ДРУГИ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИЧИМ ЗА 2017 ГОДИНА


pdfМОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2016Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОДИ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ


pdfПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИЧИМ ЗА 2016 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2014 – ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА


pdfМОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2015Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОДИ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ


pdfГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2014 - 2020 Г. ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Община Кричим ©2017 Всички права запазени.