЛУГИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ  - 2017Г.

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2020 г.

pdfПриложение № 1 към Решение № 30 - 04.02.2020 - зеделски земи

pdfПриложение № 2 към Решение № 30 - 04.02.2020 - тр. насаждения

xlsxПриложение № 3 към Решение № 30 - пасища, мери, ливади-индивидуално ползване

xlsxПриложение № 4 към Решение №30 -пасища, мери, ливади-общо ползване


pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2019 г.

pdfПриложение 1 към Решение № 358, взето с Протокол 43 от 29.01.2019 г.

pdfПриложение 2 към Решение № 358, взето с Протокол 43 от 29.01.2019 г.

pdfПриложение 3 към Решение № 358, взето с Протокол 43 от 29.01.2019 г.

pdfПриложение 4 към Решение № 358, взето с Протокол 43 от 29.01.2019 г.


pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ  2018 г.


pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2018 г.

pdfПриложение 1 към решение № 258 - 30.01.2018г. - Зеделски земи

pdfПриложение 2 към решение № 258 - 30.01.2018г. - Трайни насаждения

pdfПриложение 3 към решение № 258 - 30.01.2018 г. - Пасища, мери, ливади-индивидуално ползване

pdfПриложение 4 към решение № 258 - 30.01.2018 г. - Пасища, мери, ливади-общо ползване - за стоп. 2016-2017г.


pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ  2017 г.


pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2017 г.

pdfПриложение 1към Решение № 149 - 24.01.2017

pdfПриложение 2 към Решение № 149 - 24.01.2017

pdfПриложение 3 към Решение № 149 - 24.01.2017

pdfПриложение 4 към Решение № 149 - 24.01.2017


pdfОтчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2016 г.


pdfПрограмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., Приета с Решение № 35 по протокол 4 от 27.01.2016г.

pdfСписък пасища, мери и ливади - общинска собственост за общо ползване

pdfПриложение № 1 към решение № 35 - 27.01.2016 - зеделски земи

pdfПриложение № 2 към Решение № 35 - 27.01.2016 – трайни насаждения

pdfПриложение № 3 към Решение № 35 от 27.01.2016 - пасища,мери -инд. ползване


pdfОтчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г., приет с Решение № 34 по протокол 4 от 27.01.2016г.


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2015г.


pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2014Г.


pdfТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА МЕСЕЧНИЯ НАЕМ ЗА 1 КВ. МЕТЪР ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ И ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


xlsРегистър на издадените заповеди на главния архитект на община Кричим за допълване на разрешения за строеж / Публикувано на 20.08.2018г./


xlsРегистър на зелените площи на територията на община Кричим, съгл. чл. 63от ЗУТ


xlsРегистър на разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост 


xlsРегистър за частна общинска собственост


xlsРегистър за публична общинска собственост


xlsРегистър на удостоверения  за въвеждане в експлоатация / Публикувано на 16.04.2018г./


xlsРегистър на заповеди за допускане на Подробни устройствени планове /ПУП/ Публикувано на 11.01.2018г./


xlsРегистър на заповеди за одобряване на Подробни устройствени планове /ПУП/ Публикувано на 20.12.2017г./


xlsxРегистър на издадените разрешения за строеж / Публикувано на 04.12.2017г./

ОБЩИНА КРИЧИМ
IBAN: BG41 CECB 9790 8466 9757 00, BIC: CECBBGSF


БАНКА „ЦКБ” АД КЛОН „ПЛОВДИВ – БЪЛГАРИЯ”, ОФИС КРИЧИМ - ГР.КРИЧИМ, ПЛ.”ОБЕДИНЕНИЕ” №3
Сектор „Местни данъци и такси” тел: 03145/8656


Онлайн справка за задължения и плащания към Община Кричим >> 
ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност на гишетата на „Местни данъци и такси” в Община Кричим,
адрес: гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, пл. Обединение №3 )

pdfОт 22.03.2017 г., местните данъци и такси към Кричим вече могат да се плащат онлайн в касите на ИЗИПЕЙ, и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическителица или ЕИК-а на фирмите.


