A+ A A-

ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ

(АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ)


IВАN: BG41 CECB 9790 8466 9757 00, BIC: CECBBGSF
БАНКА: ЦКБ АД, КЛОН ПЛОВДИВ - БЪЛГАРИЯ, ОФИС КРИЧИМ
/ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ - ВИЖ ТАБЛИЦАТА  /

№ от списъка СУНАУ Код за вид плащане Наименование на услугата Необходими документи Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата Документи за изтегляне
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (код за вид плащане 44 80 07)
1.ОБА1 - 1   Възстановяванеили промяна на име        
2.ОБА1 - 2   Издаване на удостоверение за наследници

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
3.ОБА1 - 7   Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв

25,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
4.ОБА1 - 28   Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв

25,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
5.ОБА1 - 23   Издаване на удостоверение за раждане –дубликат

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв

25,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
6.ОБА1 - 25   Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
7.ОБА1 - 27   Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
8.ОБА1 - 3   Издаване на удостоверение за семейно положение

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
9.ОБА1 - 4   Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв

25,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
10.ОБА1 - 5   Издаване на удостоверение за родствени връзки

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
11.ОБА1 - 30   Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
12.ОБА1 - 10   Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за собственост или документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции или други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

5. Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация за съгласие на собственика, когато заявителят не е собственик, илидекларации по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация за съгласие на собственика или ползвателя на имотаза извършване на адресна регистрация

6. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

4,00 лв.

6,00 лв.

8,00 лв.

20,00лв

 Отвори_Изтегли>>

 

Декларация по чл92 ал.3 >>

13.ОБА1 - 11   Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

веднага 4,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>

 

Декларация по чл92 ал.3 >>

14.ОБА1 - 13   Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

4,00 лв.

6,00 лв.

8,00 лв.

20,00лв

 Отвори_Изтегли>>

 

Декларация по чл92 ал.3 >>

15.ОБА1 - 14   Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за собственост на имот

5.Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация  - за регистрация на лица в чужд имот

6. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

4,00 лв.

6,00 лв.

8,00 лв.

20,00лв

 Отвори_Изтегли>>

 

Декларация по чл92 ал.3 >>

16.ОБА1 - 15   Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

веднага 4,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>

 

Декларация по чл92 ал.3 >>

17.ОБА1 - 17   Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистрирани след 2000 година

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

4,00 лв.

6,00 лв.

8,00 лв.

20,00лв

 Отвори_Изтегли>>
18.ОБА1 - 8   Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
19.ОБА1 - 9   Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

Отвори>>/1/2
20.ОБА1 - 19   Издаване на удостоверение за родените от майка деца

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
21.ОБА1 - 18   Издаване на удостоверение за правно ограничение

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
22.ОБА1 - 21   Съставяне на актове за гражданско състояние на български гражданин, който има актове съставени в чужбина

1. Заявление – по образец

2. Документи по гражданско състояние издадени от чужбина

3. Документ за самоличност

4. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

5. Документ за платена такса

до събиране на необходимата информация 10,00 лв.  Отвори_Изтегли>>
23.ОБА1 - 31   Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 година

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

веднага 3,00 лв. Отвори_Изтегли>>
24.ОБА1 - 32   Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от регистъра по гражданско състояние

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

веднага 3,00 лв. Отвори_Изтегли>>
25.ОБА 1-35   Припознаване на дете

1.Декларация по образец
2.Документ за самоличност на двамата родители

 3. Удостоверение за раждане надетето-оригинал
Такса: няма

3 месеца, съгласно чл. 66 от Семейния кодекс  Без такса Отвори_Изтегли>>
26.ОБА 1- 38   Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

веднага 15 лв. Отвори_Изтегли>>
27.Извън  определените в СУНАУ   Всички други видове удостоверения по искане на граждани по Закона за гражданската регистрация

1. Писмено искане

2. Документ за платена такса

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

10,00 лв.

15,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
28.ОБА1 - 37   Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

1. Документ за самоличност

2. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

3. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

10,00 лв.

15,00 лв.

20,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
29.Извън  определените в СУНАУ   Преписи от документи Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

3,00 лв.

6,00 лв.

