A+ A A-

Невъзможност за изпълнение на проект "Защото вярваме, че всяко дете е важно !"

Поради невъзможността за ефективното изпълнение на проект "Защото вярваме, че всяко дете е важно !"  по ОП "Наука и образование за интелигентен разтеж", ( НОИР ), община Кричим отказа безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0332 и бе отправено искане за прекратяване на Договора сключен между община Кричим иМинистерството на образованието и науката.

Неясните указания за наличие или липса на двойно финансиране при паралелното реализиране на проекта с бенефициент община Кричим по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и проект «Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)» на Министерство на образованието и науката, създават висок риск от налагане на финансови корекции. Липсата на ясен и категоричен отговор по този въпрос, създава реални опасения у бенефициента /община Кричим/, че е налице предпоставка за субективно тълкуване от страна на експертите на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, поради липса на изрично разписано правило за целта, което от своя страна би могло да доведе до последващи финансови корекции за сметка на община Кричим, и което е неприемливо и недопустимо.

В проектното предложение се предвиждаше закупуване на компютри и техника, както и дейности, за които след сключване на договора се оказа, че по-голяма част от разходите направени за тях може да не бъдат верифицирани. Факта, че ако се изпълни проектното предложение така, както е оценено и одобрено от управляващия орган, в последствие разходите за изпълнението му няма да бъдат  верифицирани от същия този управляващ орган, защото едно е да оценяваш и одобряваш, а съвсем друго е да верифицираш, защото едни са оценявали, а други ще одобряват разходите за верификация, и всички те имат различни критерии, и още повече различни мнения

До момента Община Кричим се е възползвала по всякъкъв начин от възможностите за усвояване на средства, както от Европейските структурни фондове, така и от Кохезионния фонд на ЕС . Реализирани са проекти за десетки милиони, но Ръководството на общината категорично отказва да участва в надпревара с Министерството на образованието и науката по отношение реализирането на проекти по приоритетни оси 2 и 3 от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, защото не е редно да се състезаваш с този, който първо те оценява и в последствие преценява кое е допустимо за верифициране и кое не е, без да е задал ясни и категорични правила и изисквания за целта.

От 23.03.2017 г. започна частично изкърпване на дупките по републикански път

От 23.03.2017 г. започна частично изкърпване на дупките по републикански път III-866 / Девин - Кричим - Стамболийски/, III-8602 /Пловдив - Перущица - Кричим/ в урбанизираната територия на община Кричим, както и в части по ул. " Изток", ул. "Йорданка Николова", ул. "Генерал Заимов", " Търговска" и бул. "Цар Иван Асен II " - общинска пътна мрежа. Дейностите се осъществяват по единични дупки и места на силно деформирана пътна настилка. Съгласно Споразумителен протокол от 12.10.2016 г. между Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и Община Кричим, АПИ участва дялово във финансирането за поддържане и ремонт и зимно подържане на III- клас Републикански пътища в границите на града, ( която за гр. Кричим е с обща дължина 3,088 км.) с 6 176 лв. разпределена както следва :

Прочети още »

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.