docДекларация / за ФЛ и ЮЛ/ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване (за изтегляне)


pdfСписък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК


Наимнование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане

1 Окончателен годишен (патентен) данък - 44 14 00
2 Данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
3 Данък върху наследствата - 44 22 00
4 Данък върху превозните средства - 44 23 00
5 Такси за битови отпадъци - 44 24 00
6 Данък при придоб.на имущества по дарения и възм.начин - 44 25 00
7 Други данъци - 44 34 00
8 Вноски от приходи на общински предприятия и институции - 44 37 00
9 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция - 44 40 00
10 Приходи от наеми на имущество - 44 41 00
11 Приходи от наеми на земя - 44 42 00
12 Приходи от лихви по текущи банкови сметки - 44 43 00
13 Приходи от лихви по срочни депозити - 44 44 00
14 Дивидент - 44 48 00
15 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи - 44 49 00
16 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната - 44 51 00
17 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина - 44 52 00
18 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи - 44 55 00
19 Приходи от продажби на земя - 44 56 00
20 Приходи от концесии - 44 57 00
21 Приходи от ликвидиране на общински предприятия - 44 58 00
22 Приходи от продажба на нематериални активи - 44 59 00
23 Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети - 44 65 00
24 Други неданъчни приходи - 44 70 00
25 Такси за технически услуги - 44 80 01
26 Такси за ползване на детски градини - 44 80 02
27 Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване - 44 80 03
28 Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих - 44 80 04
29 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги - 44 80 05
30 Такси за добив на кариерни материали - 44 80 06
31 Такси за административни услуги - 44 80 07
32 Такси за ползване на пазари, тържища и др. - 44 80 08
33 Такси за позване на полудневни детски градини - 44 80 09
34 Такси за ползване на общежития и други по образованието - 44 80 10
35 Такси за гробни места - 44 80 11
36 Туристически данък - 44 28 00
37 Такси за притежаване на куче - 44 80 13
38 Други общински такси - 44 80 90
39 Приходи по Закона за опазване на околната среда - 44 80 81

ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ

IВАN: BG41 CECB 9790 8466 9757 00, BIC: CECBBGSF

БАНКА: ЦКБ АД, КЛОН ПЛОВДИВ - БЪЛГАРИЯ, ОФИС КРИЧИМ


№ от списъка на ИИСДА Код за вид плащане Наименование на услугата Необходими документи Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата Документи за изтегляне
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (код за вид плащане 44 80 07)
2033   Възстановяване или промяна на име      Без такса  
2016

44 80 07

Издаване на удостоверение за наследници

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2092

   44 80 07

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2038

44 80 07

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно

( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

 6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2076

44 80 07

Издаване на удостоверение за раждане –дубликат

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
2037

   44 80 07

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно

( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
2034

   44 80 07

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2109

44 80 07

Издаване на удостоверение за семейно положение

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

  6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
2075

 44 80 07

Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
2036

44 80 07

Издаване на удостоверение за родствени връзки

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
2077

 44 80 07

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
2129

44 80 07

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно

( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за собственост или документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции или други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

5. Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация за съгласие на собственика, когато заявителят не е собственик, или декларации по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация за съгласие на собственика или ползвателя на имота за извършване на адресна регистрация

6. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>

Декларация по чл92 ал.3 >>

2128

44 80 07

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно

( в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

До 7 дни

До 3 дни

До 1 ден

До 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>

Декларация по чл92 ал.3 >>

2056

44 80 07

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно  (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>

Декларация по чл92 ал.3 >>

2074

44 80 07

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за собственост на имот

5.Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация  - за регистрация на лица в чужд имот

6. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>

Декларация по чл92 ал.3 >>

1997

   44 80 07

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>

Декларация по чл92 ал.3 >>

2114

   44 80 07

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистрирани след 2000 година

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

24,00лв

 Отвори_Изтегли>>
2017

  

 44 80 07

Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
2073

   44 80 07

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2057

44 80 07

Издаване на удостоверение за родените от майка деца

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2108

44 80 07

Издаване на удостоверение за правно ограничение

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

24,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
2079

  44 80 07

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

20,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2080

44 80 07

Съставяне на актове за гражданско състояние на български гражданин, който има актове съставени в чужбина

1. Заявление – по образец

2. Документи по гражданско състояние, издадени от чужбина

3. Документ за самоличност

4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

5. Документ за платена такса

до събиране на необходимата информация 20,00 лв.  Отвори_Изтегли>>
2039

44 80 07

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 година

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

веднага 6,00 лв. Отвори_Изтегли>>
2020

44 80 07

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от регистъра по гражданско състояние

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

веднага 6,00 лв. Отвори_Изтегли>>
2053

 44 80 07

Припознаване на дете

1.Декларация по образец
2.Документ за самоличност на двамата родители

3. Удостоверение за раждане на детето-оригинал

3 месеца, съгласно чл. 66 от Семейния кодекс  Без такса Отвори_Изтегли>>
2000

44 80 07

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

До 7 дни

До 3 дни

До1 час

15,00 лв.