10,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
30.Извън  определените в СУНАУ   Презаверка на удостоверение за наследници 1. Удостоверение за наследници - оригинал веднага Без такса Отвори_Изтегли>> 
31.Извън  определените в СУНАУ   За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина  

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

15,00 лв.

25,00 лв.

35,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
Такси за технически услуги
(код за вид плащане44 80 01)
32.ОБА 3-30  

Удостоверение за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ)

1. Заявление - по образец

2. Копие от документ за собственост или отстъпено право на строеж (не се

прилага при снабдяване с документ за собственост на имота)

3. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

15,00 лв.

25,00 лв.

35,00 лв.

75,00 лв.

Бланки ТСУ\Заявление  Удостоверение (чл. 181)

Отвори_изтегли >>

33.ОБА 3-7  

Издаване на скица – виза за проучване и проектиране:

  1. за урегулиран

поземлен имот

2. за урегулиран поземлен имот в промишленa зона:

- до 5 дка

- над 5 дка

1. Копие от документ за собственост или отстъпено право на строеж

2. Удостоверение за наследници – при необходимост

3. Извадка от действащ строителен план - служебно

4. Документ за платена такса

7 дни 20 лв. Отвори_Изтегли>>
34.ОБА 6-1   Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж(чл. 12 от Норми за данъчна оценка на недвижими имоти – приложение № 2 към ЗМДТ)

1. Заявление - по образец

2. Копие от документ за собственост или отстъпено право на строеж (не се прилага при снабдяване с документ за собственост на имота)

3. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

15,00 лв.

25,00 лв.

35,00 лв.

75,00 лв.

Бланки ТСУ\Заявление Удостоверение (чл. 12)

Отвори_изтегли >>

35.ОБА 6-3   Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

1. Заявление – свободен текст

2. Документ за собственост

3. Документ за платена такса

7 дни 15 лв. Отвори_Изтегли>>
36.ОБА 3-2   Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти  по чл. 56 от Закона за устройство на територията

1. Заявление - по образец

2. Документ за собственост на имота и/или друг документ, доказващ правото да се ползва имота / при поставянето на преместваеми обекти върху терени – частна собственост /

3. Проект за обекта, определящ неговата бъдеща визия , придружен с фотографска снимка на обекта, който ще се поставя - два броя цветна

4. Становище от КАТ - пътна полиция при РДВР-Пловдив за тези обекти, които граничат с улични платна и проходи от републиканската пътна мрежа

5. Документ за платена такса

30 дни 30,00 лв.  Отвори_Изтегли>>
37.ОБА 7-1   Издаване на разрешение за поставяне на рекламно - информационни елементи по чл.57, ал. 1 от Закона за устройство на територията

1. Заявление - по образец

2. Документ за собственост на имота и/или друг документ, доказващ правото да се ползва имота/ при поставянето на преместваеми обекти върху терени – частна собственост /

3. Проект за обекта в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията

4. Становище от КАТ - пътна полиция при РДВР-Пловдив за тези обекти, които граничат с улични платна и проходи от републиканската пътна мрежа

5. Положително становище от експлоатационните дружества – при необходимост

6. Изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици /при поставяне на преместваеми обекти върху сгради - етажна собственост /

7.  Документ за платена такса

30 дни 30,00 лв.  Отвори_Изтегли>>
38.ОБА 3-12   Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки  и вътрешно квартални пространства ( за строежи с влязло  в сила разрешение за строеж) в съответствие със Закона за устройство на територията - чл. 148, във връзка с чл.72, ал.1

1. Заявление по образец

 2. Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

3. Документ за платена такса

Съгласно Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на СМР

Разрешение за разкопаване – 100 лв.

Депозит /гаранционна вноска за извършване на СМР/

Отвори_Изтегли>>
39.Извън СУНАУ   Издаване на разрешение за строеж за одобрен комплексен инвестиционен проект по чл. 150, ал. 4 от Закона за устройство на територията

1.Инвестиционен проект в съответствие със Закона за устройство на територията

2. Подробен устройствен план /ПУП/

3.  Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

3. Документ за платена такса

съгласно Закона за устройство на територията 30,00 лв.
 Отвори_Изтегли>>
40.ОБА 3-4   Издаване на разрешение заизработване на ПУП ( чл. 124а, ал.2 от  ЗУТ)

