Община Кричим

Операция: BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности

pdfУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,Най-учтиво Ви каня да уважите с присъствието си заключителната представителна изява по Проект „Твоят час“ за училищата от Област Пловдив.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.