25,00 лв.

35 ,00лв.

Отвори_Изтегли>>
извън ИИСДА-1

    44 80 07

Всички други видове удостоверения по искане на граждани по Закона за гражданската регистрация

1. Писмено искане

2. Документ за платена такса

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

7,00 лв.

10,50 лв.

14,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2390

 44 80 07

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

1. Документ за самоличност

2. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

3. Документ за платена такса

  20 лв. Отвори_Изтегли>>
извън ИИСДА-2

 44 80 07

Преписи от документи Документ за платена такса веднага

6,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
извън ИИСДА-3  44 80 07 Презаверка на удостоверение за наследници  Удостоверение за наследници - оригинал веднага Без такса Отвори_Изтегли>> 

2110

 44 80 07

За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина  

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

15,00 лв.

25,00 лв.

35,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
Такси за технически услуги
(код за вид плащане 44 80 01)
2063

44 80 01

Удостоверение за степен на завършеност (чл.181 от ЗУТ)

1. Заявление - по образец

2. Копие от документ за собственост или отстъпено право на строеж

3. Разрешение за строеж

4. Протокол за проверка на достигнати нива стреха /било

5. Фотоснимки на фасадите на строежа

6. Квитанция за платена такса

7. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

0,40 /кв.м.,

мин 20.00 лв.

Отвори_изтегли >>
2083

44 80 01

Издаване на скица – виза за проучване и проектиране (чл.140, ал.1 от ЗУТ)

1. Заявление - по образец

2. Копие от документ за собственост или отстъпено право на строеж

3. Комбинирана скица на имота

4. Скица-предложение за виза

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

 до 7 дни 40.00 лв. Отвори_изтегли >>
2119

44 80 01

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

20.00 лв.

30.00 лв.

40.00 лв.

Отвори_изтегли >>
1989

44 80 01

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти  по чл. 56 от Закона за устройство на територията

1. Заявление - по образец

2. Документ за собственост на имота и/или друг документ, доказващ правото да се ползва имота / при поставянето на преместваеми обекти върху терени – частна собственост /

3. Схема-ситуация

4. Становище от КАТ - пътна полиция при РДВР-Пловдив за тези обекти, които граничат с улични платна и проходи от републиканската пътна мрежа

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

до 30 дни

30.00 лв.

Отвори_изтегли >>

2100

 44 80 01

  

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно - информационни елементи по чл.57, ал. 1 от Закона за устройство на територията

1. Заявление - по образец

2. Документ за собственост на имота и/или друг документ, доказващ правото да се ползва имота / при поставянето на преместваеми обекти върху терени – частна собственост /

3. Схема-ситуация

4. Становище от КАТ - пътна полиция при РДВР-Пловдив за тези обекти, които граничат с улични платна и проходи от републиканската пътна мрежа

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

до 30 дни 30.00 лв.

Отвори_изтегли >>

2042

44 80 01

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) в съответствие със Закона за устройство на територията-чл.148, във връзка с чл.72, ал.1

1. Заявление – свободен текст

2. Копие от разрешение за строеж

3. План-схема на разкопавания участък

4. Проект за временна организация на движението /при необходимост/

5. Квитанция за платена такса

Съгласно Наредба за разкопаване при извършване на СМР на община Кричим

Съгласно Договор

и

Депозит /гаранционна вноска за извършване на СМР/

 

2025

44 80 01

Издаване на разрешение за строеж за одобрен комплексен инвестиционен проект по чл. 150, ал. 4 от Закона за устройство на територията

1.Заявление – по образец

2. Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

3. Проект на Подробен устройствен план /ПУП/

4. Инвестиционен проект в съответствие със Закона за устройство на територията – 3 броя

5. Влязло в сила решение по ОВОС

6. Оценка за съответствие по чл.142, ал.6 от ЗУТ

7. Становище от РСПБЗН за строежи от 1-ва,2-ра и 3-та категория

8. Други специални становища /при необходимост/

9. Квитанция за платена такса

10. Пълномощно /при необходимост/

съгласно Закона за устройство на територията 78.00 лв.