1. Документ за собственост на имот

2. Удостоверение за наследници – при необходимост

3. Скица предложение

4. Задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/

5. Документ за платена такса

съгласно Закона за устройство на територията 20,00 лв.  Отвори_Изтегли>>
41.ОБА 3-26   Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

1. Документ за собственост

2.  Удостоверение за наследници – при необходимост

3. Нотариално заверена декларация за година на построяване

4. Геодезическо заснемане - при необходимост

5. Нотариално заверена декларация за съгласие от съседите при намалени отстояния

6. Документ за платена такса

7 дни 15,00 лв.  Отвори_Изтегли>>
42.ОБА 3-25   Издаване на удостоверение, че обособените дялове или части отсгради, жилища или други обектиотговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба.

1. Скица на имота - оригинал

2. Документ за собственост

3. Проект за делба

4. Документ за платена такса

7 дни 15,00 лв.
 Отвори_Изтегли>>
43.ОБА 3-1   Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

1. Документ за собственост

2. Документ за платена такса

7 дни 15,00 лв. Отвори_Изтегли>>
44.ОБА 2-6   Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

1. Заявление или Молба-декларация по образец на Министерство на правосъдието

3. Скица на имота

4. Други налични документи за собственост или ползване на имот

5. Документ за платена такса

7 дни 6,00 лв.  Отвори_Изтегли>>
45.ОБА 3-38   Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.32, ал. 1, т. 1 /и по чл.54а / от Закона за кадастъра и имотния регистър във връзка с чл.175 от Закона за устройство на територията

1. Геодезическо заснемане

2. Документ за собственост

3. Разрешение за строеж - копие

4. Удостоверение за нанасяне в картата на възставената собственост от Общинска служба „Земеделие и гори” за земеделски земи

5. Документ за платена такса

7 дни 15,00 лв.  
46.Извън СУНАУ   Заверяване на преписи от документи и  на копия от планове и документацията към тях   До 1 ден 5,00 лв./брой  
47.Извън СУНАУ   Становище за РДНСК по §184 поПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 1. Документ за собственост 14 дни Без такса  
 
48.Извън СУНАУ   Съгласуване на инвестиционни проекти от Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/

1. Заявление - по образец

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

3. Документ за собственост

4. Документ за платена такса

30 дни

0.70лв/кв.м.

-Жилищни

1.00лв./кв.м

-Нежилищни

 Отвори_Изтегли>>
49.ОБА 3- 19  

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория:

- обекти от ІV-та категория

- обекти от V категория

-          жилищни сгради с разгърната застроена площ/РЗП/ от 500 кв.м. до 1000 кв.м.; смесени сгради с капацитет от 50 до 100 места посетители.

-          жилищни сгради с РЗП от 300 кв.м. до 499 кв.м.; смесени сгради с капацитет от 20 до 49 места посетители и производствени сгради с капацитет от 20 до 49 работни места

-          жилищни сгради с РЗП до 300 кв.м.; смесени сгради с капацитет до 19 места посетители и производствени сгради с капацитет до 19 работни места

1.  Заявление по образец

Изпълнителска документация окомплектована в съответствие с Наредба 3 и Закона за устройство на територията

1.Технически и енергиен паспорт на строежа

2. Документ за платена такса

7дни

За строежи ІV категория – 120,00 лв.

За строежи V категория – 70,00 лв.

.

 
50.ОБА 3 -15   Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

1. Разрешение за строеж – оригинал

2. Документ за платена такса

14дни 20,00 лв. Отвори_Изтегли>>
51.ОБА 3-28   Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

1. Технически паспорт на строежа

2. Документ за платена такса

7дни 10,00 лв.  
 
