A+ A A-

КОНТРОЛ ПО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfПрепис от Решение № 2737 от 19.12.2018 год. по адм. дело № 2415 от 2018 г. по описа на на Административен съд - Пловдив ( на основание чл. 194 от АПК) / Публикувано на 24.01.2019г./


pdfЗаверен препис от Решение № 2194 от 29.10.2018 год. по адм. дело № 1869 от 2018 г. по описа на Административен съв - Пловдив (на основание чл. 194 от АПК) / Публикувано на 10.12.2018г./


pdfРЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ  ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА 


pdfПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИЧИМ ЗА 2017 ГОДИНА


pdfМОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2016Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОДИ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ


pdfПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИЧИМ ЗА 2016 ГОДИНА


pdfПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИЧИМ ЗА 2015 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2014 – ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА


pdfМОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2015Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОДИ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ


pdfГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2014 - 2020 Г. ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.