 

Отвори_изтегли >>

2060

44 80 01

Издаване на разрешение за изработване на ПУП ( чл. 124а, ал.2 от  ЗУТ)

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

3. Скица предложение

4. Техническо задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

съгласно Закона за устройство на територията

В регулирани територии

-за жилищни -40.00 лв.

-за нежилищни – 60.00 лв.

В нерегулирани територии

-за жилищни -50.00 лв.

-за нежилищни – 70.00 лв.

Отвори_изтегли >>

2084

44 80 01

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

3. Нотариално заверена декларация за година на построяване

4. Геодезическо заснемане - при необходимост

5. Нотариално заверена декларация за съгласие от съседите при намалени отстояния

6. Квитанция за платена такса

7. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

0,40 /кв.м.,

мин 20.00 лв.

Отвори_изтегли >>

1991

44 80 01

Издаване на удостоверение, че обособените дялове или части отсгради, жилища или други обекти отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба.

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

3. Скица на имота - оригинал

4. Одобрен инвестиционен проект част „Архитектура”

5. Проект за делба

6. Квитанция за платена такса

7. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни В зависимост от регулация, за жилищни или нежилищни сгради и дали има смяна на конструкцията


 

Отвори_изтегли >>

2082

44 80 01

Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

20.00 лв.

30.00 лв.

40.00 лв.

Отвори_изтегли >>

2078

44 80 01

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Скица на имота

4. Други налични документи за собственост или ползване на имот

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

10.00 лв.

15.00 лв.

20.00 лв.

40.00 лв.

Отвори_изтегли >>

2021   Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Скица на имота

4. Други налични документи за собственост или ползване на имот

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

10.00 лв.

15.00 лв.

20.00 лв.

40.00 лв.

Отвори_изтегли >>

извън ИИСДА-4

44 80 01

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.32, ал. 1, т. 1 /и по чл.54а / от Закона за кадастъра и имотния регистър във връзка с чл.175 от Закона за устройство на територията

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Разрешение за строеж – копие

4. Копие от одобрен инвестиционен проект с нанесени промени в процеса на стоителство.

5. Магнитен носител с данни за цифровия модел.

6. Геодезическо заснемане

7. Удостоверение за нанасяне в картата на възставената собственост от Общинска служба „Земеделие и гори” за земеделски земи

8. Квитанция за платена такса

9. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни 30.00 лв.

Отвори_изтегли >>

2111

44 80 01

Заверяване на преписи от документи и  на копия от планове и документацията към тях

 1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

5.00 лв./брой-черно-бяло

10.00 лв. /брой-цветно

Отвори_изтегли >>

извън ИИСДА -5

44 80 01

Становище за РДНСК по §184 по ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ 1. Документ за собственост

14 дни

Без такса

 
 
2023

44 80 01

Съгласуване на инвестиционни проекти от Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/

1. Заявление - по образец

2. Документ за собственост

3. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

4. Квитанция за платена такса

5. Пълномощно /при необходимост/

до 30 дни

1.20лв/кв.м.

-Жилищни

1.70лв./кв.м

-Нежилищни

Отвори_изтегли >>

2062

44 80 01

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория:

- обекти от ІV-та категория

- обекти от V-та категория

1.  Заявление - по образец

Изпълнителска документация окомплектована в съответствие с Наредба 3 и Закона за устройство на територията

2.Технически и енергиен паспорт на строежа

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 7дни

За строежи ІV категория – 150.00 лв.

За строежи V категория – 100.00 лв.

Отвори_изтегли >>

2113

44 80 01

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Разрешение за строеж – оригинал

4. Одобрен инвестиционен проект, който не е изгубил правно действие.

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

до 14 дни 30.00 лв. Отвори_изтегли >>
извън ИИСДА-6

44 80 01

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

1. Технически паспорт на строежа

2. Квитанция за платена такса

3. Пълномощно /при необходимост/

до 7дни 20.00 лв.  
 Отвори_Изтегли>>
2018

44 80 01

Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

20.00 лв.

30.00 лв.

40.00 лв.

