A+ A A-

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ


1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие.


2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура - здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм.


3. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност – нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


4. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване,  строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност.

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.