52.ОБА 3 - 40   Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот

1. Документ за собственост

2. Документ за платена такса

7дни 15,00 лв. Отвори_Изтегли>>
 
53.Извън СУНАУ   Справка от архива за недвижим имот

1. Документ за собственост

2.Документ за платена такса

14дни 5 лв./на брой копие  
 
54.Извън СУНАУ   Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект ( чл. 147, ал. 1 от ЗУТ)

1. Извадка от инвестиционен проект

2. Разрешение за строеж - копие

3. Положителни становища /съгласуване/ от експлоатационните дружества

4. Документ за платена такса

7 дни 30,00 лв.  Отвори_Изтегли>>
55.Извън СУНАУ   Изготвяне на оценки по чл. 210 от Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Скица на имота

30дни Без такса  
 
56.Извън СУНАУ   Издаване на разрешение за строеж на огради (чл.48 от ЗУТ)

1. Документ за собственост

2. Скица на имота

3. Документ за платена такса

30дни 30,00 лв. Отвори_Изтегли>>
57.Извън определените в СУНАУ   Учредяване на право на преминаване по чл.192, ал. 3 и ал. 6 от Закона за устройство на територията през общински имоти

1.Заявление придружено с

-Документ за собственост

-Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/

30 дни Без такса  
58.Извън определените в СУНАУ   Учредяване на право на прокарване по чл.193 от Закона за устройство на територията през общински имоти

1.Заявление придружено с

- Документ за собственост

-Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/

30 дни

Без такса

 
59.Извън определените в СУНАУ   Прокарване на временни пътища по чл.190, във връзка счл.191 от Закона за устройство на територията през общински имоти 1. Заявление 30 дни Без такса  
60.Извън определените в СУНАУ   Вписване на сгради в режим на етажна собственост в публичен регистър за сгради в РЕС и на промени във вписаните данни и обстоятелства

I. Вписване при управление от общо събрание:

1.Заявление по образец;

2.Копие от протокола на събранието

II.Вписване при сдружение:

1.Заявление по образец;

2.Заверено копие от протокола на учредителното събрание;

3.Копие от приетото споразумение - заверено от председателя на управителния съвет;

4.Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

14 дни Без такса  
61.Извън СУНАУ   Комплектуване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние

1. Документ за самоличност

2. Писмено заявление - в свободен текст с приложени следните документи:
- препис от съдебното решение, заверено по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;

- удостоверение, че решението е влязло в сила от съответния съд;

- декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т. 3 и 4 от Кодекса на международното частно право.

-чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по законоустановения ред. 

7 дни     
Други местни такси, определени със закон
 (код за вид плащане 44 80 90)
62.Извън СУНАУ  

Одобряване на инвестиционни проектипо чл. 143, ал.2 от Закона за устройство на територията:

1.зажилищна сграда  с РЗП

2. нежилищна сграда с РЗП

3. за техническа инфраструктура с РЗП

4. за линейни инфраструктурни проекти

5. за обособяване на реално отделни части/дялове/ за доброволна /съдебна делба по реда на чл. 202 и чл.203 от ЗУТ

6. за рекламни съоръжения:

до 4 кв.м.

над 4 кв.м.

7. за организация на движението:

- Постоянна организация на движението

-Временна организация на движението

8. За одобряване на промени по време на строителството, съгл. чл. 154, ал.5 от ЗУТ

- за разглеждане и одобряване

- за издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

1. Документ за собственост

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

3. Документ за платена такса

30 дни

7 дни-с доклад за оценка за съответствие

0,70 лв./кв.м.

1,00 лв./кв. м.

0,15 лв./кв.м.

0,20 лв./л.м.

50,00 лв.

6,00 лв.

12,00 лв.

40,00 лв.

30,00 лв.

50% от цената, определена за ново строителство

30,00 лв.

 
63.Извън СУНАУ  

Одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закона за устройство на територията:

1. за жилищни нужди

2. за нежилищна сгради

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

4. Документ за платена такса

30 дни

7 дни-с доклад за оценка за съответствие

0,90 лв. /кв.м РЗП

1,30 лв./кв.м РЗП

 
64.Извън СУНАУ   Становище на ОЕСУТ по §3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

30 дни Без такса
 
65.Извън СУНАУ   Издаване на акт за узаконяване по§3 от Допълнителните разпоредби  на Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

3. Документ за платена такса

14 дни 120 лв.
 
66.Извън СУНАУ  

Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ по чл. 124а  и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията

- до 3 имота или УПИ  в регулация;

- над 3 имота или УПИ  в регулация;

- до 10 дка;

- над 10 дка.

1. Документ за собственост

2. Заявление

3. Подробен устройствен план

4. Документ за платена такса

30дни

30,00 лв.

60,00 лв.

70,00 лв.