Отвори_изтегли >>
 
2111

44 80 01

Справка от архива за недвижим имот

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

5.00 лв./брой-черно-бяло

10.00 лв. /брой-цветно

Отвори_изтегли >>
 

2130

44 80 01

Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект ( чл. 147, ал. 1 от ЗУТ)

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Скица-виза за проектиране

4. Положителни становища /съгласуване/ от експлоатационните дружества

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

до 14 дни 52.50 лв.

Отвори_изтегли >>

извън ИИСДА-7

 44 80 01

Изготвяне на оценки по чл. 210 от Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Скица на имота

до 30 дни Без такса  
 
извън ИИСДА-8

44 80 01

Издаване на разрешение за строеж на огради (чл.48 от ЗУТ)

1. Документ за собственост

2. Скица на имота

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 30 дни 40.00 лв.  
извън ИИСДА-9

 44 80 01

Учредяване на право на преминаване по чл.192, ал. 3 и ал. 6 от Закона за устройство на територията през общински имоти

1.Заявление придружено с

-Документ за собственост

-Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/

до 30 дни Без такса  
извън ИИСДА-10

44 80 01

Учредяване на право на прокарване по чл.193 от Закона за устройство на територията през общински имоти

1.Заявление придружено с

- Документ за собственост

-Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/

до 30 дни Без такса  
извън ИИСДА-11  44 80 01 Прокарване на временни пътища по чл.190, във връзка счл.191 от Закона за устройство на територията през общински имоти 1. Заявление до 30 дни Без такса  
извън ИИСДА-12

 44 80 01

Вписване на сгради в режим на етажна собственост в публичен регистър за сгради в РЕС и на промени във вписаните данни и обстоятелства

По закон се вписват САМО сдруженията!!!

Вписване при сдружение:

1.Заявление;

2.Заверено копие от протокола на учредителното събрание;

3.Копие от приетото споразумение - заверено от председателя на управителния съвет;

4.Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

до 14 дни Без такса  
извън ИИСДА-13

 44 80 07

Комплектуване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние

1. Документ за самоличност

2. Писмено заявление - в свободен текст с приложени следните документи:
- препис от съдебното решение, заверено по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;

- удостоверение, че решението е влязло в сила от съответния съд;

- декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т. 3 и 4 от Кодекса на международното частно право.

-чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по законоустановения ред. 

7 дни     
Други местни такси, определени със закон
 (код за вид плащане 44 80 01)
2054

44 80 01

Одобряване на инвестиционни проекти по чл. 143 от Закона за устройство на територията:

1.за жилищна сграда с РЗП

2. нежилищна сграда с РЗП

3. за техническа инфраструктура с РЗП

4. за линейни инфраструктурни проекти

-до 100 л.м.

-от 100 до 500 л.м.

-от 500 до 1000 л.м.

над 1000 л.м.

5. за обособяване на реално отделни части/дялове/ за доброволна /съдебна делба по реда на чл. 202 и чл.203 от ЗУТ

6. за сградни отклонения:

7. за организация на движението:

- Постоянна организация на движението

- Временна организация на движението

8. За одобряване на промени по време на строителството, съгл. чл. 154, ал.5 от ЗУТ

- за разглеждане и одобряване

- за издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

4. Документ за платена такса

30 дни

7 дни-с доклад за оценка за съответствие

1. 1,70 лв./кв.м.

2. 1,70 лв./кв. м.

3. 0,30 лв./кв.м.

4. 150 лв.

300 лв.

    450 лв.

650 лв.

5. 75 % от горните

6. 7,50 л.м.

7. постоянна – 40 лв.

Временна – 30 лв.

8. 50 % от горното

- 40 лв.

Отвори_изтегли >>

2025

44 80 01

Одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закона за устройство на територията:

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

4. Документ за платена такса

30 дни

7 дни-с доклад за оценка за съответствие

+30 % от одобряване на инвестиционни проекти

Отвори_изтегли >>

извън ИИСДА-14

44 80 01

Становище на ОЕСУТ по §3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

30 дни Без такса
 
2117

44 80 01

Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ по чл. 124а  и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията

В регулирани територии

1. За жилищни нужди

- до 3 имота

- над 3 имота

- над 7 дка

2. За нежилищни нужди

- до 3 имота

- над 3 имота

- над 7 дка

В нерегулирани територии

1. За жилищни нужди

- до 3 имота

- над 3 имота

- над 7 дка

2. За нежилищни нужди

- до 3 имота

- над 3 имота

- над 7 дка

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Подробен устройствен план

4. Документ за платена такса

30 дни

В регулирани територии

1. За жилищни нужди

- 50 лв.

