A+ A A-

На 03.05.2019 г. Община Кричим сключи договор с Държавен фонд "Земеделие" № BG06RDNP001-7.007-0057-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.

pdfНа 03.05.2019 г. Община Кричим сключи договор с Държавен фонд "Земеделие" № BG06RDNP001-7.007-0057-C01за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предмет на договора е изпълнението на проект „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустройство на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков” - гр.Кричим, община Кричим” - етап 2 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр.Кричим /двор на СУ „П. Р. Славейков”/ с административен адрес община Кричим, гр.Кричим, бул. „Тракия”

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.