120,00 лв.

 
 
67.Извън СУНАУ  

Одобряване на Подробен устройствен план към комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закона за устройство на територията:

1. в регулация

2. извън регулация

1. Документ за собственост

2. Подробен устройствен план + Проектна документация

3. Документ за платена такса

30дни 20,00 лв.  
68.Извън СУНАУ   Издаване на разрешение за изработване на проекта за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл.15и §8 от ПР на ЗУТ) заявление 14 дни 20,00 лв.  
 
69.Извън СУНАУ   Предоставяне на копия от актове на Общински съвет - Кричим на основание чл. 22, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Заявление   3,00 лв. на страница  

70.Извън СУНАУ

 

За одобряване на проект за изменение на ПУП ( чл. 134, чл.135, чл.15 и § 8 от ПР на ЗУТ)

-          до 3 имота или УПИ в регулация

-          над 3 имота или УПИ в регулация

-          до 10 дка

-          над 10 дка

Заявление

Проектна документация

30 дни

30,00 лв.

60,00 лв.

70,00 лв.

120,00 лв.

 
71.Извън СУНАУ   Презаверяване на разрешение за строеж ( чл. 153, ал.3 и ал.4 от ЗУТ)

Заявление

Оригинал на разрешение за строеж

14 дни 20,00 лв.  
72.ОБА 11-12   Издаване на разрешително за ползване на плувен басейн през летния сезон        
73.ОБА 11-4   Категоризация на заведения за хранене и развлечение

1. Заявление по образец

2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон/различен от ТЗ/ да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

4. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

5. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя 

6. Формуляр по образец за определяне на категорията;

7. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация/ попълва се служебно/

9. Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;

10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифа

Издаване на заповед за открита процедура
14 дни
По Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма  Отвори>>/1/2/3/
74.ОБА 11-5   Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

1. Заявление по образец

2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон/различен от ТЗ/ да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

4. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

5. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя 

6. Формуляр по образец за определяне на категорията;

7. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация,/ попълва се служебно/

9. Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник -  оригинал;

10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифа

Издаване на заповед за открита процедура
14 дни
По Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма  Отвори>>/1/2/3
75.ОБА 11-7   Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

1. Заявление по образец

-при промяна на капацитета

-при промяна на наименованието

-при промяна на собственика

-при промяна на л. извършващо дейност

2.Издаденото оригинално удостоверение за категоризация

3.Нотариално заверено пълномощно

4.Документ за платена такса

     
76.ОБА 11-8   Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

1. Заявление по образец

-при промяна на капацитета

-при промяна на наименованието

-при промяна на собственика

-при промяна на л. извършващо дейност

2.Издаденото оригинално удостоверение за категоризация

3.Нотариално заверено пълномощно

4.Документ за платена такса

     
 
Услуги по издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения поЗМДТ
(код за вид плащане…………..)
77.А13 - 3 448007 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл.264, ал.1 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

1. Заявление по образец

2. Скица на имота - копие

3. Характеристика на имота/за земеделски земи/

4. Удостоверение за наследници – при необходимост

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

8,00 лв.

12,00 лв.

16,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
78.ОБА13 - 9 448007 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към ОбщинаКричим

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
79.ОБА13 - 2 448007 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

 Отвори_Изтегли>>
80.ОБА13 - 4 448007 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
81.ОБА13 - 5 448007 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

1 Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>> 
82.ОБА13 - 6 448007 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

2,00 лв.

3,00 лв.

4,00 лв.

 
няма
83.ОБА13 - 7   Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 1. Писмено искане   безплатно Отвори_Изтегли>>
84.ОБА13 - 13 448007 Издаване на удостоверение за декларирани данни

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
85.Извън определените в СУНАУ 448007 Издаване на удостоверение за освобождаване от данък на МПС по чл. 58 ал. 1 т. 4 от ЗМДТ

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

3,00 лв.

4,50 лв.

6,00 лв.

Отвори_Изтегли>>

86.ОБА11-3

448007 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
  1. Заявление
  2. копие от документ за самоличност
  3. документ за платена такса
  7,00 лв. няма
87.Извън определените в СУНАУ   Удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ

1. Искане за данъчна данъчна оценка

2. Лична карта /за справка/

3. Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/

4. Удостоверение от нотариус или удост. за наследници /при завещание/

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

до 1 час

8,00 лв.