- 60 лв.

- 55 лв.

2. За нежилищни нужди

- 80 лв.

- 90 лв.

- 85 лв.

В нерегулирани територии

1. За жилищни нужди

- 60 лв.

- 70 лв.

- 65 лв.

2. За нежилищни нужди

- 90 лв.

- 100 лв.

- 95 лв.

 
 

Отвори_изтегли >>

2001

44 80 01

Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл.15и §8 от ПР на ЗУТ)

В регулирани територии

1.за жилищни нужди

2.за нежилищни нужди

3. за допълващо застрояване /чл.44 от ЗУТ/

4. за допълващо застрояване /чл.46 от ЗУТ/

5.за допълващо застояване /гаражи, работилници, обекти за търговия и услуги/

В нерегулирани територии

1.за жилищни нужди

2.за нежилищни нужди

3. за допълващо застояване /гаражи, летни кухни и други/

4. за допълващо застрояване /за производствени и обществено-обслужващи дейности/

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Съдебно решение /пo чл. 134, ал. 2, т. 7 от ЗУТ/

4. Скица-предложение за исканото изменение

5. Копие-извлечение от действащ ПУП

6. Квитанция за платена такса

14 дни

В регулирани територии

1. 30 лв.

2. 50 лв.

3. 15 лв.

4. 20 лв.

5. 40 лв.

В нерегулирани територии

1. 40 лв.

2. 60 лв.

3. 20 лв.

4. 50 лв.

Отвори_изтегли >>
 

извън ИИСДА-15    448007 Предоставяне на копия от актове на Общински съвет - Кричим на основание чл. 22, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

1.Заявление

2.Квитанция за платена такса

  3,00 лв. на страница  

2117

44 80 01

За одобряване на проект за изменение на ПУП (чл. 134, чл.135, чл.15 и § 8 от ПР на ЗУТ)

В регулирани територии

1. За жилищни нужди

- до 3 имота

- над 3 имота

- над 7 дка

В нерегулирани територии

- до 3 имота

- над 3 имота

- над 10 дка

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Съдебно решение /пo чл. 134, ал. 2, т. 7 от ЗУТ/

4. Скица-предложение за исканото изменение

5. Копие-извлечение от действащ ПУП

6. Квитанция за платена такса

30 дни

В регулирани територии

1. За жилищни нужди

- 40 лв.

- 50 лв.

- 45 лв.

В нерегулирани територии

- 70 лв.

- 90 лв.

- 80 лв.

Отвори_изтегли >>

2113

44 80 01

Презаверяване на разрешение за строеж (чл. 153, ал.3 и ал.4 от ЗУТ)

1.Заявление по образец

2.Одобрен инвестиционен проект

3.Констативни протоколи

4.Оригинал на разрешение за строеж

5.Квитанция за платена такса

14 дни 30.00 лв.

Отвори_изтегли >>

2010   Издаване на разрешително за ползване на плувен басейн през летния сезон

 1.Заявление

2.Документ за право на стопанисване

3.Документи на спасители и мед. лице

4.Протоколи от микробиологични и физикохимични проби на водата.

 7 дни  Без такса  
2088

448007

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

1. Заявление по образец

2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон/различен от ТЗ/ да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

4. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

5. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя 

6. Формуляр по образец за определяне на категорията;

7. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация/ попълва се служебно/

9. Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;

10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифа

Издаване на заповед за открита процедура
14 дни
По Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма  Отвори_Изтегли>>
2047

448007

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

1. Заявление по образец

2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон/различен от ТЗ/ да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

4. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

5. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя 

6. Формуляр по образец за определяне на категорията;

7. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация,/ попълва се служебно/

9. Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник -  оригинал;

10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифа

Издаване на заповед за открита процедура
14 дни
По Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма  Отвори_Изтегли>>
2048

