ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ - НАРЕДБИ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ ‚ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА БЛАГОУСТРОЕНИ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА РЕДА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО ВКЛЮЧЕНО В ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2008 ГОДИНА


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ПРОДАЖБАТА ИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА СОБСТВЕНОСТТА, ПОЛЗВАНЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕМОНТА, ПОДДЪРЖАНЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2013 год.


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ КРИЧИМ, СЕПТЕМВРИ 2005


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


Н А Р Е Д Б А

pdfЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Община Кричим ©2018 Всички права запазени.