12,00 лв.

16,00 лв.

40,00лв.

Искане за издаване на данъчна оценка

Отвори_изтегли >>

88.Извън определените в СУНАУ   Издаване на Разрешение за провеждане на тържества на открито Декларации по образец   25 лв.

Деловодство/ заявление за тържества

Отвори_изтегли >>

89.ОБА8-3   Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства ( чл.8 от Закона за пчеларството)

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/

3. Копие от ветеринарномедицинския дневник на пчелина

4. Копие от документ, доказващ собствеността (правото на ползване) на имота, в който е разположен пчелина

Правно основание – Закон за пчеларството - чл.8

до 7 дни Регистрацията е безплатна Отвори>>/1/2
Други административни услуги
(код за вид плащане 44 80 90)
90.ОБА 1 - 34   Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

1. Лична карта

2. Договор между съпрузите

3. Удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие, съгл. чл.9, ал.2 от Семейния кодекс, ако е сключен брачен договор

1 ден    
Други местни такси, определени със закон
 
(код за вид плащане 448090)
91.ОБА 11-11   Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

1. Заявление свободен текст

2. Документ за платена такса

     
92.ОБА 12-5   Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

1. Заявление по образец

2. Медицинско експертно решение - копие

3. Снимка /формат 35/45 mm/

4. Копие на лична карта

5. Талон на МПС - копие

6. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

30 дни Безплатно  Отвори_Изтегли>>
93.ОБА 15-1   Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

1. Частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване – разписки, декларации, пълномощни

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

  1. Необходимо е лично присъствие на лицето пред длъжностното лице, което ще удостовери подписа и съдържанието на пълномощното
веднага Тарифа за нотариалните такси към  Закона за нотариусите и нотариалната дейност  
94.ОБА 15-2   Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

1.Пълномощно за  заверка

2.Документ за самоличност

3.Документ за платена такса

   Необходимо е лично присъствие на лицето пред длъжностното лице, което ще удостовери подписа и съдържанието на пълномощното·

веднага Тарифа за нотариалните такси към  Закона за нотариусите и нотариалната дейност  
 
95.ОБА 15-3 448007
(администр.)
448001
(технич.)
Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

1. Частен или официален документ, верността на препис или извлечение, от който ще се заверят

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

веднага Тарифа за нотариалните такси към  Закона за нотариусите и нотариалната дейност  
 
Цени на услуги и права, предоставяни от общината по чл. 6 , ал. 2 от ЗМДТ
код за вид плащане
96. Извън определените в СУНАУ 448007

Предаване на факсимилно съобщение в страната във формат А4:

- за първа страница -1,00лв.

- за всяка следваща страница 0,50лв.

Квитанция за платена цена на услугата веднага    
97. Извън определените в СУНАУ 448090

Ползване на зала общинска собственост

-  зала № 21 – ОбА Кричим

- зала Общински Младежки дом

1. Заявление в свободен текст

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

на ден:

30.00 лв

 
98. Извън определените в СУНАУ 448090 Ритуал по сключване на граждански брак

1. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак и на свидетелите.

2. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от Семейния кодекс на встъпващите в брак , че не страдат от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Семейния кодекс

3. Квитанция за платена цена на услугата

  35.00 лв.  
99.Извън определените в СУНАУ 448001 За издаване на удостоверение за декларирани данни

  1. Искане – образец

2. Квитанция за платена цена на услугата

до 14 дни безплатно  
100.Извън определените в СУНАУ BG 37

Доставка на ковчег + кръст

-обикновен

- луксозен

Квитанция за платена цена на услугата веднага

52.00 лв.

90.00 лв.

 
101.Извън определените в СУНАУ

448001

BG 28

Прокарване на временни пътища почл.190, във връзка счл.191 от Закона за устройство на територията през общински имоти,

- в регулация

- извън регулация

1. Заявление

2. Квитанция за платена цена на услугата

  безплатно  
102. Извън определените в СУНАУ 448008 Издаване на разрешение за ползване на терен общинска собственост за разполагане на маси, столове и витрини        
Община Кричим ©2018 Всички права запазени.