442800

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

1. Заявление по образец

-при промяна на капацитета

-при промяна на наименованието

-при промяна на собственика

-при промяна на л. извършващо дейност

2. Издаденото оригинално удостоверение за категоризация

3. Нотариално заверено пълномощно

4.Документ за платена такса

14 дни

Съгласно тарифата за таксите събирани по Закона за туризма

 Отвори_Изтегли>>

2008

442800

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

1. Заявление по образец

-при промяна на капацитета

-при промяна на наименованието

-при промяна на собственика

-при промяна на л. извършващо дейност

2.Издаденото оригинално удостоверение за категоризация

3.Нотариално заверено пълномощно

4.Документ за платена такса

14 дни

Съгласно тарифата за таксите събирани по Закона за туризма

 
 Отвори_Изтегли>>
Услуги по издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения по ЗМДТ
(код за вид плащане 448007)

2393

 

 

 

2395

 

 

 

2396

448007

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл.264, ал.1 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс и чл. 3, ал. 2 от Приложение №2 към ЗМДТ

Изадаване на удостоверение на данъчна оценка на правото на строеж

Издаване на данъчна оценка на правото на ползване

 Издаване на данъчна оценка за незавършено строителство 

1. Искане по образец

2. Скица на имота - копие

3. Характеристика на имота /за земеделски земи/

4. Удостоверение за наследници – при необходимост

5. Молба-декларация по обстоятелствена проверка

Искане по образец

Разрешение за строеж

Скица

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

Документ за собственост

Искане по образец

Скица

Искане по образец

Разрешение за строеж

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

Удостоверение за степен на завършеност

до 5 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

9,00 лв.

13,50 лв.

18,00 лв.

36,00 лв.

Отвори_Изтегли>>

 

 

Отвори_Изтегли>>

 

 

Отвори_Изтегли>>

1998

448007

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Кричим

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

7,00 лв.

10,50 лв.

14,00 лв.

28,00

Отвори_Изтегли>>
2124

448007

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

7,00 лв.

10,50 лв.

14,00 лв.

28,00

 Отвори_Изтегли>>

2131

448007

Издаване на  копие на документ за платен данък върху превозните средства

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

1,00 лв.

1,50 лв.

2,00 лв.

4,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2397 448007 Издаване на копие от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

1 Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

1,00 лв.

1,50 лв.

2,00 лв.

4,00 лв.

Отвори_Изтегли>> 
2091 448007 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

3,00 лв.

4,50 лв.

6,00 лв.

12,00 лв

 
2014

140000

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 1. Писмено искане   безплатно Отвори_Изтегли>>
2071    448007 Издаване на удостоверение за декларирани данни

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

7,00 лв.

10,50 лв.

14,00 лв.

28,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
извън ИИСДА-16 448007 Издаване на служебна бележка за освобождаване от данък на ППС по чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

1,00 лв.

1,50 лв.

2,00 лв.

4,00 лв.

Отвори_Изтегли>>

2087

448007 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

  1. Заявление по образец

  2. Копие от документ за самоличност

  3. Документ за платена такса

  7,00 лв. Отвори_Изтегли>>
извън ИИСДА-17     448007 Издаване на Разрешение за провеждане на тържества на открито

1. Заявление по образец

2. Декларации по образец

  25 лв. Отвори_изтегли >>
2029

448007

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства ( чл.8 от Закона за пчеларството)

1. Заявление по образец

2. Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/

3. Копие от ветеринарномедицинския дневник на пчелина

4. Копие от документ, доказващ собствеността (правото на ползване) на имота, в който е разположен пчелина

Правно основание – Закон за пчеларството - чл.8

до 7 дни Регистрацията е безплатна Отвори_Изтегли>>
Други административни услуги
извън ИИСДА-18

 448007

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

1. Лична карта

2. Договор между съпрузите

3. Удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие, съгл. чл.9, ал.2 от Семейния кодекс, ако е сключен брачен договор

1 ден    
                                                                                                       Други местни такси, определени със закон
 
2123

   442800

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

1. Заявление свободен текст

2. Документ за платена такса

 14 дни 100 лв.  
2012   Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

1. Заявление по образец

2. Медицинско експертно решение - копие

3. Снимка /формат 35/45 mm/

4. Копие на лична карта

5. Талон на МПС - копие

6. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

30 дни Безплатно  Отвори_Изтегли>>
2015

 

448007

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

1. Частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване – разписки, декларации, пълномощни

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

Необходимо е лично присъствие на лицето пред длъжностното лице, което ще удостовери подписа и съдържанието на пълномощното

веднага Тарифа за нотариалните такси към  Закона за нотариусите и нотариалната дейност  Отвори_Изтегли>>
2094

448007

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

1. Пълномощно за  заверка

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

   Необходимо е лично присъствие на лицето пред длъжностното лице, което ще удостовери подписа и съдържанието на пълномощното·

веднага Тарифа за нотариалните такси към  Закона за нотариусите и нотариалната дейност  
 Отвори_Изтегли>>
2072 448007
(администр.)
448001
(технич.)
Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

1. Частен или официален документ, верността на препис или извлечение, от който ще се заверят

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

веднага Тарифа за нотариалните такси към  Закона за нотариусите и нотариалната дейност  
 Отвори_Изтегли>>
                                                                        Цени на услуги и права, предоставяни от общината по чл. 6 , ал. 2 от ЗМДТ 
извън ИИСДА-19 448007

Предаване на факсимилно съобщение в страната във формат А4:

- за първа страница -1,00лв.

- за всяка следваща страница 0,50лв.

Квитанция за платена цена на услугата веднага    
извън ИИСДА-20 448090

Ползване на зала общинска собственост

-  зала № 21 – ОбА Кричим

- зала Общински Младежки дом

1. Заявление в свободен текст

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

на ден:

30.00 лв

 
извън ИИСДА-21 448090 Ритуал по сключване на граждански брак

1. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак и на свидетелите.

2. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от Семейния кодекс на встъпващите в брак , че не страдат от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Семейния кодекс

3. Квитанция за платена цена на услугата

  50.00 лв.  
извън ИИСДА-22 448001 За издаване на удостоверение за декларирани данни

 1. Искане – образец

2. Квитанция за платена цена на услугата

до 14 дни безплатно  
извън ИИСДА-23 BG 37

Доставка на ковчег + кръст

-обикновен

- луксозен

Квитанция за платена цена на услугата веднага

52.00 лв.

90.00 лв.

 
извън ИИСДА-24

BG 28

Прокарване на временни пътища почл.190, във връзка счл.191 от Закона за устройство на територията през общински имоти,

- в регулация

- извън регулация

1. Заявление

2. Квитанция за платена цена на услугата

  безплатно  
 извън ИИСДА-25 448008 Издаване на разрешение за ползване на терен общинска собственост за разполагане на маси, столове и витрини      Съгласно действащата НОАМТЦУ на територията на община Кричим  

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


На основание Постановление на Министерски съвет на Република България № 83 от 7 април 2015 година за изменение и допълнение на Наредба за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.), се създават нови приложения:

docПриложение № 1 към чл. 7ал.2 (Протокол) от Наредбата за административното обслужване

docПриложение № 2 към чл.14в, ал.1 (Заявление) от Наредбата за административното обслужване


ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ >>

В навечерието на празника 8-ми Март потребители и посетители при Дневен център за стари хора гр. Кричим организира  празнична програма, която включваше колективни и индивидуални изпълнения на песни и танци.

Прочети още »

Бабинден е един красив празник съхранен и до днес в града ни. Денят в който се отдава заслужено признание на този в чиито ръце се ражда човешки живот. Отдаваме почит на лекари акушерки – сестри и баби. Няма по - важна и благородна кауза от тази да помагаш да се роди живот. Акушерката подава ръка на всяка нова чиста душичка, която започва своя земен път. Тя напътства и подкрепя родилката, за да бъде мисията  ѝ успешна и заслужава нейният живот да бъде изпълнен с любов, признателност и уважение, защото работата ѝ е наистина забележителна.

Прочети още »

На 21 ноември църквата чества празника Въведение Богородично - Деня на християнското семейство и младеж. Въведение Богородично е един от големите вселенски празници. В този ден се обръщаме към изконните християнски ценности и добродетели.

Прочети още »

На 1 - ви октомври в залата на Общински младежки дом се представи пред публика един незабравим концерт под надслов „Да празнуваме заедно...”, в който се обединиха Общински младежки дом, Дневен център за стари хора и Народно читалище „Пробуда – 1912 г.” по случай 1- ви октомври – деня на възрастните хора, откриване на учебната година в Общински младежки дом и откриване на самодейната година в НЧ „Пробуда – 1912 г.”

Прочети още »

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.